HONGA OUATJIRI

Epuriro: Ouhona waMukuru mau kaisa po vi omauzeu mouye?

Etjangwa: Mat 6:10

Ouatjiri: Ouhona waMukuru mau eta ohange, ombwaneno, nondjeverero kombanda yehi, otja tji wa tjita meyuru.

OUHONA WAMUKURU OTJIKEṊA? (Okukavarura rukwao)

Epuriro: [Hungirira kepuriro ndi ri kongotwe yokambapira.] Ehupo mari kakara vi kehi yomananeno wOuhona waMukuru?

Omatjangwa: Eps 37:29; Jes 65:21-23

Omuano wokuyandja: [Raisa okambo nga Ombuze ombwa.] Ehongwa 7 rokambo nga mari hungirire komakwizikiro nga kutja ye nomaheero watjike ku eṱe. [Uta okurihonga Ombeibela ku nomundu mokuungurisa okambo nga.]

RONGERISA OMUANO WOYE WOKUYANDJA OUMBO

Ungurisa ovihorera mbi okurongerisa omuano woye wokuyandja oumbo.