Lukács 7:1–50

  • Egy katonatiszt hite (1–10.)

  • Jézus feltámasztja egy özvegy fiát Nainban (11–17.)

  • Jézus elismerően szól Keresztelő Jánosról (18–30.)

  • Jézus elítéli a hitetlen nemzedéket (31–35.)

  • Jézus megbocsát egy bűnös asszonynak (36–50.)

    • Szemléltetés az adósokról (41–43.)

7  Miután befejezte, amit mondani akart a népnek, bement Kapernaumba.  Egy katonatiszt rabszolgája pedig, akit az becsben tartott, súlyos betegségben szenvedett, és a halálán volt.+  Amikor a katonatiszt hallott Jézusról, elküldött hozzá némelyeket a zsidók vénei közül azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a rabszolgáját.  Odamentek Jézushoz, és kérve kérték őt, ezt mondva: „Méltó rá, hogy ezt megtedd neki,  mert szereti nemzetünket, és a zsinagógánkat is ő építette.”  Jézus tehát elment velük. Bár már nem járt messze a háztól, a katonatiszt elküldte néhány barátját, hogy mondják meg neki: „Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a házamba gyere.+  Arra sem tartottam magamat méltónak, hogy elmenjek hozzád; hanem csak mondd, és meggyógyul a szolgám.  Mert nekem is vannak feletteseim, és alám is vannak rendelve katonák, és ha az egyiknek azt mondom, hogy »menj el!«, elmegy, a másiknak meg, hogy »gyere ide!«, odajön, a rabszolgámnak pedig, hogy »tedd ezt!«, megteszi.”  Amikor Jézus hallotta ezeket, elámult, és az őt követő sokasághoz fordulva így szólt: „Mondom nektek, még az izraeliták között sem találkoztam senkivel, akinek ilyen nagy hite lett volna.”+ 10  És amikor a küldöttek visszatértek a házba, jó egészségben találták a rabszolgát.+ 11  Nem sokkal ezután egy Nain nevű városba ment, és vele mentek a tanítványai meg egy nagy tömeg. 12  Amikor közel ért a város kapujához, éppen egy halottat hoztak kifelé, anyjának egyetlen*+ fiát. Az asszony ráadásul özvegy volt. Népes sokaság is jött vele a városból. 13  Amikor az Úr meglátta, megszánta őt,+ és ezt mondta neki: „Ne sírj!”+ 14  Azzal odament, megérintette a ravatalt*, és akik vitték, megálltak. Ő pedig így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj fel!”+ 15  Erre a halott felült, és beszélni kezdett, Jézus pedig átadta az anyjának+. 16  Ekkor félelem lett úrrá mindnyájukon, és dicsőíteni kezdték Istent, ezt mondva: „Nagy próféta jött közénk”,+ és „Isten a népére fordította figyelmét”+. 17  És ez a hír elterjedt róla egész Júdeában és az egész környéken. 18  Jánosnak pedig beszámoltak a tanítványai mindezekről.+ 19  Ezért János magához hívott kettőt a tanítványai közül, és elküldte őket az Úrhoz, hogy megkérdezzék tőle: „Te vagy az eljövendő+, vagy másvalakit várjunk?” 20  Amikor odamentek hozzá a férfiak, így szóltak: „Keresztelő János küldött minket hozzád, hogy megkérdezzük: »Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?«” 21  Abban az órában sokakat meggyógyított betegségeikből+ és súlyos bajaikból, kiűzött belőlük gonosz szellemeket, és sok vaknak megadta, hogy lásson. 22  Válaszul ezt mondta nekik: „Menjetek, és számoljatok be Jánosnak arról, amit láttatok és hallottatok: a vakok látnak,+ a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a siketek hallanak,+ a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik a jó hírt+. 23  Boldog, aki nem talál okot arra, hogy megbotránkozzon miattam.+ 24  Amikor János követei elmentek, Jézus ezeket mondta Jánosról a sokaságnak: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy szél ingatta nádszálat lássatok?+ 25  Miért mentetek hát ki? Hogy finom ruhába* öltözött embert lássatok?+ De hiszen akik díszes ruhát viselnek, és fényűzésben élnek, azok a királyi házakban vannak. 26  Hát akkor miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Sőt, mondom nektek, még prófétánál is sokkal nagyobbat.+ 27  Ő az, akiről meg van írva: »Elküldöm követemet előtted*, aki előkészíti az utadat.«+ 28  Mondom nektek, asszonyoktól nem született nagyobb ember Jánosnál, de Isten királyságában a legkisebb is nagyobb nála.+ 29  (Ennek hallatán az egész nép és az adószedők elismerték, hogy Isten igazságos, mert ők már meg voltak keresztelkedve János keresztségével+. 30  A farizeusok és a törvénytudók azonban semmibe vették Isten nekik szóló tanácsát*,+ hiszen ők nem voltak megkeresztelkedve János által.) 31  „Kihez hasonlítsam tehát e nemzedék tagjait? Kihez hasonlók?+ 32  Hasonlók a kisgyermekekhez, akik a piactéren ülnek, és odakiáltanak egymásnak: »Fuvoláztunk nektek, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem sírtatok.« 33  Ugyanígy, eljött Keresztelő János, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik,+ ti mégis azt mondjátok: »Démon van benne.« 34  Eljött az Emberfia, aki eszik is, iszik is, róla meg azt mondjátok: »Falánk és részeges*, adószedők és bűnösök barátja!«+ 35  De a bölcsességet igazságosnak bizonyítja minden gyermeke*.+ 36  Az egyik farizeus pedig folyton arra kérte őt, hogy étkezzen vele. Bement hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 37  És egy asszony, akit bűnösnek ismertek a városban, megtudta, hogy ő a farizeus házában eszik*. Hozott egy illatos olajat tartalmazó alabástrompalackot,+ 38  majd elhelyezkedve Jézus mögött, a lábánál, sírt, és áztatni kezdte könnyeivel a lábát, és a hajával törölte meg. Gyöngéden csókolgatta is a lábát, és illatos olajat öntött rá. 39  Látva ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: „Ha ez az ember valóban próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös.”+ 40  Jézus erre így szólt hozzá: „Simon, van valami mondanivalóm neked.” Az így szólt: „Tanító, mondjad!” 41  „Egy bizonyos kölcsönadónak volt két adósa: az egyik 500 dénárral* volt adós, a másik pedig 50-nel. 42  Amikor nem volt miből visszafizetniük, ő mindkettőnek elengedte a tartozását*. Melyikük fogja tehát jobban szeretni őt?” 43  Válaszul Simon ezt mondta: „Úgy vélem, hogy az, akinek többet engedett el*.” Ő ezt mondta neki: „Helyesen ítélted meg.” 44  Azzal az asszony felé fordult, és ezt mondta Simonnak: „Látod ezt az asszonyt? Beléptem a házadba, és te nem adtál vizet a lábamra. Ez az asszony viszont könnyeivel áztatta lábamat, és hajával törölte meg. 45  Te nem üdvözöltél engem csókkal, ez az asszony viszont attól az órától kezdve, hogy bejöttem, gyengéden csókolgatja a lábamat. 46  Te nem öntöttél olajat a fejemre, ez az asszony viszont illatos olajat öntött a lábamra. 47  Ezért azt mondom neked, hogy bár sok* bűne van, meg van bocsátva,+ mert nagyon szeretett. Akinek viszont kevés bűne van megbocsátva, kevéssé szeret.” 48  Azután így szólt az asszonyhoz: „A bűneid meg vannak bocsátva.”+ 49  Erre azok, akik vele együtt feküdtek az asztalnál, mondogatni kezdték egymás között: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?”+ 50  Ő pedig így szólt az asszonyhoz: „A hited megmentett téged;+ menj békével!”

Lábjegyzetek

Szó szerint: „egyszülött”.
Vagy: „halott szállítására való hordágyat”.
Vagy: „jó minőségű ruhába”.
Szó szerint: „színed előtt”.
Vagy: „útmutatását”.
Szó szerint: „borivás rabja”.
Vagy: „igazolják az eredményei”.
Vagy: „az asztalnál fekszik”.
Vagy: „készséggel megbocsátott”.
Vagy: „bocsátott meg”.
Vagy: „nagy”.