Mave hongo ouatjiri mo Cambodia

OKAMBO KOMAKONḒONONENO KEHUPO RETU ROUKRISTE NOTJIUNGURA TJOKUZUVARISA Februari 2018

Ovihorera vyokuzuvarisa

Omahungi nga zikamene komapuriro nga: Hapo Ombeibela embo ndi matu yenene okuungurisa ndino? Hapo Ombeibela mai yenene okusasanekwa nounongo wovimemwa? Hapo matu yenene okuungurisa ounongo wOmbeibela?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Omasasanekero ohunga novikokotwa nozondombora

Momasasanekero wovikokotwa nozondombora Jesus a kahurura ye? Ouṋe nge kuramena po omukune, omunavita, nomukonde?

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Omasasanekero wOuhona nomaheero wawo kweṱe

Jesus aa ungurisa omasasanekero okuhonga oviṋa ovikoto vyopopambepo. Matu rihongere tjike ku Mateus ekondwa 13?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Okuparura ovandu ovengi okupitira movaṱiṱi

Jesus wa rakiza kutja ovahongewa ve ve parure otjimbumba tjovandu ovengi, nandarire kutja owo vari nozomboroto ndano nozohi mbari. Pa tjitwa tjike, nu vi nomaheero wa ye kweṱe?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

“Yozika iho na nyoko”

Jesus wa ṋuṋisa etwako ‘rokuyozika iho na nyoko.’ Hapo etwako ndo ri nomaandero?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Hapo u ripura omeripura wa uṋe?

Matu sokutjitavi kutja tu hongorerwe i ombango ya Mukuru, nu a ha rire ya Satan? Jesus wa tamuna oviṋa vitatu mbi mavi tu vatere okunakaura omeripura omavi.

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Omiano vyokupwisa omahongero wetu motjiungura tjokuzuvarisa—Ungurisa omapuriro momuano omusemba

Jesus aa ungurisa omapuriro momuano omusemba okuhonga ovapuratene ve omapu pekepeke. Matu horere vi komuano we wokuhonga motjiungura tjetu tjokuzuvarisa?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RA MUKURU

Ṱakamisa okuriputarisa omuini na varwe

Jesus wa ungurisa otjihorera tji okuhonga oumba wokuputarisiwa nokuputarisa varwe. Ovikeṋa mbi mape ya avi kuputarisa mehupo roye?