Meyuva oritjatatu kombunda yonḓiro ye, Jesus wa pendurwa. Meyuva ndo eye we rimunikisa kovahongewa ve povikando vitano pekepeke. Jesus wa kaenda komurungu okurimunikisa ku wo oure womayuva 40. Okuzambo, ngunda tjiva wovahongewa ve amave tarere, Jesus wa ronda okuyenda keyuru. Omayuva omurongo kombunda yanao Mukuru wa tirira ombepo ye ondjapuke kovakongorere vaJesus mbaave undjire mu Jerusalem.

Kombunda ovanavita vaMukuru va tjita kutja ovaapostele ve yumbwe mondeko, nungwari omuengeli we ve kutura. Omuhongewa Stefanus wa zepewa nomawe i ovapirukire. Nungwari eṱe matu kerihonga ohunga nomwano Jesus mbwa toorora umwe wovapirukire mba okukarira omukarere we wapeke, neye wa rira omuapostele Paulus. Ozombura ndatu nohinga kombunda yonḓiro yaJesus, Mukuru wa hinda omuapostele Petrus kutja ma kazuvarisire Kornelius neṱunḓu re. Kornelius ka ri Omujuda.

Ape ozombura 13 kombunda yanao, Paulus wa uta ouyenda we outenga wokuzuvarisa. Mouyenda we outjavari Timoteus wa ya puna Paulus. Eṱe matu kerihonga ohunga nomuano Paulus novakwao mbwaave ryanga pamwe tji va ri notuveze otunanyuṋe mokukarera Mukuru. Korusenina, Paulus wa tuwa mondeko mu Roma. Ozombura mbari kombunda eye wa kuturwa, nungwari eye wa tuwa mondeko rukwao na zepewa. Ovitjitwa vyORUPA 7 vya tjitwa moure woruveze ndu ta pozombura ape 32.

Ondjerera ya twiya Saulus omeho