Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ma zuvarisa ombuze ombwa komuwonge wotee moCameroon

OKAMBO KOMAKONḒONONENO KEHUPO RETU ROUKRISTE NOTJIUNGURA TJOKUZUVARISA Suramazeva 2016

Ovihorera vyokuyandja oumbo

Omiano vyokuyandja okambo nga Ombuze ombwa okuza ku Mukuru! Ungurisa otjihorera hi, okuzikamisa ovihorera vyoye omuini vyokuyandja oumbo.

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Tanga Jehova, ngu zuvira ozongumbiro

Ongwaye tje ri nawa okukumba ku Mukuru ohunga nomakwizikiro ngu wa tjiti ku ye? Mo yenene vi okuraisa ongamburiro yoye mu Jehova mozongumbiro zoye? (Epsalme 61-65)

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Okukara nehupo ndi hi noviṋa ovingi ku tu vatera okutanga Mukuru

Tji wa kondjo okukara nehupo ndi hina oviṋa ovingi maku ku vatere okutjita vi? Mo yenene vi okuhorera komuano Jesus maa hupu?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Ovakarere vaJehova ve ungurira omerikotameneno wouatjiri noupatje

Omuano David mbwaa ungurire Mukuru noupatje mau tu hongo tjike? Okuungura otjiungura tja Jehova noupatje ku tu hinga okutjita vi? (Epsalme 69-72)

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Mo yenene okurora okutjita nai oure wombura imwe?

Imba mba roro okuungura otjovakandjira mave yenene okukamuna ehupa ewa rondjoroka.

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Ozoprograma zokuungura otjomukandjira omukarerere

Ove mape ya ohimwa okumuna kutja mo yenene okuungura otjomukandjira nandarire kutja konoruveze ndwa yenene poo u noungundipare.

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Zemburuka oviungura vyaJehova

Oviungura vyaJehova vi kamburira mo tjike? Okuripurira oukoto koviungura vyaJehova oviwa maku tu vatere vi? (Epsalme 74-78)

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Omundu omunahepero tjinene momuinyo woye ouṋe?

Omutjange wEpsalme 83 wa raisa kutja Jehova ongwa ri omundu omunahepero tjinene mehupo re. Matu yenene vi okuraisa kutja Jehova ongu ri omundu omunahepero mehupo retu ndino?