Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

Բ. ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ 22։1-51

22  Դաւիթ, այն օրը որ Տէրը զանիկա իր բոլոր թշնամիներուն ձեռքէն ազատեց, այս երգին խօսքերը Տէրոջը խօսեցաւ  Ու ըսաւ.«Տէրը իմ վէմս, ամրութիւնս ու փրկիչս է.  Իմ Աստուածս իմ պարիսպս* է, ես անոր կը յուսամ։ Անիկա իմ վահանս ու իմ փրկութեանս եղջիւրը,Իմ աշտարակս, իմ ապաւէնս ու ազատիչս է։ Զիս անիրաւութենէն դո՛ւն կ’ազատես։  Օրհնեալ Տէրը կը կանչեմՈւ իմ թշնամիներէս կ’ազատիմ։  Քանզի մահուան ալիքները իմ բոլորտիքս առինՈւ անօրէնութեան հեղեղները զիս վախցուցին։  Գերեզմանին լարերը զիս պաշարեցինՈւ մահուան որոգայթները իմ առջեւս առին։  Իմ նեղութեանս մէջ Տէրոջը կանչեցիՈւ իմ Աստուծոյս աղաղակեցի,Որ իր տաճարէն իմ ձայնս լսեցՈւ իմ աղաղակս անոր ականջներուն հասաւ։  Այն ատեն երկիրը սասանեցաւ ու դողաց,Երկնքի հիմերը շարժեցան ու սասանեցան,Քանզի անիկա բարկացաւ։  Անոր քթէն ծուխ ելաւՈւ բերնէն՝ մաշող կրակ։ Անկէ կայծակներ բռնկեցան։ 10  Անիկա երկինքը խոնարհեցուց ու իջաւԵւ անոր ոտքերուն տակ մառախուղ կար։ 11  Քերովբէի վրայ ելաւ ու թռաւԵւ հովին թեւերուն վրայ երեւցաւ։ 12  Խաւարն ու թանձր ջուրերըՈւ երկնքի ամպերը իր բոլորտիքը վարագոյր քաշեց։ 13  Անոր առջեւ եղող ճառագայթէնԿրակի կայծակներ բռնկեցան։ 14  Տէրը երկնքէն որոտացՈւ Բարձրեալը իր ձայնը լսել տուաւ։ 15  Նետեր ղրկեց ու զանոնք ցրուեց,Կայծակներ ղրկեց ու զանոնք խռովեցուց։ 16  Տէրոջը յանդիմանութիւնովըՈւ անոր բարկութեան հովին փչելովըԾովուն յատակները երեւցանՈւ աշխարհիս հիմերը յայտնուեցան։ 17  Բարձրէն հասաւ ու զիս բռնեցԵւ շատ ջուրերէն զիս հանեց։ 18  Իմ զօրեղ թշնամիէս ու զիս ատողներէն ազատեց զիս,Թէեւ ինձմէ զօրաւոր էին։ 19  Իմ նեղութեանս օրը իմ առջեւս առին.Բայց Տէրը ինծի հաստատութեան գաւազան եղաւ։ 20  Զիս լայնարձակ տեղ մը հանեցՈւ զիս ազատեց, վասն զի ինծի հաւնեցաւ։ 21  Տէրը իմ արդարութեանս համեմատ կը վարձատրէ զիս,Իմ ձեռքերուս մաքրութեանը համեմատ հատուցում կ’ընէ ինծի։ 22  Վասն զի Տէրոջը ճամբաները պահեցիՈւ իմ Աստուծոյս դէմ ամբարշտութիւն չըրի։ 23  Քանզի անոր բոլոր դատաստանները իմ առջեւս էինՈւ անոր օրէնքներէն չհեռացայ։ 24  Անոր առջեւ կատարեալ եղայՈւ անօրէնութենէ զգուշացայ։ 25  Տէրը ինծի հատուցում ըրաւ իմ արդարութեանս համեմատ,Իմ ձեռքերուս մաքրութեանը համեմատ, որ անոր աչքերուն առջեւն է։ 26  Ողորմածին հետ ողորմած կ’ըլլաս.Կատարեալ մարդուն հետ կատարեալ կ’ըլլաս։ 27  Մաքուրին հետ մաքուր կ’ըլլաս,Ու ծուռին հետ կը ծռիս։ 28  Վշտացած ժողովուրդը դո՛ւն կ’ազատեսՈւ քու աչքերդ ամբարտաւաններուն վրայ են որպէս զի զանոնք ցածցնես։ 29  Քանզի իմ ճրագս դուն ես, ո՛վ Տէր,Ու Տէրը իմ խաւարս կը լուսաւորէ։ 30  Վասն զի քեզմով գունդ մը կրնամ ջախջախելՈւ իմ Աստուծմովս պարիսպէն կ’անցնիմ։ 31  Աստուծոյ ճամբան կատարեալ է։ Տէրոջը խօսքերը փորձուած են։ Անիկա ամէն իրեն յուսացողներուն ասպար է։ 32  Քանզի Տէրոջմէն զատ ո՞վ է Աստուած,Կամ մեր Աստուծմէն զատ ո՞վ է վէմ։ 33  Աստուած իմ զօրաւոր բերդս է,Որ իմ ճամբաս կատարեալ կ’ընէ։ 34  Իմ ոտքերս եղջերուի ոտքերուն պէս կ’ընէՈւ իմ բարձր տեղերուս վրայ զիս կը կանգնեցնէ։ 35  Ձեռքերս պատերազմի կը վարժեցնէ։ Ու իմ բազուկներս պղնձէ աղեղ կը լարեն*։ 36  Ինծի քու փրկութեանդ ասպարը տուիրՈւ քու քաղցրութիւնդ զիս մեծցուց։ 37  Իմ քալելու ճամբաս ներքեւս լայնցուցիրՈւ իմ ոտքիս յօդուածները չսասանեցան։ 38  Իմ թշնամիներս հալածեցի ու զանոնք ջարդեցիՈւ ետ չդարձայ մինչեւ զանոնք հատցուցի։ 39  Զանոնք հատցուցի ու գետինը զարկի, որպէս զի չկանգնին.Անոնք իմ ոտքերուս տակ ինկան։ 40  Պատերազմի համար ինծի զօրութիւն հագցուցիրԵւ իմ վրաս ելլողները տակս ձգեցիր։ 41  Իմ թշնամիներուս կռնակը ինծի դարձնել տուիր*,Որպէս զի զիս ատողները ջարդեմ։ 42  Աղաղակեցին*, բայց ազատող չկար.Տէրոջը աղաղակեցին, բայց անոնց պատասխան չտուաւ։ 43  Այն ատեն զանոնք երկրի փոշիին պէս մանրեցի,Զանոնք փողոցներուն ցեխին պէս կոխեցի ու ճմլեցի։ 44  Իմ ժողովուրդիս կռիւներէն զիս ազատեցիր,Ու զիս պահեցիր, որպէս զի ազգերու գլուխ ըլլամՈւ իմ չճանչցած ժողովուրդս ինծի ծառայեց։ 45  Օտարները ինծի խոնարհութիւն ըրին*.Իրենց ականջներովը լսածնուն պէս՝ ինծի հնազանդեցան։ 46  Օտարները տկարացանՈւ իրենց պահուըտած տեղերէն դողացին։ 47  Տէրը կենդանի է ու իմ վէմս օրհնեալ ըլլայԵւ իմ փրկութեանս վէմը՝ Աստուած՝ բարձր ըլլայ։ 48  Աստուած է, որ իմ վրէժս կը լուծէ,Ժողովուրդները ինծի կը հնազանդեցնէ։ 49  Իմ թշնամիներէս զիս դուրս հանելովԶիս իմ վրաս ելլողներէն աւելի բարձրացուցՈւ բռնաւոր մարդէն ազատեց։ 50  Ասոր համար, ո՛վ Տէր, ազգերուն մէջ քեզ պիտի գովեմՈւ քու անուանդ սաղմոս պիտի երգեմ։ 51  Իր թագաւորին փրկութիւնները մեծցնողըՈւ իր օծեալին, Դաւիթին ու անոր սերունդինՅաւիտեան ողորմութիւն ընողը՝ Ա՛ն է»։

Ստորանիշներ

22։3 Եբր., ժայռս
22։35 Կամ, բազուկներովս պղնձէ աղեղ մը կը կոտրուի
22։41 Կամ, վիզը ինծի տուիր
22։42 Կամ, Նայեցան
22։45 Եբր., ստեցին