Twende kovidio oini

Ouvidio ohunga nOmbeibela—Omahongero omananḓengu

Ouvidio ousupi mbwi mau tu hongo ohunga nomaziriro komapuriro omananḓengu tjimuna nga: Omena ratjike Mukuru tja mema ehi? Ovaṱi ve ri mongaro iṋe? Ongwaye Mukuru tje yandjera omauzeu?

Hapo evaverwa ra memwa?

Ehungi rOmbeibela ohunga noviutwa kari zuvakwa nawa poo nandarire ovandu ve muna kutja ovizeze. Hapo mape ya atu kambura mu imbi Ombeibela mbi honga?

Hapo Mukuru u nena?

Mukuru u nomaisaneno omengi wondjozikiro tjimuna Omunamasaaehe, Omuute na Muhona. Posi yokutja ena raMukuru aari ungurisiwa povikando ape 7 000 mOmbeibela.

Ouṋe ngwa tjanga Ombeibela?

Ndovazu ovandu omba tjanga Ombeibela, ongwaye tji isanewa Embo raNdjambi? Ombeibela i nomeripura wa uṋe?

Hapo Ombeibela i nouatjiri?

Ndovazu Ombeibela ya tjangwa i Mukuru, okutja i sokuhaṋika komambo warwe nga tjangwa.

Omena ratjike Mukuru tja mema ehi?

Ouye wetu we ura noviutwa oviwa tjinene. Wa twapo ouye kokure neyuva, nu u kondoroka notjikara tji tji ri tjo. Ongwaye Mukuru tja tjita ozongondjero nḓe ṱambo mokumema ehi?

Ovaṱi ve ri mongaro iṋe?

Hapo petjitwa tjike kweṱe tji twa koka? Omaziriro okuza kOmbeibela omakahu nu yetu yanḓiparisa.

Hapo otjovasengwa oruveze rwakatjiri ovandu ku ve tatumisiwa?

Ombeibela i tu raera kutja “Ndjambi tjinga e ri orusuvero,” eye kamaa roro okutatumisa ovandu komauvi ngu va tjitire rukuru.

Hapo Jesus Kristus oMukuru?

Hapo Jesus Kristus ongu ri Mukuru Omunamasaaehe, poo va panguka?

Omena ratjike Jesus tja ṱa?

Ombeibela i ṱuna tjinene kounanḓengu wonḓiro yaJesus. Hapo onḓiro ye i nomaheero?

Ouhona waMukuru otjikeṋa?

Motjiungura tje tjokuzuvarisa kombanda yehi, Jesus aa hongo ohunga nOuhona waMukuru okukapita omapu warwe. Momaserewondo omengi, ovandu ve kumbira ouhona mbo okuya.

Ouhona wa Mukuru wa uta okuhonapara mombura ndji 1914

Oure wozombura zokombanda 2 600 nda kapita, Mukuru wa hinga Ombara onamasa okurota ohunga noviṋa mbi yenenisiwa ndino.

Oviṋa mouye vya runduruka okuza mombura ndji 1914

Ozongaro novitjitwa mbi tjitwa okuza mombura ndji 1914, vi raisa kutja omahunganekero wOmbeibela ohunga ‘nomayuva omasenina’ ya yenenisiwa.

Ongwaye Mukuru tje yandjera omauzeu?

Ombeibela i yandja omaziriro omakovise nomayanḓiparise.

Hapo Mukuru u yakura omiano ngamwa avihe vyomerikotameneno?

Ovandu ovengi ve tja kainatja kutja wa toorora ongamburiro iṋe.

Hapo Mukuru u yakura omaungurisiro woviserekarera momerikotameneno?

Hapo vi yenena okutuvatera okutumbuka popezu na Mukuru ngu twe he mu munu?

Hapo Mukuru u puratena kozongumbiro azehe?

Hapo tjike indu ongumbiro yomundu tji ma i raisa ongaro yokuripurira ku ye omuini? Nu tjike indu omurumendu tje tjinda omukazendu we navi, nu okuzambo a kumbu ku Mukuru?

Hapo okutarera oviperendero vyakamuzu okutjita ouvi komurungu wa Mukuru?

Embo ndi “oviperendero vyakamuzu” ka ri ri mOmbeibela. Hapo matu yenene okutjiwa vi kutja Mukuru u noumune uṋe ohunga noviperendero vyakamuzu?