1. Միայն մէ՞կ ճշմարիտ կրօնք կայ։

«Զգոյշ կեցէք սուտ մարգարէներէն» (ՄԱՏԹԷՈՍ 7։15

Յիսուս իր հետեւորդներուն միայն մէկ կրօնք սորվեցուց՝ ճշմարիտ կրօնքը, որ յաւիտենական կեանքի տանող ճամբայ է։ Յիսուս ըսաւ. «Քիչուոր են անոնք որ զանիկա կը գտնեն» (Մատթէոս 7։14)։ Աստուած միայն իր Խօսքին՝ Աստուածաշունչին՝ վրայ հիմնուած պաշտամունքը կ’ընդունի։ Բոլոր ճշմարիտ երկրպագուները մէկ հաւատքի մէջ միացած են։ —‏ Կարդա՛ Յովհաննէս 4։23, 24. 14։6. Եփեսացիս 4։4, 5։

Դիտէ այս վիտէոն՝ Աստուած բոլո՞ր կրօնքները կ’ընդունի

2. Յիսուս կեղծ քրիստոնեաներուն մասին ի՞նչ ըսաւ։

«Կը խոստովանին թէ Աստուած կը ճանչնան, բայց իրենց գործերովը կ’ուրանան» (ՏԻՏՈՍ 1։16

Յիսուս զգուշացուց թէ սուտ մարգարէներ քրիստոնէութիւնը պիտի ապականէին։ Դուրսէն, անոնք ճշմարիտ երկրպագուներու նման կը թուին։ Անոնց եկեղեցիները կը դաւանին քրիստոնեայ ըլլալ։ Սակայն կրնա՛ս այսպիսիներու իսկական ինքնութիւնը զատորոշել։ Ինչպէ՞ս։ Միայն ճշմարիտ պաշտամունքը յառաջ կը բերէ հարազատ քրիստոնեաներ, որոնք լաւ յատկութիւններ եւ սովորութիւններ ունին։ —‏ Կարդա՛ Մատթէոս 7։13-23։

3. Ինչպէ՞ս կրնաս զատորոշել ճշմարիտ երկրպագուները։

Նկատի առ հետեւեալ հինգ բնորոշ նշանները.

  • Ճշմարիտ երկրպագուները կը յարգեն Աստուածաշունչը որպէս Աստուծոյ Խօսքը։ Անոնք կը ջանան ատոր սկզբունքներուն համաձայն ապրիլ։ Ուստի, ճշմարիտ կրօնքը կը տարբերի մարդոց գաղափարներու վրայ հիմնուած կրօնքէն (Մատթէոս 15։7-9)։ Ճշմարիտ երկրպագուները իրենց քարոզածին հետ ներդաշնակ կ’ապրին։ —‏ Կարդա՛ Յովհաննէս 17։17. Բ. Տիմոթէոս 3։16, 17։

  •   Յիսուսի ճշմարիտ հետեւորդները կը պատուեն Աստուծոյ անունը՝ Եհովա։ Յիսուս Աստուծոյ անունը պատուեց՝ զայն ճանչցնելով։ Ան օգնեց մարդոց որ Աստուած ճանչնան եւ սորվեցուց անոնց որ Աստուծոյ անուան սրբացման համար աղօթեն (Մատթէոս 6։9)։ Ապրած շրջանիդ մէջ, ո՞ր կրօնքը Աստուծոյ անունը կը ճանչցնէ։ —‏ Կարդա՛ Յովհաննէս 17։26. Հռովմայեցիս 10։13, 14։

  • Ճշմարիտ քրիստոնեաները Աստուծոյ Թագաւորութեան մասին կը քարոզեն։ Աստուած Յիսուսը ղրկեց, որպէսզի Թագաւորութեան բարի լուրը քարոզէ։ Աստուծոյ Թագաւորութիւնը մարդկութեան միակ յոյսն է։ Յիսուս շարունակեց ատոր մասին խօսիլ մինչեւ իր մահուան օրը (Ղուկաս 4։44. 8։1. 23։42, 43)։ Ան ըսաւ թէ իր հետեւորդները Թագաւորութեան մասին պիտի քարոզէին։ Եթէ անհատ մը քեզի մօտենայ, որպէսզի Աստուծոյ Թագաւորութեան մասին խօսի, հաւանաբար ո՞ր կրօնքին կը պատկանի։ —‏ Կարդա՛ Մատթէոս 24։14։

  • Յիսուսի հետեւորդները այս չար աշխարհին մէկ մասը չեն։ Զանոնք կրնաս զատորոշել, քանի որ քաղաքականութեան կամ ընկերային բախումներու մէջ բաժին չեն բերեր (Յովհաննէս 17։16. 18։36)։ Նաեւ, անոնք աշխարհին վնասակար սովորութիւններն ու կեցուածքները չեն ընդօրինակեր։ —‏ Կարդա՛ Յակոբոս 4։4։

  • Ճշմարիտ քրիստոնեաները իրարու հանդէպ ուշագրաւ սէր ունին։ Անոնք Աստուծոյ Խօսքէն կը սորվին բոլոր էթնիքական խումբերը յարգել։ Թէեւ սուտ կրօնքները յաճախ ազգերու պատերազմներուն մեծապէս աջակցած են, սակայն ճշմարիտ երկրպագուները կը մերժեն այդ մէկը ընել (Միքիա 4։1-3)։ Փոխարէն, ճշմարիտ քրիստոնեաները անձնուրացօրէն իրենց ժամանակն ու նիւթականը կը գործածեն, ուրիշներուն օգնելու եւ քաջալերելու համար։ —‏ Կարդա՛ Յովհաննէս 13։34, 35. Ա. Յովհաննէս 4։20։

4. Կրնա՞ս ճշմարիտ կրօնքը բնորոշել։

Ի՞նչ կը խորհիս։ Ո՞ր կրօնքը իր բոլոր ուսուցումները Աստուծոյ Խօսքին վրայ կը հիմնէ, Աստուծոյ անունը կը պատուէ, եւ Աստուծոյ Թագաւորութիւնը կը ծանուցանէ որպէս մարդկութեան միակ յոյսը։ Ո՞ր խումբը սէր ի գործ կը դնէ եւ պատերազմի չի մասնակցիր։ —‏ Կարդա՛ Ա. Յովհաննէս 3։10-12։