Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՅՈԲԱՅ 27։1-23

27  Յոբ դարձեալ իր խօսքը սկսելով՝ ըսաւ.   «Իմ իրաւունքս մէկդի դնող ԱստուածըՈւ հոգիս դառնութեամբ լեցնող Ամենակարողը կենդանի է։   Քանի որ շունչս վրաս էՈւ ռնգունքներուս մէջ Աստուծոյ հոգին կայ,   Շրթունքներս անիրաւ բան մը պիտի չըսենՈւ լեզուս նենգութիւն պիտի չխօսի։   Քա՛ւ լիցի, որ ձեզ արդարացնեմ։Մինչեւ մեռնիլս իմ ուղղութիւնս ձեռքէ պիտի չձգեմ։   Իմ արդարութիւնս հաստատ բռներ եմ ու զանիկա պիտի չթողումՈւ կեանքիս մէջ* սիրտս բնաւ պիտի չյանդիմանէ զիս։   Իմ թշնամիս ամբարշտի պէս պիտի ըլլայՈւ ինծի դէմ ելլողը՝ անզգամի պէս։   Քանզի կեղծաւորին յոյսը ի՞նչ է (թէեւ հարստութիւն ալ դիզած ըլլայ),Երբ Աստուած անոր հոգին առնէ։   Միթէ Աստուած անոր աղաղակը պիտի լսէ՞,Երբ անոր վրայ փորձանք գայ։ 10  Անիկա Ամենակարողին վրայ պիտի ուրախանա՞յ.Ամէն ժամանակ Աստուծոյ պիտի աղաղակէ՞։ 11  Աստուծոյ ձեռքին մէջ եղածը ձեզի պիտի սորվեցնեմ.Ամենակարողին քով եղածը պիտի չծածկեմ։ 12  Ահա դուք ամէնքդ ալ տեսաքՈւ ինչո՞ւ այդպէս բոլորովին ունայնացեր էք։ 13  Ասիկա է ամբարիշտ մարդուն բաժինը Աստուծոյ առջեւՈւ բռնաւորներուն Ամենակարողէն առնելու ժառանգութիւնը. 14  Եթէ անոր տղաքը շատնան, սուրի համար էՈւ անոր սերունդը հացով պիտի չկշտանայ։ 15  Անոր մնացորդները ժանտախտով պիտի թաղուին,Բայց անոր որբեւայրիները պիտի չլան։ 16  Թէեւ հողի պէս արծաթ դիզէՈւ տիղմի պէս հանդերձներ պատրաստէ, 17  Անիկա պիտի պատրաստէ, բայց արդարը պիտի հագնիՈւ անմեղը արծաթը պիտի բաժնէ։ 18  Իրեն տուն մը կը շինէ սարդի ոստայնի պէսՈւ այգիի պահապանին շինած խրճիթին պէս։ 19  Հարուստը կը պառկի ու չ’ամփոփուիր.Աչքերը կը բանայ ու* ոչինչ կ’ըլլայ։ 20  Արհաւիրքը ջուրերու պէս անոր պիտի հասնի։Գիշերով փոթորիկը պիտի յափշտակէ զանիկա։ 21  Արեւելեան հովը պիտի քշէ զանիկա ու ան պիտի երթայՈւ փոթորիկի պէս զանիկա իր տեղէն պիտի վերցնէ։ 22  Ամենակարողը իր նետերը անոր դէմ պիտի նետէ ու պիտի չխնայէ.Ան ալ պիտի ջանայ անոր ձեռքէն փախչիլ։ 23  Անոր համար ծափ պիտի զարնենՈւ անոր եղած տեղէն անոր դէմ պիտի սուլեն»։

Ստորանիշներ

27։6 Կամ, համար
27։19 Կամ, Ակնթարթի մէջ