Twende kovidio oini

Ovita vya Armagedon ovingevita?

Ovita vya Armagedon ovingevita?

Eziriro okuza mOmbeibela

 Ovita vya Armagedon ovita ovisenina pokati kozohoromende zovandu na Mukuru. Ozohoromende nḓa na imba mbe yandja oruvara ku zo ve pirukira Mukuru nu ve panḓa okukara nonḓuviro ku ye. (Epsalme 2:2) Ovita vya Armagedon mavi yekuyandeka ozohoromende zovandu.—Daniel 2:44.

 Embo ndi “Armagedon” ri munikwa rumwe mOmbeibela mOmavandururiro 16:16. Omaprofetero nga, ye raisa oruveze “pu ku za Armagedon mOtjiheberi.” Poruveze ndwo ‘ozombara azehe zouye’ maze woronganisiwa kovita “mEyuva enene raNdjambi Omunamasaaehe.”—Omavandururiro 16:14.

 Oouṋe mbu mave karwa movita vya Armagedon? Jesus Kristus ma hongorere po orupa rwovita rwomeyuru okukatoṋa ovanavita na Mukuru. (Omavandururiro 19:11-16, 19-21) Ovanavita mbo mamu kamburire mo imba mbe pirukira ouvara wa Mukuru na imba mbe hi nondengero ku ye.—Esekiel 39:7.

 Hapo ovita vya Armagedon mavi rwira momahi nge ri koutjiro womuronga mbwi oMediterranean? Kako. Ovita vya Armagedon mavi kamburire mo ouye auhe.—Jeremia 25:32-34; Esekiel 39:17-20.

 Armagedon, povikando tjiva ndi isanewa “Har–Magedon” (Har Meghiddohnʹ mOtjiheberi), ri heya “Ondundu ya Megido.” Megido ya ri otjihuro mu Israel otjikuru. Ekuruhungi ri hungira ohunga novirwa ovinanḓengu mbya tjitirwa mbo, tjiva mbi tu lesa mOmbeibela. (Ovapangure 5:19, 20; 2 Ozombara 9:27; 23:29) Posi yokutja, Armagedon karuveze kaaṋi ndu ri popezu na Megido otjikuru. Kaku nondundu onene koṋa ngo, nu ovarwe avehe mbu mave rwisa Mukuru kave nokuyenena morutjandja rwa Jesreel. Movita vya Armagedon, ovanane vozopolotika mave worongana pamwe okurwisa ohoromende ya Mukuru.

 Maku kara vi movita vya Armagedon? Katu nokutjiwa omuano Mukuru mu ma kaungurisa omasa we. Morukapitaveze eye wa ungurisa oviṋa tjimuna ovitutukende, omanyinganyingiro wehi, omipupo, omuriro nozosurungu, orutjeno rwombura, nomitjise, nu ma yenene okuviungurisa rukwao. (Job 38:22, 23; Esekiel 38:19, 22; Habakuk 3:10, 11; Sakarja 14:12) Ovanavita na Mukuru tjiva mave pambauka nave utu okuzepasana, posi ya owo mave katjiwa kutja Mukuru ongu me ve rwisa.—Esekiel 38:21, 23; Sakarja 14:13.

 Hapo ovita vya Armagedon oomaandero wouye? Ovita mbi kavi nokunyona ehi, mena rokutja Mukuru we tu pa ehi kutja tu ture mo nga aruhe. (Epsalme 37:29; 96:10; Omuzuvarise 1:4) Ovita vya Armagedon kavi nokunyona ovandu avehe, mena rokutja “otjimbumba otjinene tjovandu” mbe ri ovakarere va Mukuru mave yamwa.—Omavandururiro 7:9, 14; Epsalme 37:34.

 MOmbeibela embo ndi “ouye,” povikando tjiva ri hungirira kovandu mbe hi nonḓuviro ku Mukuru. (1 Johanes 2:15-17) Ku nao, Armagedon mai eta ‘omaandero wouye.’—Mateus 24:3.

 OArmagedon mai ya ruṋe? Indu Jesus tja hungirira kondatumisire ondirise, poo‘kozombamisiro ozonene tjinene’ nḓu maze eta ovita vya Armagedon, Jesus wa tja: “Nungwari kape nomundu ngu ma tjiwa eyuva ndo na indji oiri nangarire ovaengeli meyuru, nangarire ingwi Omuna, posi yaTate omuini porwe.” (Mateus 24:21, 36) Nungwari, Ombeibela i raisa kutja Armagedon mai ya moruveze rwomeero wOmuna ndwa uta mombura ndji 1914.—Mateus 24:37-39.