1, 2. Սուրբ Գիրքը ինչո՞ւ Աստուծոյ կողմէ արժէքաւոր նուէր է։

Ի՞ՆՉ կը զգաս, երբ ընկերդ քեզի անակնկալ ընէ եւ նուէր մը բերէ։ Մէկ վայրկեան առաջ կ’ուզես նուէրը բանալ, ուրախ կ’ըլլաս որ ընկերդ քու մասիդ մտածեր է եւ իրմէ շնորհակալ կ’ըլլաս։

2 Սուրբ Գիրքը Աստուծոյ կողմէ նուէր է։ Անոր մէջ կան տեղեկութիւններ, որոնք ուրիշ տեղ չենք գտներ։ Օրինակ, Սուրբ Գիրքը կ’ըսէ, որ Աստուած ստեղծեց երկինքը, երկիրը եւ առաջին մարդն ու կինը։ Ասկէ զատ, անոր մէջ կան սկզբունքներ, որոնք կ’օգնեն որ մեր խնդիրները լուծենք։ Սուրբ Գիրքէն կը գիտնանք, որ Աստուած ինչպէ՛ս պիտի իրականացնէ երկիրը աւելի լաւ վայր մը ընելու իր նպատակը։ Իրապէս, Սուրբ Գիրքը արժէքաւոր նուէր է։

3. Սուրբ Գիրքը սերտած ատեն ի՞նչ պիտի տեսնես։

3 Սուրբ Գիրքը սերտած ատեն պիտի տեսնես, որ Աստուած կ’ուզէ՛ որ իր բարեկամը ըլլաս։ Որքա՛ն աւելի սորվիս Աստուծոյ մասին, այնքա՛ն աւելի մտերիմ բարեկամներ պիտի դառնաք։

4. Սուրբ Գիրքին մասին ի՞նչ բան քեզ կը տպաւորէ։

4 Սուրբ Գիրքը թարգմանուած է աւելի քան 3200 լեզուներով եւ տպուած է միլիառաւոր օրինակներով։ Աշխարհի բնակչութեան աւելի քան 90 առ հարիւրը կրնայ զայն կարդալ իր լեզուով։ Եւ ամէն շաբաթ աւելի քան մէկ միլիոն մարդ Սուրբ Գիրքը ձեռք կը ձգէ։ Այո՛, անիկա յատուկ գիրք է։

5. Ինչո՞ւ կրնանք ըսել, որ Սուրբ Գիրքը «Աստուծոյ շունչն է»։

5 Սուրբ Գիրքը «Աստուծոյ շունչն է» (կարդա՛ Բ. Տիմոթէոս  3։16)։ Բայց թերեւս հարցնես. ‘Ինչպէ՞ս կրնայ ըլլալ որ անիկա Աստուծոյ կողմէ է, եթէ մարդիկ զայն գրած են’։ Սուրբ Գիրքը կը պատասխանէ. «Աստուծոյ սուրբ մարդիկը Սուրբ Հոգիէն շարժուած՝ [կամ առաջնորդուած] խօսեցան» (Բ. Պետրոս 1։21)։ Բացատրենք օրինակով մը. գործատէր մը իր քարտուղարին նամակ մը գրել կու տայ։ Նամակին մէջ գործատէրի՛ն խօսքերը գրուած են։ Ուրեմն, անիկա գործատէրի՛ն նամակն է եւ ոչ թէ՝ քարտուղարին։ Նոյնպէս, Սուրբ Գիրքին հեղինակը Աստուած է, եւ ոչ թէ այն մարդիկը, որոնք զայն գրեցին։ Աստուած զանոնք առաջնորդեց որ ի՛ր մտածումները գրեն։ Իրապէս Սուրբ Գիրքը «Աստուծոյ խօսք»ն է (Ա. Թեսաղոնիկեցիս 2։13. տե՛ս Բացատրութիւն 2

The Սուրբ Գրութիւններու նոր աշխարհի թարգմանութիւն–ը շատ մը լեզուներով թարգմանուած է

 ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ՃՇԳՐԻՏ Է

6, 7. Ինչո՞ւ կրնանք ըսել, որ Սուրբ Գիրքին բոլոր մասերը իրարու հետ համապատասխան են։

6 Սուրբ Գիրքը գրուեցաւ աւելի քան 1600 տարիներու ընթացքին։ Զայն գրողները ապրեցան տարբեր ժամանակներու մէջ։ Կարգ մը գրողներ ուսեալ էին, իսկ ուրիշներ՝ ոչ։ Օրինակ, գրողներէն մէկը բժիշկ էր։ Ուրիշներ՝ հողագործներ, ձկնորսներ, հովիւներ, մարգարէներ, դատաւորներ եւ թագաւորներ էին։ Ճիշդ է որ տարբեր մարդիկ Սուրբ Գիրքը գրած են, բայց ատոր մասերը իրարու չեն հակասեր։ Մենք չենք տեսներ որ գլուխի մը մէջ բան մը կ’ըսէ, բայց ուրիշ գլուխի մէջ՝ անոր հակառակը *։

7 Աստուածաշունչին առաջին գլուխները կը պատմեն, որ աշխարհի խնդիրները ինչպէ՛ս սկսան։ Իսկ վերջին գլուխները կ’ըսեն, որ Աստուած այդ խնդիրները ինչպէ՛ս պիտի լուծէ եւ երկիրը դրախտի պիտի վերածէ։ Աստուածաշունչը հազարաւոր տարիներու պատմութիւն կը ծածկէ եւ ցոյց կու տայ, որ Աստուծոյ նպատակը մի՛շտ կը կատարուի։

8. Տուր օրինակներ, որոնք ցոյց կու տան որ Աստուածաշունչը գիտական գետնի վրայ ճշգրիտ է։

8 Աստուածաշունչը գիտական կամ դպրոցական գիրք չէ. բայց երբ գիտական նիւթերու մասին խօսի, ճիշդ տեղեկութիւններ կու տայ։ Եւ ասիկա մեզ չի զարմացներ, քանի որ անիկա Աստուծոյ կողմէ է։ Օրինակ, Ղեւտացւոց գիրքին մէջ Աստուած իսրայէլացիներուն ուղղութիւններ տուաւ, որ հիւանդութիւններ չտարածուէին։ Այս գիրքը գրուեցաւ այն ժամանակ, երբ մարդիկ դեռ չէին գիտեր որ ի՛նչ բաներ կրնան հիւանդութիւններ պատճառել։  Աստուածաշունչը նաեւ կ’ըսէ, որ երկիրը բանի մը վրայ չէ կախուած (Յոբ 26։7)։ Եւ երբ մարդոց մեծ մասը կը հաւատար որ երկիրը տափակ է, Աստուածաշունչը ըսած էր որ անիկա շրջանակաձեւ կամ կլոր է (Եսայի 40։22

9. Աստուածաշունչը գրողներուն անկեղծութիւնը ի՞նչ ցոյց կու տայ։

9 Երբ Աստուածաշունչը կը խօսի պատմութեան մասին, անիկա ճշգրիտ տեղեկութիւններ կու տայ։ Բայց շատ մը պատմական գիրքեր շատ ճշգրիտ չեն, քանի որ գրողները անկեղծութեամբ չեն գրած։ Օրինակ, անոնք միշտ չեն գրած իրենց ազգին պարտութիւններուն մասին։ Ասոր հակառակը, Աստուածաշունչը գրողները անկեղծօրէն գրած են նոյնիսկ իսրայէլ ազգին պարտութիւններուն մասին։ Անոնք իրենց սխալներուն մասին ալ գրած են։ Օրինակ, Թուոց գիրքին մէջ, Մովսէս կը պատմէ որ լուրջ սխալ մը ըրաւ եւ Աստուած զինք պատժեց (Թուոց 20։2-12)։ Աստուածաշունչը գրողներուն անկեղծութիւնը ցոյց կու տայ, որ անիկա Աստուծմէ է։ Ասիկա ըսել է որ մենք Աստուածաշունչին կրնա՛նք վստահիլ։

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՐԱՏՆԵՐՈՎ ԼԵՑՈՒՆ ԳԻՐՔ Է

10. Աստուածաշունչին խրատները ինչո՞ւ մեզի օգտակար են։

10 Սուրբ Գիրքը «Աստուծոյ շունչն է եւ օգտակար է սորվեցնելու, յանդիմանելու, շտկելու» (Բ. Տիմոթէոս 3։16)։ Այո՛, անոր տուած խրատները օգտակար են։ Քանի որ Եհովան մեզ ստեղծած է, ան կը հասկնայ մեր մտածելակերպը եւ զգացումները։ Ան մեզմէ աւելի մեզ կը ճանչնայ եւ կ’ուզէ որ ուրախ ըլլանք։ Ան գիտէ որ ի՛նչը մեզի օգտակար է եւ ի՛նչը՝ վնասակար։

11, 12. ա) Մատթէոս 5-7–րդ գլուխներուն մէջ Յիսուս ի՞նչ խրատներ տուաւ։ բ) Աստուածաշունչէն ուրիշ ի՞նչ կրնանք սորվիլ։

11 Մատթէոս 5-7–րդ գլուխներուն մէջ Յիսուս խրատներ կու տայ՝ ուրախ ըլլալու, ուրիշներու հետ ինչպէ՛ս վարուելու, ինչպէ՛ս աղօթելու եւ դրամին հանդէպ ի՛նչ տեսակէտ  ունենալու մասին։ Ճիշդ է որ ան այս խրատները 2000 տարի առաջ տուած է, բայց անոնք այսօր ալ գործնական եւ օգտակար են։

12 Աստուածաշունչին մէջ, Եհովան նաեւ տուած է սկզբունքներ, որոնք մեզի կ’օգնեն որ աւելի լաւ ընտանեկան կեանք ունենանք, լաւ աշխատաւորներ ըլլանք եւ ուրիշներու հետ խաղաղութեամբ ապրինք։ Աստուածաշունչին սկզբունքները կրնան մեզի մի՛շտ օգտակար ըլլալ՝ ո՛վ որ ալ ըլլանք, ո՛ւր որ ալ ապրինք կամ ի՛նչ խնդիրներ որ ալ ունենանք (կարդա՛ Եսայի 48։17. տե՛ս Բացատրութիւն 3

ՎՍՏԱՀԵԼԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՂ ԳԻՐՔ Է

Եսային մարգարէացաւ որ Բաբելոնը պիտի գրաւուէր

13. Եսային Բաբելոն քաղաքին մասին ի՞նչ մարգարէացաւ։

13 Աստուածաշունչին շատ մը մարգարէութիւնները արդէն կատարուած են։ Օրինակ, Եսայի մարգարէն ըսաւ, որ Բաբելոն քաղաքը պիտի գրաւուէր (Եսայի 13։19)։ Ան նկարագրեց որ քաղաքը ճիշդ ինչպէ՛ս պիտի գրաւուէր։ Ճիշդ է որ Բաբելոնը մեծ ու ամուր դռներով եւ գետով մը պաշտպանուած էր, բայց Եսային մարգարէացաւ, որ գետը պիտի ցամքեցուէր եւ դռները բաց պիտի ձգուէին։ Յարձակողները քաղաքը պիտի գրաւէին առանց պատերազմելու։ Եսային նոյնիսկ մարգարէացաւ, որ Բաբելոնը պիտի գրաւուէր Կիւրոս անունով մարդու մը ձեռքով (կարդա՛ Եսայի 44։27–45։2. տե՛ս Բացատրութիւն 4

14, 15. Եսայիին մարգարէութիւնը ինչպէ՞ս կատարուեցաւ։

14 Մարգարէութիւնը գրուելէն 200 տարի ետք, բանակ մը Բաբելոն հասաւ, քաղաքը գրաւելու համար։ Այդ բանակը ո՞վ կ’առաջնորդէր. ինչպէս որ մարգարէութիւնը ըսած էր, Կիւրոսը՝ Պարսկաստանի թագաւորը։ Բայց արդեօք Կիւրոսին բանակը պիտի կարենա՞ր քաղաքը գրաւել։

15 Յարձակումին գիշերը, բաբելոնացիները խնճոյքի մէջ էին։ Անոնք ապահով կը զգային, քանի որ պաշտպանուած  էին հսկայ պարիսպներով եւ գետով մը։ Իսկ Կիւրոս եւ իր բանակը քաղաքէն դուրս ջուրի ուրիշ անցք մը փորեցին, որ գետը հոն հոսի եւ այսպէս՝ ջուրին մակարդակը ցածնայ։ Ջուրերը այնքա՛ն պակսեցան, որ պարսիկ զինուորները կրցան գետը ոտքով կտրել։ Բայց բանակը ինչպէ՞ս պիտի կարենար Բաբելոնի պարիսպներէն ներս մտնել։ Ճիշդ ինչպէս որ մարգարէութիւնը ըսած էր, քաղաքին դռները  բաց ձգուած էին, ինչ որ զինուորներուն առիթ տուաւ որ քաղաքը գրաւեն առանց պատերազմելու։

16. ա) Եսային Բաբելոնի ապագային մասին ի՞նչ մարգարէացաւ։ բ) Ուրկէ՞ գիտենք որ Եսայիին մարգարէութիւնը կատարուեցաւ։

16 Եսային մարգարէացաւ, որ ապագային Բաբելոնին մէջ այլեւս մէկը պիտի չապրի։ Ան գրեց. «Հոն յաւիտեան բնակութիւն պիտի չըլլայ» (Եսայի 13։20)։ Այդ մարգարէութիւնը կատարուեցա՞ւ։ Այո՛։ Այսօր, Պաղտատէն (Իրաք) շուրջ 80 քիլոմեթր դէպի հարաւ, ուր Բաբելոն քաղաքը կը գտնուէր, միայն աւերակներ կան։ Հոն մէ՛կը չ’ապրիր։ Եհովան Բաբելոնը ‘կորստեան [կամ կործանումի] աւելով աւլեց’ (Եսայի 14։22, 23) *։

Բաբելոնի աւերակները

17. Ինչո՞ւ կրնանք Աստուծոյ բոլոր խոստումներուն վստահիլ։

17 Քանի որ Աստուածաշունչի շատ մը մարգարէութիւնները արդէն կատարուած են, կրնանք վստահ ըլլալ որ միւս մարգարէութիւններն ալ պիտի կատարուին։ Անկասկած, Եհովան երկիրը դրախտի վերածելու իր խոստումը պիտի պահէ՛ (կարդա՛ Թուոց 23։19)։ Այո՛, մենք յոյս ունինք  «յաւիտենական կեանքի. . . որ անսուտն Աստուած խոստացած է դարեր առաջ» (Տիտոս 1։2) *։

ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ԿՐՆԱՅ ԿԵԱՆՔԴ ՓՈԽԵԼ

18. Պօղոս «Աստուծոյ Խօսք»ին մասին ի՞նչ կ’ըսէ։

18 Տեսանք որ Սուրբ Գիրքը յատուկ գիրք է։ Անոր մէջ հակասութիւններ չկան եւ երբ անիկա գիտական կամ պատմական նիւթերու մասին խօսի, ճշգրիտ տեղեկութիւններ կու տայ։ Անիկա նաեւ օգտակար խրատներ կու տայ եւ կը պարունակէ շատ մը մարգարէութիւններ, որոնք արդէն կատարուած են։ Բայց Սուրբ Գիրքը աւելին կ’ընէ։ Պօղոս առաքեալ գրեց. «Աստուծոյ խօսքը կենդանի է ու զօրեղ»։ Ասիկա ի՞նչ կը նշանակէ (կարդա՛ Եբրայեցիս 4։12

19, 20. ա) Սուրբ Գիրքը ինչպէ՞ս կրնայ քեզի օգնել որ դուն քու անձդ ճանչնաս։ բ) Ինչպէ՞ս կրնաս ցոյց տալ որ Աստուծմէ շնորհակալ ես Սուրբ Գիրքին համար։

19 Սուրբ Գիրքը կրնայ կեանքդ փոխել։ Անիկա կրնայ քեզի օգնել, որ դուն քու անձդ ճանչնաս եւ մտածումներդ ու զգացումներդ հասկնաս։ Օրինակ, թերեւս կը կարծենք որ Աստուած կը սիրենք։ Բայց երբ Սուրբ Գիրքը կարդանք, կը տեսնենք որ իսկական սէրը ոչ միայն զգացումով է, հապա նաեւ՝ գործերով։ Ուրեմն փաստելու համար որ Աստուած կը սիրենք, պէտք է որ Սուրբ Գիրքէն մեր սորվածները գործադրենք։

20 Սուրբ Գիրքը իրապէս Աստուծոյ կողմէ է։ Աստուած կ’ուզէ որ զայն կարդաս, սերտես եւ սիրես։ Այս նուէրին համար շնորհակալ եղիր եւ շարունակէ զայն սերտել։ Այն ատեն պիտի հասկնաս որ մարդոց համար Աստուծոյ նպատակը ի՛նչ է։ Յաջորդ դասը այս նպատակին մասին պիտի խօսի։

^ պարբ. 6 Կարգ մը մարդիկ կ’ըսեն, որ Սուրբ Գիրքը ինքզինք կը հակասէ. բայց ասիկա ճիշդ չէ։ Տե՛ս Աստուածաշունչը. Աստուծո՞յ խօսքն է, թէ՝ մարդոց գիրքին 7–րդ դասը, հրատարակուած՝ Եհովայի վկաներուն կողմէ։

^ պարբ. 16 Եթէ կ’ուզես Աստուածաշունչի մարգարէութիւններուն մասին աւելին գիտնալ, կրնաս կարդալ Գիրք մը՝ բոլոր մարդոց համար գրքոյկը, էջ 27-29, հրատարակուած՝ Եհովայի վկաներուն կողմէ։

^ պարբ. 17 Բաբելոնի կործանումը Աստուածաշունչի կատարուած մարգարէութիւններէն միա՛յն մէկն է։ Կրնաս Յիսուս Քրիստոսի հետ կապ ունեցող մարգարէութիւններուն մասին տեղեկութիւններ գտնել Բացատրութիւն 5–ին մէջ։