Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENÖTÖDIK FEJEZET

Istennek tetsző imádat

Istennek tetsző imádat
  • Minden vallás tetszik Istennek?

  • Hogyan állapíthatjuk meg, hogy melyik az igaz vallás?

  • Kik Isten igaz imádói ma a földön?

1. Hogyan válik a javunkra, ha úgy imádjuk Istent, ahogyan kell?

JEHOVA ISTEN őszintén törődik velünk, és azt szeretné, ha a javunkra fordítanánk szeretetteljes irányítását. Ha úgy imádjuk őt, ahogyan kell, akkor boldogok leszünk, és sok bajtól megóvjuk magunkat. Ezenkívül tapasztalhatjuk az áldását, és azt, hogy segít nekünk (Ézsaiás 48:17). Ámde több száz vallás állítja magáról, hogy az igazságot tanítja Istenről. A tanításaik azonban sok mindenben eltérnek egymástól azt illetően, hogy kicsoda Isten, és mit vár el tőlünk.

2. Hogyan tudhatjuk meg, hogy mi a helyes módja Jehova imádatának, és milyen szemléltetés segít ennek megértésében?

2 Hogyan tudhatod meg, hogy mi a helyes módja Jehova imádatának? Nem kell az összes vallás tanításait tanulmányoznod és egybevetned. Elég, ha megtanulod, hogy mit tanít a Biblia az igaz imádatról. Ezt így szemléltethetnénk: Sok országban gondot okoz a pénzhamisítás. Ha az lenne a dolgod, hogy észrevedd a hamis pénzt, hogyan fognál hozzá? Megpróbálnád megjegyezni az összes különböző típusú hamisítványt? Biztosan nem. Hamarabb jutnál eredményre, ha a valódi pénzt tanulmányoznád. Ha már tudod, hogyan néz ki a valódi, felismered a hamisat is. Ugyanígy, ha meg tudjuk állapítani, hogy melyik az igaz vallás, akkor már felismerjük azt is, hogy mely vallások hamisak.

3. Jézus szavai szerint mit kell tennünk, ha szeretnénk elnyerni Isten tetszését?

 3 Fontos, hogy Jehovát a neki tetsző módon imádjuk. Sokan úgy hiszik, hogy minden vallás tetszik Istennek, de a Biblia nem ezt tanítja. Még az sem elég, hogy valaki kereszténynek vallja magát. Jézus kijelentette: „Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát.” Ha tehát szeretnénk elnyerni Isten tetszését, meg kell tanulnunk, hogy mit vár el tőlünk, és aszerint kell élnünk. Jézus azt mondta azokról, akik nem teszik Isten akaratát, hogy ’törvénytelenséget művelnek’ (Máté 7:21–23). A hamis pénzhez hasonlóan a hamis vallásnak sincs valódi értéke. Sőt, az ilyen vallás még káros is.

4. Mit jelentenek Jézus szavai a két útról, és hová vezetnek ezek az utak?

4 Jehova a földön mindenkinek lehetőséget ad az örök életre. De ahhoz, hogy örökké élhessünk a Paradicsomban, helyesen kell imádnunk Istent, és már most úgy kell élnünk, ahogy neki tetszik. Sajnos sokan nem hajlandók erre. Ezért mondta Jézus, hogy „menjetek be a szűk kapun; mert széles és tágas az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek be; ellenben szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják” (Máté 7:13, 14). Az igaz vallás örök élethez vezet. A hamis vallás pusztulásba visz. Jehova nem akarja, hogy bárki is elpusztuljon, ezért mindenütt lehetőséget ad az embereknek, hogy tanuljanak róla (2Péter 3:9). Az tehát, hogy miként imádjuk Istent, élet-halál kérdése.

HOGYAN ÁLLAPÍTHATJUK MEG, HOGY MELYIK AZ IGAZ VALLÁS?

5. Hogyan ismerhetjük fel az igaz vallás gyakorlóit?

5 Hogyan lehet megtalálni ’az életre vivő utat’? Jézus azt  mondta, hogy az igaz vallás megmutatkozik azok életében, akik gyakorolják. „Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket . . . minden jó fa jó gyümölcsöt terem” — jelentette ki (Máté 7:16, 17). Más szavakkal az igaz vallás gyakorlóit a hitnézeteikről és a viselkedésükről lehet felismerni. Bár nem tökéletesek, és követnek el hibákat, mint csoport törekszenek rá, hogy Isten akaratát tegyék. Vizsgáljunk meg most hat ismertetőjelet, amely jellemző az igaz vallás gyakorlóira.

6—7. Mit gondolnak Isten szolgái a Bibliáról, és hogyan mutatott példát Jézus ebben?

6 Isten szolgái a Bibliára alapozzák a tanításaikat. Maga a Biblia jelenti ki, hogy „a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre, hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen” (2Timóteusz 3:16, 17). Pál apostol így írt keresztény hittársainak: „amikor az Isten szavát kaptátok, melyet tőlünk hallottatok, nem emberek szavaként fogadtátok el, hanem pontosan akként, ami igazából, Isten szavaként” (1Tesszalonika 2:13). Ennek fényében az igaz vallásban a hitnézetek és a szokások nem emberi nézeteken vagy hagyományokon alapulnak. Isten ihletett Szavára, a Bibliára épülnek.

7 Jézus Krisztus jó példát mutatott azzal, hogy Isten Szavára alapozta a tanításait. Égi Atyjához imádkozva ezt mondta: „a te szavad igazság” (János 17:17). Jézus hitt Isten Szavában, és minden, amit tanított, összhangban volt az Írásokkal. Gyakran használta azt a kifejezést, hogy „meg van írva” (Máté 4:4, 7, 10). Ilyenkor idézett egy írásszöveget. Isten népének tagjai ma szintén nem a maguk elképzeléseit tanítják. Hiszik, hogy a Biblia Isten Szava, és tanításaikat szilárdan arra alapozzák, amit a Biblia mond.

8. Mi tartozik hozzá Jehova imádatához?

8 Az igaz vallás gyakorlói kizárólag Jehovát imádják, és  ismertté teszik a nevét. „Jehovát, a te Istenedet imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot” — mondta Jézus (Máté 4:10). Isten szolgái ezért senki mást nem imádnak, csak Jehovát. Imádatukhoz az is hozzátartozik, hogy tudtul adják az embereknek, hogy mi az igaz Isten neve, és milyen Isten ő. A Zsoltárok 83:18 így szól: „te, akinek neve Jehova, egymagad vagy a Legfelségesebb az egész föld felett.” Jézus példát mutatott abban, hogy segített másoknak megismerni Istent. Így imádkozott: „Nyilvánvalóvá tettem a nevedet azoknak az embereknek, akiket nekem adtál a világból” (János 17:6). Hozzá hasonlóan az igaz imádók ma feltárják másoknak Isten nevét, és tanítják az embereket a szándékairól és tulajdonságairól.

9—10. Hogyan fejezik ki az igaz keresztények a szeretetüket egymás iránt?

9 Isten népének tagjai őszintén és önzetlenül szeretik egymást. „Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek” — mondta Jézus (János 13:35). A korai keresztényeket ilyen szeretet jellemezte. A szeretet, melyre Isten ad utasítást, legyőzi a faji, társadalmi és nemzeti korlátokat, és az igaz testvériség szétszakíthatatlan kötelékében egyesíti az embereket (Kolosszé 3:14). A hamis vallások tagjai nem élnek ilyen szerető testvériségben. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy nemzeti vagy etnikai különbségek miatt képesek megölni egymást. Az igaz keresztények nem fognak fegyvert, hogy megöljék keresztény testvéreiket vagy bárki mást. A Biblia kijelenti: „Ebből a tényből ismerhetők fel az Isten gyermekei és az Ördög gyermekei: mindaz, aki nem gyakorol igazságosságot, nem az Istentől származik, és az sem, aki nem szereti a testvérét . . . szeressük egymást; nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól származott, és meggyilkolta a testvérét” (1János 3:10–12; 4:20, 21).

 10 A valódi szeretet persze nem merül ki abban, hogy nem ölünk meg másokat. Az igaz keresztények önzetlenül adnak idejükből, energiájukból és anyagi forrásaikból, hogy segítsék és bátorítsák egymást (Héberek 10:24, 25). Támogatják egymást a bajban, és nem csapnak be másokat. Alkalmazzák az életükben azt a bibliai tanácsot, hogy ’tegyenek jót mindenkivel’ (Galácia 6:10).

11. Miért fontos elfogadnunk Jézus Krisztust annak, aki által Isten megmentésről gondoskodik?

11 Az igaz keresztények elfogadják Jézus Krisztust annak, aki által Isten megmentésről gondoskodik. A Biblia leszögezi: „senki másban nincs megmentés, mert nincs más név az ég alatt, amely az emberek között adatott, amely által megmentést nyerhetünk” (Cselekedetek 4:12). Ahogyan már az 5. fejezetben láttuk, Jézus váltságul adta az életét az engedelmes emberekért (Máté 20:28). Továbbá ő Isten kinevezett Királya az égi Királyságban, mely az egész föld felett fog uralkodni. Isten megköveteli tőlünk, hogy engedelmeskedjünk Jézusnak, és járjunk a tanításai szerint, ha szeretnénk örökké élni. Ezért jelenti ki a Biblia, hogy „aki hitet gyakorol a Fiúban, annak örök élete van; aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet” (János 3:36).

12. Mit jelent az, hogy valaki nem része a világnak?

12 Az igaz imádók nem alkotják a világ részét. Jézus ezt mondta, amikor Pilátus, a római uralkodó kihallgatta őt: „Az én királyságom nem része e világnak” (János 18:36). Jézus igaz követői — bármelyik országban élnek is — az ő égi Királyságának az alattvalói, ezért szigorúan semlegesek maradnak a világ politikai ügyeiben. Nem vesznek részt a világ harcaiban. Jehova imádói azonban nem szólnak bele, ha valaki más úgy dönt, hogy belép egy politikai pártba, közhivatalt vállal, vagy elmegy szavazni. Isten igaz imádói amellett, hogy politikailag semlegesek, tisztelik a törvényt. Miért? Azért, mert Isten  Szava azt parancsolja nekik, hogy ’rendeljék alá magukat’ a kormányzati „felsőbb hatalmaknak” (Róma 13:1). Abban az esetben, ha a politikai rendszer követelményei ellentétbe kerülnek Isten követelményeivel, az igaz imádók követik az apostolok példáját, akik kijelentették: „Mint uralkodónak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint embereknek” (Cselekedetek 5:29; Márk 12:17).

13. Minek tartják Jézus igaz követői Isten Királyságát, és mire indítja ez őket?

 13 Jézus igaz követői azt prédikálják, hogy Isten Királysága az emberiség egyedüli reménye. Jézus megjövendölte, hogy „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). Jézus Krisztus igaz követői nem arra buzdítják az embereket, hogy emberi vezetőktől várják a gondjaik megoldását, hanem inkább Isten égi Királyságát hirdetik mint az emberiség egyedüli reményét (Zsoltárok 146:3). Jézus ezért a tökéletes kormányzatért tanított minket imádkozni, amikor így szólt: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10). Isten Szava megjövendölte, hogy ez az égi Királyság „szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat [amelyek ma léteznek], maga pedig megáll időtlen időkig” (Dániel 2:44).

14. Szerinted melyik vallási csoport felel meg az igaz imádatra vonatkozó követelményeknek?

14 Az eddig megvizsgáltak fényében kérdezd meg magadtól: Melyik vallási csoport alapozza a Bibliára az összes tanítását, és teszi ismertté Jehova nevét? Melyik csoport mutatja ki a szeretetet Isten utasításának megfelelően, gyakorol hitet Jézusban, nem része a világnak, és hirdeti Isten Királyságát mint az emberiség egyedüli valódi reményét? A földön lévő összes vallási csoport közül melyik felel meg mindezeknek a követelményeknek? A tények önmagukért beszélnek: Jehova Tanúi (Ézsaiás 43:10–12).

MIT TESZEL MOST?

15. Mit vár el Isten azon kívül, hogy csupán hiszünk a létezésében?

15 Ahhoz, hogy Isten kedvében járjunk, nem elég hinnünk benne. Elvégre a Biblia szerint még a démonok is hisznek Isten létezésében (Jakab 2:19). Ők azonban nyilvánvalóan nem teszik Isten akaratát, és nem élvezik a helyeslését.  Ahhoz, hogy Isten helyeslően tekintsen ránk, nem elég hinnünk a létezésében; tennünk is kell az akaratát. Azonkívül meg kell szakítanunk a kapcsolatunkat a hamis vallással, és el kell fogadnunk az igaz imádatot.

16. Mit mondhatunk a hamis imádatban való részvételről?

16 Pál apostol rámutatott, hogy nem szabad részt vennünk a hamis imádatban. Ezt írta: „»jöjjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat — ezt mondja Jehova —, és ne érintsétek többé a tisztátalant«; »és én befogadlak titeket«” (2Korintusz 6:17; Ézsaiás 52:11). Az igaz keresztények ezért mindent kerülnek, ami kapcsolatban van a hamis imádattal.

17—18. Mi „Nagy Babilon”, és miért sürgős ’kimenni belőle’?

17 A Bibliából megtudhatjuk, hogy a hamis vallás sokféle formája mind „Nagy Babilon” részét képezi (Jelenések 17:5). * Erről az elnevezésről az ókori város, Babilon juthat eszünkbe, ahol a hamis vallás útjára indult Noé idejének Özönvize után. Sok olyan tanítás és szokás, amely ma elterjedt a hamis vallásban, réges-régen Babilonban keletkezett. A babilóniaiak például istenhármasokat, azaz istentriádokat imádtak. Ma sok vallás központi tanítása a Háromság. Pedig a Biblia egyértelműen azt tanítja, hogy csak egy igaz Isten van, Jehova, és hogy Jézus Krisztus az ő Fia (János 17:3). A babilóniaiak abban is hittek, hogy az embernek halhatatlan lelke van, amely túléli a test halálát, és szenvedhet valahol, ahol kínozzák. A legtöbb vallás ma is tanítja, hogy van halhatatlan lélek vagy szellem, mely szenvedhet a tüzes pokolban.

18 Mivel az ókori babiloni imádat az egész földön elterjedt, joggal mondhatjuk, hogy a mai Nagy Babilon nem más, mint a hamis vallás világbirodalma. Isten megjövendölte, hogy ez a hamis vallási birodalom nagy hirtelenséggel fog elpusztulni (Jelenések 18:8). Megérted, hogy miért fontos  megszakítanod a kapcsolatot Nagy Babilon minden részével? Jehova Isten azt szeretné, hogy gyorsan ’menj ki belőle’, amíg még van rá idő (Jelenések 18:4).

Ha Jehovát szolgálod az ő népével, sokkal többet nyersz, mint amennyit veszíthetsz

19. Mit nyersz Jehova szolgálatával?

19 Lehet, hogy némelyek kerülni fognak, ha úgy döntesz, hogy nem gyakorlod többé a hamis vallást. De ha Jehovát szolgálod az ő népével, sokkal többet nyersz, mint amennyit veszíthetsz. Jézus korai tanítványaihoz hasonlóan, akik elhagytak egyéb dolgokat az ő követéséért, neked is sok szellemi testvéred lesz. Egy nagy, nemzetközi család tagjává válsz. Ez a család több millió igaz keresztényből áll, akik őszintén szeretnek. És a tiéd lesz az a csodálatos reménység, hogy örökké élhetsz „az eljövendő világrendszerben” (Márk 10:28–30). Idővel azok, akik a hited miatt mellőztek, talán megvizsgálják a Biblia tanításait, és Jehova imádóivá válnak.

20. Mit tartogat a jövő azoknak, akik az igaz vallást gyakorolják?

20 A Biblia azt tanítja, hogy Isten hamarosan véget vet ennek a gonosz világrendszernek, és helyette egy igazságos új világot hoz el Királyságának az uralma alatt (2Péter 3:9, 13). Milyen csodálatos világ lesz az! Abban az igazságos új rendszerben csak egyetlen vallás lesz, egyetlen igaz imádati forma. Mit gondolsz, nem lenne bölcs, ha már most megtennéd a szükséges lépéseket, hogy kapcsolatot ápolhass az igaz imádókkal?

^ 17. bek. A Függelék „»Nagy Babilon« azonosítása” című részében további felvilágosítás található arról, hogy miért jelenti Nagy Babilon a hamis vallás világbirodalmát.