KOMAKONḒONONENO:

  • Lesa Ombeibela netjangwa reyuva.

  • Lesa embo ndi Yearbook, nomambo warwe. Ungurisa okaṱize koruveze (bookmark).

  • Rirongerisira ombongarero yombongo, nu u nane omikoka komaziriro woye.

  • Tara ouvidio.

POZOMBONGARERO ZOMBONGO:

  • Omuhungire tja tamuna omatjangwa kongorera mOmbeibela yoye. Twende pu pa tjangwa history kutja u yaruke ketjangwa.

  • Moruveze rwokutwaerera omambo omengi kombongarero yombongo, ungurisa omambo nge ri mokayendjezewa koye okukongorera otupa twombongarero nokuimbura omaimburiro. Oprograma ndji o-JW Library i nomaimburiro omape ngunda nge he ri membo romaimburiro.

MOTJIUNGURA TJOKUZUVARISA:

  • Raisira omundu ngwa raisa ombango otjiṋa okuza moprograma ndji o-JW Library, okuzambo mu vatera kutja ma nane oprograma ndji nomambo kutja ma twe kokayendjezewa ke.

  • Twende pu pa tjangwa search kutja u mune etjangwa rOmbeibela. Tji pe notjiṋa tji tji hi nokumunika mo-New World Translation, twende ko-Reference Bible nu u pahe rukwao.

  • Raisa okavidio. Ndovazu omunionganda u novanatje, ove mo yenene okuvenyandera kemwe kouvidio mbwi Rira epanga raJehova. Poo mo yenene okuraisa okavidio nga Ongwaye tji mo sokurihonga Ombeibela? okuvatera omunionganda kutja ma hare onḓero yokurihonga Ombeibela. Tji pe nomundu ngu hungira eraka rarwe, mu raisira okavidio meraka re.

  • Raisira omundu etjangwa meraka rarwe okuza mOmbeibela ndji wa nana rukuru morungovi. Twende ketjangwa, nḓereka pezeva okuzambo nḓereka ezeva ndi mari hitasana na indo.