Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 17. FEJEZET

„Én ellened vagyok, ó, Góg. . .!”

„Én ellened vagyok, ó, Góg. . .!”

EZÉKIEL 38:3

TÉMA: Ki Góg, és milyen országba vonul be?

1–2. Milyen háború előtt állunk, és milyen kérdések vetődnek fel ezzel kapcsolatban? (Lásd a képet a fejezet elején.)

ÉVEZREDEK óta háborúk okozta vérontás szennyezi a földet, a XX. század két világháborújának vérfürdőjéről nem is beszélve! Ám az emberi történelem legnagyobb háborúja még előttünk áll. Ennek azonban nem pusztán emberi konfliktus lesz a kirobbantója, nem csak az, hogy a nemzetek önző okokból egymás ellen fordulnak. Ez „a mindenható Isten nagy napjának” háborúja lesz (Jel 16:14). Az fogja kiváltani, hogy Jehova egyik öntelt ellensége bevonul egy Isten számára fontos országba. Ennek hatására a legfőbb Úr olyan nagy mértékű pusztítást fog véghez vinni a földön, amilyenre még nem volt példa.

2 De néhány kérdés óhatatlanul felmerül bennünk ezzel kapcsolatban: Ki az ellenség? Milyen országba vonul be? És mikor, miért és hogyan fogja ezt megtenni? Mivel ezek az előttünk álló események Jehova földön élő hűséges imádóiként bennünket is érintenek, fontos tudnunk rájuk a választ. Az Ezékiel 38. és 39. fejezetében feljegyzett lebilincselő próféciából pedig ki is derülnek.

 Az ellenség: a magógi Góg

3. Mondd el a magógi Gógról szóló prófécia lényegét.

 3 (Olvassátok fel: Ezékiel 38:1, 2, 8, 18; 39:4, 11.) A prófécia lényege röviden a következő: „Az utolsó években” egy ellenség, „Magóg. . . Gógja” bevonul Isten népének „földjére”. E miatt a támadás miatt Jehova „nagy haragra” gyúl, és tettre kel, hogy legyőzze Gógot. * Jehova győzelmet arat, a vesztes ellenségét és annak támogatóit pedig eledelül adja „mindenféle ragadozó madárnak és a mező vadjainak”. Ezután Jehova „sírhelyet” ad Gógnak. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan teljesedik majd be ez a prófécia a közeljövőben, először is meg kell tudnunk, hogy ki Góg.

4. Mit tudtunk meg a magógi Gógról?

4 Ki tehát Magóg Gógja? Ezékiel leírásából azt láthatjuk, hogy Góg Jehova imádóinak az ellensége. Vajon ez Sátánnak, az igaz imádat legfőbb ellenségének a neve a próféciában? A kiadványaink sok évtizeden át ezt állították. Ezékiel próféciájának tüzetesebb megvizsgálása viszont azt mutatta, hogy ki kell igazítanunk ezt a nézetet. Ezért az Őrtorony később azt taglalta, hogy a magógi Góg cím nem egy láthatatlan szellemteremtményre utal, hanem egy látható, emberi ellenségre: nemzetek koalíciójára, mely harcba száll a tiszta imádattal. * Mielőtt rátérnénk arra, hogy hogyan jutottunk erre a következtetésre, beszéljünk Ezékiel próféciájának két kijelentéséről, melyek azt mutatják, hogy Góg nem lehet szellemteremtmény.

5–6. Mi utal arra Ezékiel próféciájában, hogy a magógi Góg nem szellemteremtmény?

5 „Eledelül adlak mindenféle ragadozó madárnak” (Ez 39:4). A Szentírásban gyakran szerepel az a kép, hogy ragadozó madarak felfalnak egy holttestet. Isten az ítéletére figyelmeztette ezzel Izrael népét, illetve más nemzeteket (5Móz 28:26; Jer 7:33; Ez 29:3, 5). Figyelemre méltó azonban, hogy ezeket nem szellemteremtményeknek mondta, hanem hús-vér embereknek. Végtére is a ragadozó madarak és a vadállatok húst esznek, nem szellemlényeket. Ezek a szavak tehát arra utalnak Ezékiel próféciájában, hogy Góg nem szellemteremtmény.

6 „Sírhelyet adok Gógnak Izraelben” (Ez 39:11). A Biblia sehol sem beszél arról, hogy eltemettek volna szellemteremtményeket a földön. Sátán és a démonai a mélységben lesznek 1000 évig, utána pedig a jelképes tűz tavába dobják őket, ami a végleges pusztulásukat jelképezi (Luk 8:31; Jel 20:1–3, 10). Mivel azt olvassuk Gógról, hogy „sírhelyet” kap a földön, ez arra enged következtetni, hogy nem szellemteremtmény.

7–8. Mikor éri utol a vég az északi királyt, és miben hasonlít ez arra, ami a magógi Gógra vár?

7 De ha nem szellemteremtmény, akkor ki vagy mi Góg, az ellenség, aki végső támadást mér majd Jehova imádóira? Két bibliai prófécia lesz a segítségünkre a válaszadásban.

 8 „Az északi király”. (Olvassátok fel: Dániel 11:40–45.) Dániel arról jövendölt, hogy milyen sorrendben tűnnek fel a színen a világhatalmak az ő napjaitól kezdve egészen mostanáig. A próféciájában két rivalizáló politikai erő is szerepel: „a déli király” és „az északi király”. Ezek az évszázadok során mindig más-más nemzeteket jelképeztek, attól függően, hogy éppen melyik nemzet tört hatalomra. Az északi király végső hadjáratáról, melyre „a vég idején” kerül sor, ezt mondta Dániel: „nagy haraggal előretör, hogy sokakat megsemmisítsen és elpusztítson.” Legfőbb célpontja Jehova népe. * De akárcsak a magógi Gógot, az északi királyt is „utoléri a vég”, miután kudarcba fullad az Isten népe elleni támadása.

9. Mi a hasonlóság aközött, ami a magógi Góggal fog történni, és aközött, ami az egész föld királyaira vár?

9 Az egész lakott föld királyai. (Olvassátok fel: Jelenések 16:14, 16; 17:14; 19:19, 20.) A Jelenések könyve megjövendölte, hogy „a föld királyai” harcra kelnek a „királyoknak királya”, vagyis az égben lévő Jézus ellen. De mivel az égbe nem tudnak felmenni, ezért a királyság földön élő támogatói ellen fordulnak. Ám Armageddon csatájában egyértelművé válik, hogy a föld királyai a vesztes oldalon állnak. Figyeljük meg, hogy miután megtámadják Jehova népét, megsemmisülnek. Hasonlót mondott Ezékiel a magógi Gógról is. *

10. Mire következtethetünk a magógi Góg kilétével kapcsolatban?

10 Az előzőek fényében mire következtethetünk Góg kilétével kapcsolatban? Először is: Góg nem szellemteremtmény. Másodszor: Góg földön lévő nemzetekre utal, melyek a közeljövőben meg fogják támadni Isten népét. Ezek a nemzetek minden bizonnyal szövetségre lépnek egymással, vagyis valamilyen módon összefognak majd. Miért mondhatjuk ezt? Isten népének a tagjai a világ minden pontján élnek, ezért a nemzeteknek egységesen kell fellépniük, hogy megtámadják őket (Máté 24:9). Viszont ne kerülje el a figyelmünket, hogy a támadást Sátán irányítja majd a háttérből! Ő már régóta manipulálja a nemzeteket, hogy gátat vessenek a tiszta imádatnak (1Ján 5:19; Jel 12:17). De Ezékiel szavai a magógi Gógról azt részletezik, hogy mi a szerepe a földön lévő nemzeteknek, melyek támadást indítanak Jehova népe ellen. *

Mi az ország?

11. Mit ír Ezékiel próféciája arról az országról, melybe bevonul Góg?

11 Ahogy a  3. bekezdésben láttuk, Magóg Gógja nagy haragra ingerli Jehovát, mivel bevonul abba az országba, mely Jehova szemében kedves. Miféle ország ez? Vizsgáljuk meg újra Ezékiel próféciáját. (Olvassátok fel: Ezékiel 38:8–12.) Azt olvashatjuk, hogy Góg bevonul „egy olyan országba, amelynek népe helyre lett állítva”, és „egybe lett gyűjtve sok nép közül”. Figyeljük meg azt is, hogy mit mond Ezékiel Jehova imádóiról,  akik visszatértek a hazájukba: „biztonságban laknak”, „falak, reteszek és kapuk nélküli településeken”, és „vagyont” gyűjtenek. Ilyen országban laknak Jehova imádói az egész földön. Mi segít azonosítani ezt az országot?

12. Milyen helyreállítás történt Izrael földjén a bibliai időkben?

12 Gondoljunk az ókori Izrael helyreállított országára, ahol Isten választott népe évszázadokon át élt, dolgozott és imádta Jehovát. Amikor az izraeliták hűtlenné váltak, Jehova Ezékiel által megjövendölte, hogy az országuk elhagyatott pusztaság lesz (Ez 33:27–29). De azt is megígérte, hogy egy maradék, akik megbánták a bűneiket, később vissza fognak térni a babiloni fogságból, és helyreállítják a tiszta imádatot szeretett hazájukban. Jehova áldásának köszönhetően Izrael földje olyan termő lett, „mint az Éden kertje” (Ez 36:34–36). Erre i. e. 537-től kezdődően került sor, amikor is a zsidó száműzöttek visszatértek Jeruzsálembe.

13–14. a) Mi a jelképes ország vagy föld? b) Miért nagyon kedves ez az „ország” Jehovának?

13 Hasonló helyreállítást éltek át a modern korban azok, akik úgy imádják Istent, ahogy neki tetszik. Ahogy a 9. fejezetben láttuk, Isten népe 1919-ben kiszabadult Nagy Babilon hosszú ideig tartó fogságából. Ebben az évben Jehova egy jelképes országba vitte őket, ahol újra elfogadható módon imádták őt. Ebben az „országban” vagy „földön” bizonyos értelemben paradicsomi állapotok uralkodnak: a lakosai biztonságban és jólétben élnek, valamint az igaz Istent imádják. Biztonságban  laknak, hiszen belső békéjük van (Péld 1:33). Rengeteg szellemi táplálékot kapnak, illetve bőven van tennivalójuk, mivel Isten királyságának jó hírét hirdetik, ami örömet szerez nekik. Igen, a saját bőrükön tapasztalják, hogy igazak a Példabeszédek könyvének szavai: „Jehova áldása az, ami gazdaggá tesz, és ő nem ad ahhoz fájdalmat” (Péld 10:22). Amíg a szavainkkal és a tetteinkkel egyértelműen kiállunk a tiszta imádat mellett, addig ebben a jelképes országban vagyunk, „paradicsomi” állapotok között, függetlenül attól, hogy hol élünk.

14 Ez az „ország” nagyon kedves Jehovának. Miért? A lakosait minden nemzet értékes kincseinek tekinti, akiket ő vonzott a tiszta imádathoz (Agg 2:7; Ján 6:44). Ezek a személyek őszintén arra törekednek, hogy felvegyék az új egyéniséget, vagyis igyekeznek elsajátítani Isten magasztos tulajdonságait (Ef 4:23, 24; 5:1, 2). A tiszta imádat támogatóiként teljesen Jehova szolgálatának szentelik magukat, amivel dicsőítik az Istenüket, és kifejezik, mennyire szeretik őt (Róma 12:1, 2; 1Ján 5:3). El sem tudjuk képzelni, mekkora örömet szerez Jehovának, amikor látja, hogy az imádói keményen fáradoznak azon, hogy szebbé tegyék az „országukat”! Gondolj csak bele: azzal, hogy első helyre teszed az életedben a tiszta imádatot, nemcsak szebbé teszed a jelképes paradicsomunkat, hanem Jehova szívét is megörvendezteted! (Péld 27:11).

Amíg támogatjuk a tiszta imádatot, a jelképes országban vagyunk, függetlenül attól, hogy hol élünk (Lásd a 13. és 14. bekezdést.)

 Mikor, miért és hogyan vonul be Góg az országba?

15–16. Mikor fog bevonulni a magógi Góg a helyreállított „országunkba”?

15 Kijózanító arra gondolnunk, hogy hamarosan a nemzetek összefognak, és bevonulnak a becsben tartott jelképes országunkba. Mivel a megjövendölt támadás Jehova imádóiként bennünket is érint, szeretnénk többet tudni róla. Tekintsünk át három kérdést, melyek önkéntelenül is felmerülnek bennünk.

16 Mikor fog bevonulni a magógi Góg a helyreállított „országunkba”? A prófécia megadja a választ: „Az utolsó években bevonulsz egy. . . országba” (Ez 38:8). Ez arra utal, hogy nem sokkal ennek a világrendszernek a vége előtt kerül rá sor. Azt tudjuk, hogy a nagy nyomorúság Nagy Babilonnak, a hamis vallás világbirodalmának az elpusztításával fog kezdődni. Miután a hamis vallás intézményei megsemmisülnek, de még Armageddon kitörése előtt, Góg egy utolsó, totális támadást indít az igaz imádók ellen.

17–18. Hogyan fogja Jehova irányítani az eseményeket a nagy nyomorúság alatt?

17 Miért fog bevonulni Góg Jehova imádóinak az „országába”? Ezékiel próféciájából megtudunk két okot: 1. Jehova irányítja az eseményeket; 2. Gógot gonosz szándék vezérli.

 18 Jehova irányítja az eseményeket. (Olvassátok fel: Ezékiel 38:4, 16.) Figyeljük meg, mit mondott Jehova Gógnak: „horgokat akasztok állkapcsodba”, és „elhozlak országom ellen”. Vajon ez azt jelenti, hogy Jehova arra kényszeríti a nemzeteket, hogy támadják meg az imádóit? Természetesen nem erről van szó. Jehova sosem forral rosszat a népe ellen (Jób 34:12). Viszont nagyon is jól ismeri az ellenségeit. Ők gyűlölik a népét, és kapva kapnak az alkalmon, ha eltörölhetik őket a föld színéről (1Ján 3:13). Jehova fogja irányítani az eseményeket, mintha csak horgot akasztana Góg állkapcsába, és így vezetné. Az események úgy és akkor fognak kibontakozni, ahogyan és amikor Jehova akarja. Valamikor Nagy Babilon elpusztítása után valamilyen módon arra indítja a nemzeteket, hogy vigyék véghez a tervüket. Ezzel Jehova előkészíti a terepet ahhoz a támadáshoz, mely Armageddonba, a föld legnagyobb háborújába fog torkollni. Ezt követően megmenti a népét, felmagasztalja magát – vagyis egyértelművé teszi, hogy ő a legfőbb Úr –, és megszenteli a nevét (Ez 38:23).

A nemzetek „zsákmányul akarják ejteni” a tiszta imádatot, mert gyűlölik azt, a támogatóival együtt

19. Miért akarja Góg „zsákmányul ejteni” a tiszta imádatot?

 19 Gógot gonosz szándék vezérli. A nemzetek „gonosz tervet” eszelnek ki. Azon lesznek, hogy a régóta felgyülemlett haragjukat és gyűlöletüket kitöltsék Jehova népén, mely védtelennek tűnik, mintha „falak, reteszek és kapuk nélküli településeken” lakna. A nemzeteknek az is célja, hogy „nagy zsákmányt” szerezzenek azoktól, akik „vagyont” gyűjtenek (Ez 38:10–12). Miféle „vagyont”? Jehova népe jelképes értelemben nagyon gazdag. A legértékesebb tulajdona a tiszta imádat, mely egyedül Jehovát illeti meg. A nemzetek „zsákmányul akarják ejteni” a tiszta imádatot, de nem azért, mert értékelik, hanem mert gyűlölik, azokkal együtt, akik támogatják azt.

Góg „gonosz tervet” eszel ki, hogy eltörölje a tiszta imádatot – de ez csak meddő próbálkozás lesz (Lásd a 19. bekezdést.)

20. Hogyan fog Góg bevonulni a jelképes országba?

20 Hogyan fog Góg bevonulni a jelképes országba, ahol paradicsomi állapotok vannak? A nemzetek talán szeretnék elérni, hogy ne tudjunk Istennek tetszően élni, és ne tudjuk gyakorolni a vallásunkat. Ezért megkísérelhetik megakadályozni, hogy szellemi táplálékhoz jussunk, összejövetelt tartsunk, buzgón prédikáljuk Isten üzenetét, vagy igyekezhetnek megbontani az egységünket – ezek miatt mondhatjuk, hogy paradicsomi állapotok vannak az „országunkban”. Sátán ösztönzésére a nemzetek el akarják majd törölni a föld színéről az igaz imádókat a tiszta imádattal együtt.

21. Miért vagy hálás, hogy Jehova figyelmeztet arra, mi fog történni hamarosan?

21 A magógi Góg közelgő támadása Isten minden igaz imádóját érinteni fogja, akik ebben az „országban” élnek. Mennyire hálásak lehetünk Jehovának, hogy figyelmeztet minket, mi fog történni hamarosan! De addig is, amíg várjuk, hogy elkezdődjön a nagy nyomorúság, bárcsak mindig szilárdan kiállnánk a tiszta imádat mellett, és elsőbbséget biztosítanánk neki az életünkben! Ezzel hozzájárulunk a helyreállított országunk szépségéhez. És így rövidesen a szemtanúi lehetünk egy igazán rendkívüli dolognak, annak, hogy hogyan fog Jehova síkraszállni a népéért és a szent nevéért Armageddonkor! Erről lesz szó a következő fejezetben.

^ 3. bek. Arról, hogy hogyan és mikor fog Jehova nagy haragra gyúlni a magógi Góg iránt, illetve hogy mit fog ez jelenteni azoknak, akik elfogadható módon imádják Jehovát, a következő fejezetben lesz szó.

^ 4. bek. Lásd az „Olvasók kérdései” rovatot az Őrtorony 2015. május 15-ei számának a 29–30. oldalán.

^ 8. bek.Dániel 11:45 arra utal, hogy az északi király Isten népe ellen fog fordulni, hiszen azt olvassuk róla, hogy „a nagy tenger [a Földközi-tenger] és a dicsőség szent hegye között [ahol hajdanán Isten temploma állt, és ahol a nép Jehovát imádta]” állítja fel „királyi sátrait”.

^ 9. bek. A Biblia beszél egy modern kori „asszír” támadásáról is, aki el akarja törölni a földről Isten népét (Mik 5:5). A Szentírásban szereplő négy támadás (a magógi Gógnak, az északi királynak, a föld királyainak és az asszírnak a támadása) talán ugyanarra a támadásra utal más-más névvel.

^ 10. bek. Lásd ennek a kiadványnak a 22. fejezetét, mely azt részletezi, hogy ki a Jelenések 20:7–9-ben szereplő Góg és Magóg.