Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՅՈԲԱՅ 5։1-27

5  «Հիմա աղաղակէ՛։ Քեզի պատասխան տուող մը կա՞յ արդեօքՈւ սուրբերէն որո՞ւն պիտի դարձնես քու երեսդ։   Ստոյգ է, որ բարկութիւնը յիմարը կը սպաննէՈւ նախանձը անմիտը կը մեռցնէ։   Ես յիմարին արմատանալը տեսայ,Բայց շուտով անոր բնակութիւնը անիծեցի։   Անոր որդիները ապահովութենէ հեռու են.Անոնք դրանը մէջ կը կոխկռտուինԵւ ազատող մը չի գտնուիր։   Անօթի եղողը կ’ուտէ անոր հունձքըՈւ զանիկա փուշերու մէջէն կը յափշտակէՈւ աւարառուն* կը կլլէ անոնց ստացուածքը։   Թէեւ չարիքը հողէն չ’ելլերՈւ թշուառութիւնը գետնէն չի բուսնիր.   Բայց մարդը թշուառութեան համար կը ծնանի,Ինչպէս կրակի կայծերը* վեր կը թռչին։   Իսկ ես Աստուծոյ պիտի դիմէի,Իմ գործս Աստուծոյ պիտի յանձնէի,   Որ այնպիսի մեծ ու անքննելի բաներ կ’ընէ,Անհամար սքանչելիքներ կ’ընէ, որոնք կարելի չէ համրել։ 10  Անիկա երկրի վրայ անձրեւ կու տայՈւ դաշտերուն վրայ ջուրեր կը ղրկէ։ 11  Նաեւ ցածերը կը բարձրացնէՈւ սգաւորները ապահովութեան կը հասցնէ։ 12  Անիկա խորամանկներուն խորհուրդները կը ցրուէ,Որպէս զի ձեռքերնին կարող չըլլան իրենց գործերը գլուխ հանել։ 13  Իմաստունները իրենց խորամանկութեանը մէջ կը բռնէՈւ նենգաւորներուն խորհուրդը շուտով կը խափանէ։ 14  Ցորեկը մութի կը բռնուինՈւ կէսօրին գիշերուան պէս խարխափելով կը քալեն։ 15  Բայց աղքատը սուրէն, անոնց բերնէնՈւ հզօրին ձեռքէն կ’ազատէ։ 16  Այսպէս աղքատը յոյս կ’ունենայ,Իսկ անօրէնը իր բերանը կը գոցէ։ 17  Ահա երանելի է այն մարդը, որ Աստուած կը խրատէ։Ուրեմն Ամենակարողին յանդիմանութիւնը մի՛ անարգեր. 18  Վասն զի ինք կը վիրաւորէ ու կը փաթթէ.Կը զարնէ ու իր ձեռքերը կը բժշկեն։ 19  Վեց նեղութիւններէ քեզ պիտի ազատէՈւ եօթներորդին՝ քեզի չարիք պիտի չդպչի։ 20  Սովի ժամանակ քեզ մահուանէ պիտի ազատէՈւ պատերազմին մէջ՝ սուրին ձեռքէն 21  Լեզուի խարազանէն ապահով պիտի ըլլաս,Երբ կործանումը գայ անկէ պիտի չվախնաս. 22  Կործանումին ու սովին վրայ պիտի ծիծաղիսՈւ երկրի գազաններէն պիտի չվախնաս։ 23  Քանզի դաշտի քարերուն հետ դաշինք պիտի կնքեսՈւ դաշտի գազանները քեզի հետ խաղաղութեամբ պիտի վարուին։ 24  Ու պիտի գիտնաս թէ վրանիդ մէջ յաջողութիւն կայԵւ քու բնակարանէդ բա՛ն մը պակաս պիտի չգտնես*։ 25  Եւ պիտի գիտնաս թէ քու զաւակներդ շատուոր ենՈւ քու սերունդդ երկրի խոտերուն պէս պիտի ըլլան։ 26  Աղէկ մը ծերացած՝ գերեզմանը պիտի մտնես,Ցորենի խուրձերուն պէս՝ որոնք ժամանակին կը դիզուին։ 27  Ահա մենք այս բանը քննեցինք։Շիտակ է.Մտիկ ըրէ՛ անոր ու քու օգտիդ համար ճանչցիր զանիկա»։

Ստորանիշներ

5։5 Կամ, ծարաւը
5։7 Կամ, արծիւները։ Եբր., կայծի որդիները
5։24 Կամ, պիտի չսխալիս