Lukács 12:1–59

 • A farizeusok kovásza (1–3.)

 • Istent féljük, ne az emberektől féljünk! (4–7.)

 • A Krisztussal való egység felvállalása (8–12.)

 • Szemléltetés az esztelen gazdag emberről (13–21.)

 • Ne aggódjunk tovább (22–34.)

  • Kicsiny nyáj (32.)

 • Éberség (35–40.)

 • A hű sáfár és egy hűtlen sáfár (41–48.)

 • Jézus nem békét hoz, hanem megosztottságot (49–53.)

 • Fontos megállapítani a mostani időszak jelentőségét (54–56.)

 • Viták rendezése (57–59.)

12  Időközben sokezres sokaság gyűlt össze, akkora, hogy már egymást taposták. Jézus először a tanítványaihoz kezdett beszélni: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!+  De nincs olyan gondosan leplezett dolog, amely nyilvánosságra ne kerülne, és olyan titok, amely ki ne tudódna.+  Ennélfogva amit a sötétben mondtok, a világosságban fogják hallani, és amit a saját szobátokban suttogtok, a háztetőkről hirdetik majd.  Mi több – mondom nektek –, barátaim+: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, és azután semmi többet nem képesek tenni+.  Hanem rámutatok nektek, kit kell félnetek*: azt féljétek, akinek, miután megölt valakit, van hatalma a gyehennába*+ dobni. Igen – mondom nektek –, őt féljétek.+  Vajon nem öt verebet adnak két csekély értékű pénzérméért*? Isten mégsem felejt el egyet sem közülük.*+  Sőt, azt is tudja, hogy hány hajszál van a fejeteken.+ Ne féljetek, ti sokkal többet értek, mint a verebek!+  Mondom nektek: ha valaki vállalja az emberek előtt, hogy ismer engem,+ az Emberfia is vállalni fogja Isten angyalai előtt, hogy ismeri őt.+  De aki megtagad engem az emberek előtt, azt meg fogják tagadni Isten angyalai előtt.+ 10  És mindannak, aki az Emberfia ellen szól egy szót is, Isten megbocsát, de aki a szent szellemet gyalázza, annak Isten nem bocsát meg.+ 11  Mikor pedig nyilvánosan kihallgatnak*, kormánytisztviselők és hatalmak elé visznek titeket, ne kezdjetek aggódni amiatt, hogy mit hoztok fel a védelmetekre, vagy mit mondtok,+ 12  mert a szent szellem még abban az órában megtanít benneteket arra, amit mondanotok kell+.” 13  Akkor valaki így szólt hozzá a sokaságból: „Tanító, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” 14  Ő ezt mondta neki: „Ember, ki nevezett ki engem, hogy bíráskodjak fölöttetek, vagy elosszam köztetek az örökséget?” 15  Azután így szólt hozzájuk: „Tartsátok nyitva a szemeteket, és őrizkedjetek mindenfajta kapzsiságtól,+ mert még ha bőségnek örvend is valaki, az élete nem azokból a dolgokból származik, amelyek vannak neki+.” 16  Azzal elmondott nekik egy szemléltetést, így szólva: „Egy gazdag embernek jól termett a földje. 17  Így hát okoskodni kezdett magában: »Mit tegyek most, hogy nincs hová begyűjtenem a termésemet?« 18  Majd így szólt: »Ezt teszem:+ lebontom a raktáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm be minden gabonámat és minden javamat, 19  és azt mondom majd magamnak*: ’Nagy vagyonod van* sok évre felhalmozva. Pihenjél, egyél, igyál, élvezd az életet!’« 20  Isten azonban ezt mondta neki: »Esztelen, még az éjjel meghalsz*. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?«+ 21  Így jár az, aki kincset halmoz fel önmagának, de Isten szemében nem gazdag.+ 22  Ezután így szólt a tanítványaihoz: „Ezért azt mondom nektek, hogy ne aggódjatok tovább az életetek* miatt, hogy mit fogtok enni, vagy a testetek miatt, hogy mit fogtok viselni.+ 23  Mert az élet* többet ér, mint az eledel, és a test, mint az öltözék. 24  Figyeljétek meg a hollókat: se nem vetnek, se nem aratnak, és nincsen se pajtájuk, se raktáruk, Isten mégis táplálja őket.+ Hát nem értek ti sokkal többet a madaraknál?+ 25  Ki az közületek, aki aggódásával egy kicsit* is meg tudja hosszabbítani az életét? 26  Ha tehát még egy ilyen kis dolgot sem tudtok megtenni, miért aggódnátok a többi dolog miatt?+ 27  Figyeljétek meg, hogyan növekednek a liliomok: nem is fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon még dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.+ 28  Ha pedig a mezőn a növényzetet, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, mennyivel inkább titeket, ti kishitűek! 29  Ne nyugtalankodjatok hát tovább amiatt, hogy mit fogtok enni, és mit fogtok inni, és hagyjatok fel a túlzott aggodalmaskodással,+ 30  mert mindezekért a világ nemzetei törik magukat, a ti Atyátok viszont tudja, hogy szükségetek van ezekre+. 31  Ehelyett állandóan az ő királysága legyen az első helyen az életetekben, és akkor ezeket a dolgokat megadja nektek Isten.+ 32  Ne félj, kicsiny nyáj,+ mert az Atyátok helyesnek látta, hogy nektek adja a királyságot+. 33  Adjátok el javaitokat, és adjatok irgalmas adományokat*.+ Szerezzetek elnyűhetetlen erszényeket, maradandó kincset az égben, ahová tolvaj nem jut, és ahol moly sem tesz kárt semmiben.+ 34  Mert ahol a kincsetek van, ott lesz a szívetek is. 35  Legyetek felöltözve, álljatok készen,*+ égjen a lámpátok,+ 36  és legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, hogy az uruk visszatérjen+ a menyegzőről,+ hogy amikor megérkezik és zörget, rögtön ajtót nyithassanak neki. 37  Boldogok azok a rabszolgák, akiket az úr, amikor megjön, virrasztva talál! Biztosak lehettek benne, hogy átöltözik egy szolgának a ruhájába,* asztalhoz ülteti őket, odamegy, és szolgál nekik. 38  És ha a második őrszolgálatkor* jön meg, vagy akár a harmadik őrszolgálatkor*, és virrasztva találja őket, boldogok! 39  De gondoljatok bele, ha a házigazda tudta volna, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyta volna, hogy betörjenek a házába.+ 40  Ti is álljatok készen, mert olyan órában jön az Emberfia, amelyben nem tartjátok valószínűnek.+ 41  Ekkor Péter így szólt: „Uram, csak nekünk mondod ezt a szemléltetést, vagy mindenki másnak is?” 42  Az Úr pedig ezt mondta: „Ki valójában a hű sáfár*, az értelmes*, akit az ura kinevez majd a szolgákból álló személyzete* fölé, hogy mindig megadja nekik részüket az eledelből a kellő időben?+ 43  Boldog ez a rabszolga, ha az ura ilyen munkában találja őt, amikor eljön! 44  Biztosak lehettek benne, hogy mindene fölé kinevezi. 45  De ha ez a rabszolga azt mondaná valamikor is magában: »Késik az én uram«, és verni kezdené a szolgákat meg a szolgálólányokat, és elkezdene enni, inni és lerészegedni,+ 46  akkor olyan napon jön meg ennek a rabszolgának az ura, amelyen nem várja őt, és olyan órában, amelyet nem tud, és megbünteti őt a legnagyobb szigorral, és a hűtlenek sorsára juttatja. 47  Akkor arra a rabszolgára, aki értette ugyan ura akaratát, de nem készült fel annak jövetelére, vagy nem tett eleget a kérésének*, sok ütést mérnek.+ 48  Amelyik viszont nem értette, és úgy tett ütéseket érdemlő dolgokat, arra keveset mérnek. Bizony, mindenkitől, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és akire sokat bíztak, attól a szokottnál többet fognak követelni.+ 49  Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, és mi mást is kívánhatnék, ha már lángra lobbant? 50  Igen, van egy keresztség, amellyel meg kell keresztelkednem; mennyire gyötrődöm, míg meg nem történik!+ 51  Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Semmiképpen – mondom nektek –, hanem inkább megosztottságot.+ 52  Mert mostantól fogva egy házban öten lesznek, akik ellentétbe kerülnek, három kettővel, és kettő hárommal. 53  Ellentétbe kerül az apa a fiúval és a fiú az apával, az anya a lánnyal és a lány az anyával, az anyós a mennyel és a meny az anyóssal.+ 54  Azután még ezt is mondta a sokaságnak: „Amikor látjátok, hogy felhők jelennek meg nyugaton, rögtön ezt mondjátok: »Vihar jön«, és úgy is lesz. 55  És amikor azt látjátok, hogy déli szél fúj, ezt mondjátok: »Hőség lesz«, és bekövetkezik. 56  Képmutatók, ha a föld és az ég jelenségeiből meg tudjátok állapítani, hogy milyen idő lesz, a mostani időszak jelentőségét miért nem tudjátok megállapítani?+ 57  Miért nem ítélitek meg magatok, mi az igazságos? 58  Amikor például peres ellenfeleddel az egyik vezető tisztviselőhöz tartasz, már útközben kezdd el rendezni a vele folytatott vitát, nehogy a bíró elé vigyen, a bíró meg átadjon a bírósági tisztviselőnek, a bírósági tisztviselő pedig börtönbe vessen.+ 59  Mondom neked, semmiképpen nem kerülsz ki onnan, míg az utolsó fillérig* vissza nem fizetsz mindent.”

Lábjegyzetek

Vagy: „mélységesen tisztelnetek”.
Szó szerint: „két assarionért”. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „Istennek mégsem kerüli el a figyelmét egy sem közülük.”
Esetleg: „zsinagógákba visznek”.
Vagy: „a lelkemnek”.
Vagy: „Lelkem, nagy vagyonod van”.
Vagy: „elkérik tőled a lelkedet”.
Vagy: „lelketek”.
Vagy: „a lélek”.
Szó szerint: „egykönyöknyivel”. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „adjatok adományokat a szegényeknek”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „legyen felövezve derekatok”.
Vagy: „hogy felövezi magát, hogy szolgáljon”.
Kb. este 9 órától éjfélig.
Éjféltől kb. hajnali 3 óráig.
Vagy: „a ház ügyintézője”.
Vagy: „bölcs”.
Vagy: „háziszolgái”.
Vagy: „nem cselekedett összhangban annak akaratával”.
Szó szerint: „leptonig”. Lásd: B14-es függ.