Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 OKUHUPA OTJOVAKRISTE

‘Paulus wa tja okuhepa ku Ndjambi nu a yanḓipara tjinene’

‘Paulus wa tja okuhepa ku Ndjambi nu a yanḓipara tjinene’

Indu ombongo moRoma tji ya zuva kutja Paulus me ya, otjimbumba tjovarumendu ovakambure tja kayenda ozokilometa 64 kokutja ve kahakaene kuna ye. Nu hapo Paulus wa ṱunwa vi i ombepo yawo yomeriyandjerero? “Paulus tje ve muna arire tja tja okuhepa ku Ndjambi, nu a yanḓipara tjinene.” (Oviung 28:15) Nandarire kutja Paulus aa tjiukwa otjomundu ngu yanḓiparisa ozombongo nḓaa varura, otjikando hi indu tja ri omukamburwa, eye ongwaa yanḓiparisiwa.—2Kor 13:10.

Kundino ovatarere vorukondwa ve ryanga okuza kombongo imwe okuyenda ku yarwe okuyanḓiparisa ovakambure ovakwao. Tjimuna ovakarere va Mukuru avehe ndino, ovatarere vorukondwa povikando tjiva ve urwa, ve rikenda, nu ve ngundipara. Otjikando tjarwe omutarere worukondwa nomukazendu we tji mave varura ombongo yeṋu, hapo mo yenene okutjita vi okuvevatera kutja ve yanḓipare, nokutja mu “vaterasane mongamburiro”?—Rom 1:11, 12.

  • Kara pozombongarero zokuzuvarisa. Ku yanḓiparisa omutarere worukondwa indu ovazuvarise tji mave tjiti ozongondjero zokukara norupa okuura motjivike tjapeke tjovitjitwa. (1Tes 1:2, 3; 2:20) Ripurira kokuungura otjomukandjira omuvatere momueze indu omutarere worukondwa tji ma varura ombongo yeṋu. Mo yenene okuungura puna ye nomukazendu we motjiungura tjokuzuvarisa, poo okuvetwara kovandu mbu u honga Ombeibela? Owo ve tjaterwa okuungura pu novazuvarise pekepeke, na imba ovape poo mbe muna kutja kave nondjiviro ombwa motjiungura tjokuzuvarisa.

  • Ve sekirisa. Mo yenene okuvepa oruveze okurara po, poo eriro? Okutjita nao ku raisira omutarere worukondwa nomukazendu we kutja ove we ve suvera. Owo kave undjire ko oviṋa ovingi poo eriro enene.—Luk 10:38-42.

  • Puratena komuhunga nomaronga ngu me ku pe nu u ye ṱakamise. Omutarere worukondwa u tu vatera norusuvero okumuna kutja matu yenene vi okutjita omarundurukiro motjiungura tjetu ku Jehova. Povikando tjiva mape ya e tu pe omaronga omakukutu. (1Kor 5:1-5) Eye u kara nondjoroka indu tji matu raisa onḓuviro nokuriwisa kehi ye.—Hebr 13:17.

  • Raisa ondangi. Raera omutarere worukondwa nomukazendu we kutja ozongondjero zawo ze ku vatera vi. Mo yenene okuveraera omuini, poo okuvetjangera okarutuu poo okakarata.—Kol 3:15.