Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ehungi 109: Petrus ma varura Kornelius

Ehungi 109: Petrus ma varura Kornelius

INGO omuapostele Petrus ngwa kurama mbo, nu imbo mba kurama kongotwe ye i tjiva womapanga we. Nungwari ongwaye omurumundu ngo tji me rikotamene ku Petrus? Eye ma sokutjita nao? Ove mo tjiwa kutja eye owaṋi?

Petrus ma hakaene na Kornelius

Omurumendu ngo oKornelius. Eye omunane worupa rwovita rwaRoma. Kornelius kaa tjiwa Petrus, nungwari eye wa raerwa kutja nge mu ṋange koye. Indjeye tu konḓonone kutja pe ya vi.

Ovahongewa ovatenga vaJesus va ri Ovajuda, nungwari Kornelius ka ri Omujuda. Posi yokutja eye wa suverere Mukuru, eye aa kumbu ku ye nu aa tjitire ovandu oviṋa ovingi oviwa. Okutja, eyuva rimwe mutenya, omuengeli ewe rimunikisa ku ye na tja: ‘Mukuru u nonyue na ove, neye ma ziri ozongumbiro zoye. Tuma ovarumendu tjiva ve kaete omurumendu worive wean Petrus. Eye wa tura koJope kondjuwo yaSimon, ngwa tura meṋe yokuvare.’

Nu tjimanga Kornelius wa tuma ovarumendu tjiva ve kaete Petrus. Eyuva nda kongorera ko, ovarumendu tjaave ryama popezu na Jope, va muna Petrus komututu wondjuwo yaSimon. Kombanda ngo Mukuru we mu pa otjirimunikise ma muna erapi enene ndi mari rauka okuza keyuru. Merapi ndi mwa ri omihoko pekepeke vyovipuka. Ovipuka mbi vya ri ovihakohoke okuriwa otja komatwako waMukuru, posi yokutja eraka ra hungira nari tja: ‘Sekama, Petrus. Zepa u rye.’

Petrus wa zira na tja: ‘Kako! Ami hina pu mba rorere okurya oviṋa ovihakohoke.’ Nungwari eraka ra raera Petrus nari tja: ‘Imbi Mukuru mbi ma tja ovikohoke, o vi vara otja ovihakohoke.’ Petrus wa raererwe omambo nga povikando vitatu. Ngunda Petrus ame ripura kutja oviṋa avihe mbi mavi heye tjike, ovarumendu mba tumwa i Kornelius va vaza pondjuwo nave pura Petrus.

Petrus wa heruka okuyenda kehi na tja: ‘Owami ngu mbi ri ye ngwi ngu mamu paha. Otjikwaye tji tje mu eta nguno?’ Indu ovarumendu tji ve mu raera kutja omuengeli wa raera Kornelius kutja nge mu ṋange koye, Petrus wa itavera okuyenda puna wo. Eyuva nda kongerera ko Petrus nomapanga we va karyangera Kornelius koSesarea.

Kornelius wa woronganisa ovazamumwe ve nomapanga. Indu Petrus tja vaza, Kornelius wa ya okumutjakanena. Eye wa wora ozongoro ne rikoto mondengero pozombaze ze, otja tji mo munu imba. Nungwari Petrus arire tja tja ku ye: ‘Sekama, ami owami omundu otja ove.’ Tjiri, Ombeibela i raisa kutja ouposyo okuripetera nokurikotamena komundu. Eṱe twa sokurikotamena ku Jehova porwe.

Okuzambo Petrus wa uta okuzuvarisira imba mba woronganena pamwe. Eye arire tja tja: ‘Ami me munu kutja Mukuru u yakura ovandu avehe mbu mave vanga okumukarera.’ Nu ngunda ama hungire, Mukuru wa tuma ombepo ye ondjapuke, novandu va uta okuhungira momaraka pekepeke. Ihi tja temisa ovahongewa vOvajuda mbe ya puna Petrus, orondu owo aave ripura kutja Mukuru u yakura Ovajuda porwawo uriri. Okutja ihi tje ve honga kutja Mukuru ka vara ovandu vomuhoko kangamwa auhe otja ovasemba kombanda yomuhoko warwe. Ihi katjiṋa otjiwa nao kweṱe atuhe okuzemburuka?

Oviungura 10:1-48; 11:1-18; Omavandururiro 19:10.Omapuriro

 • Omurumendu ngwe ri pete motjiperendero owaṋi?
 • Omuengeli wa tja tjike ku Kornelius?
 • Mukuru wa tjita kutja Petrus ma mune tjike indu eye tja ri komututu wondjuwo yaSimon mu Jope?
 • Omena ratjike Petrus tja tjaera Kornelius kutja he ri petere ku ye nokurikotamena ku ye?
 • Omena ratjike ovahongewa wOvajuda mba ri puna Petrus tji va temenwe?
 • Ehongwa riṋe enanḓengu ndi matu yenene okurihongera komavaruriro waPetrus ku Kornelius?

Omapuriro omaweziwa

 • Lesa Oviungura 10:1-48.

  Omambo yaPetrus nge ri mOviungura 10:42 maye raisa tjike ohunga noviungura vyokuzuvarisa ombuze ombwa yOuhona? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Oviung. 1:8)

 • Lesa Oviungura 11:1-18.

  Petrus wa raisa otjikaro tjiṋe indu Jehova tje mu raisira oumune we ohunga noviwaṋa ovinavisenginina, neṱe matu yenene vi okukongorera otjihorera tje? (Oviung. 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Ef. 5:17)