Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 NYOLCADIK FEJEZET

Mi Isten Királysága?

Mi Isten Királysága?
  • Mit tudhatunk meg a Bibliából Isten Királyságáról?

  • Mit tesz majd Isten Királysága?

  • Mikor valósítja meg a Királyság Isten akaratát a földön?

1. Melyik híres imát fogjuk megvizsgálni?

A VILÁGON milliók ismerik azt az imát, amelyet sokan miatyánknak vagy az Úr imájának neveznek. Ezek az elnevezések egy híres imára utalnak, melyet maga Jézus Krisztus adott mintaként. Nagyon sokatmondó ima ez, és ha szemügyre vesszük a benne szereplő első három kérést, akkor jobban megismerhetjük a Biblia tanítását.

2. Egyebek között mely három dologért tanította Jézus imádkozni a tanítványait?

2 A mintaima elején Jézus ezt az utasítást adta hallgatóinak: „Ti tehát így imádkozzatok: »Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is«” (Máté 6:9–13). Mit jelent ez a három kérés?

3. Mi mindent kell tudnunk Isten Királyságáról?

3 Már sokat tanultunk Isten nevéről, a Jehova névről. És beszéltünk már valamennyit Isten akaratáról is, arról, hogy mit tett eddig az emberiségért, és mit fog tenni még ezután. De mire utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy így imádkozzunk: „Jöjjön el a királyságod.” Mi Isten Királysága? Hogyan szenteli meg Isten nevét az eljövetele? És hogyan  függ össze a Királyság eljövetele Isten akaratának a megvalósulásával?

MI ISTEN KIRÁLYSÁGA?

4. Mi Isten Királysága, és ki a Királya?

4 Isten Királysága egy kormányzat, melyet Jehova Isten hozott létre, és amelynek Ő jelölte ki a Királyát. Ki Isten Királyságának a Királya? Jézus Krisztus. Jézus, a Király minden földi uralkodónál hatalmasabb, és a Biblia így nevezi: „a királyként uralkodók Királya és az úrként uralkodók Ura” (1Timóteusz 6:15). Neki hatalma van rá, hogy sokkal több jót tegyen, mint bármelyik emberi uralkodó, még ha a legjobbakat tekintjük is.

5. Honnan uralkodik Isten Királysága, és mi felett?

5 Honnan fog uralkodni Isten Királysága? Nos, hol is van Jézus? Biztosan emlékszel arra, amit erről tanultunk. Egy kínoszlopon kivégezték, azután feltámadt, nem sokkal később pedig felment az égbe (Cselekedetek 2:33). Ott, az égben van tehát Isten Királysága. Ezért is nevezi a Biblia ’égi királyságnak’ (2Timóteusz 4:18). Bár Isten Királysága az égben van, a föld felett fog uralkodni (Jelenések 11:15).

6—7. Mi teszi Jézust kiemelkedő Királlyá?

6 Mi teszi Jézust kiemelkedő Királlyá? Például az, hogy ő soha nem hal meg. A Biblia az emberi királyokkal összehasonlítva őt, azt mondja róla, hogy ő az, akié „egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik” (1Timóteusz 6:16). Ez azt jelenti, hogy minden elért eredménye maradandó lesz. És ő csakugyan nagyszerű és hasznos dolgokat fog megvalósítani.

7 Figyeljük meg ezt a Jézusra utaló bibliai próféciát: „Megnyugszik rajta Jehova szelleme, a bölcsesség és az értelem szelleme, a tanács és a hatalmasság szelleme, az ismeretnek és Jehova félelmének szelleme; és örömét leli majd Jehova  félelmében. Nem pusztán szemének látása szerint ítél, nem is csupán fülének hallása szerint fedd. Igazságossággal fogja ítélni az alacsony sorúakat, és egyenességgel nyújt feddést a föld szelídei érdekében” (Ézsaiás 11:2–4). Ezek a szavak azt sugallják, hogy Jézus igazságos és könyörületes Királya lesz a földön élő embereknek. Szeretnéd, ha ilyen valaki uralkodna fölötted?

8. Kik uralkodnak majd Jézussal együtt?

8 Azt is tudnunk kell Isten Királyságáról, hogy Jézus nem egyedül fog uralkodni, ugyanis lesznek társuralkodói. Pál apostol például ezt mondta Timóteusznak: „ha továbbra is kitartunk, vele együtt uralkodni is fogunk mint királyok” (2Timóteusz 2:12). Igen, Pál, Timóteusz és más hűségesek, akiket Isten kiválaszt, együtt uralkodnak majd Jézussal az égi Királyságban. Hány ember kap ilyen kiváltságot?

9. Hányan fognak uralkodni Jézussal, és mikor kezdte el kiválasztani őket Isten?

9 Könyvünk 7. fejezetében már említettük, hogy János apostol egy látomásban látta, hogy „a Bárány [Jézus Krisztus] ott állt a Sion-hegyen [királyként az égben], és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokukra van írva az ő neve és az ő Atyja neve”. Ki ez a 144 000? János így felel erre a kérdésre: „Ezek követik a Bárányt, bárhová megy is. Ezeket az emberek közül vették meg zsengéül az Istennek és a Báránynak” (Jelenések 14:1, 4). Igen, ők Jézus Krisztus hűséges követői, akiket külön arra jelöltek ki, hogy uralkodjanak vele az égben. Miután feltámadnak égi életre, Jézussal együtt „királyokként fognak uralkodni a föld felett” (Jelenések 5:10). Az apostolok ideje óta Isten folyamatosan választ ki hűséges keresztényeket, hogy teljessé váljon a 144 000-es szám.

10. Miért vall nagy szeretetre az, hogy Jézus és a 144 000 fog uralkodni az emberiségen?

10 Nagy szeretetre vall az, hogy Jézus és a 144 000 fog  uralkodni az emberiségen. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus tudja, milyen embernek lenni és szenvedni. Pál azt írta, hogy Jézus „nem olyan . . . , aki nem tud együtt érezni gyengeségeinkkel, hanem olyan, aki minden tekintetben próbára lett téve, mint mi magunk, de bűn nélkül” (Héberek 4:15; 5:8). Társuralkodói is szenvedtek és kitartottak emberekként. Ráadásul küzdeniük kellett a tökéletlenséggel és mindenféle betegséggel. Ők kétségtelenül megértik majd az emberek gondjait!

MIT TESZ MAJD ISTEN KIRÁLYSÁGA?

11. Miért mondta Jézus a tanítványainak, hogy imádkozzanak azért, hogy legyen meg Isten akarata az égben?

11 Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy imádkozzanak Isten Királyságának eljöveteléért, arra is felszólította őket, hogy kérjék imában, hogy legyen meg Isten akarata, „mint az égben, úgy a földön is”. Isten az égben van, és a hűséges angyalok ott mindig is végrehajtották az akaratát. Könyvünk 3. fejezetében azonban tanultunk róla, hogy egy gonosz angyal felhagyott Isten akarata cselekvésével, és bűnbe vitte Ádámot és Évát. A 10. fejezetben bővebben tanulunk arról, hogy mit tanít a Biblia erről a gonosz angyalról, akit Sátán, az Ördög néven ismerünk. Sátán és azok az angyalok, akik önszántukból csatlakoztak hozzá, és akiket démonoknak neveznek, egy ideig még az égben maradhattak. Az idő alatt tehát az égben nem mindenki tette Isten akaratát. Ennek meg kellett változnia akkor, amikor Isten Királysága elkezdte uralmát. Az újonnan trónra emelt Királynak, Jézus Krisztusnak háborút kellett vívnia Sátánnal (Jelenések 12:7–9).

12. Milyen két fontos eseményről szól a Jelenések 12:10?

12 A következő prófétai szavak ecsetelik, hogy minek kellett történnie: „hallottam, hogy egy harsány hang ezt mondja  az égben: »Most lett meg a megmentés, az erő és a királyság a mi Istenünktől, és az ő Krisztusának hatalma, mert levetették testvéreink vádlóját [Sátánt], aki éjjel-nappal vádolja őket a mi Istenünk előtt!«” (Jelenések 12:10). Észrevetted, milyen két nagyon fontos eseményről szól ez a bibliavers? Először is, Isten Királysága Jézus Krisztussal az élén megkezdi az uralmát. Másodszor, Sátánt levetik az égből a földre.

13. Mit eredményezett az, hogy Sátánt kivetették az égből?

13 Mit eredményezett ez a két esemény? Az égről ezt olvassuk: „Ezért örvendjetek, ti egek, és ti, akik azokban lakoztok!” (Jelenések 12:12). A hűséges angyalok az égben valóban örvendeznek, mert Sátán és a démonok távozásával ott már mindenki hűséges Jehova Istenhez. Teljes és zavartalan a béke és az összhang. Az égben érvényesül Isten akarata.

Az, hogy Sátánt és a démonait kivetették az égből, jajt hozott a földre. De hamarosan véget érnek a bajok

14. Mi lett a következménye annak, hogy Sátánt levetették a földre?

14 De mi a helyzet a földön? A Biblia így fogalmaz: „Jaj a földnek és a tengernek, mert lejött hozzátok az Ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy rövid ideje van” (Jelenések 12:12). Sátán haragszik amiatt, hogy kivetették az égből, és hogy már csak kevés ideje van hátra. Dühében bajokat, vagyis ’jajt’ hoz a földre. Erről a ’jajról’ részletesebben tanulunk majd a következő fejezetben. De ha már itt tartunk, hogyan tudja akkor megvalósítani a Királyság Isten akaratát a földön?

15. Mi Istennek a földre vonatkozó akarata?

15 Gondoljunk arra, hogy mi Istennek a földre vonatkozó akarata. A 3. fejezetben tanultunk erről. Édenben Isten világossá tette, hogy az az akarata, hogy a föld paradicsom legyen, melyet örök életű, igazságos emberek töltenek be. Sátán bűnbe vitte Ádámot és Évát, s ez hatással volt Isten földre vonatkozó akaratának a beteljesülésére, de  ez a szándék nem változott meg. Jehova még mindig azt akarja, hogy ’az igazságosak örököljék a földet, és örökké rajta lakozzanak’ (Zsoltárok 37:29). Isten Királysága ezt fogja megvalósítani. Vajon hogyan?

16—17. Mit árul el nekünk a Dániel 2:44 Isten Királyságáról?

16 Vizsgáljuk meg a Dániel 2:44-ben található próféciát. Így szól: „azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig.” Mit árul el nekünk ez a vers Isten Királyságáról?

17 Először is azt, hogy Isten Királysága „azoknak a királyoknak a napjaiban” születik meg, tehát akkor, amikor még léteznek más királyságok. Másodszor, a Királyság örökké fennmarad. Nem győzi le és nem váltja fel semmilyen más kormányzat. Harmadszor, Isten Királysága harcolni fog ennek a világnak a királyságai ellen, és győzedelmeskedik. Végül ez lesz az egyetlen kormányzat az emberiség fölött. Az emberek akkor a valaha létezett legjobb uralmat élvezhetik majd.

18. Hogy nevezik az Isten Királysága és a világ kormányzatai közötti végső háborút?

18 A Biblia sok mindent elmond arról a végső háborúról, amely Isten Királysága és a világ kormányzatai között dúl majd. Például azt tanítja, hogy a vég közeledtével a gonosz szellemek hazugságokat terjesztenek majd, hogy becsapják ’az egész lakott föld királyait’. Mi a céljuk ezzel? Az, „hogy egybegyűjtsék [a királyokat] a mindenható Isten nagy napjának háborújára”. A föld királyai egybe lesznek gyűjtve „arra a helyre, melyet héberül Har-Magedonnak neveznek” (Jelenések 16:14, 16). Ez alapján a két vers alapján az emberi kormányzatok és az Isten Királysága közötti  végső összecsapást Har-Magedon vagy Armageddon csatájának nevezik.

19—20. Mi az oka annak, hogy most nem érvényesül Isten akarata a földön?

19 Mit valósít meg Isten Királysága Armageddonkor? Gondoljunk megint arra, hogy mi Isten földre vonatkozó akarata. Jehova Istennek az volt a szándéka, hogy a föld igazságos, tökéletes emberekkel teljen meg, akik egy paradicsomban szolgálják őt. Miért nem ez most a helyzet? Először is azért, mert bűnösök vagyunk, megbetegszünk és meghalunk. Az 5. fejezetből azonban megtudtuk, hogy Jézus meghalt értünk, hogy örökké élhessünk. Minden bizonnyal emlékszel a János evangéliumában feljegyzett következő szavakra: „Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hitet gyakorol benne, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen” (János 3:16).

20 Az is baj, hogy sokan gonosz dolgokat tesznek. Hazudnak, csalnak, erkölcstelenül élnek. Nem akarják Isten akaratát tenni. Azok, akik gonosztetteket hajtanak végre, el fognak pusztulni Isten armageddoni háborújában (Zsoltárok 37:10). Isten akarata továbbá azért sem érvényesül most a földön, mert a kormányzatok nem arra buzdítják az embereket, hogy Isten akarata szerint éljenek. Számos kormányzat nem elég határozott, illetve kegyetlen vagy korrupt. A Biblia kereken kimondja, hogy „ember uralkodik emberen a maga kárára” (Prédikátor 8:9).

21. Hogyan valósítja meg Isten akaratát a földön a Királyság?

21 Armageddon után az emberiség egyetlen kormányzatnak, Isten Királyságának az uralma alatt fog élni. Ez a Királyság megvalósítja Isten akaratát, és csodálatos áldásokat hoz el. Például félreállítja az útból Sátánt és a démonait (Jelenések 20:1–3). Jézus áldozatának az ereje érvényre jut,   így a hűséges emberek soha többé nem betegszenek és nem halnak meg. A Királyság-uralom alatt örökké élhetnek majd (Jelenések 22:1–3). A föld át lesz alakítva paradicsommá. A Királyság így megvalósítja Isten akaratát a földön, és megszenteli Isten nevét. Mit jelent ez? Azt, hogy Isten Királyságának az uralma alatt végül minden élő tiszteletben fogja tartani Jehova nevét.

MIKOR KEZD TÉNYKEDNI ISTEN KIRÁLYSÁGA?

22. Honnan tudjuk, hogy Isten Királysága nem akkor jött el, amikor Jézus a földön élt, és nem is rögtön a feltámadása után?

22 Amikor Jézus a Királyság eljöveteléért tanította imádkozni a követőit, világos volt, hogy a Királyság még nem jött el. Vajon akkor jött el, amikor Jézus felment az égbe? Nem, hiszen Péter és Pál is azt mondta, hogy Jézuson a feltámadása után beteljesedett a Zsoltárok 110:1-ben található prófécia, mely így szól: „Ez Jehova kijelentése az én Uramhoz: »Ülj az én jobbomon, mígnem ellenségeidet lábad zsámolyává teszem«” (Cselekedetek 2:32–35; Héberek 10:12, 13). Ezek szerint Jézusnak egy ideig várakoznia kellett.

A Királyság-uralom alatt Isten akarata megvalósul a földön, ahogy az égben már megvalósult

23. a) Mikor kezdett uralkodni Isten Királysága? b) Miről szól a következő fejezet?

23 Vajon meddig? A XIX. és XX. században a Biblia őszinte tanulmányozói fokozatosan megértették, hogy a várakozás 1914-ig tart.  (Erről a dátumról ír a Függelék „1914 — Kiemelkedő év a bibliai próféciákban” című része.) Azok a világesemények, amelyek 1914-ben kezdődtek, megerősítik, hogy igazuk volt. A bibliai próféciák beteljesedése arra mutat, hogy Krisztus 1914-ben Király lett, és Isten égi Királysága megkezdte az uralmát. Ennélfogva mi most Sátán hátralévő „rövid ideje” alatt élünk (Jelenések 12:12; Zsoltárok 110:2). Azt is bizton állíthatjuk, hogy Isten Királysága hamarosan ténykedni kezd, és megvalósítja Isten akaratát a földön. Te is úgy érzed, hogy ez csodálatos hír? Elhiszed, hogy így lesz? A következő fejezetből megláthatod, hogy a Biblia valóban ezt tanítja.