Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՅՈԲԱՅ 19։1-29

19  Յոբ պատասխանեց.   «Մինչեւ ե՞րբ հոգիս պիտի վշտացնէքՈւ զիս խօսքերով պիտի ճնշէք։   Արդէն տասը անգամ է որ զիս կը մեղադրէք։Չէ՞ք ամչնար որ վրաս կը յարձակիք։   Եթէ արդարեւ ես սխալեր եմ,Իմ սխալս իմ քովս կը մնայ։   Եթէ անպատճառ ամբարտաւանութեամբ խօսիլ կ’ուզէք ինծի դէմՈւ ամօթս երեսս զարնել,   Գիտցէք ուրեմն թէ զիս Աստուած կործանեցՈւ իր ցանցը իմ շուրջս դարձուց։   Ահա ինծի եղած անիրաւութեանը համար կ’աղաղակեմ ու պատասխան տուող չկայ,Կը բողոքեմ, բայց արդարութիւն չկայ։   Անիկա իմ ճամբաս գոցեց, այնպէս որ չեմ կրնար անցնիլ.Իմ շաւիղներուս վրայ խաւար դրաւ։   Զիս իմ փառքէս մերկացուցՈւ գլխէս թագը վերցուց։ 10  Զիս ամէն կողմէ աւերեց ու ես գացիՈւ իմ յոյսս ծառի մը պէս արմատէն խլեց։ 11  Անոր բարկութիւնը իմ վրաս բորբոքեցաւՈւ զիս իր թշնամիներուն կարգը դրաւ։ 12  Անոր գունդերը մէկտեղ եկանՈւ ճամբանին ինծի դէմ պատրաստեցինՈւ վրանիս բոլորտիքը բանակեցան։ 13  Անիկա իմ եղբայրներս ինձմէ հեռացուցՈւ արդարեւ ծանօթներս օտարացան ինձմէ։ 14  Ազգականներս զիս թողուցինՈւ իմ ճանչուորներս զիս մոռցան։ 15  Իմ տունս բնակողներն ու աղախիններս զիս անծանօթ մէկը սեպեցինՈւ անոնց աչքին առջեւ օտարական եղայ։ 16  Ծառաս կանչեցի ու անիկա պատասխան չտուաւ,Թէեւ բերնովս անոր աղաչեցի։ 17  Իմ շունչս ատելի* եղաւ կնոջսՈւ իմ աղաչանքներս՝ իմ մօրս որովայնին որդիներուն։ 18  Փոքր տղաքն ալ զիս կ’անարգենՈւ երբ կ’ելլեմ, ինծի դէմ կը խօսին։ 19  Բոլոր մտերիմ բարեկամներս ինձմէ զզուեցանՈւ իմ սիրականներս ինծի դէմ դարձան։ 20  Ոսկորներս մորթիս ու մարմնիս փական,Միայն ակռաներուս կաշիովը ազատեցայ։ 21  Ո՛վ իմ բարեկամներս, դո՛ւք ողորմեցէք ինծի,Ողորմեցէ՛ք ինծի, քանզի Աստուծոյ ձեռքը ինծի դպաւ։ 22  Ինչո՞ւ Աստուծոյ պէս կը հալածէքՈւ մարմինէս չէք կշտանար։ 23  «Երանի՜ թէ հիմա խօսքերս գրուէին.Երանի՜ թէ գրքի մը մէջ քանդակուէին։ 24  Երկաթէ գրիչով կապարի վրայՈւ քարի վրայ յաւիտենապէս փորագրուէին։ 25  Վասն զի գիտեմ թէ իմ Փրկիչս* ողջ էՈւ անիկա վերջին ժամանակը պիտի ելլէ երկրի* վրայ։ 26  Ու թէեւ մորթէս ետքը այս ալ փճանայ,Բայց իմ մարմնովս Աստուած պիտի տեսնեմ, 27  Ես ինծի համար պիտի տեսնեմՈւ իմ աչքերս պիտի դիտեն զանիկա եւ ո՛չ թէ ուրիշը։Երիկամունքներս իմ ներսիդիս կը հալին։ 28  Պէտք էր ըսէիք. ‘Ինչո՞ւ կը հալածենք զանիկա’Եւ ‘Բանին արմատը իր մէջ գտնուեցաւ’։ 29  Սուրէն վախցէք. վասն զի բարկութեան պատիժը սուրն է,Որպէս զի գիտնաք թէ դատաստան մը կայ»։

Ստորանիշներ

19։17 Եբր., օտար
19։25 Կամ, Վրէժխնդիրս
19։25 Եբր., հողի