Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ovihorera vyokuyandja oumbo

Ovihorera vyokuyandja oumbo

EṰUNḒU EṊINGANDU

Epuriro: Tara kepuriro ndi ri pomukuma 26. Ove otjozira vi epuriro ndi?

Etjangwa: 1 Petr 1:6

Omuano wokuyandja: Orupa ndwi maru kahurura omirari vyOmbeibela mbi mavi tu vatere okutjinda omauzeu.

EPANGA RATJIRI ORONDI NDI RI VI?

Epuriro: Ovandu ovengi ve zera okukara nomapanga omasemba, posi yokutja potuingi ve kakara nomapanga woposyo. Hapo u muna kutja ongwaye tje rira ouzeu nao okutoorora omapanga omasemba? [Undja eziriro.]

Omuano wokuyandja: Okavidio nga make tu raisire kutja epanga ratjiri orondi ndi ri vi nokutja matu yenene vi okutoorora epanga otja indo. [Hi ku raisire?]

PURATENA KU MUKURU

Epuriro: Ove otjo vanga okuhupa mouye mbwa sana ingwi? [Raisa omukuma 2-3, nu u undje eziriro.]

Etjangwa: Jer 29:11

Omuano wokuyandja: Okambo nga make raisa kutja matu yenene vi okupuratena ku Mukuru nokukakara noruyaveze oruwa eye ndwe tu zerira. [Hungirireye komukuma 4-5.]

RONGERISA OMUANO WOYE WOKUYANDJA OUMBO

 

Ungurisa ovihorera mbi okurongerisa omuano woye wokuyandja oumbo.