Tishri 455 K.O.Z.

8:1-18

  1. Mape ya otjikando hi Nehemia otja raera otjiwaṋa kutja tji worongane pamwe komerikotameneno wouatjiri

  2. Kwa kongorera ondjoroka onene

  3. Oviuru vyomaṱunḓu vya woronganena pamwe okutara kutja mavi yenene vi okuṱakamisa Omatwako waMukuru

  4. Ovandu ve rirongera okuzemburuka Eyuva enene rOviranda vyOmaso