Twende kovidio oini

Mukuru

Hapo Mukuru oouṋe?

Hapo Mukuru okeri?

Omaziriro wOmbeibela namapu yetano nge raisa owatjiri.

Hapo Mukuru u ri apehe?

Hapo Ombeibela i honga kutja Mukuru u ri apehe? Ongwaye tji mo yenene okukara nongamburiro kutja eye u noruveze patura nokutja me kutjiwa kourike woye?

Ombepo ondjapuke otjikeṋa?

Mena repu esemba Ombeibela i tja ombepo ondjapuke “omake” wa Mukuru.

Ena ra Mukuru

Hapo Jehova owaṋi?

Hapo eye oMukuru wovandu tjiva uriri tjimuna Ovaisrael?

Hapo Mukuru u nomana yengapi?

Ovandu mape ya ave munu kutja Mukuru u nomana tjimuna ‘Allah,’ ‘Alfa na Omega,’ ‘El Shaddai,’ na ‘Jehovah-Jireh.’ Hapo ohepero okutjiwa kutja Mukuru u sokuisanewa vi?