Twende kovidio oini

Muna ondjiviro momambo wOmbeibela

Ouvidio ousupi mbwi u yandja ondjivisiro onanḓengu ohunga nembo rOmbeibela kaaṋi ndo kutja mari hungire ohunga na tjike. Ungurisa ouvidio mbwi okupwisa omakonḓononeno nomalesero woye wOmbeibela.

Muna ondjiviro membo ra Genesis

Genesis ri tu pa ondjivisiro onanḓengu ohunga nombutiro yovandu na wina ohunga nombutiro yomauzeu nonḓiro.

Muna ondjiviro membo ra Eksodus

Mukuru wa kutura Ovaisrael okuza moEngipte nu we ve woronganisa okurira otjiwaṋa tje.

Muna ondjiviro membo ra Levitikus

Tara kutja embo ra Levitikus ri raisa vi, ouyapuke wa Mukuru nokutja ongwaye tje ri ounahepero ku eṱe okurira ovakohoke wina.

Muna ondjiviro membo ra Numeri

Rihonga kutja ongwaye tje ri ounanḓengu okupuratena ku Jehova nokuraisa ondengero ku imba mbe hongorera po ovakarere ve.

Muna ondjiviro membo ra Deuteronomium

Rihonga kutja omomuano uṋe omatwako wa Jehova mu ye raisa orusuvero rwe kovakarere ve.

Muna ondjiviro membo ra Josua

Tara komuano otjiwaṋa tjOvaisrael mu tja kambura nokupewa otukondo twehi ndu va pewa i Mukuru.

Muna ondjiviro membo rOvapangure

Embo ndi ra rukirwa kouvanḓe wovarumendu ovaṱakame Mukuru mba ungurisa okukutura Ovaisrael koṋiṋikizire.

Muna ondjiviro membo ra Rut

Embo ra Rut ri hungira ohunga norusuvero omukazendu omuhepundu omutanda ndwa raisa ku ina mweno, nomuano Jehova me ve sera ondaya.

Muna ondjiviro membo 1 Samuel

Tara komuano Ovaisrael mu va za ko okuhonaparerwa i yovapangure na ve utu okuhonaparerwa po i yozombara.

Muna ondjiviro membo 2 Samuel

Lesa omuano omerisusuparisiro nouṱakame wa David mu wa tjita kutja ma suverwe i yovandu nokurira omundu omutjiukwa mOmbeibela.

Muna ondjiviro membo 1 Ozombara

Lesa ohunga nomuano Ovaisrael mu va ri nouṋingandu nohange kehi youhonapare wOmbara Salomo, nga tji va ka haṋika momauhona yevari wa Israel nowaJuda.

Muna ondjiviro membo 2 Ozombara

Tara komuano omahongero woposyo wovapirukire mu ya zunḓire otjiwaṋa tjOvaisrael tjokomukuma wokomanene, posi ya Jehova aa kayenda komurungu okusera ondaya ku imba mbaave rikotamene ku ye nouṱakame.

Muna ondjiviro membo 1 Ekuruhungi

Lesa ohunga norukwato nehupo rOmbara David okuza indu tja zikwa otjombara nga konḓiro ye.

Muna ondjiviro membo 2 Ekuruhungi

Tara kutja omomuano uṋe ekuruhungi rozombara za Juda mu mari ṋunisa ounanḓengu wokukara nouṱakame ku Mukuru.

Muna ondjiviro membo ra Esra

Jehova wa yenenisa omakwizikiro we wokukutura ovandu ve kouhuura wa Babilon nokukotora omerikotameneno wouatjiri moJerusalem.

Muna ondjiviro membo ra Nehemia

Embo rOmbeibela ra Nehemia ri honga oviṋa ovinanḓengu kovakambure vatjiri avehe ndino.

Muna ondjiviro membo ra Ester

Ovitjitwa vyomoruveze rwa Ester mavi yanḓiparisa ongamburiro yoye mu Jehova Mukuru momuano ma yama ovandu ve momauzeu ndino.

Muna ondjiviro membo ra Job

Avehe mba suvera Jehova mave rorwa. Ehungi ra Job ri yandja ongamburiro yokutja eṱe matu yenene okuṱakama nokuṱakamisa ousemba wa Jehova womananeno.

Muna ondjiviro membo rOmapsalme

Omapsalme ye yandja oruvara kousemba wa Jehova womananeno, omuano Jehova me vatera nokuhuhumiṋa imba mbe mu suvera nomuano mbu ma tanaura ouye mbwi okupitira mouhona we.

Muna ondjiviro membo rOmiano

Muna omirari vya Mukuru kehupo reyuva arihe momaungurisiro wozongetjefa nozongaro meṱunḓu.

Muna ondjiviro membo rOmuzuvarise

Ombara Salomo ya ṋunisa oviṋa mbi ṱuna tjinene kehupo, nu ai vi sasaneke noviṋa mbi pirukira ounongo waMukuru.

Muna ondjiviro membo rEimburiro rOmaimburiro

Orusuvero oruṱakame omukazona wa Sulam ndwa ri na ro komusuverwa we ru kahururwa otja ‘orusuvero rwaJah.’ Omena ratjike?

Muna ondjiviro membo ra Jesaja

Embo ra Jesaja ri na omahunganekero watjiri ngu maye yenene okutunga ongamburiro yoye mu Jehova otja omuyenenise womakwizikiro nomuyame wetu.

Muna ondjiviro membo ra Jeremia

Jeremia wa ṱakamisa otjiungura tje otjomuprofete nandarire kehi yomauzeu. Ripura kutja otjihorera tje matji vatera vi Ovakriste ndino.

Muna ondjiviro membo rOmiimbo vyOruhoze

Ra tjangwa i omuprofete Jeremia, embo rOmiimbo vyOruhoze ri raisa oruhoze rwe komawiro wa Jerusalem, nu ri raisa kutja imba mbe ritanaura komauvi wawo mave ṱirwa otjari i Mukuru.

Muna ondjiviro membo ra Esekiel

Esekiel nomerisusuparisiro nouvanḓe wa ungura otjiungura ngamwa atjihe tja perwe i Mukuru, nandarire kehi youzeu. Eye otjihorera otjiwa ku eṱe ndino.

Muna ondjiviro membo ra Daniel

Daniel novakwao va panḓera pouṱakame ku Jehova kehi yozongaro ozonḓeu. Ovihorera vyawo nomayenenisiro womaprofetero ma yenene okutuetera ouwa nai, na pomaandero wouye.

Muna ondjiviro membo ra Hosea

Omaprofetero wa Hosea ye tu honga ovingi ohunga notjari tja Jehova kovandu mbu ve ritanaura kouvi wawo nokutja omerikotameneno yeṋe nge yakurwa.

Muna ondjiviro membo ra Joel

Joel wa hunganeka ohunga ‘neyuva ra Muhona’ nu wa raisa oviṋa mbi matu sokutjita kutja tu yamwe. Omaprofetero we omananḓengu tjinene ndino.

Muna ondjiviro membo ra Amos

Jehova wa ungurisa omurumendu omurisusuparise okuungura oviungura ovinanḓengu. Matu rihongere tjike otjinanḓengu okuza kotjihorera tja Amos?

Muna ondjiviro membo ra Obadja

Embo ra Obadja eembo esupi momatjangwa ayehe wOtjiheberi, poo mEtestamente Ekuru. Embo ndi ri yandja omaundjiro nomakwizikiro nge hivirika Jehova otjombara.

Muna ondjiviro membo ra Jona

Omuprofete wa yakura omavyuriro, nu wa yenenisa otjiungura tje, nu we rihonga ounanḓengu wouṱakame notjari tja Mukuru. Ehungi re rovitjitwa mari ku ṱunu komutima woye.

Muna ondjiviro membo ra Mika

Omaprofetero omawa nga ye tu pa omasa nongamburiro yokutja Jehova u tu ningira kutja tu tjite imbi oviwa nu mbi mavi tu vatere oveni.

Muna ondjiviro membo ra Nahum

Omuprofete we tu pa ongamburiro yokutja Jehova aruhe u yenenisa omaprofetero we, nokutja u yandja omahuhumino ku imba avehe mbu ve paha ohange, nu me ve yama okupitira mOuhona we.

Muna ondjiviro membo ra Habakuk

Matu yenene okukara nongamburiro yokutja Jehova u tjiwa okuyama ovandu ve moruveze ndu ri ro.

Muna ondjiviro membo ra Sefanja

Ongwaye tji tu ha sokuripura kutja eyuva ra Jehova kamaari ya?

Muna ondjiviro membo ra Hagai

Omaprofetero ye ṋunisa ounanḓengu wokutwa po omerikotameneno wa Mukuru kombanda yozonḓero zetu.

Muna ondjiviro membo ra Sekarja

Ri novirimunikise nomaprofetero ngu ya yandja omasa kovandu va mukuru moruveze ndo. Omaprofetero ngo ye tu pa ongamburiro yokutja tu noruvara rwa Jehova ndino.

Muna ondjiviro membo ra Maleaki

Omaprofetero nge tongamisa omirari vya Jehova mbi ha runduruka, otjari norusuvero. Omaprofetero wina ye yandja omahongero omananḓengu ohunga novitjitwa mbi tjitwa momayuva wetu.

Muna ondjiviro membo ra Mateus

Kara nohange mokurihonga oviuṋe ovinanḓengu ohunga nembo rOmbeibela ndi, oro embo etenga mOmaevangeli ayehe yane.

Muna ondjiviro membo ra Markus

Embo ra Markus Eevangeli esupi, ndi tu raera ousupi ohunga na Jesus ngu ri Ombara ndji mai kahonapara mOuhona wa Mukuru.

Muna ondjiviro membo ra Lukas

Ondjivisiro iṋe yapeke evangeli ra Lukas ndu ri yandja?

Muna ondjiviro membo ra Johanes

Embo ra Johanes ri raisa orusuvero rwa Jesus kovandu, otjihorera tje tjokurisusuparisa, nokutja eye a tjiukwa otja Messias, Ombara ndji mai kahonapara mOuhona wa Mukuru moruyaveze.

Muna ondjiviro membo rOviungura vyOvaapostele

Ovakriste woruveze orukuru aave ungura oukukutu okuisa po ovandu ovahongewa okuza moviwaṋa avihe. Embo rOviungura mari ku vatere kutja ungure oukukutu noupyuke motjiungura tjokuzuvarisa.

Muna ondjiviro membo rOvaroma

Ri raisa kutja Jehova ke nambangu, nounanḓengu wokukara nongamburiro mu Jesus Kristus.

Muna ondjiviro morutuu 1 Ovakorinte

Orutuu rwa Paulus maru kamburire mo omaronga okuza ku Mukuru ohunga nombwaneno, ongaro ombwa yomeritjindiro, otjikaṋena tjorusuvero rwatjiri, nongamburiro mombendukiro.

Muna ondjiviro morutuu 2 Ovakorinte

Jehova, ‘Ndjambi womayaruriro pehi aehe womutima’ u yanḓiparisa nokuvatera ovakarere ve.

Muna ondjiviro membo rOvagalate

Orutuu rwa Paulus kOvagalate orunanḓengu tjinene ndino, tjimuna tji rwa ri indu tji rwa tjangerwe rutenga. Oro mari yenene okuvatera Ovakriste vatjiri okurira ovaṱakame ku Jehova.

Muna ondjiviro membo rOvaefese

Embo rOmbeibela ndi, ri hungirira kondando ya Mukuru yokueta ohange nombwaneno okupitira mu Jesus Kristus.

Muna ondjiviro membo rOvafilipi

Indu tji twa rire ovaṱakame kehi yondatumisire, matu yenene okuvatera varwe okuzikama.

Muna Ondjiviro membo rOvakolose

Matu yenene okuyorokisa omutima wa Jehova indu tji matu ṱakamisa imbi mbi twe rihongo, okuisira varwe, nokutjiwa oruveze rwapeke ra Jesus nouvara pwe na wo.

Muna ondjiviro membo 1 Ovatesalonika

Eṱe tu hepa okukara katumba motjiungura tja Jehova, ‘mokurora oviṋa avihe,’ ‘okukumba nokuhaisa ko,’ nokutunduuzasana.

Muna ondjiviro membo 2 Ovatesalonika

Paulus wa ṱuna oumune woposyo ohunga nomeero weyuva ra Jehova, nu wa tunduuza ovakambure ovakwao kutja nga ve zikame mongamburiro.

Muna ondjiviro membo 1 Timoteus

Omuapostele Paulus wa tjanga orutuu 1 Timoteus okuvatera ombongo okungongorera ondyero yotjira tja Jehova nokuverakiza ohunga nomahongero woposyo noumba wokusuvera ovimariva.

Muna ondjiviro membo 2 Timoteus

Orutuu orutjavari Paulus nda tjanga ku Timoteus ru tunduuza Ovakriste okuyenenisa otjiungura tja wo tjokuzuvarisa.

Muna ondjiviro membo ra Titus

Orutuu rwa Paulus ku Titus rwa hungirira komauzeu nga ri mombongo ya Krete nokutja nga zike ovanene vombongo wovihorera oviwa.

Muna ondjiviro membo ra Filemon

Orutuu ndwi orusupi, nungwari matu yenene okurihongera ko ovingi ohunga nomerisusuparisiro, otjari, nondjesiro.

Muna ondjiviro membo rOvaheberi

Omerikotameneno wOvakriste ya zikamena koviṋa ovinene okukapita ondjuwo ondjapuke ya Muhona yokombanda yehi nozombunguhiro zovinamuinyo.

Muna ondjiviro membo ra Jakobus

Jakobus wa ungurisa oviperendero okuhonga omirari ovinanḓengu vyOmukriste.

Muna ondjiviro membo 1 Petrus

Orutuu rwa Petrus ru tu tunduuza okukara katumba, nokuyumba omerikendero wetu ayehe ku Mukuru.

Muna ondjiviro membo 2 Petrus

Omakahururiro wa 2 Petrus maye yenene okutunduuza otja tji matu undju omaandero wouye mbwi.

Muna ondjiviro membo 1 Johanes

Orutuu rwa Johanes ru tu rakiza komahongero woposyo nu ru tu vatera okumuna kutja ovikeṋa mbi tu sokusuvera na mbi tu sokutonda.

Muna ondjiviro membo 2 Johanes

Orutuu orutjavari rwa Johanes ri tu zemburukisa okuṱakamisa ouatjiri nokupirukira ovapirure.

Muna ondjiviro membo 3 Johanes

Orutuu rwa Johanes orutjatatu ru tu honga oviṋa oviwa ohunga nokuzekerisa Ovakriste.

Muna ondjiviro membo ra Judas

Judas wa kahurura nokutjiukisa ongaro ombi ya imba mba ve kondja okuzunḓa ombongo yOukriste.

Muna ondjiviro membo rOmavandururiro

Ovirimunikise mbi ri mOmavandururiro vi kahurura kutja omomuano uṋe Ouhona wa Mukuru mu mau yenenisa ombango ye kovandu nokombanda yehi.

Mo yenene okutara ku imbi wina