Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 ORUPAT 4

Okurivera​​—⁠“Ndji koha kourunde wandje”

Okurivera​​—⁠“Ndji koha kourunde wandje”

“Oviungura vyandje ovipe vya rundurura ongaro yetu yehupo kutja i rire ombwa, posi yokutja wina vya tjita kutja mbi ute okutjita oviṋa ovivi. Ami mba uta okuzemburuka omikandi vyouye, okukara norupa moviṋa vyopolitika nu nandarire mba uta okuyenda kokereka. Ami mba yarukire ombunda mongamburiro yandje otjOmuhongonone waJehova oure wozombura 40. Otja oruveze tjaaru kayenda, ami ee munu kutja Jehova kamaa roro okundjiisira. Ami ee rivere nomasa orondu ee tjiwa ouatjiri ngunda ambi hi ya uta okutjita oviṋa ovivi.”—Martha.

OKURIVERA mape ya aku rire omutwaro omuzeu tjinene. Ombara David ya tjanga kutja, “Ami mba ṱomwine momupupo womauvi wandje; ya karira otja omutwaro omuzeu ku ami okuutjinda.” (Epsalme 38:4) Ovakriste tjiva va haverwa i omeripura omavi tjinene orondu ve muna kutja Jehova kamaa yenene okuveisira. (2 Ovakorinte 2:7) Onawa okuripura nao? Nandarire kutja wa tjita ourunde ounene, ove hapo wa humburuka kokure na Jehova nga tje hina okukuisira omauvi woye? Kako, ko ri kokure na Jehova!

“Indjeye tu tye otjiposa tjetu!”

Jehova ka isa ovandu mbe ritanaura komauvi wawo. Moruveze rwanao, eye u tumbuka ku wo! Motjisasanekero tjaJesus ohunga nomuzandu ngwa pandjara, Jesus wa sasaneka Jehova kuna ihe omunarusuvero womuzandu ngwa isa eṱunḓu re nu a kauta okuhupa mourunde. Kombunda, omuzandu ngwi wa tya okuyaruka konganda. “Nu ngunda e ri kokure, ihe arire tje mu munu, nu a ṱondjenda na ye, a utuka, e rimanga mosengo ye ne mu hupite.” (Lukas 15:11-20) Ove hapo u nonḓero yokutumbuka popezu na Jehova, nungwari u muna kutja ‘ngunda u ri kokure’ na ye? Otja ihe ngwa tamunwa motjisasanekero tjaJesus, Jehova u u rikenda na ove tjinene na ove. Eye u vanga kutja ove u kotoke neye me ku yakura.

Nambano tjike tji mo munu kutja Jehova kemee ku isire mena rokutja wa tjita ourunde ounene poo ouingi tjinene? Arikana ripurira komambo waJehova nge ri mu Jesaja 1:18 ngu maye tja: “‘Nambano indjeye tu tye otjiposa tjetu! Omauvi weṋu nandi ye ri omaserandu pyu, Ami me ye yepaereke okurira omavapa twee tjimuna ovitutukende.’” Otjiperi kutja nandarire omauvi ngu maye munika ouzeu okuisirwa Jehova ma yenene okuyeisira.

Jehova kavanga kutja u kare pokurivera mena romauvi woye. Nu hapo mo yenene vi okumuna oupupurukwe mbu za mondjesiro yaMukuru nokukara nomeritjiviro omawa womomutima? Ripurira komikambo 2 Ombara David mbi ya toora. Rutenga ya tja: “Me rihepura ozongatukiro zandje ku Muhona!” (Epsalme 32:5) Tjiwa kutja Jehova we ku ningire rukuru kutja u tumbuke ku ye mongumbiro nu mu “tye otjiposa” tjeṋu. Yakura omaningiriro ngo. Hepura omauvi woye ku Jehova nu mu raera omeripura woye. Mena rongamburiro ndja ri na yo mu Jehova, David wa yenena okukumba kutja, ‘Ndji kohorora kouvi wandje, nOve ko nakunakaura ko omutima mbwa ṱukuṱuka nu mbwa nyaika.’—Epsalme 51:2, 17.

Otjitjavari, David wa muna ombatero okuza komuprofete Natan, ngwa ri omukuramene po waMukuru. (2 Samuel 12:13) Kundino, Jehova wa zika ovanene vombongo mbe nondjiviro ombwa  kutja ve vatere ovandu mba tjita ouvi nu mbe ritanaura komauvi wawo kutja ve ṱune oupanga wawo kuna Jehova. Ove tji wa i kovanene vombongo, owo mave ungurisa Omatjangwa nu ave ku kumbire kutja u wise omutima pehi, u hendurure poo u ise ko omeripura omavi nokukuvatera kutja u kare noupanga ouwa kuna Jehova rukwao.—Jakobus 5:14-16.

Jehova u vanga kutja u mune ouwa mbu za mokukara nomeritjiviro omawa womomutima

“Ovaṋingandu imba mbe isirwa omauvi wawo’

Ove mape ya omunu kutja okuhepura omauvi woye ku Jehova Mukuru nokuyenda kovanene vombongo otjiṋa otjizeu tjinene okutjita. David wina wa ri noumune otjingewo. Eye wa ‘mwinine’ okaruveze okaṱiṱi amaa kahepura ouvi we. (Epsalme 32:3) Nungwari kombunda yanao, eye wa muna ouwa mokuhepura ouvi we nokuritanaura.

Ouwa ounene mbwa muna owombwi wokutja eye wa hara ondjoroka rukwao. Eye wa tjanga kutja, ‘Ovaṋingandu imba mbe isirwa omauvi wawo.’ (Epsalme 32:1) Eye wina wa kumba na tja: “Muhona, paturura omiṋa vyandje kutja mbi sore okuzuvarisa ondangero yoye!” (Epsalme 51:15) David ka ri nomeripura omavi rukwao. Eye wa ri nondangi kondjesiro yaJehova, nu otjiṋa hi tje mu hinga kutja ma raere varwe ohunga na Jehova.

Jehova u vanga kutja u mune ouwa mbu za mokukara nomeritjiviro omawa womomutima. Nu eye u vanga kutja u raere varwe ohunga na ye nozondando ze nomutima omuwa nondjoroka, nungwari kanomeripura omavi. (Epsalme 65:1-4) Zemburuka omakwizikiro we wokutja ‘Eye me mu isire omauvi weṋu. Indino otji maku ya otuveze twomasuviro tu matu zu ku Muhona.’—Oviungura 3:19, 20.

Ihi ootjiṋa tji tja tjitwa ku Martha. Eye wa tja: “Omuatje wandje omuzandu ee ndji hindire okambo nga o-Watchtower na inga o-Awake! Kouṱiṱiṱiṱi, ami mba uta okutjiwa Jehova rukwao. Otjiṋa otjizeu tjinene tjee sokutjita kutja mbi kotoke ya ri okuningira ondjesiro komauvi wandje aehe ngu mba tjita. Nungwari korusenina mba tumbuka ku Mukuru mongumbiro nu e ningire ondjesiro ye. Ouzeu okukambura kutja pa kapita ozombura 40 amee kotoka ku Jehova. Otjihorera tjandje tji raisa kutja nandarire kombunda yozombura ozengi, omundu auhe ma yenene okumuna oruveze rwokukotoka ku Mukuru nu a kara morusuvero rwe rukwao.”