Mave zuvarisa popezu na Monrovia, tja Liberia

OKAMBO KOMAKONḒONONENO KEHUPO RETU ROUKRISTE NOTJIUNGURA TJOKUZUVARISA Januari 2018

Ovihorera vyokuzuvarisa

Ondeto yovihorera vyokuzuvarisa ohunga nounanḓengu wOmbeibela ndino.

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

“Ouhona womayuru wa tumbuka”

Johanes aa hupu ehupo ndi hari noviṋa ovingi, we rimanene okutjita ombango ya Mukuru okuura. Moruveze rwetu, ehupo ndi hi noviṋa ovingi mari tu vatere okuungurira Mukuru tjinene.

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Oviṋa mbi matu rihongere kOmazuvarisiro wa Jesus wOkondundu

Okurikendera ouhepe wetu wokutjiwa Mukuru ku heya tjike? Me yenene vi okupwisa eriro randje rovikurya vyombepo?

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Hakahana okukahangana nomukweṋu—Omomuano uṋe?

Ovikwaye Jesus mbya honga ohunga nohange pokati kovakambure ovakwetu nomerikotameneno nge yakurwa i Mukuru?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Rutengatenga paheye Ouhona

Ovikeṋa mbi mavi sokurira ovitenga mozongumbiro zetu?

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Isa okurikenda

Momazuvarisiro we wokondundu, Jesus aa hee tjike indu tja raera ovahongewa ve kutja nga ve ise okurikenda?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Jesus wa suverere ovandu

Indu Jesus tjaa verukisa ovandu, eye aa raisa omasa we, kombanda yaavihe eye wa raisa orusuvero notjari pondondo yokombanda ku varwe.

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Jesus wa yandja orusuvo

Indu tji twa yakura otjiyoke tja Jesus pombapitisimo yetu, twa kambura oviungura vyomatokero nomerizirira, posiya okutjita nao ku eta orusuvo.