Յաճախ ուղղուած հարցումներ Եհովայի վկաներուն մասին

Ի՞նչ են Եհովայի վկաներուն հաւատալիքները

Ամփոփ կերպով նկատի առ մեր հիմնական հաւատալիքներէն 15–ը։

Ի՞նչ են Եհովայի վկաներուն հաւատալիքները

Ամփոփ կերպով նկատի առ մեր հիմնական հաւատալիքներէն 15–ը։

Եհովայի վկաները ի՞նչ տեսակէտ ունին ուսումին նկատմամբ

Ի՞նչ աստուածաշնչական սկզբունքներ Եհովայի վկաներուն կ’օգնեն, որ աշխարհային ուսումի նկատմամբ որոշումներ առնեն։

Եհովայի վկաներուն առաջարկած Սուրբ Գիրքի դասընթացքը ի՞նչ է

Եհովայի վկաներուն հետ սերտած ատեն, կրնաս ուզած Սուրբ Գիրքդ գործածել։ Կրնաս ամբողջ ընտանիքիդ կամ ընկերներուդ ըսել, որ դասընթացքին ներկայ ըլլան։

Ի՞նչ են Եհովայի վկաներուն հաւատալիքները

Ամփոփ կերպով նկատի առ մեր հիմնական հաւատալիքներէն 15–ը։

Եհովայի վկաները Յիսուսին կը հաւատա՞ն

Նկատի առ թէ Յիսուսին հաւատալը ինչո՛ւ կարեւոր է ճշմարիտ քրիստոնեաներուն համար։

Եհովայի վկաները կը խորհի՞ն որ իրենց կրօնքը միակ ճշմարիտ կրօնքն է

Յիսուս ըսա՞ւ թէ ամէն ճամբայ փրկութեան կ’առաջնորդէ։

Եհովայի վկաները կը խորհի՞ն որ միայն իրենք պիտի փրկուին

Աստուածաշունչը կը բացատրէ թէ որոնք պիտի փրկուին։

Եհովայի վկաները ուրիշ կրօնքներ կը հանդուրժե՞ն

Տես թէ հանդուրժողութիւնը ինչպէ՛ս կը բնորոշէ ճշմարիտ քրիստոնեաները։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ արեան ներարկում չեն ընդունիր

Արեան ներարկումի գծով, շատ մը սխալ կարծիքներ կան Եհովայի վկաներու մասին։ Կարդա՛ այս հարցին առնչուող մեր հաւատալիքներուն մասին։

Եհովայի վկաները կը հաւատա՞ն թէ երկրագունդը բառացի 6 օրուան մէջ ստեղծուեցաւ

Գիտէի՞ր թէ ստեղծականութեան ջատագովներէն ոմանց գաղափարները իրականութեան մէջ Աստուածաշունչին կը հակասեն։

Ի՞նչ է Եհովայի վկաներուն տեսակէտը գիտութեան նկատմամբ

Անոնց հաւատալիքները կը հակասե՞ն գիտական իրագործումներուն։

Եհովայի վկաները «Հին Կտակարան»ին կը հաւատա՞ն

Արդեօք Աստուածաշունչին կարգ մը մասերը ժամանակայարմար չե՞ն։ Տես թէ քրիստոնեաները ինչպէ՞ս կրնան օգտուիլ «Հին Կտակարան»էն։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ փոխած են իրենց կարգ մը հաւատալիքները

Ճշդումները պէտք չէ մեզ զարմացնեն։ Շատ մը առիթներով, անցեալին Աստուծոյ ծառաները պէտք էր իրենց տեսակէտը ճշդէին։

Եհովայի վկաները պաշտամունքի մէջ ինչո՞ւ խաչ չեն գործածեր

Քրիստոնեայ ըլլալով հանդերձ, պաշտամունքի մէջ խաչ չենք գործածեր։ Ինչո՞ւ։

Ի՞նչ է Եհովայի վկաներուն տեսակէտը միջդաւանութեան նկատմամբ

Ո՞ր սուրբգրային ուսուցումներէն մեկնելով Եհովայի վկաները կը պատասխանեն այս հարցումին։

Եհովայի վկաները ինչպէ՞ս կը գործածեն նուիրատուութիւնները

Վկաները զանոնք կը գործածե՞ն մէկը հարստացնելու նպատակով։

Ինչո՞ւ «Եհովայի վկաներ» անուանումը կը գործածէք

Նկատի առ թէ անուանումը ուրկէ՛ եկաւ։

Ամբողջ աշխարհի մէջ քանի՞ Եհովայի վկայ կայ

Տես թէ մեր անդամներուն թիւը ինչպէ՛ս կը հաշուենք։

Եհովայի վկաներուն հիմնադիրը ո՞վ է

Տես թէ ինչո՛ւ Չարլզ Թէյզ Ռասըլը նոր կրօնքի մը հիմնադիրը չէր։

Եհովայի վկաները ինչպէ՞ս իրենց գործունէութեան ծախսերը կը գոցեն

Մենք չենք գործածեր այն մեթոտները, որոնք շատ մը եկեղեցիներ կը գործածեն։

Եհովայի վկաները տասանորդ կու տա՞ն

Եհովայի վկաներէն պահանջուա՞ծ է որոշ գումար մը նուիրատուութիւն ընել։

Եհովայի վկաները աշխատավարձ ստացող կղերներ ունի՞ն

Կղերական դասակարգ կա՞յ։ Որո՞նք կը նշանակուին որպէս ծառաներ։

Եհովայի վկաները կին դասակարգի պատկանող քարոզիչներ ունի՞ն

Եհովայի վկաներուն համաշխարհային քարոզչութեան մէջ կիները ի՞նչ դեր կը խաղան։

Եհովայի վկաներուն ժողովքները ինչպէ՞ս կազմակերպուած են

Տես թէ այս կարգադրութեան միջոցաւ ինչպէ՞ս ուղղութիւն եւ ցուցմունք կը ստանանք։

Ի՞նչ է Եհովայի վկաներու Կառավարիչ մարմինը

Կառավարիչ մարմինի անդամները մեր կազմակերպութեան առաջնորդնե՞րն են։

Ի՞նչ է Դիտարանի, Սուրբ Գրոց եւ թերթիկի ընկերութիւնը

Անիկա ինչպէ՞ս առնչուած է Եհովայի վկաներուն գործունէութեան։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ իրենց դէմ եղած ամբաստանութիւններուն չեն պատասխաներ

Երբ Եհովայի վկաները մեղադրանքներու եւ հարցումներու առջեւ գտնուին, կը ջանան հետեւիլ Աստուածաշունչի սկզբունքներուն, տեսնելու համար որ ատիկա ‘լռելո՞ւ ժամանակ’ է թէ ոչ «խօսելու ժամանակ» (Ժողովող 3։7)։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ տունէ տուն կը քարոզեն

Տես թէ Յիսուս իր աշակերտներուն ի՛նչ պատուիրեց որ ընեն։

Եհովայի վկաները տունէ տուն կը քարոզեն որ փրկուելու արժանի՞ ըլլան

Տես թէ փրկուելու նկատմամբ ի՛նչ բանի կը հաւատանք։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ կ’այցելեն մարդոց, որոնք արդէն իրենց կրօնքը ունին

Ի՞նչը մեզ կը մղէ որ այցելենք մարդոց, որոնք արդէն իրենց կրօնքը ունին։

Եհովայի վկաները մարդիկը կը ստիպե՞ն որ իրենց կրօնքը փոխեն

Եհովայի վկաները մարդիկը հաւատափո՞խ կ’ընեն։

Եհովայի վկաներուն առաջարկած Սուրբ Գիրքի դասընթացքը ի՞նչ է

Եհովայի վկաներուն հետ սերտած ատեն, կրնաս ուզած Սուրբ Գիրքդ գործածել։ Կրնաս ամբողջ ընտանիքիդ կամ ընկերներուդ ըսել, որ դասընթացքին ներկայ ըլլան։

Եհովայի վկաները միսիոնարական ծառայութիւն կ’ընե՞ն

Որո՞նք միսիոնարական ծառայութեան կը մասնակցին եւ ինչո՞ւ։ Անոնք մասնայատուկ մարզում կը ստանա՞ն։

Եհովայի վկաները կին դասակարգի պատկանող քարոզիչներ ունի՞ն

Եհովայի վկաներուն համաշխարհային քարոզչութեան մէջ կիները ի՞նչ դեր կը խաղան։

Եհովայի վկաները իրենց հանդիպման վայրերը ինչո՞ւ եկեղեցի չեն կոչեր։

Տես թէ «Եհովայի վկաներու Թագաւորութեան սրահ» արտայայտութիւնը ուրկէ՞ ծագում առած է եւ ինչո՞ւ զայն կը գործածենք։

Եհովայի վկաները պաշտամունքի մէջ ինչո՞ւ խաչ չեն գործածեր

Քրիստոնեայ ըլլալով հանդերձ, պաշտամունքի մէջ խաչ չենք գործածեր։ Ինչո՞ւ։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ Տէրոջ ընթրիքը միւս կրօնքներէն տարբեր կը տօնեն

Նաեւ կը կոչուի Վերջին ընթրիք կամ Յիշատակատօն։ Անիկա Եհովայի վկաներուն համար ամէնէն սուրբ առիթն է։ Տես թէ Աստուածաշունչը ի՛նչ կ’ըսէ անոր մասին։

Ի՞նչ է Եհովայի վկաներուն տեսակէտը միջդաւանութեան նկատմամբ

Ո՞ր սուրբգրային ուսուցումներէն մեկնելով Եհովայի վկաները կը պատասխանեն այս հարցումին։

Եհովայի վկաները իրենց անձնական Աստուածաշունչը ունի՞ն

Աստուածաշունչը ուսումնասիրելու ընթացքին կ’արժէ Նոր աշխարհի թարգմանութիւն–ը գործածել։ Նկատի առ անոր իւրայատուկ երեսակներէն երեքը։

Նոր աշխարհի թարգմանութիւն–ը ճշգրի՞տ է

Նոր աշխարհի թարգմանութիւն–ը ինչո՞ւ տարբեր է այլ թարգմանութիւններէ։

Եհովայի վկաները «Հին Կտակարան»ին կը հաւատա՞ն

Արդեօք Աստուածաշունչին կարգ մը մասերը ժամանակայարմար չե՞ն։ Տես թէ քրիստոնեաները ինչպէ՞ս կրնան օգտուիլ «Հին Կտակարան»էն։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ քաղաքական գետնի վրայ չէզոք են

Անոնք ազգային ապահովութեան կը սպառնա՞ն։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ պատերազմներու չեն մասնակցիր

Շատեր գիտեն թէ Եհովայի վկաները պատերազմներու չեն մասնակցիր։ Տես թէ ինչո՛ւ։

Եհովայի վկաները աղէտեալներուն կ’օգնե՞ն

Տես թէ ինչպէ՛ս գործնական կերպով կ’օգնենք մեր աղէտեալ հաւատակիցներուն, ինչպէս նաեւ ուրիշներուն։

Եհովայի վկաները բժշկական դարմանում կ’ընդունի՞ն

Ոմանք կը կարծեն որ Եհովայի վկաները ամէն տեսակ բժշկական դարմանում կը մերժեն։ Ասիկա ճի՞շդ է։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ արեան ներարկում չեն ընդունիր

Արեան ներարկումի գծով, շատ մը սխալ կարծիքներ կան Եհովայի վկաներու մասին։ Կարդա՛ այս հարցին առնչուող մեր հաւատալիքներուն մասին։

Եհովայի վկաները ի՞նչ տեսակէտ ունին ուսումին նկատմամբ

Ի՞նչ աստուածաշնչական սկզբունքներ Եհովայի վկաներուն կ’օգնեն, որ աշխարհային ուսումի նկատմամբ որոշումներ առնեն։

Եհովայի վկաները իրենց զաւակները կը ստիպե՞ն որ Եհովայի վկայ դառնան

Գրեթէ բոլոր ծնողներուն պէս, Եհովայի վկաները կ’ուզեն որ իրենց զաւակները լաւագոյն կեանքը ունենան։ Անոնց կը սորվեցնեն ինչ որ իրենց կարծիքով օգտակար է։

Եհովայի վկաները ընտանիքներ կը քանդե՞ն թէ կը շինեն

Եհովայի վկաները ամբաստանուած են որ ընտանիքներ կը քանդեն։ Իրապէս այդպէ՞ս է պարագան։

Եհովայի վկաները ժամադրուելու նկատմամբ օրէնքներ ունի՞ն

Ժամադրուիլը պարզապէս զբօսանքի մէկ ձե՞ւ է կամ աւելի կարեւոր բան մըն է։

Եհովայի վկաները ամուսնալուծումը ինչպէ՞ս կը նկատեն

Արդեօք Եհովայի վկաները զոյգերու կ’օգնե՞ն ամուսնական խնդիրներու հետ գլուխ ելլելու։ Արդեօք ժողովքի երէցները պէ՞տք է Վկայի մը ամուսնալուծման հաւանութիւն տան։

Եհովայի վկաները արգելքի տակ դրա՞ծ են որոշ ֆիլմեր, գիրքեր կամ երգեր

Քրիստոնեայ մը ո՞ր հիմնական սկզբունքներուն հիման վրայ ժամանց կ’ընտրէ։

Ինչո՞ւ Եհովայի վկաները կարգ մը տօներ չեն տօներ

Նկատի առ Եհովայի վկաներուն եւ տօներու մասին չորս կարեւոր հարցումներ։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ Սուրբ Ծնունդը չեն տօներ

Շատեր Սուրբ Ծնունդին ծագումը գիտնալով հանդերձ՝ զայն կը տօնեն։ Տես թէ Եհովայի վկաները ինչո՛ւ զայն չեն տօներ։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ Զատիկը չեն տօներ

Շատեր Զատիկը քրիստոնէական տօն կը սեպեն։ Եհովայի վկաները ինչո՞ւ զայն չեն տօներ։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ ծննդեան տարեդարձ չեն տօներ

Նկատի առ չորս կէտեր, որոնք ցոյց կու տան թէ ինչո՛ւ ծննդեան տարեդարձը Աստուած չի հաճեցներ։

Եհովայի վկաները ինչո՞ւ Տէրոջ ընթրիքը միւս կրօնքներէն տարբեր կը տօնեն

Նաեւ կը կոչուի Վերջին ընթրիք կամ Յիշատակատօն։ Անիկա Եհովայի վկաներուն համար ամէնէն սուրբ առիթն է։ Տես թէ Աստուածաշունչը ի՛նչ կ’ըսէ անոր մասին։

Ի՞նչ է Եհովայի վկաներուն տեսակէտը թաղման արարողութիւններու նկատմամբ

Թաղման արարողութիւններու հետ կապուած Եհովայի վկաներուն տեսակէտը հիմնուած է Աստուածաշունչին վրայ։ Լաւ, Աստուածաշունչի ո՞ր սկզբունքներով անոնք որոշում կ’առնեն այս հարցով։

Եհովայի վկաները քրիստոնեա՞յ են

Նկատի առ թէ ինչպէ՛ս կը տարբերինք ուրիշ կրօնական խումբերէ, որոնք քրիստոնեայ կը կոչուին։

Եհովայի վկաները բողոքակա՞ն են

Երկու իրողութիւններ ցոյց կու տան, թէ Եհովայի վկաները տարբեր են ուրիշ ոչ–կաթողիկէ կրօնքներէ, որոնք նաեւ քրիստոնեայ կը կոչուին։

Եհովայի վկաները ամերիկեան աղա՞նդ են

Մեր միջազգային կազմակերպութեան մասին չորս իրողութիւններ նկատի առ։

Եհովայի վկաները սիոնակա՞ն են

Մեր հաւատալիքները հիմնուած են Աստուածաշունչին վրայ, որուն համաձայն ցեղ մը կամ ժողովուրդ մը միւսներէն աւելի գերադաս չի սեպուիր։

Եհովայի վկաները աղա՞նդ են

«Աղանդ» բառին նկատմամբ երկու բացատրութիւններ նկատի առ, եւ տես թէ ինչո՛ւ անոնք Եհովայի վկաներուն վրայ չեն կիրարկուիր։

Ամբողջ աշխարհի մէջ քանի՞ Եհովայի վկայ կայ

Տես թէ մեր անդամներուն թիւը ինչպէ՛ս կը հաշուենք։

Ինչպէ՞ս կրնամ Եհովայի վկայ մը դառնալ

Մատթէոս 28։19, 20–ը կը խօսի երեք քայլերու մասին։

Եթէ Եհովայի վկաներուն հետ Աստուածաշունչը սերտեմ, պայմա՞ն է որ Եհովայի վկայ դառնամ

Ամբողջ աշխարհի մէջ, Եհովայի վկաները Աստուածաշունչը ձրիաբար կը սերտեն միլիոնաւոր մարդոց հետ։ Բայց եթէ մեզի հետ սերտես, պայմա՞ն է որ Եհովայի վկայ դառնաս։

Անհատ մը կրնա՞յ հրաժարիլ Եհովայի վկայ ըլլալէ

Մեր կազմակերպութենէն հրաժարիլը կրնայ երկու կերպերով ըլլալ։

Եհովայի վկաները իրենց կրօնքին պատկանող նախկին անդամներէն հեռու կը կենա՞ն

Վտարումը երբեմն անհրաժեշտ է եւ անհատին կրնայ օգնել որ ժողովքին վերադառնայ։