Twende kovidio oini

Ombeibela

Ya za pi, nu hapo tjiri oyo Embo ra Mukuru?

Hapo Ombeibela i hungira ohunga na iye?

Uta okukonḓonona ombuze yOmbeibela ndji isanewa kutja embo ra Mukuru.

Hapo Ombeibela yarundururwa poo indee?

Mena rokutja Ombeibela Embo ekuru tjinene matu yenene vi okutjiwa kutja ombuze yayo owatjiri?

Hapo ounongo wovimemwa u hitasana nOmbeibela?

Hapo mOmbeibela muna ozondataiziro ohunga noungo wovimemwa?

Omaandero wouye

Ovita vya Armagedon ovingevita?

Embo ndi Armagedon ri munikwa rumwe mOmbeibela, posi ya ovita mbyo vi hungirwa momatjangwa pekepeke mOmbeibela.

Ovandu, otuveze, noviṋa

Hapo Mukuru wa uta otjiṋa tjimwe mu mwa kaza oviṋa avihe varwe poo indee?

Kape notjiṋa mOmbeibela tji tji ve tasana otjiuru noumune wounongo wovimemwa wokutja oviṋa vya panguka otja komihoko vyavyo.

Ounongo mbu matu yenene okuungurisa mehupo

Hapo otjimariva omuze wourunde ngamwa auhe?

Omambo nga “ovimariva omuze wourunde auhe” kaye tjangerwe nao mOmbeibela.

Okuhupa nomutjise mbu ha veruka—Hapo Ombeibela mai yenene okuvatera?

Ii! Rihonga omapu yetatu ngu maye kuvatere okutjinda ouvere poo omutjise mbu ha veruka.

Ombeibela i tja vi ohunga nongore?

Ombeibela i nomaronga nga vatera ovandu ovengi okuisa okuvanga okutoora ongore.