Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 119։1-176

ԱԼԷՖ 119  Երանի՜ ճամբով անբիծներուն,Որոնք Տէրոջը օրէնքին մէջ կը քալեն։   Երանի՜ անոնց՝ որոնք անոր վկայութիւնները կը պահենՈւ բոլոր սրտով զինք կը խնդրեն   Եւ անօրէնութիւն չեն ըներ,Հապա անոր ճամբաներուն մէջ կը քալեն։   Դուն պատուիրեցիր, որ շատ զգուշութեամբՔու հրամաններդ պահենք։   Երանի՜ թէ իմ ճամբաներս հաստատուինՔու կանոններդ պահելով։   Այն ատեն պիտի չամչնամ՝Երբ քու բոլոր պատուիրանքներուդ զգուշութիւն ընեմ։   Պիտի գովեմ քեզ ուղիղ սրտով,Երբ քու արդար դատաստաններդ սորվիմ։   Քու կանոններդ պիտի պահեմ.Զիս բոլորովին մի՛ թողուր։ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՊԷԹ   Երիտասարդը ինչո՞վ մաքրէ իր ճամբան։Քու խօսքիդ համեմատ անոր զգուշութիւն ընելով։ 10  Իմ բոլոր սրտովս խնդրեցի քեզ։Մի՛ թողուր զիս, որ քու պատուիրանքներէդ մոլորիմ։ 11  Իմ սրտիս մէջ պահեցի քու խօսքերդ,Որպէս զի չմեղանչեմ քեզի դէմ։ 12  Օրհնեալ ես դուն, ո՛վ Տէր,Սորվեցո՛ւր ինծի քու կանոններդ։ 13  Իմ շրթունքներովս պատմեցիՔու բերնիդ բոլոր պատուիրանքները։ 14  Քու վկայութիւններուդ ճամբովը ուրախացայ,Որպէս թէ ամէն կերպ հարստութիւնով։ 15  Քու հրամաններուդ վրայով պիտի մտածեմԵւ քու ճամբաներդ պիտի դիտեմ։ 16  Քու կանոններովդ պիտի ուրախանամՈւ քու խօսքդ պիտի չմոռնամ։ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՄԷՋ ԿԻՄԷԼ 17  Բարութիւն ըրէ քու ծառայիդ,Որպէս զի ապրիմ ու քու խօսքդ պահեմ։ 18  Բաց իմ աչքերս,Որպէս զի քու օրէնքէդ հրաշքներ տեսնեմ։ 19  Պանդուխտ եմ ես երկրի վրայ։Մի՛ ծածկեր ինձմէ քու պատուիրանքներդ։ 20  Իմ անձս կը նեղուիԱմէն ժամանակ քու դատաստաններուդ ցանկալէն։ 21  Դուն սաստեցիր անիծեալ ամբարտաւանները,Քու պատուիրանքներէդ մոլորածները, 22  Նախատինքը ու անարգանքը վերցուր ինձմէ,Վասն զի քու վկայութիւններդ պահեցի։ 23  Իշխաններ ալ կը նստէին ու ինծի դէմ կը խօսէին,Բայց քու ծառադ քու կանոններուդ վրայով կը մտածէր։ 24  Քու վկայութիւններդ իմ ուրախութիւնսՈւ իմ խորհրդատուներս են։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ՏԱԼԷԹ 25  Իմ անձս հողին կը փակչի,Կենդանացո՛ւր զիս քու խօսքիդ համեմատ։ 26  Իմ ճամբաներս պատմեցի ու դուն ինծի պատասխան տուիր։Սորվեցո՛ւր ինծի քու կանոններդ։ 27  Քու հրամաններուդ ճամբան ինծի իմացուրԵւ քու սքանչելիքներուդ վրայով պիտի մտածեմ*։ 28  Իմ անձս տրտմութենէ կը հալի,Հաստատէ՛ զիս քու խօսքիդ համեմատ։ 29  Ստութեան ճամբան հեռացուր ինձմէՈւ քու օրէնքդ շնորհէ ինծի։ 30  Ճշմարտութեան ճամբան ընտրեցիԵւ քու դատաստաններդ իմ առջեւս դրի։ 31  Քու վկայութիւններուդ յարեցայ,Ո՛վ Տէր, զիս մի՛ ամչցներ։ 32  Քու պատուիրանքներուդ ճամբուն մէջ պիտի վազեմ,Վասն զի դուն իմ սիրտս պիտի լայնցնես։ ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ ՄԸ ՀԷ 33  Ո՛վ Տէր, սորվեցո՛ւր ինծի քու կանոններուդ ճամբանՈւ մինչեւ վերջը պիտի պահեմ զանիկա։ 34  Իմաստո՛ւն ըրէ զիս, որպէս զի քու օրէնքդ պահեմՈւ բոլոր սրտով զանիկա գործադրեմ։ 35  Առաջնորդէ՛ ինծի քու պատուիրանքներուդ շաւիղին մէջ,Վասն զի անոր հաւնեցայ։ 36  Իմ սիրտս քու վկայութիւններուդ յօժարեցուրՈւ ո՛չ թէ ագահութեան։ 37  Ե՛տ դարձուր իմ աչքերս, որպէս զի սնոտի բան չտեսնենԵւ զիս քու ճամբուդ մէջ կենդանացուր։ 38  Հաստատէ՛ քու խօսքդՔեզմէ վախցող ծառայիդ վրայ։ 39  Ե՛տ դարձուր ինձմէ իմ նախատինքս, որմէ կը վախնամ,Վասն զի քու դատաստաններդ բարի են։ 40  Ահա ցանկացի քու հրամաններուդ.Քու արդարութեանդ մէջ կենդանացուր զիս։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ ՎԱՎ 41  Ո՛վ Տէր, թող իմ վրաս գայ քու ողորմութիւնդԵւ քու փրկութիւնդ՝ քու խօսքիդ համեմատ։ 42  Ես խօսքով պատասխան պիտի տամ զիս նախատողին,Վասն զի քու խօսքիդ կը յուսամ։ 43  Ճշմարտութեան խօսքը բնաւ մի՛ հեռացներ իմ բերնէս,Վասն զի իմ յոյսս քու դատաստանիդ վրայ է։ 44  Քու օրէնքդ միշտ պիտի պահեմ,Յաւիտեանս յաւիտենից։ 45  Լայնարձակ տեղի մէջ պիտի քալեմ,Քանզի քու հրամաններդ փնտռեցի։ 46  Քու վկայութիւններդ թագաւորներու առջեւ պիտի յայտնեմԵւ պիտի չամչնամ։ 47  Պիտի ուրախանամ քու պատուիրանքներովդ՝Որոնք սիրեցի։ 48  Ձեռքերս դէպի քու պատուիրանքներդ պիտի վերցնեմ՝ որոնք սիրեցիՈւ քու կանոններուդ վրայով պիտի մտածեմ։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՄԷՋ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԻՒՆ ԶԱՅԻՆ 49  Յիշէ՛ քու ծառայիդ եղած խօսքը,Որուն վրայ ինծի յուսալ տուիր։ 50  Իմ նեղութեանս մէջ մխիթարութիւնս այս է,Վասն զի քու խօսքդ զիս կենդանացուց։ 51  Ամբարտաւանները խիստ շատ ծաղր ըրին զիս,Բայց ես քու օրէնքէդ չխոտորեցայ։ 52  Ո՛վ Տէր, քու առաջուան դատաստաններդ յիշեցիՈւ մխիթարուեցայ։ 53  Սոսկումը զիս բռնեց այն ամբարիշտներուն համար՝Որոնք քու օրէնքդ կը թողուն։ 54  Քու կանոններդ ինծի երգեր եղանԻմ պանդխտութեանս տանը մէջ։ 55  Ո՛վ Տէր, գիշերը քու անունդ յիշեցիՈւ քու օրէնքդ պահեցի։ 56  Այս օրհնութիւնդ ստացայ,Վասն զի քու հրամաններդ պահեցի։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒՄԸ ԽԷԹ 57  Դուն իմ բաժինս ես, ո՛վ Տէր.Խոստացայ որ քու խօսքերդ պահեմ։ 58  Բոլոր սրտով քու երեսդ խնդրեցի.Ողորմէ՛ ինծի քու խօսքիդ համեմատ։ 59  Իմ ճամբաներուս վրայով մտածեցիԵւ իմ ոտքերս քու վկայութիւններուդ դարձուցի։ 60  Քու պատուիրանքներդ պահելուԱրտորացի ու չուշացայ։ 61  Ամբարիշտներուն խումբերը* զիս պատեցին,Բայց ես քու օրէնքդ չմոռցայ։ 62  Կէս գիշերին կ’ելլեմ քեզի գոհութիւն մատուցանելուՔու արդար դատաստաններուդ համար։ 63  Ես ընկեր եղայ այն ամենուն, որոնք քեզմէ կը վախնանՈւ քու հրամաններդ կը պահեն։ 64  Ո՛վ Տէր, երկիրը լեցուն է քու ողորմութիւնովդ.Սորվեցո՛ւր ինծի քու կանոններդ։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ԱՐԺԷՔԸ ԴԷԹ 65  Բարութիւն ըրիր քու ծառայիդ, ո՛վ Տէր,Քու խօսքիդ համեմատ։ 66  Բարի իմաստութիւն ու գիտութիւն սորվեցուցիր ինծի,Վասն զի քու պատուիրանքներուդ հաւատացի։ 67  Քանի որ վշտացած չէի՝ կը սխալէի,Բայց հիմա քու խօսքդ կը պահեմ։ 68  Բարի ես դուն ու բարերար։Սորվեցո՛ւր ինծի քու կանոններդ։ 69  Ամբարտաւանները ստութիւն հնարեցին ինծի դէմ,Բայց ես բոլոր սրտովս քու հրամաններդ պիտի պահեմ։ 70  Անոնց սիրտը ճարպի պէս պարարտացաւ,Բայց ես քու օրէնքովդ ուրախացայ։ 71  Աղէկ եղաւ ինծի որ վշտացայ,Որպէս զի քու կանոններդ սորվիմ։ 72  Ինծի հազարաւոր ոսկիէ ու արծաթէԱւելի աղէկ է քու բերնիդ օրէնքը։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՕՏ 73  Զիս քու ձեռքերդ ըրին ու ստեղծեցին.Իմաստուն ըրէ զիս, որպէս զի քու պատուիրանքներդ սորվիմ։ 74  Քեզմէ վախցողները զիս պիտի տեսնեն եւ ուրախանան,Վասն զի քու խօսքիդ յուսացի։ 75  Գիտեմ թէ, ո՛վ Տէր, քու դատաստաններդ արդար ենՈւ իրաւունքով զիս վշտացուցիր։ 76  Հիմա թող ողորմութիւնդ ինծի մխիթարութիւն ըլլայ՝Քու ծառայիդ տուած խոստումիդ համեմատ։ 77  Թող քու գթութիւններդ իմ վրաս գան, որպէս զի ապրիմ,Վասն զի քու օրէնքդ իմ ուրախութիւնս է։ 78  Ամբարտաւանները պիտի ամչնան,Վասն զի առանց պատճառի անիրաւութիւն ըրին ինծի,Բայց ես քու հրամաններուդ վրայ պիտի մտածեմ։ 79  Թո՛ղ ինծի դառնան քեզմէ վախցողներըԵւ քու վկայութիւններդ ճանչցողները։ 80  Թո՛ղ իմ սիրտս կատարեալ ըլլայ քու կանոններուդ մէջ,Որպէս զի չամչնամ։ ԱՂՕԹՔ ՄԸ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՖ 81  Իմ անձս քու փրկութեանդ կը կարօտի*Ու ես քու խօսքիդ կը յուսամ։ 82  Իմ աչքերս քու խօսքիդ համար կը նուաղին,Ըսելով. «Ե՞րբ պիտի մխիթարես զիս»։ 83  Վասն զի ես ծուխի մէջ դրուած տիկի պէս եղայ,Բայց քու կանոններդ չմոռցայ։ 84  Ո՞րչափ են քու ծառայիդ օրերը,Զիս հալածողներուն ե՞րբ դատաստան պիտի ընես։ 85  Ամբարտաւանները փոսեր փորեցին ինծի համար,Որոնք քու օրէնքիդ համաձայն չեն։ 86  Քու բոլոր պատուիրանքներդ ճշմարիտ են։Զուր տեղ զիս կը հալածեն, օգնէ՛ ինծի։ 87  Քիչ մնաց որ զիս կորսնցնէին երկրի մէջ,Բայց ես քու հրամաններդ չթողուցի։ 88  Քու ողորմութեանդ համեմատ կենդանացուր զիսԵւ քու բերնիդ վկայութիւնը պիտի պահեմ։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ ԼԱՄԷՏ 89  Ո՛վ Տէր, քու խօսքդՅաւիտեան հաստատ է երկնքի մէջ։ 90  Քու հաւատարմութիւնդ ազգէ մինչեւ ազգ կը մնայ։Դուն հաստատեցիր երկիրը ու կը կենայ։ 91  Քու հրամաններուդ պէս կը կենան մինչեւ այսօր.Վասն զի բոլորը քու ծառաներդ են։ 92  Եթէ քու օրէնքդ իմ ուրախութիւնս չըլլար,Այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի իմ տրտմութեանս մէջ։ 93  Յաւիտեան պիտի չմոռնամ քու հրամաններդ,Քանզի անոնցմով կենդանացուցիր զիս։ 94  Ես քուկդ եմ, փրկէ՛ զիս.Վասն զի քու հրամաններդ փնտռեցի։ 95  Ամբարիշտները ինծի սպասեցին որպէս զի զիս կորսնցնեն,Բայց ես քու վկայութիւններդ միտքս պիտի բերեմ։ 96  Ամէն կատարելութեան վերջը տեսայ։Քու պատուիրանքդ շատ ընդարձակ է։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՀԱՆԴԷՊ ՍԷՐ ՄԷՄ 97  Ո՜րչափ կը սիրեմ քու օրէնքդ։Ա՛յն է ամէն օր իմ մտածութիւնս։ 98  Քու պատուիրանքներդ զիս իմ թշնամիներէս իմաստուն ըրին,Քանզի անոնք միշտ իմ քովս են։ 99  Իմ բոլոր ուսուցիչներէս աւելի հանճարեղ եղայ,Վասն զի քու վկայութիւններդ իմ մտածութիւնս են։ 100  Ծերերէն աւելի իմաստուն եղայ,Վասն զի քու հրամաններդ պահեցի։ 101  Ամէն գէշ ճամբայէ իմ ոտքերս ետ քաշեցի,Որպէս զի քու խօսքդ պահեմ։ 102  Քու դատաստաններէդ չխոտորեցայ,Վասն զի դո՛ւն սորվեցուցիր ինծի։ 103  Ո՜րչափ քաղցր է քու խօսքդ իմ քիմքիս,Մեղրէն աւելի անոյշ է իմ բերնիս։ 104  Քու հրամաններովդ իմաստուն եղայ,Անոր համար ստութեան ամէն ճամբայ ատեցի։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԷՆ՝ ԼՈՅՍ ՆՈՒՆ 105  Քու խօսքդ իմ ոտքերուս ճրագ էՈւ իմ շաւիղներուս՝ լոյս։ 106  Երդում ըրի ու պիտի կատարեմ,Որպէս զի քու արդար դատաստաններդ պահեմ։ 107  Շատ նեղացայ,Ո՛վ Տէր, կենդանացո՛ւր զիս քու խօսքիդ համեմատ։ 108  Հիմա իմ բերնիս կամաւոր զոհերը ընդունէ՛, ո՛վ ՏէրՈւ քու դատաստաններդ սորվեցո՛ւր ինծի։ 109  Իմ հոգիս ամէն ժամանակ ափիս մէջ է,Բայց քու օրէնքդ չեմ մոռնար։ 110  Ամբարիշտները որոգայթ լարեցին ինծի դէմ,Բայց ես քու հրամաններէդ չմոլորեցայ։ 111  Քու վկայութիւններդ յաւիտեան ժառանգեցի,Վասն զի անոնք իմ սրտիս ցնծութիւնն են։ 112  Խոնարհեցուցի իմ սիրտս, որպէս զի քու կանոններդ կատարեմՅաւիտեան՝ մինչեւ վերջը։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՄԷՋ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԻՒՆ ՍԱՄԷԽ 113  Երկմիտները ատեցի,Բայց քու օրէնքդ սիրեցի։ 114  Իմ ապաւէնս ու ասպարս դուն ես,Քու խօսքիդ յուսացի։ 115  Ե՛տ քաշուեցէք ինձմէ, ո՛վ չարագործներ,Վասն զի ես իմ Աստուծոյս պատուիրանքները պիտի պահեմ։ 116  Պահպանէ զիս քու խօսքիդ համեմատ, որպէս զի ապրիմԵւ զիս իմ յոյսէս մի՛ ամչցներ։ 117  Զօրացո՛ւր զիս, որպէս զի ապրիմՈւ միշտ քու կանոններուդ ուշադրութիւն ընեմ։ 118  Անարգեցիր այն ամէնը, որոնք քու կանոններէդ խոտորեցան,Քանզի անոնց խորամանկութիւնը փուճ է։ 119  Դուն մետաղներու կղկղանք կը համարես* երկրի բոլոր ամբարիշտները,Անոր համար ես քու վկայութիւններդ կը սիրեմ։ 120  Իմ մարմինս քու ահէդ դողացՈւ ես քու դատաստաններէդ վախցայ։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ ԱՅԻՆ 121  Իրաւունք ու արդարութիւն ըրի,Զիս իմ նեղիչներուս մի՛ մատներ։ 122  Քու ծառայիդ բարութեան համար երաշխաւոր եղիր.Ամբարտաւանները թող չհարստահարեն զիս։ 123  Իմ աչքերս նուաղեցան քու փրկութեանդ համարՈւ քու արդարութեանդ խօսքին համար։ 124  Քու ծառայիդ քու ողորմութեանդ համեմատ ըրէ՛Եւ քու կանոններդ սորվեցո՛ւր ինծի։ 125  Ես քու ծառադ եմ, իմաստուն ըրէ՛ զիս,Որպէս զի քու վկայութիւններդ ճանչնամ։ 126  Տէրոջը գործելու ժամանակն է,Վասն զի քու օրէնքդ խափանեցին։ 127  Անոր համար քու պատուիրանքներդՈսկիէն ու ազնիւ ոսկիէն աւելի սիրեցի, 128  Ուստի ամէն բանի վրայով պատուիրած քու բոլոր հրամաններդ ուղիղ կը համարեմՈւ ստութեան ամէն ճամբայ կ’ատեմ։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ՀՆԱԶԱՆԴԵԼՈՒ ՓԱՓԱՔ ՓԷ 129  Քու վկայութիւններդ զարմանալի են,Անոր համար իմ անձս զանոնք կը պահէ։ 130  Քու խօսքերուդ յայտնուիլը լոյս կու տայՈւ միամիտները իմաստուն կ’ընէ։ 131  Իմ բերանս բացի ու հեւացի,Վասն զի քու պատուիրանքներուդ ցանկացի։ 132  Ինծի նայէ՛ ու ողորմէ՛ ինծի,Ինչպէս սովորաբար կ’ընես քու անունդ սիրողներուն։ 133  Իմ գնացքներս հաստատէ՛ քու խօսքիդ մէջՈւ ոչ մէկ անօրէնութիւն թո՛ղ չտիրէ ինծի։ 134  Փրկէ՛ զիս մարդոց բռնութենէնԵւ քու հրամաններդ պիտի պահեմ։ 135  Երեսդ փայլեցո՛ւր քու ծառայիդ վրայՈւ սորվեցո՛ւր ինծի քու կանոններդ։ 136  Ջուրերու առուներ կ’իջնեն իմ աչքերէս,Վասն զի մարդիկ քու օրէնքդ չպահեցին։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՑԱՏԷ 137  Արդար ես դուն, ո՛վ ՏէրԵւ քու դատաստաններդ ուղիղ են։ 138  Քու պատուիրած վկայութիւններդԱրդար ու խիստ ճշմարիտ են։ 139  Իմ նախանձս զիս մաշեցուց,Վասն զի իմ թշնամիներս քու խօսքերդ մոռցան։ 140  Քու խօսքդ խիստ մաքուր է,Անոր համար քու ծառադ զանիկա կը սիրէ։ 141  Ես ցած ու անարգուած եմ,Բայց քու հրամաններդ չմոռցայ։ 142  Քու արդարութիւնդ յաւիտենական արդարութիւն էՈւ քու օրէնքդ ճշմարտութիւն է։ 143  Նեղութիւն ու վիշտ զիս գտան,Բայց քու պատուիրանքներդ իմ ուրախութիւնս են։ 144  Քու վկայութիւններուդ արդարութիւնը յաւիտենական էԻմաստուն ըրէ՛ զիս ու պիտի ապրիմ։ ԱՂՕԹՔ ՄԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՕՖ 145  Բոլոր սրտով աղաղակեցի,Ո՛վ Տէր, պատասխան տուր ինծի ու քու կանոններդ պիտի պահեմ։ 146  Քեզի աղաղակեցի, փրկէ՛ զիսԵւ քու վկայութիւններդ պիտի պահեմ։ 147  Կանուխ ելայ արշալոյսին ու աղաղակեցի.Քու խօսքիդ յուսացի։ 148  Գիշերուան պահերէն առաջ բացուեցան իմ աչքերս՝Քու խօսքերուդ վրայ մտածելու համար։ 149  Իմ ձայնս լսէ՛ քու ողորմութեանդ համեմատ.Ո՛վ Տէր, քու դատաստաններուդ համեմատ կենդանացո՛ւր զիս։ 150  Անօրէնութեան հետեւողները ինծի մօտեցան.Քանզի քու օրէնքէդ հեռացան։ 151  Ո՛վ Տէր, դուն մօտ եսՈւ քու բոլոր պատուիրանքներդ ճշմարտութիւն են։ 152  Սկիզբէն իմացած եմ քու վկայութիւններդ,Որոնք յաւիտեան հաստատեցիր։ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՄԸ ՐԷՇ 153  Տե՛ս իմ խեղճութիւնս ու զիս փրկէ՛,Վասն զի քու օրէնքդ չմոռցայ։ 154  Իմ իրաւունքս պաշտպանէ ու փրկէ՛ զիս,Քու խօսքիդ համեմատ կենդանացո՛ւր զիս։ 155  Փրկութիւնը հեռու է ամբարիշտներէն,Վասն զի քու կանոններդ չփնտռեցին։ 156  Ո՛վ Տէր, քու գթութիւններդ շատ են,Քու դատաստաններուդ համեմատ կենդանացո՛ւր զիս։ 157  Շատ են իմ հալածիչներս ու թշնամիներս.Բայց ես քու վկայութիւններէդ չխոտորեցայ։ 158  Անօրէնները տեսայ ու զզուեցայ.Վասն զի անոնք քու խօսքդ չէին պահեր։ 159  Նայէ՛, քու հրամաններդ որքա՜ն կը սիրեմ.Ո՛վ Տէր, քու ողորմութեանդ համեմատ կենդանացո՛ւր զիս։ 160  Քու խօսքիդ սկիզբը* ճշմարտութիւն էՈւ քու բոլոր արդար դատաստաններդ յաւիտենական են։ ՏԷՐՈՋԸ ՕՐԷՆՔԻՆ ԸՆԾԱՅՈՒՄ ՇԻՆ 161  Իշխանները զուր տեղ զիս հալածեցին,Բայց իմ սիրտս քու խօսքէդ վախցաւ։ 162  Ես կը ցնծամ քու խօսքերովդ,Շատ աւար գտնողի պէս։ 163  Ստութիւնը ատեցի ու անարգեցի,Բայց քու օրէնքդ սիրեցի։ 164  Օրը եօթը անգամ կ’օրհնեմ քեզՔու արդար դատաստաններուդ համար։ 165  Քու օրէնքդ սիրողներուն շատ խաղաղութիւն կայՈւ անոնց գայթակղութիւն չկայ։ 166  Ո՛վ Տէր, քու փրկութեանդ սպասեցիԵւ քու պատուիրանքներդ կատարեցի։ 167  Իմ անձս քու վկայութիւններդ պահեցՈւ ես զանոնք շատ կը սիրեմ։ 168  Քու հրամաններդ եւ քու վկայութիւններդ պահեցի,Վասն զի իմ բոլոր ճամբաներս քու առջեւդ են։ ԱՂՕԹՔ ՄԸ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹԱՎ 169  Ո՛վ Տէր, թո՛ղ իմ աղաղակս քու առջեւդ մօտենայՔու խօսքիդ համեմատ իմաստուն ըրէ զիս։ 170  Թո՛ղ իմ աղաչանքս քու առջեւդ ելլէ.Քու խօսքիդ համեմատ փրկէ՛ զիս։ 171  Իմ շրթունքներէս օրհնութիւն պիտի բղխի,Վասն զի քու կանոններդ սորվեցուցիր ինծի։ 172  Իմ լեզուս քու խօսքդ պիտի պատմէ,Վասն զի քու բոլոր պատուիրանքներդ արդար են։ 173  Թող քու ձեռքդ ինծի օգնական ըլլայ,Վասն զի քու հրամաններդ ընտրեցի։ 174  Ո՛վ Տէր, քու փրկութեանդ ցանկացիՈւ քու օրէնքդ իմ ուրախութիւնս է։ 175  Թող իմ անձս ապրի ու քեզ օրհնէԵւ քու դատաստաններդ օգնեն ինծի։ 176  Կորսուած ոչխարի պէս մոլորեցայ.Փնտռէ՛ քու ծառադ, վասն զի քու պատուիրանքներդ չմոռցայ։

Ստորանիշներ

119։27 Կամ, խօսիմ
119։61 Կամ, լարերը
119։81 Եբր., կը մաշի
119։119 Կամ, կղկղանքի պէս մերժեցիր
119։160 Կամ, բովանդակութիւնը