Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

19. KÉRDÉS

Mit tartalmaznak a Biblia könyvei?

HÉBER IRATOK („ÓSZÖVETSÉG”)

PENTATEUCHUS (5 KÖNYV):

Mózes öt könyve

A teremtéstől az ókori Izrael nemzetének megalapításáig

TÖRTÉNELMI KÖNYVEK (12 KÖNYV):

Józsué, Bírák, Ruth

Izrael belép az ígéret földjére, és az ezt követő események

1Sámuel, 2Sámuel, 1Királyok, 2Királyok, 1Krónikák, 2Krónikák

Izrael nemzetének történelme Jeruzsálem pusztulásáig

Ezsdrás, Nehémiás, Eszter

A zsidók történelme a babiloni száműzetés után

KÖLTŐI NYELVEZETŰ KÖNYVEK (5 KÖNYV):

Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke

Bölcs mondások és énekek gyűjteménye

PRÓFÉTAI KÖNYVEK (17 KÖNYV):

Ézsaiás, Jeremiás, Siralmak, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Jóel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás

Isten népére vonatkozó próféciák, vagyis jövendölések

KERESZTÉNY GÖRÖG IRATOK („ÚJSZÖVETSÉG”)

EVANGÉLIUMOK (4 KÖNYV):

Máté, Márk, Lukács, János

Jézus élete és szolgálata

APOSTOLOK CSELEKEDETEI (1 KÖNYV):

A keresztény gyülekezet megalakulása és misszionáriusi szolgálat

LEVELEK (21 KÖNYV):

Róma, 1Korintusz, 2Korintusz, Galácia, Efézus, Filippi, Kolosszé, 1Tesszalonika, 2Tesszalonika

Levelek konkrét keresztény gyülekezeteknek

1Timóteusz, 2Timóteusz, Titusz, Filemon

Levelek egyes keresztényeknek

Héberek, Jakab, 1Péter, 2Péter, 1János, 2János, 3János, Júdás

További levelek a keresztényeknek

JELENÉSEK (1 KÖNYV):

János apostol prófétai látomásai