HONGA OUATJIRI

Epuriro: Ove mo itavere kutja omaprofetero wOmbeibela nga, ye kahurura oviṋa mbi tu muna ndino?

Etjangwa: 2Tim 3:1-5

Ouatjiri: Tjinangara omaprofetero wOmbeibela ohunga nomayuva omasenina nai ye yenenisiwa, okutja matu yenene okukara nongamburiro kutja omaprofetero ohunga noruyaveze oruwa wina maye yenenisiwa.

ONGWAYE TJI MO SOKURIHONGA OMBEIBELA? (Okavidio)

Omuano wokuuta: Matu raisire ovandu okavidio okasupi ku make kahurura kutja omaziriro omasemba komapuriro omananḓengu mehupo matu ye vaza pi. [Nyanda okavidio.]

Omuano wokuyandja: Embo ndi mari raisa imbi Ombeibela mbi i honga ohunga nokutja Mukuru ma ṱunu vi omauzeu nge ri mouye mbwi. [Yandja embo ndi Ombeibela mbi i honga poo Ombeibela mbi i tu honga.]

RONGERISA OMUANO WOYE WOKUYANDJA OUMBO

 

Ungurisa ovihorera mbi okurongerisa omuano woye wokuyandja oumbo.