Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENHATODIK FEJEZET

Bölcsen, bátran és önzetlenül cselekedett

Bölcsen, bátran és önzetlenül cselekedett

1–3. a) Milyen érzések kavaroghatnak Eszterben, miközben a trón felé lépdel? b) Hogyan fogadja a király Esztert?

ESZTER lassan a trón felé lépdel, a szíve hevesen ver. A susáni palota tróntermében olyan csönd támad, hogy lépteinek s ruhája suhogásának halk neszét is hallani. Eszter figyelmét nem tereli el a királyi udvar pompája, a gyönyörű oszlopok, a messzi Libanon cédrusaiból készült, gazdag faragású mennyezet. Tekintete a trónon ülő férfira szegeződik, az élete függ tőle.

2 A király, kinyújtott kezében az aranyjogarral, feszülten figyeli Esztert. Noha a jogar kinyújtása egyszerű mozdulatnak tűnik, Eszternek az életét jelenti. A király így fejezi ki, hogy megbocsát neki, amiért megsértette a törvényt, és hívatlanul lépett elé. Mikor Eszter a trónhoz ér, hálája jeléül megérinti a jogar végét (Eszt 5:1, 2).

Eszter alázatosan megköszönte a királynak, hogy könyörületes hozzá

3 Minden, ami körülveszi Ahasvérust, a mérhetetlen gazdagságáról és hatalmáról árulkodik. Például az akkori perzsa uralkodók királyi öltözete a feltételezések szerint ma több százmillió dollárt érne. Ám ahogy Eszter a férjére néz, melegséget lát a tekintetében, a király a maga módján szereti őt. Ezt mondja neki: „Miért jöttél, ó, Eszter királyné, és mi a kívánságod? Ha a királyság fele is – legyen a tiéd!” (Eszt 5:3).

4. Milyen nehéz feladat vár Eszterre?

4 Eszternek rendkívüli hitre és bátorságra volt szüksége, hogy a király elé jöjjön. Azért járult elé, hogy megvédje a népét, hogy meghiúsítsa a kiirtásukat. Noha eddig sikerrel járt, vár még rá egy igen nehéz feladat. Fel kell nyitnia ennek a büszke uralkodónak a szemét, meg kell győznie arról, hogy legbizalmasabb tanácsadója gonosz ember, becsapta, és rávette arra, hogy irtsa ki Eszter népét. Hogyan fogja ezt Eszter a tudomására hozni, és mit tanulhatunk tőle?

 Bölcsen kivárta a megfelelő időt

5–6. a) Hogyan alkalmazza Eszter a Prédikátor 3:1, 7-ben található alapelvet? b) Miért rejlik bölcsesség abban, amit Eszter a férjének mond?

5 Vajon Eszter mindenki füle hallatára mondja el a királynak az ügyet? Ha így tenne, azzal megalázná, Hámánnak pedig alkalmat adna arra, hogy tagadja a vádakat. Mit tesz hát Eszter? Századokkal korábban a bölcs Salamon király Isten ihletésére ezeket a szavakat írta le: „mindennek meghatározott ideje van . . . ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak” (Préd 3:1, 7). Eszter nevelőapja, az istenfélő Márdokeus biztosan beszélgetett ilyen igazságokról a fogadott lányával. Eszter kétségkívül átérzi, mennyire fontos kivárnia a megfelelő időt arra, hogy szóljon.

6 Ezt mondja: „Ha jónak tetszik a királynak, jöjjön el ma a király Hámánnal együtt a lakomára, amelyet készítettem neki” (Eszt 5:4). A király elfogadja a meghívását, és Hámánért küldet.  Miért rejlik bölcsesség Eszter szavaiban? Mert így nem sérti meg a férje méltóságát, és eléri, hogy megfelelőbb körülmények között mondhassa el neki az aggodalmát. (Olvassátok fel: Példabeszédek 10:19.)

7–8. Milyen hangulatban telik az első lakoma, de miért nem mondja még el Eszter a királynak, hogy mi bántja?

7 Eszter bizonyára pompás lakomával fogadja a férjét, és igyekszik mindenben a kedvére tenni. Finom borokkal emeli az alkalom hangulatát (Zsolt 104:15). Ahasvérus jókedvű, és újból arra biztatja Esztert, hogy tárja fel a kérését. Elérkezett a megfelelő pillanat Eszter számára?

8 Eszter úgy gondolja, hogy még nincs itt az ideje, hogy elmondja az aggodalmát. Megkéri a királyt, hogy jöjjön el Hámánnal másnap is, hogy ismét vendégül láthassa őket (Eszt 5:7, 8). Miért késlekedik? Ne feledjük, hogy a király rendelete miatt Eszter egész népét halál fenyegeti. Mivel ilyen sok élet forog kockán, nem akar hibázni. Úgy dönt, hogy vár, így újabb  alkalma nyílik arra, hogy megmutassa a férjének, milyen nagyra becsüli.

9. Miért értékes tulajdonság a türelem, és hogyan követhetjük Eszter példáját?

9 A türelem ritka és nagyon értékes tulajdonság. Bár Eszternek nyomasztó volt magában tartania a kérését, türelmesen kivárta a legmegfelelőbb pillanatot. Sokat tanulhatunk tőle, hiszen alighanem mindannyian tapasztaltunk már igazságtalanságot, és úgy éreztük, orvosolni kell. Ha szeretnénk meggyőzni egy hatalmon lévő személyt, hogy foglalkozzon a problémával, jól tesszük, ha Eszterhez hasonlóan mi is türelmesek vagyunk. A Példabeszédek 25:15 ezt mondja: „Türelemmel meg lehet győzni a vezért, és a szelíd nyelv csontot tör.” Lehet, hogy valakinek olyan nehéz megnyerni a támogatását, mint összetörni egy csontot. De ha türelmesen kivárjuk a kedvező pillanatot, és szelíden érvelünk, célt érhetünk. Vajon Jehova megáldotta Esztert a türelméért és bölcsességéért?

 Türelme jutalmat nyert

10–11. a) Hogyan távozik Hámán az első lakomáról, de mi történik? b) Mit javasolnak Hámánnak a barátai és a felesége?

10 Eszter türelmének az eredményeként az események érdekes fordulatot vesznek. Hámán jókedvűen, „örömmel és víg szívvel” távozik az első lakomáról, azt gondolja, a király és a királyné mindenkinél jobban kedveli. De amint a palota kapujába ér, és meglátja a zsidó Márdokeust, elönti a düh, mert még most sem hajlandó hódolni neki (Eszt 5:9). Ahogy az előző fejezetben olvashattuk, Márdokeus nem tiszteletlenségből tagadja meg a hódolatot, hanem a lelkiismerete miatt, mivel ha meghajolna Hámán előtt, megbántaná Jehova Istent.

11 Amikor Hámán elpanaszolja a feleségének és a barátainak, milyen sérelem érte, azt tanácsolják neki, hogy készíttessen egy 22 méter magas oszlopot, és kérjen engedélyt a királytól arra, hogy felakasztassa rá Márdokeust. Hámánnak tetszik az ötlet, és azonnal intézkedik (Eszt 5:12–14).

12. Miért olvastat fel a király az állami feljegyzések könyvéből, és mit tud meg belőle?

12 A királlyal valami különös történik a lakoma utáni éjjelen. Mivel kerüli az álom, felolvastat az állami feljegyzések könyvéből. A felolvasó végül egy olyan beszámolóhoz ér, mely a király ellen tervezett gyilkossági kísérletről szól. Ahasvérus emlékszik az esetre, az összeesküvőket elfogták és kivégezték. De mi történt Márdokeussal, aki leleplezte őket? Ahasvérus tudni szeretné, hogyan jutalmazták meg, ám kiderül, hogy semmilyen jutalmat nem kapott. (Olvassátok fel: Eszter 6:1–3.)

13–14. a) Hogyan fordul rosszra Hámán helyzete? b) Mit mondanak Hámánnak a barátai és a felesége?

13 A király zaklatottan megkérdezi, ott van-e már valamelyik tisztviselő az udvarban, hogy pótolhassák a mulasztást. És ki más lenne az első, mint Hámán! Jó korán érkezett, mivel türelmetlenül várja, hogy engedélyt kapjon Márdokeus kivégzésére. De mielőtt előadhatná a kérését, Ahasvérus megkérdezi tőle, hogy mi lenne a legnagyobb megtiszteltetés annak az embernek, aki elnyerte a király kegyét. Hámán azt feltételezi, hogy Ahasvérus rá gondol, ezért pazar jutalmat eszel ki. Azt tanácsolja urának, hogy a kegyeltjét öltöztessék királyi ruhába, ültessék a király lovára, az egyik magas rangú tisztviselő kísérje körbe Susánban, és fennszóval adja hírül, miért részesül megtiszteltetésben. Milyen döbbenet ülhet ki Hámán arcára, amikor a király közli vele, hogy Márdokeust akarja megjutalmazni. És mindennek  a tetejébe neki kell kihirdetnie Márdokeus érdemeit Susánban (Eszt 6:4–10).

14 Hámán kelletlenül tesz eleget gyűlöletes feladatának, majd feldúltan hazasiet. A felesége és a barátai szerint ez a fordulat rossz előjel, azt mutatja, hogy Hámán kudarcot fog vallani, nem diadalmaskodhat a zsidó Márdokeus felett (Eszt 6:12, 13).

15. a) Mi lett az eredménye Eszter türelmének? b) Miért bölcs türelmesen várni arra, hogy Jehova cselekedjen?

15 Az alatt az egy nap alatt, míg Eszter türelmesen várt, hogy feltárja a királynak a kérését, Hámán a saját csapdájába esett. Nagyon valószínű, hogy Jehova Isten idézte elő, hogy a király nem tudott aludni (Péld 21:1). Nem véletlenül tanácsolja nekünk azt a Biblia, hogy bízzunk Istenben, és türelmesen várjunk arra, hogy cselekedjen. (Olvassátok fel: Mikeás 7:7.) Ha így teszünk, megtapasztalhatjuk, hogy Jehova megoldása messze felülmúlja a mi elképzeléseinket.

Bátran leleplezte a cselszövőt

16–17. a) Mikor jön el az ideje, hogy Eszter elmondja a királynak a kérését? b) Miben különbözik Eszter a király előző feleségétől, Vástitól?

16 Eszter nem meri tovább próbára tenni a király türelmét. Tudja, hogy a második lakomán el kell mondania, mit szeretne. De hogyan fogjon hozzá? Nos, a király ismét megkérdezi tőle, mi a kívánsága (Eszt 7:2). Eljött az ideje, hogy Eszter elmondja a kérését.

17 Alighanem mond egy imát magában, majd így szól Ahasvérushoz: „Ha kegyet találtam szemedben, ó, király, és ha jónak  tetszik a királynak, add nekem az én lelkemet a kérésemre, és népemet a kívánságomra” (Eszt 7:3). Figyelemre méltó, hogy Eszter biztosítja a királyt arról, hogy megbízik az ítéletében. Mennyire más ő, mint Vásti, a király előző felesége, aki szándékosan megalázta a férjét (Eszt 1:10–12). Továbbá Eszter nem rója fel a királynak, hogy könnyelműen megbízott Hámánban. Azért könyörög neki, hogy óvja meg az életét.

18. Mit mond Eszter a királynak?

18 A királyt szíven üti és egyben megdöbbenti Eszter kérése. Ki merészel a királyné életére törni? Eszter így folytatja: „eladtak bennünket, engem és a népemet, hogy megsemmisítsenek, megöljenek és elpusztítsanak. Ha csak rabszolgákul és szolgálókul adtak volna el bennünket, akkor hallgatnék. De az ilyen nyomorúság nem helyénvaló, hisz a királynak okoz kárt” (Eszt 7:4). Eszter őszintén feltárja az aggodalmát, ám hozzáteszi, hogy ha pusztán arról lenne szó, hogy rabszolgasorba akarják kényszeríteni a népét, nem szólna egy szót sem, de a népük kiirtása túl nagy veszteség lenne a királynak, ezért nem hallgathat.

19. Mit tanulhatunk Esztertől az érvelésről?

19 Sokat tanulhatunk Esztertől arról, hogyan kell ügyesen érvelni. Ha egy súlyos problémát kell feltárnunk valamelyik szerettünknek vagy egy hatalommal bíró személynek, legyünk türelmesek, tisztelettudóak és őszinték (Péld 16:21, 23).

20–21. a) Hogyan leplezi le Eszter Hámánt, és mit vált ki a királyból, mikor ráébred Hámán valódi jellemére? b) Mit tesz Hámán, miután lelepleződik?

20 Ahasvérus felháborodva ezt kérdezi: „Ki az? Hol az az ember, aki ilyet merészel tenni?” Eszter, alighanem Hámánra  mutatva, ezt mondja: „az ellenfél és ellenség, ez a gonosz Hámán!” Egyszeriben megfagy körülöttük a levegő. Hámánt rémület fogja el. A királyt majd szétveti a harag, mikor ráeszmél, hogy legbizalmasabb tanácsadója rászedte, és jóváhagyatott vele egy rendeletet, mely szeretett feleségének az életét veszélyezteti. Dühében a palota kertjébe megy (Eszt 7:5–7).

Eszter bátran leleplezte a gonosz Hámánt

21 Hámán, akiről kiderült, mennyire alattomos és gyáva alak, most a királyné lábához borul, hogy az életéért könyörögjön. Mikor a király visszatér a terembe, és Hámánt Eszter fekhelyére borulva látja, dühösen ráförmed, hogy még meg is akarja erőszakolni a királynét. Ez felér a halálos ítéletével. Hámánt betakart arccal elviszik. Az egyik udvari tisztviselő elmondja a királynak, hogy Hámán hatalmas oszlopot állíttatott, hogy felakasztassa rá Márdokeust. Ahasvérus azon nyomban megparancsolja, hogy Hámánt akasszák fel az oszlopra (Eszt 7:8–10).

22. Miben segíthet Eszter példája?

22 Ebben az igazságtalan világban könnyen úgy érezhetjük, hogy sosem fog teret nyerni az igazságosság. Neked is volt már ilyen érzésed? Eszter nem keseredett meg, nem veszítette el a reményét és a hitét. Mikor eljött az ideje, bátran szót emelt a mellett, amit helyesnek tartott, és bízott benne, hogy Jehova nem hagyja cserben. Kövessük a példáját! Jehova nem változott meg Eszter napjai óta. Ma is képes előidézni, hogy a gonoszok, Hámánhoz hasonlóan, a saját csapdájukba essenek. (Olvassátok fel: Zsoltárok 7:11–16.)

Önzetlenül szolgálta Jehovát és a népét

23. a) Mivel jutalmazza meg a király Márdokeust és Esztert? b) Hogyan teljesedett be Jákob próféciája, melyet a halála előtt mondott Benjáminról? (Lásd az „ Egy prófécia teljesedése” című kiemelt részt.)

23 A király végre megtudja, hogy Márdokeus, aki hűségesen megvédte az életét az összeesküvőktől, nem más, mint Eszter nevelőapja. Ahasvérus Márdokeust nevezi ki első miniszterének Hámán helyett. Hámán házát és hatalmas vagyonát Eszternek adja, Eszter pedig Márdokeust jelöli ki Hámán háza fölé (Eszt 8:1, 2).

24–25. a) Miért nem nyugodhat meg Eszter, miután leleplezte Hámán tervét? b) Mivel teszi ismét kockára az életét Eszter?

 24 Vajon megnyugodhat a királyné most, hogy Márdokeus és ő biztonságban vannak? Csak akkor érezne így, ha önző lenne. A futárok már úton vannak, hogy Hámánnak a zsidók kiirtásáról szóló rendeletét elvigyék a birodalom minden szegletébe. Hámán, hogy kiválassza a napot gonosz tervének a véghezvitelére, sorsot, az eredeti nyelven púrt vetett, mely nyilvánvalóan spiritiszta szokás volt (Eszt 9:24–26). Még hónapok vannak ugyan hátra addig a napig, ám a királyné egy percig sem késlekedhet. Vajon meg lehet előzni a csapást?

25 Eszter önzetlenül még egyszer kockára teszi az életét, ismét hívatlanul járul a király elé. Sírva könyörög a férjének, hogy vonja vissza a szörnyű rendeletet. De a perzsa uralkodók nevében hozott törvényt nem lehet visszavonni (Dán 6:12, 15). A király ezért felhatalmazza Esztert és Márdokeust, hogy újabb törvényt léptessenek életbe. Az új rendeletet, melynek értelmében a zsidóknak jogukban áll megvédeni magukat, lovas futárok viszik el a birodalom minden részébe. Van hát remény! (Eszt 8:3–16). Így a zsidók felfegyverkeznek a csatára, amit nem tehetnének meg a rendelet nélkül. De vajon a seregek Jehovája támogatni fogja a népét? (1Sám 17:45).

Eszter és Márdokeus rendeleteket küldtek a Perzsa Birodalomban élő zsidóknak

26–27. a) Milyen győzelemhez segíti hozzá Jehova a népét? b) Melyik prófécia teljesedett be Hámán fiainak a halálával?

 26 Mire elérkezik a kitűzött nap, Isten népe felkészül a harcra. A perzsa tisztviselők közül is sokan melléjük állnak, mivel híre ment, hogy a zsidó Márdokeus lett a király első minisztere. Jehova nagy győzelmet ad a népének. Elsöprő vereséget mér az ellenségeikre, hogy ne tudjanak ismét ártani nekik (Eszt 9:1–6). *

27 Továbbá Hámán tíz fiával is végeznek, mert amíg ők életben vannak, Márdokeus, akit Eszter Hámán háza fölé nevezett ki, nem láthatja el biztonságban a feladatát (Eszt 9:7–10). Ezzel egy bibliai prófécia teljesedett be. Isten megjövendölte, hogy az amálekiták teljesen meg lesznek semmisítve, mert gonoszul bántak a népével (5Móz 25:17–19). Hámán fiai valószínűleg ennek a pusztulásra ítélt nemzetnek az utolsó tagjai közé tartoztak.

28–29. a) Miért kellett Eszternek és a népének harcolnia? b) Miért szép példa számunkra Eszter?

28 A fiatal Eszternek súlyos felelősséget kellett hordoznia, nem lehetett könnyű harcról és emberéletekről döntenie. De tudta, hogy Jehova akarata az, hogy a népét meg kell védeni, mert a megígért Messiásnak, az emberiség egyetlen reményének Izraelből kellett származnia (1Móz 22:18). Ám Isten ma élő szolgái örömmel veszik tudomásul, hogy amikor Jézus, a Messiás a földön szolgált, meghagyta a követőinek, hogy többé ne vegyenek részt háborúkban (Máté 26:52).

29 Bizonyos értelemben azonban harcot kell vívniuk, mert Sátán most még eltökéltebben küzd azért, hogy elveszítsék a Jehova Istenbe vetett hitüket. (Olvassátok fel: 2Korintusz 10:3, 4.) Milyen jó, hogy ismerhetjük Eszter történetét! Legyen olyan erős a hitünk, mint neki! Ne feledjük, a hatékony érveléshez bölcsességre és türelemre van szükség, és álljunk ki mi is bátran és önzetlenül Isten népe mellett!

^ 26. bek. A király engedélyt adott rá, hogy a zsidók még egy nap harcolhassanak az ellenségeikkel (Eszt 9:12–14). A zsidók a mai napig megemlékeznek erről a győzelemről adár hónapban, mely a mi naptárunk szerint február végére és március elejére esik. Az ünnepet azért nevezik púrimnak (a púr szó többes száma), mert Hámán sorsvetéssel választotta ki, melyik napon pusztítsa el a zsidókat.