Mave zuvarisa poruveze rwomarandisiro mo Sierra Leone

OKAMBO KOMAKONḒONONENO KEHUPO RETU ROUKRISTE NOTJIUNGURA TJOKUZUVARISA Desemba 2017

Ovihorera vyokuyandja oumbo

Ovihorera vyokuyandja okambo nga o-Awake! nu mbi mavi hongo ouatjiri ohunga nonḓiro. Ungurisa ovihorera mbi okuzikamisa omuano woye omuini wokuyandja oumbo.

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Paheye Muhona ngunda eyuva re romazenge ari hiye ya

Kokutja Jehova Mukuru me tu yame meyuva romazenge we, matu sokukongorera omirari vya Sefanja.

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Twendeye “kOmujuda umwe”

Ovandu voviwaṋa avihe mave rikutu pamwe okurikotamena ku Jehova pu nOvakrite ovatwirisiwa. Omomiano viṋe mu matu yenene okuvatera ovatwirisiwa?

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Omiano vyokupwisa omahongero wetu​—⁠okuhakaena kuna omundu auhe momaturiro wetu

Tu paha omihingo vyokuhakaena ku nomundu auhe morukondwa rwetu. Omomiano uṋe mu matu yenene okutjita otjiṋa ho?

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Kara “momukutu wozondundu”

‘Omukutu wozondundu’ u kuramena po tjike? Omomuano uṋe ovandu mu ve taurira komukutu wondundu nokukaka mo?

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Otjiungurisiwa otjipe kombongarero yomokati kotjivike

Ungurisa ondjivisiro noviperendero okuza mOmbeibela yomakonḓoneno ndji New World Translation yomorungovi mai kurisa oungo woye indu tji mo rirongerisa kombongarero nu mai ku eta popezu na Jehova.

OVIHUZE OKUZA MEMBO RAMUKURU

Hapo orukupo rweṋu ru yozika Jehova?

Momayuva wa Maleaki, Jehova ka yakura omerikotameneno wovandu mbaa ve tjindi ovakwao mbu va kupasana mongaro ombi. Ovakupasane mave yenene vi okukara nouṱakame ndino?

OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Orusuvero rwa tjiri otjikeṋa?

Jehova u vanga kutja orukupo rukarerere. Eye we tupa omirari kokutja vi vatere Ovakriste okutoorora nawa kokutja ve kare norukupo oruṋingandu.