Lukács 16:1–31

  • Szemléltetés az igazságtalan sáfárról (1–13.)

    • „Aki hűségesen bánik a legkevesebbel, az a sokkal is hűségesen bánik” (10.)

  • A törvény és Isten királysága (14–18.)

  • Szemléltetés a gazdag emberről és Lázárról (19–31.)

16  Ezután a tanítványokhoz is szólt: „Egy gazdag embernek volt egy sáfára*, akit azzal vádoltak, hogy pazarlóan kezeli urának javait.  Hívatta tehát, és ezt mondta neki: »Mit hallok rólad? Számolj el arról, hogy hogyan kezelted a vagyonomat, mert nem igazgathatod tovább a házat.«  A sáfár ekkor ezt mondta magában: »Mitévő legyek? Hiszen az uram elveszi tőlem a sáfárságot. Az ásáshoz nem vagyok elég erős, koldulni meg szégyellek.  Á, tudom már, mit fogok tenni, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, az emberek befogadjanak az otthonaikba.«  Magához hívta hát urának mindegyik adósát, és így szólt az elsőhöz: »Mennyivel tartozol az uramnak?«  Az így felelt: »100 bát* olívaolajjal.« Ő ezt mondta neki: »Vedd vissza szerződésedet, és ülj le, írj gyorsan 50-et.«  Azután ezt mondta egy másiknak: »Hát te mennyivel tartozol?« Az így szólt: »100 kór* búzával.« Ő ezt mondta neki: »Vedd vissza szerződésedet, és írj 80-at.«  És megdicsérte az ura a sáfárt, mivel – bár igazságtalan volt – bölcsen* cselekedett; mert ennek a világrendszernek* a fiai bölcsebben viselkednek a maguk nemzedékének tagjaival, mint a világosság fiai+.  Azt mondom hát nektek, hogy szerezzetek magatoknak barátokat az igazságtalan gazdagság+ által, hogy amikor az elfogy, befogadjanak benneteket az örök lakóhelyekre.+ 10  Aki hűségesen bánik a legkevesebbel, az a sokkal is hűségesen bánik, de aki hűtlenül bánik a legkevesebbel, az a sokkal is hűtlenül bánik. 11  Ezért ha nem bántatok hűségesen az igazságtalan gazdagsággal, ki bízza rátok az igazit? 12  És ha nem bántatok hűségesen azzal, ami a másé, ki adja nektek azt, ami nektek van szánva?+ 13  Egyetlen szolga sem lehet két úr rabszolgája. Mert vagy az lesz, hogy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az, hogy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem lehettek Istennek is, és a gazdagságnak is a rabszolgái.+ 14  A farizeusok pedig, akik pénzszeretők voltak, figyeltek mindezekre, és kajánul mosolyogni kezdtek őrajta.+ 15  Ezért így szólt hozzájuk: „Ti igazságosnak jelentitek ki magatokat az emberek előtt,+ de Isten ismeri a szíveteket+. Mert amit az emberek magasztosnak tartanak, az Istennek utálatos.+ 16  A Törvény és a Próféták Jánosig voltak. Attól kezdve Isten királyságát hirdetik mint jó hírt, és mindenfajta ember törekszik arra, hogy bejusson abba.+ 17  Bizony, könnyebb az égnek és a földnek elmúlnia, mint a törvény egy betűjéből egyetlen írásjelnek is beteljesületlenül maradnia.+ 18  Mindaz, aki elválik a feleségétől, és mást vesz el, házasságtörést követ el, és aki férjétől elvált asszonyt vesz el, házasságtörést követ el.+ 19  Volt egy gazdag ember, aki bíborba meg lenvászonba öltözködött, és fényűzően vigadozott nap mint nap. 20  Egy Lázár nevű koldust pedig, aki tele volt fekélyekkel, mindig odavittek a kapujához. 21  Ő szeretett volna jóllakni azzal, ami a gazdag asztaláról lehullott. Igen, még a kutyák is jöttek, és nyaldosták a fekélyeit. 22  Idővel meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahámhoz* vitték őt. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23  És a sírban*, mialatt kínok között volt, felnézett, és a távolban látta Ábrahámot, és mellette* Lázárt. 24  Kiáltott hát, és ezt mondta: »Atyám, Ábrahám, irgalmazz nekem, és küldd el Lázárt, hogy mártsa vízbe ujja hegyét, és hűsítse nyelvemet, mert gyötrődöm ebben a lobogó tűzben.« 25  Ábrahám azonban így szólt: »Gyermekem, ne felejtsd el, hogy neked sok jóban volt részed az életedben, Lázárnak viszont sok rosszban. Most azonban neki itt vigasztalásban van része, te meg gyötrődsz. 26  Ezenkívül nagy szakadék van vetve közénk és közétek, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne tudjanak, és onnan se jöhessenek át mihozzánk.« 27  Erre az ezt mondta: »Akkor arra kérlek, atyám, küldd el őt apám házához, 28  mert van öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is erre a gyötrelmes helyre jussanak.« 29  Ábrahám azonban így szólt: »Ott van nekik Mózes és a Próféták; figyeljenek azokra.«+ 30  Erre az ezt mondta: »Nem úgy van, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy hozzájuk valaki, meg fogják bánni a bűneiket.« 31  Ő azonban így szólt hozzá: »Ha Mózesre és a Prófétákra nem figyelnek,+ akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.«”

Lábjegyzetek

Vagy: „házának ügyintézője”.
Egy bát 22 l. Lásd: B14-es függ.
Egy kór 220 l. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „eszesen”; „előrelátóan”.
Vagy: „kornak”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „Ábrahám kebléhez”.
Vagy: „hádeszben”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „a keblénél”.