Նոր լեզու մը սորվելու համար օգնութեան պէտք ունի՞ս։ Հետեւեալը փորձէ։