Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

Ա. ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 3։1-24

3  Դաւիթին Քեբրոնին մէջ ծնած որդիները ասոնք էին՝ անդրանիկը Ամնոն Յեզրայելացի Աքինոամէն, երկրորդը Դանիէլ՝ Կարմելացի Աբիգիայէն,  Երրորդը՝ Աբիսողոմ՝ Գեսուրի թագաւորին Թոլմիին աղջկան Մաաքային որդին, չորրորդը՝ Ադոնիան՝ Ագգիթին որդին,  Հինգերորդը Սափատիան՝ Աբիտալէն, վեցերորդը Յեթրամ՝ իր կնոջմէն Եդղայէն։  Այս վեցը անոր ծնան Քեբրոնի մէջ եւ հոն եօթը տարի ու վեց ամիս թագաւորութիւն ըրաւ ու Երուսաղէմի մէջ երեսունըերեք տարի թագաւորութիւն ըրաւ։  Երուսաղէմի մէջ ասոնք ծնան անոր՝ Սամաա, Սովբաբ, Նաթան ու Սողոմոն։ Այս չորսը Ամիէլի աղջիկէն՝ Բերսաբէէն՝ ծնած էին։  Յեբաար ու Եղիսամա* ու Եղիփաղէտ  Եւ Նոքա ու Նափեկ եւ Յափիէ  Ու Եղիսամա ու Եղիադա ու Եղիփաղէտ. ասոնք ինն էին։  Ամէնքն ալ Դաւիթին որդիներն էին, հարճերուն որդիներէն ու անոնց քրոջմէն՝ Թամարէն զատ։ ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ 10  Սողոմոնին որդին Ռոբովամն էր։ Անոր որդին՝ Աբիա, անոր որդին՝ Ասա, անոր որդին՝ Յովսափատ, 11  Անոր որդին՝ Յովրամ, անոր որդին՝ Ոքազիա, անոր որդին՝ Յովաս, 12  Անոր որդին՝ Ամասիա, անոր որդին՝ Ազարիա, անոր որդին՝ Յովաթամ, 13  Անոր որդին՝ Աքազ, անոր որդին՝ Եզեկիա, անոր որդին՝ Մանասէ, 14  Անոր որդին՝ Ամոն, անոր որդին՝ Յովսիա։ 15  Եւ Յովսիայի որդիները՝ անդրանիկը՝ Յօհանան, երկրորդը՝ Յովակիմ, երրորդը՝ Սեդեկիա, չորրորդը Սեղղումն էր։ 16  Յովակիմին որդիները՝ անոր որդին Յեքոնիան, անոր որդին՝ Սեդեկիան էր։ 17  Յեքոնիային որդիները՝ Ասիր, անոր որդին՝ Սաղաթիէլ. 18  Նաեւ Մեղքիրամ, Փադայիա, Սանէսար, Յեկամիա, Ովսամա ու Նադաբիան էին։ 19  Փադայիային որդիները՝ Զօրաբաբէլ ու Սեմէին էին ու Զօրաբաբէլին որդիները՝ Մեսուղամ ու Անանիան ու անոնց քոյրը Սաղօմիթն էր։ 20  Նաեւ Ասուբա ու Ոող եւ Բարաքիա ու Ասադիա եւ Յովսաբեսեդ՝ հինգ էին։ 21  Անանիային որդիները՝ Փաղատիա ու Եսայի էին. Հռափայիայի որդիները, Ոռնայի որդիները, Աբդիայի որդիները, Սեքենիայի որդիները*։ 22  Ու Սեքենիային որդին Սեմայիան էր ու Սեմայիային որդիները՝ Քետտուս եւ Իգաղ ու Բերիա եւ Նաարիա ու Սափատ՝ վեց էին։ 23  Նաարիային որդիները՝ Եղիովէնայի ու Եզեկիա ու Եզրիկամ՝ երեք էին։ 24  Ու Եղիովէնայիի որդիները՝ Ովդուիա ու Եղիասիբ եւ Փաղայիա ու Ակկուբ եւ Յօհանան ու Դաղայի եւ Անանի՝ եօթն էին։

Ստորանիշներ

2։24 Կամ, Եսրոնին մեռնելէն ետքը՝ Քաղէբ Եփրաթա եկաւ ու անոր հետ Եսրոնի կինը Աբիան, որ
3։6 Կամ, Եղիսուա