Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

“Yozika iho na nyoko”

“Yozika iho na nyoko”

Indu Jesus tja ri kombanda yehi, eye aa ṋunisa etwako ndi: “Yozika iho na nyoko.” (Eks 20:12; Mat 15:4) Jesus wa ri nousemba wokuhungira omambo ngo orondu “wa kara nonḓuviro” kovanene ve indu tja ri omutanda. (Luk 2:51.) Otjomundu ngwe kuru, eye wa tjita kutja indu tja ṱu ina ma kare nomuvatere.—Joh 19:26, 27.

Momayuva wetu, Ovakriste omitanda ve raisa onḓuviro kovanene vawo nu ve hungira nondengero nokuveraisira ondjozikiro. Kunao etwako ndi ka ri nomaandero. Nandarire kutja ovanene vetu va kurupa, matu sokukayenda komurungu okuveyozika nokumuna ouwa mounongo wawo. (Omiano 23:22) Tu raisa ondjozikiro kovanene vetu indu tji va kurupa mokuveṱakamisa kutja ve kare noupore momuinyo nokuvevatera nouhepe wotjimariva. (1Tim 5:8) Nandarire kutja oweṱe omitanda poo ovandu ovanene, okuhungira aruhe ku novanene vetu omuano umwe mutu raisa kutja twe ve yozika.

TARERA OKAVIDIO NGA ME YENENE VI OKUHUNGIRA KU NOVANENE VANDJE?, OKUZAMBO ZIRA OMAPURIRO NGU MAYE KONGORERE KEHI MBA:

  • Ongwaye tje ri ouzeu okuhungira ku novanene voye?

  • Omomuano uṋe mu me raisa ondjozikiro kovanene vandje indu tji me hungire kuna wo?

  • Ongwaye tje ri otjiṋa otjiwa okuhungira pu novanene voye? (Omiano 15:22)

    Okuhungira ku novanene voye matji tjiti kutja u rire omuṋingandu mehupo