Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ԱՌԱԿԱՑ 4։1-27

4  Որդի՛ք, ձեր հօրը խրատը լսեցէ՛քՈւ մտի՛կ ըրէք, որպէս զի իմաստութիւնը ճանչնաք։   Վասն զի ձեզի աղէկ կրթութիւն կու տամ,Իմ օրէնքս մի՛ թողուք։   Քանզի ես իմ հօրս տղան էի,Փափուկ ու սիրելի՝ իմ մօրս առջեւ։   Անիկա ինծի կը սորվեցնէր ու կ’ըսէր.«Քու սիրտդ իմ խօսքերս թող բռնէ,Իմ պատուիրանքներս պահէ ու ապրի։   Իմաստութիւն ստացիր, խոհեմութիւն ստացիր,Մի՛ մոռնար ու իմ բերնիս խօսքերէն մի՛ խոտորիր։   Զանիկա մի՛ թողուր ու անիկա քեզ պիտի պահէ։Զանիկա սիրէ ու անիկա քեզ պիտի պաշտպանէ։   Ամէն բանին գլուխը իմաստութիւնն է։ Իմաստութիւն ստացիր։Ու բոլոր ստացած բաներուդ հետ խոհեմութիւն ստացիր։   Զանիկա մեծարէ՛ ու անիկա քեզ պիտի բարձրացնէ։Եթէ զանիկա գրկես, քեզ պիտի պատուէ։   Անիկա քու գլխուդ շնորհներու զարդ պիտի տայ.Քեզի փառքի պսակ պիտի պարգեւէ»։ 10  Մտի՛կ ըրէ, որդեա՛կ իմ ու իմ խօսքերս ընդունէԵւ քու կեանքիդ տարիները պիտի շատնան։ 11  Քեզի իմաստութեան ճամբուն մէջ քալել սորվեցուցի.Քեզ ուղղութեան շաւիղներուն մէջ պտըտցուցի, 12  Որպէս զի քալելու ատենդ ոտքիդ քայլերը չգայթինՈւ վազելու ատենդ չսահիս։ 13  Ամուր բռնէ խրատը ու բնաւ մի՛ թողուր.Զանիկա պահէ՛, վասն զի քու կեանքդ անիկա է 14  Ամբարիշտներուն ճամբան մի՛ երթարՈւ չարերուն ճամբուն մէջ մի՛ քալեր։ 15  Անկէ զգուշացի՛ր, անոր քովէն մի՛ անցնիր,Անկէ խոտորէ՛ ու անցի՛ր։ 16  Վասն զի անոնք մինչեւ որ չարութիւն չընեն՝ չեն քնանարՈւ եթէ մէկը չկործանեն՝ քուներնին կը փախչի։ 17  Քանզի անոնք ամբարշտութեան հացը կ’ուտենՈւ անիրաւութեան գինին կը խմեն։ 18  Բայց արդարներուն ճամբան ծագող լոյսի պէս է,Որ երթալով կը լուսաւորուի, մինչեւ կատարեալ օր ըլլայ։ 19  Ամբարիշտներուն ճամբան խաւարի պէս էՈւ չեն գիտեր թէ՝ ի՞նչ բան իրենց ոտքը պիտի սահեցնէ։ 20  Որդեա՛կ իմ, մտիկ ըրէ իմ խօսքերուս,Քու ականջներդ իմ խօսքերուս տուր։ 21  Անոնք քու աչքերուդ առջեւէն թող չհեռանան,Զանոնք քու սրտիդ մէջ պահէ, 22  Վասն զի անոնք կեանք են զանոնք գտնողներունԵւ անոնց մարմնին՝ բժշկութիւն։ 23  Ամէն զգուշութիւնով քու սիրտդ պահէ,Քանզի կեանքի աղբիւրները* անկէ են։ 24  Ծուռ բերանը քեզմէ մէկդի՛ ըրէՈւ անիրաւ շրթունքները քեզմէ հեռացո՛ւր։ 25  Քու աչքերդ ուղիղ թող նայինՈւ արտեւանունքներդ շիտակ դէպի առջեւդ թող ըլլան։ 26  Ոտքերուդ շաւիղները շտկէ՛Եւ քու բոլոր ճամբաներդ պիտի հաստատուին։ 27  Աջ կամ ձախ կողմը մի՛ խոտորիր,Ոտքդ չարութենէ դարձո՛ւր։

Ստորանիշներ

4։23 Եբր., ելքը