Twende kovidio oini

Etjangwa rOmbeibela reyuva

Etjangwa rOmbeibela reyuva

Okambo nga Konḓonona Omatjangwa Eyuva arihe, ke kara netjangwa reyuva nomambo ngu maye hungirire ketjangwa ndo. Okambo nga make ku vatera okuuta eyuva arihe nomeripura omawa, nomambo omatunduuze okuza mOmbeibela.

Nandarire kutja mo yenene okulesa okambo nga moiri ngamwa aihe, ovandu ovengi va suvera okukelesa mozoiri zomuhuka omunene. Ku nao ve yenena okuripurira ko momakayendero weyuva. Tji u neṱunḓu, mamu yenene okumuna ouwa indu tji mamu lese pamwe okambo nga.

Mo yenene okulesa okambo nga moWatchtower LIBRARY MORUNGOVI, poo mo yenene okukenana moPDF ku make hitasana nokambo ku kapirindwa.