Lukács 24:1–53

24  A hét első napján azonban jó korán a sírhoz* mentek, és vitték a fűszereket, amelyeket előkészítettek.+  Ám a követ a sírtól* elhengerítve találták,+  és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét+.  Míg ők tanácstalanul álltak emiatt, ott termett mellettük két férfi ragyogó öltözékben.  Az asszonyok megrémültek, és nem mertek rájuk nézni, ezért a férfiak ezt mondták nekik: „Miért keresitek az élőt a halottak között?+  Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt:  az Emberfiát bűnös embereknek fogják átadni, oszlopra feszítik, és a harmadik napon feltámad+.”  Ekkor visszaemlékeztek a szavaira,+  és a sírtól* visszatérve, beszámoltak mindezekről a tizenegynek, és a többieknek mind+. 10  Mária Magdaléna, Johanna és Mária, Jakab anyja voltak ezek. A velük levő többi asszony is elmondta ezeket az apostoloknak. 11  De azok képtelenségnek tartották mindezt, és nem hittek az asszonyoknak. 12  Péter azonban fogta magát, elfutott a sírhoz*, és ahogy előrehajolt, csak a lenvászon darabokat látta. Elment hát, csodálkozva a történteken. 13  De még azon a napon ketten közülük úton voltak egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől mintegy tizenegy kilométerre* volt, 14  és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15  Ahogy beszélgettek és tanakodtak ezekről, maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. 16  Látták őt, de nem ismerték fel.+ 17  Így szólt hozzájuk: „Miről beszélgettek itt az úton?” És ők szomorúan megálltak. 18  Az egyikük, Kleopás, így válaszolt neki: „Egyedül laksz idegenként Jeruzsálemben, hogy nem tudod,* milyen dolgok történtek ott ezekben a napokban?” 19  Ezt kérdezte tőlük: „Milyen dolgok?” Ezt mondták neki: „Amik a názáreti+ Jézussal kapcsolatosak. Ő próféta volt, akit Isten és az egész nép nagyra becsült, mivel nagy hatást ért el a szavaival és a tetteivel.+ 20  A magas rangú papjaink és vezetőink átadták őt, hogy halálra ítéljék,+ és oszlopra feszítsék. 21  Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja szabadítani Izraelt+. Igen, és mindezek mellett már harmadik napja, hogy ezek megtörténtek. 22  Ezenfelül némely közülünk való asszony is megdöbbentett minket, mert amikor korán a sírhoz* mentek,+ 23  és nem találták a testét, eljöttek, azt mondva, hogy természetfölötti látomást is láttak angyalokról, és azok azt mondták, hogy ő él. 24  Aztán elmentek némelyek a velünk levők közül a sírhoz*,+ és úgy találták, ahogy az asszonyok mondták, de őt nem látták.” 25  Ő azért ezt mondta nekik: „Ó, ti értetlenek, és ti, akiknek nem fogékony a szívetek, hogy higgyetek mindabban, amit a próféták mondtak! 26  Nemde szükség volt arra, hogy a Krisztus elszenvedje ezeket,+ és dicsőségre jusson+?” 27  És Mózestől és az összes Prófétától+ kezdve értelmezte nekik azokat a dolgokat, amelyek őrá vonatkoznak a teljes Írásban. 28  Végül annak a falunak a közelébe értek, ahová tartottak, ő pedig úgy tett, mintha továbbmenne. 29  De azok így unszolták: „Maradj velünk, mert esteledik, és mindjárt vége a napnak.” Azzal bement, hogy velük maradjon. 30  És amint asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és odanyújtotta nekik.+ 31  Ekkor felismerték, és rájöttek, hogy ki is ő valójában. Ő viszont eltűnt előlük.+ 32  És ezt mondták egymásnak: „Hát nem indított meg minket olyan mélyen,* amikor beszélt nekünk az úton, amikor teljesen feltárta* nekünk az Írásokat?” 33  És még abban az órában elindultak, visszatértek Jeruzsálembe, és megtalálták a tizenegyet, meg azokat, akik összegyűltek velük. 34  És ezek mind ezt mondták: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!”+ 35  Erre ők is elmondták az úton történteket, és hogy hogyan ismerték fel abból, ahogyan megtörte a kenyeret.+ 36  Még ezekről beszéltek, amikor ott termett közöttük Jézus, és ezt mondta nekik: „Béke legyen veletek!”+ 37  De megrettentek és megrémültek, mert azt hitték, szellemet látnak. 38  Így hát ezt mondta nekik: „Miért nyugtalankodtok, és miért támadtak kételyek szívetekben? 39  Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy én vagyok az. Tapintsatok meg, és lássátok, mert egy szellemnek nincs húsa és csontja, ellenben, ahogy látjátok, nekem van.” 40  És amint ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és a lábát. 41  De amikor az örömtől még mindig nem hittek, és csak ámultak, ő így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” 42  Odanyújtottak hát neki egy darab roston sült halat, 43  ő pedig elvette, és a szemük láttára evett. 44  Majd ezt mondta nekik: „Mikor még veletek voltam, elmondtam nektek,+ hogy be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a Prófétákban és a Zsoltárokban+.” 45  Akkor segített nekik, hogy teljesen megértsék az Írások jelentését,+ 46  és ezt mondta nekik: „Ez van megírva: a Krisztus szenvedni fog, és a harmadik napon feltámad a halottak közül,+ 47  és az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve+ minden nemzetben+ hirdetni fogják azt, hogy az emberek bánják meg a bűneiket, és megbocsátást nyernek+. 48  Tanúi kell hogy legyetek ezeknek.+ 49  Én pedig elküldöm rátok, amit megígért az én Atyám. Ti azonban maradjatok a városban, míg erőt nem kaptok a magasból.+ 50  Majd kivezette őket egészen Betániáig, és felemelve a kezét, megáldotta őket. 51  Miközben áldotta őket, elvált tőlük, és felemelkedett az égbe.+ 52  Ők pedig hódoltak neki*, és nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe+. 53  És folyton a templomban voltak, dicsőítve Istent.+

Lábjegyzetek

Vagy: „az emléksírhoz”.
Vagy: „az emléksírtól”.
Vagy: „az emléksírtól”.
Vagy: „az emléksírhoz”.
Szó szerint: „60 stadionnyira”. Egy stadion 185 m. Lásd: B14-es függ.
Esetleg: „Te vagy az egyetlen Jeruzsálembe látogató, aki nem tudja. . .?”
Vagy: „az emléksírhoz”.
Vagy: „az emléksírhoz”.
Vagy: „hát nem égett a szívünk”.
Vagy: „világosan elmagyarázta”.
Vagy: „meghajoltak előtte”.