Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Lesz olyan idő, amikor a vallás előmozdítja a békét?

Lesz olyan idő, amikor a vallás előmozdítja a békét?

 Lesz olyan idő, amikor a vallás előmozdítja a békét?

„TEGYÜK jobbá a világot. Szabaduljunk meg a vallástól.” Ezt Floris van den Berg holland filozófus javasolta az egyik előadásában, melyet a következő címen publikált: „Hogyan és miért szabaduljunk meg a vallástól?” Szerte a földön a különböző tudományágak szakértői szintén a vallások megszüntetését javasolják.

Steven Weinberg Nobel-díjas fizikus így fogalmazott: „A világnak végre fel kell ébrednie a vallásos hit hosszú rémálmából.” Az utóbbi években nagyon sokan azt hangoztatták, hogy a vallások eltörlésével sokat lehetne tenni a világban tapasztalható gonoszság ellen. Továbbá rengeteg vallásellenes könyv jelenik meg, és ezek igencsak népszerűek.

Elismert tudósok tanácskoznak arról, hogy mennyire sürgős véget vetni a vallásoknak. A médiában egyre több ateista ad hangot annak, hogy milyen mélyen gyűlöli a vallásokat. De jó úton járnak ezek a nagyra becsült elmék?

Létezik igaz vallás?

Ha minden vallás rossz, és nincs Isten, talán tényleg ésszerű lépésnek tűnhet a vallások eltörlése. De mi van akkor, ha létezik Isten? Mi van, ha a földön van egy közösség, amely jogosan képviseli Istent? Mi van, ha létezik egy igaz vallás?

Ha gondosan megvizsgáljuk a vallás történetét, egy olyan imádati formát is megismerhetünk, amely különbözik minden más vallástól. Ezt az imádati formát, melyet Jézus Krisztus és az ő apostolai alapítottak, viszonylag kevés ember gyakorolja ma a földön. De ezt a vallást nem az jellemzi, amit a kereszténység évszázadokon át véghezvitt.

Miben különbözik a kereszténység és az igaz vallás, melyet Jézus Krisztus alapított? Sok mindenben. Vizsgáljunk most meg egyetlen különbséget.

„Nem része e világnak”

Az első keresztények nem foglaltak állást politikai kérdésekben. Ez összhangban van azzal a semleges állásponttal, melyet maga Jézus is képviselt. A Biblia beszámol arról, hogy legalább két alkalommal határozottan visszautasította, hogy politikai vezető legyen (Máté 4:8–10; János 6:15). Sőt, meg is feddte a tanítványait, amikor azok erőszakos eszközökkel próbálták megakadályozni a letartóztatását (Máté 26:51, 52; Lukács 22:49–51; János 18:10, 11).

Amikor Júdea római kormányzója konkrét kérdéseket tett fel Jézusnak az állítólagos politikai törekvéseiről, Jézus félreérthetetlenül kijelentette: „Az én királyságom nem része e világnak. Ha a királyságom része volna e világnak, szolgáim harcoltak volna, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. Így azonban a királyságom nem innen való” (János 18:36). Egyértelmű hát, hogy Jézus nem bonyolódott bele napjainak politikai vagy katonai ügyeibe.

Jézus tanítványai ezt a példát követték. Cikksorozatunk egyik korábbi cikkében említettük, hogy egy kutatócsoport tanulmányt készített a vallás háborúkban betöltött szerepéről. A tanulmány ezt írja: „A korai keresztények az erőszakmentességben hittek . . . A legtöbb keresztény nem volt hajlandó bevonulni és harcolni.” Jézus és az apostolok tanításai hangsúlyozták a felebaráti szeretetet, melynek ki kell terjednie az idegenekre, és a más rasszhoz tartozókra is (Cselekedetek 10:34, 35; Jakab 3:17). Ez a vallás valóban a békét mozdította elő.

 Idővel a kereszténység eredeti tanításait megfertőzték a megosztottságot előidéző filozófiák, hagyományok és a nacionalizmus. Az imént említett történelmi áttekintés, mely a vallás fegyveres konfliktusokban betöltött szerepét taglalja, kijelenti: „[A római császár] Konstantin áttérése a keresztény mozgalom militarizálásához vezetett. A kereszténységet többé már nem Krisztus könyörületes tanításai vezérelték, hanem a császár politikai és hódítással kapcsolatos tervei. A keresztényeknek, beleértve a császárt is, valamilyen vallási ürüggyel kellett igazolniuk a harcaikat.” Így létrejött az álkereszténység.

Egy csoport, amely más, mint a többi

Vajon az eredeti kereszténység örökre eltűnt? Egyáltalán nem. Van ma egy rendkívül figyelemreméltó csoport. Jehova Tanúi olyan pontosan követik az első keresztények példáját, ahogyan egyetlen más vallási csoport sem. Ők teljesen függetlenek a kereszténység minden más vallásától. Egy vallási enciklopédia azt írja róluk, hogy „egyedülállóak”, ugyanis minden hitnézetüket „a Bibliára alapozzák, és egyáltalán nem a hagyományok vezérlik őket” (The Encyclopedia of Religion).

Akárcsak az első századi keresztények, Jehova Tanúi sem foglalnak állást politikai kérdésekben. Egy dokumentum, melyet az Ukrán Tudományos Akadémia adott ki, azt írja, hogy Jehova Tanúi igyekeznek felülemelkedni „a faji, nemzeti, vallási, társadalmi és gazdasági különbségeken”, nem vesznek részt „államellenes tevékenységekben”, és „törvénytisztelő állampolgárok”.

Wojciech Modzelewski, a Varsói Egyetem professzora ezt írta a könyvében: „Jehova Tanúi alkotják a legnagyobb olyan közösséget a világon, amely elutasítja a háborút” (Pacyfizm i okolice). Mivel Jehova Tanúi szorosan követik az első századi keresztények példáját, elmondható róluk, hogy helyreállították azt az imádati formát, melyet Krisztus és az apostolai hoztak létre. Ez a fajta kereszténység valóban a békét mozdítja elő. (Lásd a  kiemelt részt a következő oldalon.)

Szebb jövő

Sok őszinte szívű vallásos embert – sőt még számos vallási vezetőt is – megdöbbent a saját vallásán belül tapasztalható képmutatás. Természetesen elismerést érdemelnek azok a vallásos személyek, akik odaadóan azon fáradoznak, hogy előmozdítsák a békét és az egységet a világban.

De az embereknek, akármennyire nemesek is az indítékaik, nincs hatalmuk ahhoz, hogy megszüntessék a világ gondjait. Jeremiás, egy ókorban élt próféta ezt írta: „a földi embernek nincs hatalmában az ő útja. Még csak lépteit sem irányíthatja a járókelő ember” (Jeremiás 10:23).

Ám egy szebb jövő áll előttünk. Isten Szava azt tanítja, hogy a földön egy békés, új emberi társadalom fog alakulni. Ez az új társadalom  igazi testvériséget fog alkotni. Minden rassz békében él majd, és az embereket nem fogják megosztani országhatárok, etnikai gyűlölet vagy vallási ideológiák. Jehova Isten tiszta imádata fogja egységessé tenni őket.

A Biblia arról is ír, hogy azok a vallások, amelyek szégyent hoznak Isten nevére, meg fognak semmisülni. Jézus ezt mondta: „Minden királyság, amely meghasonlott önmagával, pusztává lesz, és egyetlen város vagy ház sem áll meg, amely meghasonlott önmagával” (Máté 12:25). Idővel Isten gondoskodni fog róla, hogy ezek a szavak minden hamis valláson teljesedjenek.

A Biblia már réges-régen megjövendölte, hogy Isten „ítélkezni fog a nemzetek között, és elrendezi sok nép ügyeit”. Ez a prófécia azt is leírja, hogy az emberek „kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat metszőkésekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak” (Ézsaiás 2:4). Ez a prófécia napjainkban teljesedik. Az igaz vallás, melyet Jehova Tanúi gyakorolnak, már most előmozdítja a békét.

[Oldalidézet a 8. oldalon]

Jehova Tanúit egyesíti a szeretet

[Kiemelt rész a 9. oldalon]

 Miben másak Jehova Tanúi?

Sokan meglepődnek, amikor felismerik, hogy Jehova Tanúi mennyire különböznek minden más olyan vallástól, mely azt állítja, hogy Krisztust követi. Az alábbi példák megmutatják, hogy miben egyedülállóak Jehova Tanúi.

JELLEMZŐIK

● Nincs papi osztály.

● A pásztorok, a tanítók és a misszionáriusok nem kapnak fizetést.

● Nem kell tizedet fizetni, és pénzgyűjtést sem szerveznek az imádati helyeiken, a Királyság-termekben.

● Minden tevékenységüket névtelen adományokból fedezik.

● A politikai ügyekben semlegesek.

● Fontosnak tartják a békét, és nem vesznek részt háborúkban.

● Világszerte egységesen ugyanazokat a Biblián alapuló hitnézeteket vallják.

● Egyáltalán nem osztják meg őket társadalmi, etnikai vagy faji különbözőségek.

● Nem vállalnak közösséget más vallásokkal, sem katolikusokkal, sem ortodoxokkal, sem protestánsokkal.

FŐBB HITNÉZETEIK

● Abban hisznek, hogy csak egy igaz Isten van, akinek a neve Jehova.

● Nem hisznek abban, hogy Jézus Krisztus mindenható Isten, és a háromság dogmájában sem.

● Jézus tanításait követik, és tisztelik őt mint Isten Fiát.

● Nem hódolnak a kereszt előtt, és nem használnak képeket vagy szobrokat az imádatukban.

● Nem hisznek abban, hogy létezik tüzes pokol, ahová a rossz emberek kerülnek a haláluk után.

● Hiszik, hogy Isten egy tökéletes, örökké tartó, földi paradicsomi élettel fogja megjutalmazni az engedelmes embereket.

Jehova Tanúi meg vannak győződve róla, hogy pontosan követik az első századi kereszténységet, azt a kereszténységet, melyet Jézus apostolai gyakoroltak.

[Kép a 8. oldalon]

Egy szerb, egy bosnyák és egy horvát Jehova Tanúja