Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Bibliai szavak indexe

A

ABBA

, Ró 8:15 hogy ezt kiáltsuk: ~, Atyám!

ÁBEL

, 1Mó 4:8 Káin rátámadt ~re

Mt 23:35 az igazságos ~ vérétől

ABIGAIL

, 1Sá 25:3 ~ értelmes és gyönyörű volt

ABLAK

, Cs 20:9 Eutikusz az ~ban ült

ÁBRAHÁM

, 1Mó 21:12 Isten ezt mondta ~nak: hallgass Sárára

2Kr 20:7 a barátod, ~

Mt 22:32 ~ Istene, az élők Istene

Ró 4:3 ~ hitt Jehovában, igazságosnak tartották

ÁCS

, Mr 6:3 az ~ ez, Mária fia

AD

, Lk 12:48 akinek sokat ~tak, attól sokat követelnek

Cs 20:35 nagyobb boldogság ~ni, mint kapni

Ró 6:13 ~játok magatokat Istennek

ÁDÁM

, 1Mó 5:5 ~ 930 évet élt, majd meghalt

1Ko 15:22 ~ miatt mindenki meghal

1Ko 15:45 az utolsó ~

1Ti 2:14 ~ot nem vezették félre, az asszonyt viszont

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

, Jr 32:12 átadtam Báruknak az ~t

ADÓ

, Mt 17:25 a királyok kiktől szednek ~t?

Lk 20:22 szabad-e ~t fizetnünk a császárnak?

Lk 23:2 tiltja, hogy ~t fizessünk a császárnak

Ró 13:6 ezért fizettek ~t is

Ró 13:7 aki az ~t követeli, annak az ~t

ADOMÁNY

, 1Kr 29:9 a nép örömmel adott önkéntes ~okat

2Kr 31:10 elkezdték hozni az ~okat

Jk 1:17 minden jó ~ felülről való

ADÓS

, Ró 1:14 bölcseknek is, ostobáknak is ~a

ADÓSZEDŐ

, Mt 18:17 olyan legyen előtted, mint egy ~

Lk 18:11 hála, hogy nem vagyok olyan, mint az ~

AGGODALOM

, Zs 94:19 eluralkodtak rajtam aggodalmaim

Pl 12:25 a szív aggodalma lesújtja az embert

Mr 4:19 a világrendszer aggodalmai

Lk 8:14 az élet aggodalmai, gazdagsága

Lk 21:34 az élet aggodalmai lefoglalnak

AGGÓDÁS

, Lk 12:25 ~ával kicsit is meghosszabbítja életét?

AGGÓDIK

, Ézs 41:10 ne aggódj, mert én vagyok Istened

Mt 6:34 soha ne aggódjatok a következő nap miatt

Mt 10:19 ne aggódjatok, mit kell mondanotok

1Ko 7:32 azt szeretném, hogy ne aggódjatok

2Ko 11:28 aggódom az összes gyülekezetért

Flp 4:6 semmi miatt ne aggódjatok

AGYAG

, Ézs 45:9 mondja-e az ~ a fazekasnak?

Ézs 64:8 mi vagyunk az ~, te a fazekas

AJAK

, Ézs 29:13 ajkaival tisztel engem

Hó 14:2 ajkaink dicséretét fogjuk felajánlani

Héb 13:15 dicséretáldozatot, az ajkaink gyümölcsét

AJÁNDÉK

, Ró 6:23 az ~, amelyet Isten ad, örök élet

Ró 12:6 az ~aink különböznek

1Ko 7:7 mindenkinek megvan a maga ~a

Ef 4:8 embereket adott ~ul

AJÁNL

, 2Ko 4:2 ~juk magunkat

2Ko 6:4 Isten szolgáiként ~juk magunkat

AJTÓ

, Jn 20:19 Jézus megjelent, pedig az ~k zárva

1Ko 16:9 nagy ~ nyílt meg előttem

Jel 3:20 az ~ban állok, és kopogtatok

ÁKÁN

, Jzs 7:1 ~ elvett a pusztulásra szánt dolgokból

AKAR

, Ró 7:15 nem azt teszem, amit ~ok, hanem

Ró 7:18 azt ~om tenni, ami jó, de

AKARAT

, Zs 40:8 ~od cselekvésében gyönyörködöm

Zs 143:10 taníts meg ~odat cselekedni

Mt 6:10 legyen meg az ~od a földön

Mt 7:21 csak aki cselekszi égi Atyám ~át

Lk 22:42 ne az én ~om legyen meg, hanem

Jn 6:38 nem a saját ~omat cselekszem

Cs 21:14 legyen meg Jehova ~a

Ró 12:2 Isten elfogadható és tökéletes ~a

1Jn 2:17 aki Isten ~át teszi, örökké él

1Jn 5:14 bármit kérünk is az ~a szerint

AKOL

, Jn 10:16 más juhaim is vannak, nem ebből az ~ból

AKVILA

, Cs 18:2 találkozott egy ~ nevű zsidóval

ALACSONY SORÚ

, 1Sá 2:8 felsegíti a porból az ~t

ALAP

, Lk 6:48 sziklára vetett ~ot

Ró 15:20 ne más ~jára építsek

1Ko 3:11 senki sem rakhat le más ~ot

1Pt 5:10 Isten biztos ~okra helyez benneteket

ALAPSZEGLETKŐ

, Ef 2:20 az ~ Jézus

ALÁRENDEL

, Lk 2:51 továbbra is ~te magát nekik

Ró 13:1 rendelje alá magát a felsőbb hatalmaknak

Héb 13:17 rendeljétek alá magatokat nekik

1Pt 2:13 rendeljétek alá magatokat a királynak

ALÁZAT

, Pl 15:33 a dicsőség előtt ~ jár

ALÁZATOS

, Ézs 57:15 újjáélesszem az ~ak szellemét

Za 9:9 ~, és szamárháton ül

Mt 18:4 aki ~, mint ez a kisgyermek

Jk 4:6 az ~aknak ki nem érdemelt kedvességet ad

ALÁZATOSSÁG

, 5Mó 8:2 ~ra neveljen, próbára tegyen

ÁLD

, Lk 6:28 ~játok azokat, akik átkoznak

Ró 12:14 ~játok azokat, akik üldöznek titeket

ÁLDÁS

, 5Mó 30:19 az ~t és az átkot tártam eléd

Pl 10:22 Jehova ~a tesz gazdaggá

Ma 3:10 nem árasztok-e rátok ~t

ÁLDOTT

, Bí 5:24 felettébb ~ az asszonyok közt Jáhel

Jn 12:13 ~, aki Jehova nevében jön!

ÁLDOZAT

, 3Mó 7:37 égő~nak, gabona~nak, bűnért való ~nak

1Sá 15:22 jobb az engedelmesség az ~nál

Zs 40:6 állat~okra és egyéb ~okra nem vágytál

Zs 51:17 Istennek tetsző ~: a megtört szellem

Pl 15:8 a gonoszok ~a utálatos Jehovának

Hó 6:6 nem az ~ban gyönyörködöm

Ró 12:1 mutassátok be testeteket élő ~ul

ALFA

, Jel 1:8 az ~ és az ómega

ALKALMAS

, 2Ti 2:2 ~ak arra, hogy másokat tanítsanak

ALKALMAS IDŐ

, Lk 4:13 az Ördög elment, egy másik ~re várva

ALKOHOL

, Pl 20:1 a bor nevetségessé tesz, az ~ féktelenné

ÁLL

, 1Ko 10:12 aki úgy gondolja, hogy ~

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

, Flp 3:20 a mi ~unk az égben van

ÁLLANDÓ ÁLDOZAT

, Dá 11:31 eltávolítják az ~ot

Dá 12:11 attól fogva, hogy eltávolítják az ~ot

ÁLLAT

, 1Mó 7:2 tiszta ~ból hetet vigyél magaddal

3Mó 18:23 ne közösüljön ~tal

Pr 3:19 az emberek vége hasonló az ~ok végéhez

ALLELUJA

 (lásd: DICSÉRJÉTEK JAHOT)

ALMÁK

, Pl 25:11 arany~ ezüsttálakban

ÁLMATLAN

, 2Ko 6:5 ~ éjszakáink voltak

2Ko 11:27 gyakran töltöttem ~ul az éjszakát

ÁLMODIK

, Pr 5:3 ha túl sok mindennel foglalkozik, álmodni fog

ÁLMOSSÁG

, Pl 23:21 rongyokba öltöztet az ~

ALSZIK

, 1Te 5:6 ne aludjunk tovább, mint a többiek

ALVÁS

, Pl 6:10 egy kis ~, egy kis szunnyadozás

ÁMEN

, 5Mó 27:15 feleljen rá az egész nép: ~!

1Ko 14:16 ~t mondani a hálaadásodra

2Ko 1:20 az ~t általa mondjuk Istennek

ANÁNIÁS

, Cs 5:1 ~ a feleségével, Szafirával

ANGYAL

, 1Mó 28:12 Isten ~ai jártak fel-alá

2Ki 19:35 Jehova ~a lesújtott 185 000 férfira

Jób 4:18 bírálja az ~ait

Zs 34:7 Jehova ~a táborozik

Dá 3:28 elküldte ~át, és megmentette

Hó 12:4 Jákob küzdött egy ~lal

Mt 13:41 elküldi az ~ait, és összeszedik

Mt 22:30 olyanok lesznek, mint az ~ok az égben

Mt 24:31 ~ai összegyűjtik a választottait

Cs 5:19 Jehova ~a kinyitotta a börtön ajtóit

Cs 12:11 elküldte az ~át, és megszabadított

1Ko 4:9 színházi látványosság az ~oknak

1Ko 6:3 nem tudjátok, hogy ~okat fogunk ítélni?

Héb 13:2 tudtukon kívül ~okat láttak vendégül

1Pt 1:12 ~ok kívánnak beletekinteni

Júd 6 ~ok nem őrizték meg eredeti állásukat

ANNA

, Lk 2:36, 37 ~ prófétanő, 84 éves

ANTIKRISZTUS

, 1Jn 2:18 már most is sok ~ jelent meg

ANYA

, 2Mó 20:12 tiszteld apádat és ~dat

Zs 27:10 ha apám és ~m elhagynának is

Pl 23:22 ne vesd meg ~dat, mert megöregedett

Lk 8:21 ők az én ~m és az én testvéreim

Jn 19:27 mostantól ő a te ~d!

Ga 4:26 a fenti Jeruzsálem a mi ~nk

APA

, 1Mó 2:24 a férfi elhagyja apját és anyját

Zs 103:13 ahogy az ~ irgalmaz a fiainak

Lk 15:20 az apja odafutott, a nyakába borult

APÁTLAN

, Zs 68:5 az ~ok apja és özvegyek védelmezője

APOLLÓS

, Cs 18:24 ~, egy ékesszóló ember

APOSTOL

, Mt 10:2 a 12 ~ neve

Cs 15:6 egybegyűltek az ~ok és a vének

1Ko 15:9 én a legkisebb vagyok az ~ok között

2Ko 11:5 a ti kiváló ~aitok

ÁR

, 1Ko 7:23 nagy ~at fizettek értetek

ARANY

, Ez 7:19 sem ~uk nem menti meg őket

ARANYSZOBOR

, Dá 3:1 Nabukodonozor aranyszobra

Dá 3:18 az aranyszobrot nem imádjuk

ARARÁT

, 1Mó 8:4 a bárka megfeneklett az ~on

ARAT

, Pr 11:4 aki a felhőket nézi, nem ~

Hó 8:7 szelet vetnek, és vihart ~nak

2Ko 9:6 ~ni is szűken fog

Ga 6:7 amit vet az ember, azt fogja ~ni is

Ga 6:9 ~unk, ha nem fáradunk ki

ARATNIVALÓ

, Mt 9:37 az ~ sok, de a munkás kevés

ARC

, Mt 5:39 megüti az ~od jobb felét, fordítsd oda

Jn 19:3 ~ul csapták

AREOPÁGUSZ

, Cs 17:22 Pál megállt az ~on, és így szólt

ARKANGYAL

, 1Te 4:16 ~ hangjával

Júd 9 Mihálynak, az ~nak nézeteltérése volt vele

ARMAGEDDON

, Jel 16:16 héberül ~nak neveznek

ÁRNYÉK

, 1Kr 29:15 napjaink olyanok, mint az ~

Zs 91:1 a Mindenható ~ában lel szállásra

Kol 2:17 ~a volt annak, aminek a jövőben

Jk 1:17 nem változik, mint az elmozduló ~

ÁRT

, Ézs 11:9 nem ~anak és nem pusztítanak

ARTEMISZ

, Cs 19:34 nagy az efézusiak ~e!

ÁRVA

, 2Mó 22:22 ne bánj rosszul az ~val

Jk 1:27 gondot viselni az ~kra

ASSZONY

, 1Mó 3:15 ellenségeskedés közted és az ~ között

Pr 7:26 a halálnál is keserűbb az az ~, aki

Jel 12:1 egy ~ a napba volt öltözve

ASZTAL

, Dá 11:27 egy ~nál ülve hazudnak

1Ko 10:21 Jehova ~a és a démonok ~a

ASZTROLÓGUSOK

, Mt 2:1 ~ jöttek Jeruzsálembe

ÁTFÜRKÉSZ

, 2Kr 16:9 Jehova szemei ~ik az egész földet

ÁTKOZOTT

, Jn 7:49 a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, ~

ÁTOK

, Ró 12:14 áldást mondjatok, és ne átkot

ÁTSZÚR

, Za 12:10 néznek majd arra, akit ~tak

ATYA

, Zs 2:7 ~ddá lettem a mai napon

Zs 89:26 ~m vagy, Istenem

Ézs 9:6 örökkévaló ~nak fogják hívni

Mt 6:9 égi ~nk, legyen megszentelve a neved

Mt 23:9 senkit se szólítsatok ~toknak a földön

Lk 2:49 nekem az ~m házában kell lennem

Jn 5:20 az ~ megmutatja a Fiúnak mindazt

Jn 10:30 én és az ~ egyek vagyunk

Jn 14:6 senki sem jut az ~hoz, csakis általam

Jn 14:9 aki engem látott, látta az ~t is

Jn 14:28 az ~ nagyobb nálam

Jn 14:28 örültök, hogy elmegyek az ~hoz

AVATKOZIK

, Cs 5:38 ne avatkozzatok ezeknek a dolgába

1Ti 5:13 mások dolgába avatkoznak

AZÁZEL

, 3Mó 16:8 vessen sorsot Áron, melyik lesz ~

AZZÁ VÁLOK

, 2Mó 3:14 az ~ küldött engem hozzátok

2Mó 3:14 ~, amivé válni akarok

B

BAÁL

, Jr 19:5 elégessék fiaikat áldozatul ~nak

BÁBEL

, 1Mó 11:9 ezért nevezték azt ~nek

BABILON

, Jr 51:6 meneküljetek ~ból

Jr 51:30 ~ harcosai felhagytak a harccal

Jr 51:37 kőrakássá lesz ~

Jel 17:5 Nagy ~

Jel 18:2 elesett Nagy ~

BAJ

, Zs 34:19 sok ~ éri az igazságost

BÁJ

, Pl 31:30 megtévesztő a ~

BÁLÁM

, 4Mó 22:28 a szamár ezt mondta ~nak

BÁLVÁNY

, 2Mó 20:4 ne készíts faragott ~t

Zs 115:4 azoknak ~ai ezüst és arany

1Jn 5:21 tartsátok távol magatokat a ~októl!

BÁLVÁNYIMÁDÁS

, 1Ko 10:14 meneküljetek a ~tól!

BÁLVÁNYIMÁDÓK

, 1Ko 6:9 ~ nem öröklik Isten királyságát

BÁNAT

, Zs 31:10 a ~ felemészti életemet

Ézs 51:11 eltűnik a ~ és a sóhaj

Ef 4:30 ne okozzatok ~ot a szent szellemnek

BÁRÁNY

, 2Sá 12:3 nem volt egyebe, csak egy ~kája

Ézs 40:11 összegyűjti a ~okat

Jn 1:29 Isten ~a, aki elveszi a világ bűnét

Jn 21:15 szeretsz? legeltesd a ~aimat

BARÁT

, 2Kr 20:7 a ~od, Ábrahám

Zs 25:14 Jehova a meghitt ~ja azoknak

Pl 3:32 a becsületeseknek jó ~ja

Pl 14:20 a gazdagnak sok a ~ja

Pl 16:28 a rágalmazó elválasztja a jó ~okat

Pl 17:17 mindig szeret az igaz ~

Pl 18:24 ~, aki ragaszkodóbb a testvérnél

Pl 27:6 a hűség jele, ha egy ~ sebet ejt

Lk 16:9 ~ok az igazságtalan gazdagság által

Jn 15:13 életét adja a ~aiért

Jn 15:14 a ~aim vagytok, ha azt teszitek

Jk 2:23 Ábrahámot Jehova ~jának hívták

Jk 4:4 aki a világ ~ja, az Isten ellensége

BÁRKA

, 1Mó 6:14 készíts magadnak ~t

BARLANG

, Mt 21:13 rablók ~jává teszitek

BÁRMIKOR

, Pr 9:11 ~ történhetnek váratlan események

BARNABÁS

, Cs 9:27 ~ a segítségére sietett

BÁRUK

, Jr 45:2 ezt mondja Jehova rólad, ~

BÁTOR

, Jzs 1:7 légy ~ és nagyon erős

1Ko 16:13 legyetek bátrak

2Ko 5:6 bátrak vagyunk

BÁTORÍT

, Ró 1:12 kölcsönösen ~suk egymást

Héb 10:25 ~suk egymást, annál inkább

BÁTORÍTÁS

, 1Ko 14:31 mindenki tanuljon és ~t kapjon

BÁTORÍTÓ

, Cs 13:15 ha tudtok valami ~t mondani

BÁTORSÁG

, 1Te 2:2 ~ot gyűjtöttünk Istenünk segítségével

BÁTRAN

, Cs 4:31 ~ hirdették Isten szavát

Ef 6:20 imádkozzatok értem, hogy ~ beszéljek

Flp 1:14 ~ beszél Isten szaváról

BÉCALEL

, 2Mó 31:2 kiválasztom ~t

BECSAP

, 3Mó 19:13 ne csapj be másokat

Zs 34:13 ajkaddal ne csapjál be mást

1Ko 6:7 hagyjátok, hogy ~janak titeket

Ga 6:7 Istent nem lehet ~ni

BECSBEN TART

, Flp 2:29 tartsátok becsben az ilyeneket

BECSMÉRLŐ BESZÉD

, Ef 4:31 indulat, ordítozás, ~

BECSÜLETES

, 2Ko 8:21 mindenben ~ek vagyunk

Héb 13:18 mindenben ~ek akarunk lenni

BEFED

, 1Ko 11:6 ha egy asszony nem fedi be magát

BEFEJEZ

, Cs 20:24 ~hessem pályafutásomat

BEFEJEZÉS

, Mt 28:20 veletek leszek a világrendszer ~éig

BÉKE

, Zs 29:11 ~vel áldja meg népét

Zs 37:11 határtalan ~ben élhetnek

Zs 72:7 nagy lesz a ~, míg el nem múlik a hold

Zs 119:165 bőséges a ~jük azoknak, akik szeretik

Pl 17:1 jobb a száraz kenyér ott, ahol ~ van

Ézs 9:7 mindig ~ lesz

Ézs 48:18 olyan lenne ~d, mint egy folyó

Ézs 54:13 nagy lesz fiaid ~je

Ézs 57:21 nincs ~ a gonoszoknak

Ézs 60:17 a ~t nevezem ki felvigyázóddá

Jr 6:14 ~ van, holott nincsen ~

Mt 5:9 boldogok, akik ~re törekednek

Mr 9:50 őrizzétek meg a ~t egymás között

Jn 14:27 a ~, amit tőlem kaptok

Ró 5:1 legyünk ~ben Istennel Jézus által

Ró 8:6 szellemi gondolkodás ~t jelent

Ró 12:18 minden emberrel ~ben legyetek

Flp 4:7 Isten ~je meg fogja őrizni szíveteket

1Te 5:3 ~ és biztonság!

1Pt 3:11 keresse a ~t, és törekedjen rá

Jel 6:4 hatalmat kapott, hogy elvegye a ~t

BÉKÉS

, Ézs 32:18 ~ helyen lakik majd

Cs 9:31 a gyülekezet ~ időszakba lépett

Ró 5:10 ~ kapcsolatba kerülhettünk Istennel

BEKÖT

, 5Mó 25:4 ne kössétek be a bika száját

BEKÖTÖZ

, Ézs 61:1 hogy ~zem a megtört szívűeket

Ez 34:16 a sérültet ~öm

BELETEKINT

, 1Pt 1:12 angyalok kívánnak ~eni

BELOPÓDZIK

, Júd 4 belopództak közétek emberek

BELSAZÁR

, Dá 5:1 ~ király nagy lakomát rendezett

BELSŐ

, 2Ko 4:16 a ~nk napról napra megújul

BÉNA

, Lk 5:24 így szólt a ~hoz: kelj fel

BENÉPESÍT

, 1Mó 1:28 népesítsétek be a földet

BENSŐ

, Ef 3:16 megerősítsen titeket a ~tökben

BEPECSÉTEL

, Dá 12:9 a szavaknak ~ve kell maradniuk

BÉR

, 1Mó 31:7 tízszer is megváltoztatta a ~emet

Jr 22:13 nem adja meg a ~ét

BESZÉL

, Pl 14:23 ha csak ~ valaki, nélkülözni fog

Héb 10:23 nyilvánosan ~ünk a reménységünkről

BESZENNYEZ

, 2Ko 7:1 tisztítsuk meg magunkat attól, ami ~

BETEG

, Ézs 33:24 senki sem mondja majd: ~ vagyok

Jk 5:14 ~ valaki köztetek?

BETEGÁGY

, Zs 41:3 Jehova megerősíti a ~án

BETEGSÉG

, Ézs 53:4 ő hordozta a ~einket

Mt 9:35 gyógyított mindenféle ~et

BÉTEL

, 1Mó 28:19 elnevezte a helyet ~nek

BETELJESÍT

, Mt 5:17 ~eni jöttem a Törvényt

BETLEHEM

, Mi 5:2 te, ó, ~ Efrata

BETSABÉ

, 2Sá 11:3 ~, Uriás felesége

BEVAGDAL

, 3Mó 21:5 a testüket ne vagdalják be

BEVÁNDORLÓ

, 2Mó 22:21 ne bánj rosszul a ~val

4Mó 9:14 ugyanaz érvényes rátok is, és a ~kra is

5Mó 10:19 szeressétek a ~kat

BIKA

, 2Mó 21:28 ha egy ~ felöklel egy férfit

5Mó 25:4 ne kössétek be a ~ száját

Pl 7:22 követi, mint a ~, amely levágásra megy

BIKÁK

, Hó 14:2 ajkaink dicséretét, mint fiatal ~at

1Ko 9:9 vajon Isten a ~kal törődik?

BÍRÁL

, 1Ti 5:1 az idősebb férfiakat ne ~d

BÍRÓ

, Ézs 33:22 Jehova a bíránk, a királyunk

Lk 18:2 egy ~, aki Istent nem tisztelte

BÍRÓI SZÉK

, Jn 19:13 Pilátus leült a ~be

Ró 14:10 mindnyájan Isten ~e előtt fogunk állni

BÍRÓSÁG

, Dá 7:10 összeült a ~

Mr 13:9 az emberek átadnak a ~oknak

BIZALMASAN

, Pl 20:19 a rágalmazó elmondja, amit ~ mondtak

Pl 25:9 ne áruld el, amit ~ mondott neked

BIZALMAS ÜGY

, Ám 3:7 kinyilatkoztatja ~ét a prófétáknak

BIZALOM

, Pl 3:26 Jehovába veted a bizalmadat

BÍZIK

, Zs 9:10 akik ismerik a nevedet, bíznak benned

Zs 56:11 Istenben bízom, nem félek

Zs 62:8 mindig bízz benne

Zs 84:12 boldog, aki ~ benned

Zs 146:3 ne bízzatok a fejedelmekben

Pl 3:5 bízzál Jehovában teljes szívedből

Pl 28:26 aki a saját szívében ~, ostoba

Jr 17:5 átkozott, aki emberben ~

2Ko 1:9 ne saját magunkban bízzunk

2Te 3:4 az Úr követőiként bízunk

BIZONYÍT

, Cs 17:3 hivatkozásokkal ~otta

BIZONYTALAN

, 1Ko 14:8 ha a trombita ~ hívójelet hallat

BIZTONSÁG

, 1Ki 4:25 Izrael ~ban élt

Pl 3:23 ~ban jársz majd utadon

Pl 12:3 a gonoszság nem ad ~ot

Ézs 32:17 az igazságosság gyümölcse ~

Hó 2:18 megadom, hogy ~ban feküdjenek le

BIZTOS

, Pr 7:14 ne lehessen ~ abban, mi fog történni vele

BIZTOSÍTÉK

, Cs 17:31 ~ot adott azáltal, hogy feltámasztotta

BOLDOG

, Zs 32:1 ~ az, akinek Isten eltörölte a bűnét

Zs 94:12 ~ az, akit megfegyelmezel

Zs 144:15 ~ nép az, amelynek Istene Jehova!

Ézs 65:13 szolgáim ~ok lesznek, de ti

Mt 5:3 ~ok, akik tudják, hogy szükségük van Istenre

1Ti 1:11 jó hír, melyet a ~ Isten rám bízott

BOLDOGSÁG

, Cs 20:35 nagyobb ~ adni, mint kapni

BOLONDSÁG

, Pl 22:15 a gyermek szívében ~ gyökerezik

1Ko 3:19 e világ bölcsességét ~nak tartja Isten

BOLYONG

, Zs 119:176 ~ok, mint valami elveszett juh

BOR

, 3Mó 10:9 ne igyatok ~t, amikor

Zs 104:15 a ~ megvidámítja a szívet

Pl 20:1 a ~ nevetségessé tesz

Pl 23:31 ne nézd a vöröslő ~t

Pr 10:19 a ~ élvezetessé teszi az életet

Ézs 25:6 lakoma jó, szűrt ~ból

Hó 4:11 a ~ fordít el attól, ami helyes

Jn 2:9 ~rá változtatott víz

1Ti 5:23 fogyassz egy kevés ~t

BORDA

, 1Mó 2:22 ~ból nőt alkotott

BORJÚ

, 2Mó 32:4 ~szobrot készített belőle

Ézs 11:6 a ~ és az oroszlán együtt lesznek

BOSSZANKODIK

, Zs 37:8 ne bosszankodj, nehogy

BOSSZANT

, Ef 6:4 apák, ne ~sátok a gyermekeiteket

Kol 3:21 apák, ne ~sátok a gyermekeiteket, nehogy

BOSSZÚ

, 5Mó 32:35 enyém a ~ és a megtorlás

Ró 12:19 ne álljatok ~t magatokért, szeretteim

2Te 1:8 ~t áll azokon, akik

BOTLÁS

, Zs 119:165 semmi sem tudja a ~ukat okozni

Mt 13:41 összeszedik, ami mások ~át okozza

Lk 17:2 kisgyermekek ~át okozza

Ró 14:13 ami a testvérünk ~át okozza

BOTRÁNKOZÁS

, 1Ko 10:32 ne adjatok okot a ~ra

BOTRÁNYOS

, Jn 6:60 ~, amiket mond

BÖJT

, Ézs 58:6 ez az a ~, amelyet kértem

BÖJTÖL

, Lk 18:12 hetente kétszer ~ök

BŐKEZŰ

, Pl 11:24 aki ~en ad, több lesz neki

Pl 11:25 jól fog élni a ~ ember

1Ti 6:18 legyenek ~ek, készek arra

BÖLCS

, Pl 3:7 ne légy ~ a saját szemedben!

Pl 13:20 aki ~ekkel jár, ~ lesz

Pl 27:11 légy ~, fiam, és örvendeztess meg

Ézs 5:21 jaj azoknak, akik ~ek a saját szemükben

Mt 11:25 elrejtetted ezeket a ~ek elől

Lk 16:8 a sáfár ~en cselekedett

Lk 16:8 ~ebben viselkednek, mint a világosság fiai

1Ko 1:26 emberi mércével nem sokan ~ek

Ef 5:15 ~en viselkedjetek

BÖLCSEBB

, Zs 119:98 ~é tesz ellenségeimnél

Pl 9:9 oktasd a bölcset, és még ~ lesz

BÖLCSESSÉG

, Zs 111:10 a ~ alapja a Jehova iránti mély tisztelet

Pl 2:6 Jehova ad ~et

Pl 4:7 a ~ a legfontosabb

Pl 8:11 jobb a ~ a koralloknál

Pl 24:3 ~ által épül a ház

Pr 7:12 a ~ életben tartja az embert

Pr 10:10 ~gel eredményt lehet elérni

Mt 11:19 a ~et igazságosnak bizonyítják a tettei

Lk 21:15 ~, melynek nem lehet ellentmondani

Ró 11:33 Isten mélységes ~e

1Ko 2:5 a hitetek ne emberek ~én alapuljon

1Ko 2:6 nem e világrendszer uralkodóinak a ~e

1Ko 3:19 e világ ~e bolondság

Kol 2:3 őbenne van a ~ minden kincse

Jk 1:5 akinek ~re van szüksége, kérje

Jk 3:17 a felülről való ~ békés

BÖRTÖN

, Mt 25:36 ~ben voltam, és meglátogattatok

Cs 5:18 az apostolokat nyilvános ~be vetették

Cs 5:19 Jehova angyala kinyitotta a ~ ajtóit

Cs 12:5 Péter ~ben, a gyülekezet imádkozott

Cs 16:26 megrázkódtak a ~ alapjai

Héb 13:3 gondoljatok azokra, akik ~ben vannak

Jel 2:10 az Ördög ~be vet néhányatokat

BŐSÉG

, Lk 12:15 még ha ~nek örvend is valaki

BŐVEN

, Zs 72:16 ~ lesz gabona

1Ko 15:58 mindig ~ legyen tennivalótok

BÚCSÚT MOND

, Lk 14:33 búcsút nem mond mindennek, amije van

BUTASÁG

, Pl 19:3 az ember a ~a miatt tér rossz útra

BÚZA

, Mt 13:25 gyomot vetett a ~ közé

BUZDÍT

, Kol 3:16 továbbra is ~sátok egymást

Tit 1:9 ~ másokat a tanítással

BUZGALOM

, Zs 69:9 a házad iránt érzett ~ izzik bennem

Ézs 37:32 Jehova cselekszi a buzgalmából

BUZGÓ

, Ró 10:2 ~n szolgálják Istent, de

Tit 2:14 egy nép, amely jótettekben ~

BŰN

, 1Mó 4:7 a ~ ott lapul az ajtónál

Zs 32:1 boldog az, akinek Isten eltörölte a ~ét

Ézs 1:18 még ha olyanok is ~eitek, mint a skarlát

Ézs 38:17 hátad mögé vetetted minden ~ömet

Ézs 53:12 sokak ~ét hordozta

Jr 31:34 nem emlékezem többé ~ükre

Mt 5:29 ha a jobb szemed visz ~be, vájd ki

Mt 6:12 bocsásd meg a ~einket

Mt 18:15 ha a testvéred ~t követ el, menj, és

Mr 3:29 aki a szellemet gyalázza, örök ~ben vétkes

Jn 1:29 Isten báránya, aki elveszi a világ ~ét

Cs 3:19 bánjátok hát meg ~eiteket

Ró 3:25 megbocsátotta a múltban elkövetett ~öket

Ró 5:12 egy ember által jött be a világba a ~

Ró 6:14 a ~nek nem szabad uralkodnia fölöttetek

Ró 6:23 a ~ért járó fizetség a halál

1Ti 5:24 mások ~ei később válnak nyilvánvalóvá

Jk 4:17 tudja, és mégsem teszi, ~e az annak

Jk 5:15 ha ~öket követett is el, Isten megbocsát

1Jn 1:7 Jézus vére megtisztít minket minden ~től

1Jn 2:1 ha valaki mégis ~t követ el

1Jn 5:17 minden igazságtalanság ~

BŰNBÁNAT

, 2Ko 7:10 szomorúság, amely ~ra indít

BŰNÖS

, Zs 1:5 a ~ök sem maradnak meg

Ez 33:14 ha a gonosz felhagy ~ viselkedésével

Lk 15:7 öröm az égben egyetlen ~ miatt, aki

Lk 18:13 légy kegyes hozzám, ~höz!

Jn 9:31 Isten nem hallgat meg ~öket

Ró 3:23 mindnyájan ~ök, és elmaradnak

Ró 5:8 amikor még ~ök voltunk, Krisztus meghalt

BŰNTUDAT

, Zs 38:18 kínzott a ~

BÜSZKE

, Pl 16:5 akik ~k a szívükben, utálatosak

Ró 12:16 olyan dolgok, amiktől ~k lesztek

2Te 1:4 ~n beszélünk arról

BÜSZKESÉG

, Pl 8:13 az önteltséget, a ~et gyűlölöm

Pl 16:18 az összeomlást ~ előzi meg

C

CÉL

, Jel 17:17 szívükbe adta, hogy megvalósítsák a ~ját

CÉLTALAN

, 1Ko 9:26 nem ~ul futok

CÍRUSZ

, Ezs 6:3 ~: építsék újjá a házat

Ézs 45:1 a felkentjéhez, ~hoz

CS

CSALÁD

, Ef 3:15 akinek minden ~ köszönheti a nevét

CSALÁRDABB

, Jr 17:9 ~ a szív mindennél

CSALÓ

, Pl 3:32 Jehova utálja a ~kat

CSALÓDÁS

, Ró 5:5 a reménység nem vezet ~hoz

CSALÓDIK

, Ró 9:33 aki hisz benne, nem ~

CSAPÁS

, 2Mó 11:1 még egy ~sal sújtom a fáraót

Jel 18:4 ha nem akartok kapni a ~aiból

CSAPDA

, Zs 91:3 megment a madarász ~jától

Pl 29:25 az emberektől való rettegés ~

Lk 21:34, 35 ne úgy érjen el az a nap, mint egy ~

CSÁSZÁR

, Mt 22:17 szabad-e adót fizetni a ~nak?

Mr 12:17 fizessétek vissza a ~nak, ami a ~é

Jn 19:12 nem vagy a ~ barátja

Jn 19:15 nem királyunk van, hanem ~unk

Cs 25:11 a ~hoz fellebbezek!

CSATA

, 1Sá 17:47 Jehováé a ~

1Ko 14:8 ki fog ~ra készülődni?

CSECSEMŐKOR

, 2Ti 3:15 ~odtól ismered a szent írásokat

CSELEKEDETEK

, Héb 9:14 megtisztítja lelkiismeretünket a holt ~től

CSEND

, Zs 4:4 elmélkedjetek, és maradjatok ~ben

CSENDES

, 1Te 4:11 tűzzétek ki célul, hogy ~ életet éltek

1Pt 3:4 ~ és szelíd szellem

CSERÉBE

, Mt 16:26 mit ad az ember ~ az életéért?

CSERÉP

, Dá 2:42 részben vasból, részben ~ből

CSIKLANDOZ

, 2Ti 4:3 ~tassák a fülüket

CSILLAG

, Zs 147:4 számba veszi a ~ok seregét

Mt 24:29 a nyomorúsága után a ~ok lehullanak

Jel 2:1 a jobb kezében tartja a hét ~ot

CSODÁLATOS

, Zs 139:14 ~an alkottál meg

CSÓK

, Lk 22:48 ~kal árulod el az Emberfiát?

CSONT

, 1Mó 2:23 ez már végre ~omból való ~

2Ki 13:21 a holttest hozzáért Elizeus ~jaihoz

Zs 34:20 megőrzi ~jait, egyet sem törnek el

Pl 25:15 a szelíd nyelv ~ot tör

Jr 20:9 mint a ~jaimba rekesztett, perzselő tűz

Jn 19:36 egyetlen ~ját sem fogják összetörni

CSORDULTIG

, Lk 6:45 a száj azt mondja, amivel ~ van a szív

CSŐDÜLET

, Cs 17:5 ~et támasztottak, felfordulást okoztak

D

DÁVID

, 1Sá 16:13 Sámuel felkente ~ot

Lk 1:32 ősapjának, ~nak a trónját

Cs 2:34 ~ nem ment fel az égbe

DÉDELGET

, Ef 5:29 táplálja és ~i

DÉLI KIRÁLY

, Dá 11:11 a ~ megharagszik

Dá 11:40 a ~ küzdeni kezd vele

DÉMON

, Cs 16:16 akiben szellem, jövendőmondó ~ volt

DÉMONOK

, 1Ko 10:20 a nemzetek a ~nak áldoznak

1Ko 10:21 nem ehettek a ~ asztaláról

Jk 2:19 a ~ hisznek, és rettegnek

DÉMONTÓL MEGSZÁLLT

, Mt 8:28 előjött két, ~ ember

DÉNÁR

, Lk 7:41 az egyik 500 ~ral volt adós

DIADALMENET

, 2Ko 2:14 ~ben vezet bennünket

DICSEKSZIK

, 1Ko 1:31 aki ~, Jehovával dicsekedjen

1Jn 2:16 az ember ~ azzal, amije van

DICSÉR

, Zs 147:1 mily illendő ~ni őt!

Pl 27:2 más ~jen téged

DICSÉRET

, 1Kr 16:25 Jehova a legméltóbb a ~re

DICSÉRETÁLDOZAT

, Héb 13:15 ajánljunk fel Istennek ~ot

DICSÉRJÉTEK JAHOT

, Zs 146:1 ~! Egész lényem dicsérje!

Zs 150:6 Minden, mi lélegzik, dicsérje Jahot! ~!

Jel 19:1 nagy sokaság: ~!

DICSŐSÉG

, Dá 11:45 a ~ szent hegye

Ró 3:23 elmaradnak Isten ~étől

Ró 8:18 semmik ahhoz a ~hez viszonyítva

1Ko 10:31 mindent Isten ~ére tegyetek!

Jel 4:11 méltó vagy, Jehova, hogy tiéd legyen a ~

DICSŐSÉGESEK

, 2Pt 2:10 becsmérlően beszélni a ~ről

DÍJ

, 1Ko 9:24 csak egy kapja meg a ~at

Kol 2:18 senki ne fosszon meg titeket a ~tól

DÍNA

, 1Mó 34:1 ~ rendszeresen elment

DISZNÓ

, Lk 8:33 a démonok belementek a ~kba

Lk 15:15 elküldte a mezőire ~kat őrizni

2Pt 2:22 a megfürdetett ~ a sárban hempereg

DOLGOZIK

, Ne 4:6 a nép szívvel-lélekkel dolgozott

Jn 6:27 ne olyan ennivalóért dolgozzatok, amely

Ef 4:28 többé ne lopjon, dolgozzon keményen

1Te 2:9 éjjel-nappal dolgoztunk

2Te 3:10 aki nem akar dolgozni, ne is egyen

DORKÁSZ

, Cs 9:36 Tábita nevű tanítvány, görögül ~

DÖNT

, Jzs 24:15 ~sétek el, kit fogtok szolgálni

1Ko 7:5 csak ha közösen úgy ~ötök

DRACHMA

, Lk 15:8 ha van 10 ~ja, és egy ~t elveszít

DÜHÖS

, Ef 4:26 ne menjen le úgy a nap, hogy ~ek vagytok

E

ÉBER

, Lk 21:36 maradjatok ébren, könyörögve

1Ko 16:13 maradjatok ~ek, legyen erős a hitetek

1Pt 4:7 legyetek ~ek, ne hanyagoljátok el az imát

Jel 16:15 boldog, aki ébren marad

ÉDEN

, 1Mó 2:8 Isten létrehozott egy kertet ~ben

EDÉNY

, Ró 9:21 egyik ~t tiszteletre méltó, a másikat

EFÉZUS

, 1Ko 15:32 vadállatokkal harcoltam ~ban

ÉG

, Zs 8:3 amikor látom az ~et, a holdat és a

Zs 19:1 Isten dicsőségét hirdeti az ~

Jn 3:13 egy ember sem ment fel az ~be

2Ko 12:2 elragadtak a harmadik ~ig

2Pt 3:13 új ~et és új földet várunk

EGÉSZ LÉLEK

, Ef 6:6 ~kel téve Isten akaratát

Kol 3:23 bármit tesztek is, ~kel végezzétek

EGÉSZSÉGES

, 2Ti 1:13 ragaszkodj az ~ szavak lényegéhez

Tit 2:1 összhangban az ~ tanítással

ÉGŐÁLDOZAT

, 2Sá 24:24 ingyen kapott ~okat

Ézs 1:11 megelégeltem az ~ként bemutatott

EGY

, 1Ko 8:6 ~ Isten van, az Atya, és ~ Úr van, Jézus

EGYEDÜL

, Jn 16:32 ~ hagytok. De nem vagyok ~

EGYENES

, Zs 26:12 lábam ~ talajon áll

EGYÉNISÉG

, Ef 4:24 vegyétek fel az új ~et

Kol 3:9 vegyétek le a régi ~et

EGYENLŐVÉ TESZ

, Flp 2:6 egyenlővé tegye magát Istennel

EGYESÍT

, Ef 1:10 ~ mindent Krisztus alatt

EGYETÉRTÉS

, 1Ko 1:10 mindnyájan ~ben beszéljetek

EGYHANGÚLAG

, Cs 15:25 ~ úgy döntöttünk

EGYIPTOM

, Mt 2:15 ~ból hívtam ki a fiamat

EGYRE JOBBAN

, 1Te 4:10 ~ szeressétek a testvéreiteket

EGYSÉG

, Zs 133:1 a testvérek együtt laknak, ~ben

Ef 4:3 megőrizzétek a szellem ~ét

Ef 4:13 míg ~re nem jutunk a hitben

Flp 2:2 teljesen ~esek vagytok

EGYSZERŰ

, Cs 4:13 iskolázatlan és ~ emberek

EGYSZÜLÖTT

, Jn 1:18 az ~ isten szolgált felőle magyarázattal

Jn 3:16 az ~ Fiát adta, hogy

EGYÜTTÉREZ

, Héb 4:15 ~ a gyengeségeinkkel

EGYÜTTMŰKÖDÉS

, Ef 4:16 ~re készteti minden ízület

ÉHEZIK

, Ézs 65:13 szolgáim enni fognak, de ti éheztek

ÉHÍNSÉG

, Zs 37:19 bőségben élnek az ~ idején

Ám 8:11 ~, de nem kenyér után

ÉJ

, Zs 19:2 ~ről ~re ismeretet tár fel róla

ÉJSZAKA

, Ró 13:12 az ~ igencsak előrehaladt

EKE

, Lk 9:62 aki az ~ szarvára tette a kezét

ÉKESSÉG

, Pl 19:11 ~ére van, ha túllép a sértettségen

ÉL

, Jób 14:14 ha meghal az ember, ~het-e újra?

2Ko 5:15 többé ne önmaguknak ~jenek

ELÁRUL

, Mt 26:21 egyikőtök ~ engem

ELBIZAKODOTT

, 5Mó 17:12 ~an viselkedik, és nem hallgat

1Sá 15:23 olyan az ~ törtetés, mint

Zs 19:13 tartsd vissza szolgádat az ~ tettektől

Pl 14:16 az ostoba vakmerő és ~

ELBIZAKODOTTSÁG

, Pl 11:2 az ~ot gyalázat követi

ELCSÁBÍT

, Pl 7:21 ~ja hízelgő szavaival

ELCSÜGGED

, 2Kr 15:7 ne csüggedjetek el!

Pl 24:10 ha ~sz a nehézség idején, kevés lesz

ELCSÜGGEDT

, Zs 34:18 megmenti azokat, akik ~ek

ELEDEL

, Mt 24:45 megadja az ~üket a kellő időben

Jn 4:34 az én ~em az, hogy cselekedjem

ELÉG

, 1Pt 4:3 ~, hogy az eltelt időben

ELÉGEDETT

, Flp 4:11 megtanultam, hogy ~ legyek

1Ti 6:8 ha van ennivalónk és ruházatunk, ~ek

ÉLELEM

, Zs 145:15 idejében megadod élelmüket

Cs 14:17 esőket adott nektek, bőséges ~mel látva el

ÉLELMISZERHIÁNYOK

, Mt 24:7 lesznek ~

ELESIK

, Pl 24:16 ha hétszer esik is el az igazságos

Pr 4:10 ha az egyik ~, a másik felsegíti

1Ko 10:12 vigyázzon, hogy el ne essen

ÉLESLÁTÁS

, Zs 119:99 ~om felülmúlja tanítóimét

Pl 19:11 az ember ~a fékezi haragját

ÉLESLÁTÓ

, Dá 12:3 akik ~ak, úgy fénylenek majd

ÉLET

, 5Mó 30:19 az ~et és a halált tártam eléd

Zs 36:9 te vagy az ~ forrása

Lk 9:24 aki meg akarja menteni az ~ét

Jn 5:26 az Atyának hatalma van ~et adni

Jn 11:25 én vagyok a feltámadás és az ~

Cs 20:24 nem tekintem fontosnak az ~emet

ÉLETBEN VAN

, 1Te 4:15 mi, akik életben leszünk

ÉLETRE KEL

, 1Pt 3:18 szellemben kelt életre

ÉLET SZAVA

, Flp 2:16 erősen kapaszkodtok az ~ba

ELFÁRAD

, Ézs 40:28 Jehova soha nem fárad el

Ézs 40:31 járnak, és nem fáradnak el

Héb 12:3 ne fáradjatok el és ne adjátok fel

ELFÁSUL

, Zs 143:4 szívem ~t bensőmben

ELFELEDKEZIK

, 5Mó 4:23 vigyázzatok, nehogy elfeledkezzetek

Jób 14:13 kitűznél időt, és nem feledkeznél el rólam

ELFELEJT

, Flp 3:13 a mögöttem levő dolgokat ~em

ELFELEJTKEZIK

, Héb 6:10 nem igazságtalan, hogy elfelejtkezzen

ELFERDÍTETT

, 2Pt 2:3 kizsákmányolnak ~ szavakkal

ELFOGAD

, Jób 2:10 hát csak a jót fogadjuk el az igaz Istentől?

Jn 8:37 nem fogadjátok el a tanításomat

ELFOGADHATÓ

, 2Ko 6:2 most van a leginkább ~ idő

Ef 5:10 győződjetek meg, mit tart ~nak az Úr

ELGYÖTÖRT

, 1Sá 1:15 ~ asszony vagyok

ELHAGY

, 1Sá 12:22 Jehova nem hagyja el népét

Zs 27:10 még ha apám és anyám ~nának is

Zs 37:28 Jehova nem hagyja el hűségeseit

Ézs 1:28 végük lesz azoknak, akik ~ják Jehovát

Mt 19:29 aki házakat vagy földeket hagyott el

1Ko 7:10 a feleség ne hagyja el a férjét

ELHALLGATTAT

, 1Pt 2:15 elhallgattassátok a tudatlan beszédet

ELHAMARKODOTTAN

, Pl 19:2 aki ~ cselekszik, vétkezik

ELHANYAGOL

, 1Ti 4:14 ne hanyagold el a benned levő

ELHÍVÁS

, Ef 4:1 méltón járjatok az ~hoz

ELHÚZÓDÓ

, Pl 13:12 az ~ várakozás beteggé teszi a szívet

ÉLI

, 1Sá 1:3 ~ két fia papként szolgált

ELISMERÉS

, Jn 12:43 jobban vágytak az emberek ~ére, mint

ELKÉNYEZTET

, Pl 29:21 ha egy szolgát ~nek, hálátlan lesz

ELKÉPZELHETETLEN

, 1Mó 18:25 ~ rólad, hogy így tegyél

ELKESEREDIK

, Kol 3:21 nehogy elkeseredjenek

ELKÉSIK

, Ha 2:3 nem késik el

ELLENE VAN

, Ró 8:31 ha Isten mellettünk van, ki lesz ellenünk?

ELLENSÉG

, Zs 110:2 vonulj ki ~eid közé

Mt 5:44 szeressétek az ~eiteket

Mt 10:36 a saját háznépe lesz az ~e

Lk 21:15 bölcsesség, amelynek egyetlen ~etek sem

Ró 12:20 ha éhes az ~ed, adj neki enni

Flp 1:28 nem rémültök meg az ~eitektől

ELLENSÉGESKEDÉS

, 1Mó 3:15 ~ közted és az asszony között

1Te 2:2 bátorság a nagy ~ dacára

ELLENSZEGÜLŐ

, 1Ko 16:9 sok az ~

ELLENTÉT

, Cs 17:7 a császár rendeleteivel ~ben

ELMARASZTAL

, 1Ko 9:27 nehogy olyanná váljak, akit Isten ~

ELME

, Mt 22:37 szeresd Jehovát teljes ~ddel

Ró 7:25 ~mmel Isten törvényének a rabszolgája

ELMEGY

, 1Ko 7:15 ha a nem hívő fél úgy dönt, hogy ~

ELMÉLKEDÉS

, Zs 19:14 legyen kedves számodra szívem ~e

ELMÉLKEDIK

, 1Mó 24:63 Izsák a mezőn elmélkedett

Zs 77:12 elmélkedni fogok minden munkádon

ELMÉLYED

, 1Ti 4:15 gondolkodj el ezeken, mélyedj el bennük

ELNÉMUL

, Ézs 53:7 mint az anyajuhot, amely ~

ELNYOMÁS

, Zs 72:14 az ~tól megszabadítja őket

Pr 7:7 az ~ őrületbe kergetheti a bölcset

ELNYOMÓ

, Pr 4:1 ~ik voltak hatalmon

ÉLŐ

, Dá 6:26 ő az ~ Isten

Lk 20:38 az ~k Istene

Héb 4:12 Isten szava ~, és erőt fejt ki

ELŐADÁS

, Cs 15:32 sok ~sal bátorították

ELŐJEL

, 4Mó 23:23 nincs baljós ~ Jákob ellen

5Mó 18:10 aki ~ek után kutat

ELŐKELŐ

, 1Ko 1:26 nem sokan ~ származásúak

ELŐREHALADÁS

, Flp 3:16 már eddig is ~t tettünk

ELPECSÉTEL

, Ef 1:13 miután hittetek, ~tek

Jel 7:3 míg el nem pecsételjük a rabszolgáit

ELPUSZTÍT

, Jel 11:18 ~sd azokat, akik pusztítják a földet

ELPUSZTÍTÁS

, 2Pt 3:7 az istentelen emberek ~ának napján

ELRABOL

, Héb 10:34 örömmel vettétek, hogy ~ták

ELSODRÓDIK

, Héb 2:1 soha el ne sodródjunk

ELSŐ

, Mt 19:30 sok ~ből lesz utolsó

Mr 9:35 ha valaki ~ akar lenni, legyen az utolsó

ELSŐ RÉSZ

, Ró 8:23 megkaptuk a jutalmunk ~ét

ELSŐSZÜLÖTT

, 2Mó 11:5 meghal Egyiptomban minden ~

Kol 1:15 az egész teremtés ~je

ELSÖTÉTÜL

, Jóe 2:31 a nap ~

ELSZEGÉNYEDIK

, Pl 30:9 nehogy elszegényedjek, lopjak

ELSZIGETEL

, Pl 18:1 aki ~i magát

ELTÁVOLÍT

, 1Ko 5:13 távolítsátok el a gonosz embert

ELTÉKOZOL

, Lk 15:13 ~ta a vagyonát

ELTERELI A FIGYELMÉT

, Lk 10:40 Mártának elterelte a figyelmét

ELTERVEZ

, Ró 13:14 ne tervezzük el, hogy kielégítjük a test

ELTOMPUL

, Héb 5:11 ~t a hallásotok

ELTŰR

, 1Pt 2:20 ~itek a szenvedést

ELV

, Ga 4:9 visszafordultok a világ ~eihez

ELVÁLASZT

, Ró 8:39 nem képes ~ani Isten szeretetétől

ELVÁLIK

, Mt 19:9 ~ a feleségétől, hacsak nem

Mr 10:11 ~ a feleségétől, és mást vesz el

ELVÁLTOZIK

, Mt 17:2 elváltozott előttük

ELVÁR

, Jób 23:12 gondosabban, mint ahogy ~ták

Mi 6:8 mit vár el tőled Jehova?

ELVESZETT

, Zs 119:176 bolyongok, mint valami ~ juh

Ez 34:4 az ~ után nem kutattatok

Lk 15:24 ez a fiam ~, és megkerült

ELVET

, Pr 11:6 reggel vesd el a magot

ELVETÉL

, 2Mó 23:26 az asszonyok nem fognak ~ni

ELVISEL

, Ef 4:2 szeretettel ~ve egymást

EMBEREK HALÁSZAI

, Mt 4:19 ~vá teszlek titeket

EMBERFIA

, Dá 7:13 egy ~hoz hasonló valaki jött

Mt 10:23 amíg az ~ meg nem érkezik

Lk 21:27 látni fogják az ~t eljönni felhőben

EMBERRABLÓ

, 5Mó 24:7 az ~nak meg kell halnia

EMBERTÁRS

, Lk 10:27 szeresd ~adat, mint önmagadat

Lk 10:36 melyik bizonyult a férfi ~ának?

EMBRIÓ

, Zs 139:16 szemeid mint ~t is láttak engem

EMLÉKEZTET

, 2Pt 1:12 hogy emlékeztesselek titeket

EMLÉKEZTETŐ

, Zs 119:24 ~idben gyönyörködöm

EMLÉKSÍR

, Jn 5:28 akik az ~okban vannak, hallani fogják

EMLÍTÉS

, Ef 5:3 még csak ne is tegyetek ~t

ÉNEK

, Ne 12:46 dicséret és hálaadás ~e

Zs 98:1 énekeljetek Jehovának új ~et

Cs 16:25 Pál és Silás ~kel dicsérte Istent

ÉNEKEL

, Zs 96:1 ~jetek Jehovának új éneket!

Mt 26:30 miután dicséreteket ~tek, kimentek

Ef 5:19 ~ve szívetekben Jehovának

ÉNEKES

, 1Kr 15:16 Dávid szólt, hogy jelöljék ki az ~eket

ENGEDELMES

, 1Ki 3:9 adj a te szolgádnak ~ szívet

Flp 2:8 ~ lett, vállalva a halált is

ENGEDELMESKEDIK

, 2Mó 24:7 készek vagyunk engedelmeskedni

Zs 51:12 készségesen engedelmeskedjek neked

Jn 3:36 aki nem ~ a Fiúnak, nem lát életet

Cs 5:29 Istennek kell inkább engedelmeskednünk

Ró 6:17 most már szívből engedelmeskedtek

Ef 6:5 engedelmeskedjetek a földi uraitoknak

Héb 13:17 engedelmeskedjetek azoknak, akik

Jk 1:22 engedelmeskedjetek is a szónak

ENGEDELMESSÉG

, 1Sá 15:22 jobb az ~ az áldozatnál

Ró 5:19 egy személy ~e által sokan

Ró 16:26 elősegítse a hitből fakadó ~et

Héb 5:8 ~et tanult azokból, amiket elszenvedett

ENGESZTELÉS

, 3Mó 16:34 évente egyszer ~t végezzetek

ENGESZTELŐ

, 1Jn 2:2 ő ~ áldozat a bűneinkért

ENNIVALÓ

, Jn 6:27 ne olyan ~ért dolgozzatok, amely

ÉNÓK

, 1Mó 5:24 ~ szüntelenül Istennel járt

ÉN VAGYOK JEHOVA

, 2Mó 7:5 az egyiptomiak meg fogják tudni, hogy ~

Ez 39:7 megtudják a nemzetek, hogy ~

ENYHÜLÉS

, 2Te 1:7 nektek, akik nyomorúságot éltek át, ~t hoz

EPEDEZIK

, Zs 84:2 epedezek, hogy Jehova udvaraiba

EPILEPSZIA

, Mt 4:24 meggyógyította az ~sokat és a bénákat

ÉPÍT

, Zs 127:1 ha Jehova nem ~i a házat

Ézs 65:21 házakat ~enek, és bennük laknak

Lk 17:28 ültettek, ~ettek

1Ko 3:10 folyton ügyeljen arra, miként ~ rá

1Ko 8:1 a szeretet ~

1Ko 10:23 mindent szabad, de nem minden ~

ÉPÍTÉS

, Ró 14:19 törekedjünk egymás ~ére

1Ko 14:26 mindent egymás ~ére tegyetek

ÉRDEK

, 1Ko 13:5 a szeretet nem keresi a maga ~eit

Flp 2:4 nemcsak a magatok ~eit keresitek, hanem

Flp 2:21 a többiek mind a maguk ~eit keresik

EREDMÉNYTELENÜL

, Ézs 55:11 nem tér vissza hozzám ~

ÉRETT

, Ga 6:1 ti, akik ~ keresztények vagytok

Héb 5:14 ~ embereknek való, akiknek edzetté vált

ÉRETTSÉG

, Héb 6:1 törekedjünk ~re

ÉRINT

, Pl 6:29 aki más feleségét ~i

Ézs 52:11 semmi tisztátalant ne ~setek!

2Ko 6:17 ne ~sétek többé a tisztátalant

ERKÖLCSI

, Ef 4:19 minden ~ érzéket elveszítve

ERŐ

, Zs 29:11 ~t ad népének

Zs 31:10 vétkem miatt ~m megfogyatkozik

Zs 84:7 megújuló ~vel haladnak

Pl 17:22 a megtört szellem elszívja az ~t

Ézs 40:29 ~t ad a megfáradtnak

Ézs 40:31 Jehovában reménykednek, ~re kapnak

Mr 5:30 észrevette, hogy ~ áradt ki belőle

Mr 12:30 szeresd Jehovát teljes ~ddel

Cs 1:8 ~t kaptok, amikor a szellem

2Ko 4:7 a szokásosnál nagyobb ~

2Ko 12:9 az én ~m gyengeségben válik tökéletessé

Flp 4:13 mindenre megvan az ~m

Jel 3:8 tudom, hogy van egy kevés ~d

ERŐD

, Zs 18:2 Jehova az én ~öm

Ézs 25:4 ~je lettél az alacsony sorúnak

ERŐS

, Jzs 1:7 légy bátor és nagyon ~

Ézs 35:4 legyetek ~ek! Ne féljetek!

Ró 15:1 hordozzuk azok gyengeségeit, akik nem ~ek

1Ko 16:13 legyen ~ a hitetek

2Ko 12:10 amikor gyenge vagyok, akkor vagyok ~

ERŐSÍT

, Ézs 35:3 ~sétek a gyönge kezeket

Lk 22:32 ha megbánod, ~sd a testvéreidet

Cs 14:22 ~ették a tanítványokat

ERŐSZAK

, 1Mó 6:11 megtelt a föld ~kal

Zs 11:5 gyűlöli mindazt, aki szereti az ~ot

Zs 72:14 az ~tól megszabadítja őket

ERŐSZAKOS

, Zs 5:6 Jehova utálja az ~ embereket

ÉRT

, Pl 22:29 ember, aki ~ a munkájához

ÉRTÉK

, Pl 3:9 tiszteld Jehovát ~eiddel

ÉRTÉKEL

, 1Ko 16:18 ~jétek az ilyen embereket

ÉRTÉKELÉS

, Zs 27:4 ~sel tekinthessek templomára

ÉRTÉKES

, Ag 2:7 minden nemzet ~ kincsei bejönnek

1Pt 1:19 ~ véren, Krisztusén

ÉRTELEM

, 1Ki 3:11 értelmet kértél

Pl 3:5 ne a saját értelmedre támaszkodj!

Pl 4:7 ne feledkezz meg az ~ről

ÉRTELMES

, Mt 24:45 ki a hű és ~ rabszolga?

ÉRVEL

, Cs 17:2 ~t nekik az Írásokból

ÉRZÉKETLEN

, Mt 13:15 ~né vált a nép szíve

ÉRZÉKETLENSÉG

, Mr 3:5 bánatot érezve szívük ~e miatt

ÉRZÉS

, Jk 5:17 Illésnek a mieinkhez hasonló ~ei voltak

ESEDEZIK

, Héb 5:7 Krisztus esedezett és könyörgött

ESKÜSZIK

, 1Mó 22:16 Jehova: magamra esküszöm

Mt 5:34 egyáltalán ne esküdjetek

ESKÜVŐ

, Mt 22:2 egy király ünnepi ebédet készített az ~re

ESŐ

, 1Mó 7:12 negyven nap ömlött az ~

5Mó 11:14 őszi ~t és tavaszi ~t fog adni

5Mó 32:2 oktatásom, mint lágy ~

Ézs 55:10 az ~ és a hó nem tér vissza, csak ha

Mt 5:45 ~t ad az igazságosaknak is

ÉSZ

, 1Ki 8:47 ~hez térnek, és visszatérnek hozzád

Ézs 65:17 a korábbi dolgok ~be sem jutnak

Lk 15:17 amikor ~hez tért, így szólt

Jn 10:20 démon van benne, és elment az ~e

Flp 3:19 földi dolgokon jár az ~ük

ÉSZAKI KIRÁLY

, Dá 11:7 az ~ erődje ellen fordul

Dá 11:40 az ~ forgószélként tör rá

ESZIK

, 1Ko 5:11 az ilyennel együtt se egyetek

2Te 3:10 aki nem akar dolgozni, ne is egyen

ÉSZSZERŰ

, Flp 4:5 arról ismerjenek, hogy ~ek vagytok

ESZTELEN

, Lk 12:20 ~, még az éjjel meghalsz

ÉTEL

, 1Ko 8:13 ha ~ miatt botránkozik meg a testvérem

EUNUCH

, Ézs 56:4 ~ok, akik azt választják, aminek örülök

Mt 19:12 vannak, akik születésüktől fogva ~ok

Cs 8:27 egy etióp ~

ÉV

, 4Mó 14:34 negyven nap, egy napért egy ~

EVANGÉLIUMHIRDETŐ

, Cs 21:8 Fülöp, az ~, a hét férfi egyike

2Ti 4:5 végezd az ~ munkáját

EVÓDIA

, Flp 4:2 ~t buzdítom, és Szintikét is

EZÉKIÁS

, 2Ki 19:15 ~ imádkozni kezdett Jehova előtt

EZER

, Zs 91:7 ezren hullanak el melletted

Ézs 60:22 a kevés ~ré lesz

2Pt 3:8 egy nap annyi, mint ~ év

EZÜST

, Pl 2:4 ha keresed ezeket, mint az ~öt

Ez 7:19 ~jüket az utcákra dobják

So 1:18 sem ~jük nem tudja megmenteni őket

ÉZSAU

, 1Mó 25:34 ~ megvetette az elsőszülöttségi jogot

Héb 12:16 nem értékeli a szent dolgokat, mint ~

EZSDRÁS

, Ezs 7:11 ~, a pap

F

FA

, 1Mó 2:9 a jó és rossz tudásának a ~ja

1Mó 2:9 az élet ~ja a kert közepén

Zs 1:3 mint a folyóvizek mellé ültetett ~

Pl 26:20 ahol nincs ~, kialszik a tűz

Ézs 61:3 az igazságosság nagy ~inak

Ez 47:12 mindkét partján mindenféle ~k nőnek

Dá 4:14 vágjátok ki a ~t, vagdaljátok le az ágait

Jel 2:7 megengedem, hogy egyen az élet ~járól

Jel 22:14 joguk legyen az élet ~ihoz menni

FÁJDALMAT OKOZ

, Zs 78:41 ~tak Izrael szentjének

FÁJDALOM

, Ró 9:2 szűnni nem akaró ~ a szívemben

FAL

, Jzs 6:5 a város ~ai leomlanak

Ez 38:11 ~ak nélküli településeken laknak

Dá 5:5 írás a palota ~án

Jóe 2:7 megmásszák a ~at, mint a katonák

FÁRADT

, Pl 25:25 hideg víz a ~ léleknek

FÁRASZTÓ

, Ma 1:13 milyen ~!

FARKAS

, Ézs 11:6 a ~ együtt pihen a báránnyal

Mt 7:15 juhok ruhájában jövő ~ok

Lk 10:3 elküldelek, mint bárányokat a ~ok közé

Cs 20:29 elnyomó ~ok jönnek

FAZEKAS

, Ézs 64:8 mi vagyunk az agyag, te a ~

Ró 9:21 nincs hatalma a ~nak?

FEDD

, Pr 7:5 jobb azt hallgatni, hogy a bölcs ~

FEDDÉS

, Pl 3:11 Jehova ~ét ne utáld meg

Pl 27:5 jobb a nyílt ~ az eltitkolt szeretetnél

FEDDHETETLEN

, Jób 1:8 Jób ~ és becsületes

Jób 27:5 mindhalálig ~ maradok!

Zs 26:11 én azonban ~ül járok

Zs 101:2 ~ szívvel járok házamban

FEDDHETETLENSÉG

, 1Kr 29:17 a ~ben gyönyörködsz

Zs 25:21 a ~ óvjon engem

FEGYELMEZ

, 5Mó 8:5 ahogy az ember ~i a fiát, úgy ~ Isten

Pl 3:11 ha Jehova ~, ne utasítsd el

Pl 19:18 ~d a fiadat, amíg van remény

Héb 12:11 amikor ~nek minket, nem örülünk

FEGYELMEZÉS

, Pl 1:7 a bolondok megvetik a ~t

Pl 23:13 ne vond meg a fiútól a ~t

FEGYVER

, Ézs 54:17 egyetlen ellened készült ~

2Ko 10:4 ~eink nem olyanok, mint a világban

FEGYVERZET

, Ef 6:11 vegyétek fel a teljes ~et

Ef 6:13 vegyétek fel az Istentől kapott teljes ~et

FEJ

, 1Mó 3:15 összezúzza a ~ed

Dá 2:32 a szobor ~e színaranyból volt

1Ko 11:3 az asszony ~e a férfi

Ef 5:23 Krisztus a ~e a gyülekezetnek

Ef 5:23 a férj ~e a feleségének

FEJEDELEM

, Zs 45:16 fejedelmekké teszed őket

Ézs 9:6 béke fejedelmének fogják hívni

Ézs 32:1 fejedelmek a jog érdekében

Dá 10:13 Perzsia fejedelme szembeszállt velem

FEJLŐDÉS

, 1Ti 4:15 mindenki láthassa a ~edet

FÉKEN TART

, Pl 10:19 aki ~ja száját, megfontoltan cselekszik

FÉKTELEN

, Jób 6:3 a szavaim ~ek

FÉL

, 1Mó 9:2 ~jen tőletek minden élőlény a földön

2Kr 20:15 ne ~jetek a nagy tömegtől

Jób 31:34 ~tem én attól, hogy mit szól a tömeg?

Zs 56:4 Istenben bízom, nem ~ek

Zs 118:6 Jehova mellettem áll, nem ~ek

Ézs 41:10 ne ~j, mert én veled vagyok

Lk 12:4 ne ~jetek azoktól, akik megölik a testet

Jel 2:10 ne ~j azoktól, amiket elszenvedsz

FELAD

, 2Ko 4:1 nem adjuk fel, hiszen azért szolgálhatunk

2Ko 4:16 így tehát nem adjuk fel

FELÁLDOZ

, 2Ko 12:15 magamat is ~om értetek

FELBÁTORODIK

, Cs 28:15 Pál meglátta őket, és felbátorodott

FELÉBRED

, Ró 13:11 itt az ideje, hogy ~jetek az álomból

FELÉBRESZT

, Jn 11:11 odamegyek, hogy felébresszem

FELEL

, Pl 18:13 ~ valamire, mielőtt hallaná

FÉLELEM

, Ézs 44:8 ne bénítson meg benneteket a ~

Lk 21:26 az emberek elalélnak majd a ~től

1Jn 4:18 a szeretetben nincs ~

FÉLELMETES

, Héb 10:31 ~ dolog az élő Isten kezébe kerülni

FELELŐS

, 1Sá 22:22 én vagyok a ~ a halálukért

FELESÉG

, 1Mó 2:24 ragaszkodik ~éhez

1Mó 27:46 ha Jákob Hét lányai közül vesz ~et

1Ki 11:3 700 ~e és 300 másod~e lett

Pl 5:18 legyél boldog a ~eddel

Pl 12:4 a derék ~ férje koronája

Pl 18:22 aki jó ~et talál, elnyeri Jehova jóindulatát

Pl 21:19 ingerlékeny, házsártos ~

Pl 31:10 jó ~et ki találhat?

Pr 9:9 élvezd az életet a ~eddel

Ma 2:15 senki se legyen hűtlen a ~éhez

1Ko 7:2 minden férfinak legyen meg a maga ~e

1Ko 9:5 hívő ~et vigyünk magunkkal

Ef 5:22 a ~ek rendeljék alá magukat a férjüknek

Ef 5:28 szeressék a ~üket, mint a saját testüket

FELFRISSÍT

, Mt 11:28 jöjjetek hozzám, ~elek benneteket

FELGYORSÍT

, Ézs 60:22 én, Jehova, ~om ezt

FELHAGY

, Ga 6:9 ne hagyjunk fel a jónak cselekvésével

FELHOZ

, Pl 17:9 aki folyton ~ egy dolgot, elválasztja

FELHŐK

, Pr 11:4 aki a ~et nézi, nem arat

Mt 24:30 látja az Emberfiát eljönni az ég felhőin

FELKEN

, 1Sá 16:13 Sámuel ~te Dávidot

Ézs 61:1 Jehova ~t, hogy jó hírt hirdessek

FELKENT

, Zs 2:2 a királyok tettre kelnek a ~ ellen

Zs 105:15 ne nyúljatok ~jeimhez

FELKÉSZÍTETT

, 2Ti 3:17 minden jótettre hiánytalanul ~

FELLEG

, Héb 12:1 tanúknak ilyen nagy ~e

FELMEGY

, Jn 3:13 egy ember sem ment fel az égbe

FELMENT

, Ró 6:7 aki meghalt, azt ~ették a bűne alól

FELNŐTT

, 1Ko 14:20 úgy gondolkodjatok, mint a ~ek

Ef 4:13 elérjük a ~ férfi szintjét

FELOLD

, Mt 18:18 bármit oldotok is fel a földön

FÉLREVEZET

, Mt 24:24 félrevezessék még a választottakat is

Ga 6:7 ne vezessenek félre titeket: Istent nem lehet

FELSŐBB

, Ró 13:1 rendelje alá magát a ~ hatalmaknak

FELSZÍNRE HOZ

, Pl 27:21 a dicséret ~za, milyen ember ő

FELTÁMAD

, Jn 5:29 ~nak, hogy éljenek

1Ko 15:13 ha nem támadnak fel a halottak, akkor

FELTÁMADÁS

, Mt 22:23 a szadduceusok azt mondják: nincsen ~

Mt 22:30 a ~kor a férfiak nem nősülnek

Jn 11:24 feltámad a ~kor az utolsó napon

Jn 11:25 én vagyok a ~ és az élet

Cs 24:15 lesz ~uk mind az igazságosaknak

FELTÁMASZT

, Jn 6:39 támasszam fel őket az utolsó napon

Cs 2:24 Isten azonban ~otta őt

FELTÁR

, Mt 11:25 a kisgyermekeknek tártad fel

FÉLTÉKENY

, Zs 106:16 ~ek lettek Mózesre

Pl 6:34 a ~ férj dühös

1Ko 13:4 a szeretet nem ~

FÉLTÉKENYSÉG

, Pl 14:30 a ~ a csontok rothadása

FELTEVÉS

, 1Ti 1:4 csak ~ekhez vezetnek

FELÜDÍT

, Cs 3:19 Jehova ~sen titeket

FELÜGYEL

, Ró 12:8 aki ~, szorgalmasan tegye

FELVIGYÁZÓ

, Ézs 60:17 a békét nevezem ki ~ddá

Cs 20:28 a szellem ~knak nevezett ki benneteket

1Ti 3:1 ~ szeretne lenni

1Pt 2:25 lelketek pásztorához és ~jához

1Pt 5:2 mint ~k, önként végezve

FÉMTÜKÖR

, 1Ko 13:12 mintha ~be néznénk

FÉNY

, Zs 17:8 vigyázz rám, mint a szemed ~ére

Zs 119:105 a te szavad ~, mely megvilágítja

Pl 4:18 az igazságosak ösvénye olyan, mint a ~

Za 2:8 az a szemem ~ét bántja

FENYEGET

, Ef 6:9 ne fenyegessétek őket

FENYEGETŐZIK

, 1Pt 2:23 amikor szenvedett, nem fenyegetőzött

FÉNYESSÉG

, Ézs 14:12 lehullottál az égből, ó, te ~

FÉNYFORRÁS

, Flp 2:15 ~ként fényletek

FÉNYŰZÉS

, Jel 18:7 szégyentelen ~ben élt

FÉRFI

, 3Mó 20:13 ha egy ~ ~val fekszik le

FÉRJ

, 1Ko 7:2 minden asszonynak legyen meg a ~e

1Ko 7:14 a nem hívő ~ meg van szentelve

Ef 5:25 ~ek, szeressétek a feleségeteket

Kol 3:18 rendeljétek alá magatokat a ~eteknek

FIA

, 1Mó 6:2 Isten ~i feleségül vették az emberek lányait

1Sá 8:3 a ~i nem követték a példáját

Jób 38:7 Isten minden ~ lelkendezve kiáltott

Pl 13:24 gyűlöli a ~t, aki nem használ vesszőt

Ézs 54:13 mindegyik ~dat Jehova fogja tanítani

Ézs 66:8 Sion meg is szülte a ~it

Mt 3:17 ez az én szeretett ~m

Ró 8:14 akiket Isten szelleme vezet, azok a ~i

FIATALKOR

, Jób 33:25 egészségesebb a teste, mint ~ában

Zs 71:17 ~om óta te tanítasz

Mr 10:20 mindezeket ~omtól fogva megtartottam

1Ti 4:12 senki ne nézze le a fiatal korodat

FIATALOK

, Pl 20:29 a ~nak dicsőségére válik az erejük

FIGYEL

, Pl 1:5 a bölcs ~

Mt 17:5 ő az én szeretett Fiam; ~jetek rá!

Lk 10:16 aki rátok ~, rám is ~

Ef 5:15 ~jetek, hogy bölcsen viselkedjetek

FIGYELEMELTERELŐDÉS

, 1Ko 7:35 szolgáljátok az Urat ~ nélkül

FIGYELMEZTET

, Ez 3:17 figyelmeztesd őket a nevemben

Ez 33:9 ha ~ed a gonoszt

FIGYELMEZTETÉS

, Ez 33:4 ha nem fogadja meg a ~t, felelős lesz

1Ko 10:11 ~ül írták le

FILOZÓFIA

, Kol 2:8 nehogy rabul ejtsen a ~ által

FILOZÓFUS

, Cs 17:18 epikureus és sztoikus ~ok

FINEÁS

, 4Mó 25:7 ~ lándzsát ragadott

FINOMÍTÓ

, Dá 11:35 hogy elvégezzék a ~ munkát

FIÚ

, Zs 2:12 tiszteljétek a ~t, különben

Pl 15:20 a bölcs ~ örömet szerez apjának

Pl 22:6 neveld a ~t; még amikor megöregszik

Ézs 11:6 egy kis~ terelgeti őket

Lk 15:13 a fiatalabb ~ eltékozolta a vagyonát

FIZET

, Zs 116:12 mivel fizessek Jehovának?

1Ko 7:23 nagy árat ~tek értetek

2Te 1:6 nyomorúsággal ~ azoknak

FIZETSÉG

, Ró 6:23 a bűnért járó ~ a halál

FOGAD

, Ró 14:1 ~játok szívesen, akinek hiányosságai

Ró 15:7 ~játok hát szívesen egymást

FOGADALOM

, 5Mó 23:21 ha fogadalmat tesztek Jehovának

Bí 11:30 Jefte fogadalmat tett

FOGLYUL EJT

, 2Ko 10:5 ~ünk minden gondolatot

FOKHAGYMA

, 4Mó 11:5 emlékszünk a ~ra

FOLYÓ

, Jel 12:16 a föld elnyelte a ~t

Jel 22:1 az élet vizének ~ja

FONTOSABB

, Mt 23:23 ami ~ a törvényben, igazságosság

Flp 1:10 meggyőződjetek arról, mik a ~ dolgok

FORMÁL

, Ró 12:2 ne ~jon többé titeket ez a világrendszer

1Pt 1:14 ne a kívánságok ~janak titeket

FORRÁS

, Zs 36:9 te vagy az élet ~a

Jr 2:13 elhagytak engem, az élő vizek ~át

Jel 7:17 elvezeti őket az élet ~vizeihez

FORRÓFEJŰ

, Pl 19:19 a ~ ember megfizeti a bírságot

FŐKÖZVETÍTŐ

, Cs 3:15 az élet ~jét megöltétek

Héb 12:2 hitünk ~je és tökéletessé tevője, Jézus

FÖLD

, 1Mó 1:28 népesítsétek be a ~et

2Mó 9:29 Jehováé a ~

Jób 38:4 lefektettem a ~ alapját

Zs 37:11 a szelídek öröklik a ~et

Zs 37:29 az igazságosak öröklik a ~et

Zs 104:5 sosem mozdítják el a ~et

Zs 115:16 a ~et az embereknek adta

Pl 2:21 a becsületesek laknak majd a ~ön

Ézs 45:18 azért formálta meg a ~et, hogy lakják

Mt 5:5 a szelídek öröklik a ~et

Mt 13:23 a jó ~be vetett mag

FÖLDRENGÉSEK

, Lk 21:11 lesznek nagy ~

FŐPAP

, Héb 2:17 irgalmas és hű ~

FUKAR

, Pl 23:6 ne edd ~ ember eledelét

FUT

, 1Ko 9:24 úgy fussatok, hogy elnyerhessétek

Ga 5:7 jól ~ottatok, ki akadályozott meg?

FÜGEFA

, 1Ki 4:25 biztonságban a szőlőtője és a ~ja alatt

Mi 4:4 mindenki a szőlője és ~ja alatt ül majd

Mt 21:19 a ~ azonnal elszáradt

Mr 13:28 értsétek meg a szemléltetést a ~ról

FÜGG

, Ró 12:18 amennyire tőletek ~, békében legyetek

FÜLÖP

, Cs 8:26 Jehova angyala szólt ~höz

Cs 21:8 ~, az evangéliumhirdető

G

GÁBRIEL

, Lk 1:19 ~, aki Isten előtt áll

GALAMB

, Mt 3:16 a szellem leszállt, mint egy ~

Mt 10:16 ártatlanok, mint a ~ok

GAMÁLIEL

, Cs 22:3 ~ tanítványaként nevelkedtem

GÁTLÁSTALAN VISELKEDÉS

, Ga 5:19 erkölcstelenség, ~

2Pt 2:7 Lótot gyötörte az emberek ~e

GAZDAG

, 3Mó 19:15 ne kivételezz a ~gal

Pl 10:22 Jehova áldása az, ami ~gá tesz

Jr 9:23 a ~ se dicsekedjen a gazdagságával

Lk 14:12 ha vacsorát adsz, ne a ~okat hívd meg

2Ko 6:10 sokakat ~gá tettünk

1Ti 6:9 akik elhatározták, hogy ~ok lesznek

1Ti 6:17 akik ~ok, ne legyenek önteltek

Jel 3:17 ezt mondod: ~ vagyok

GAZDAGSÁG

, Pl 11:28 aki a ~ában bízik, elesik

Pl 30:8 ne adj se szegénységet, se ~ot!

Mt 6:24 nem szolgálhattok Istennek is, és a ~nak is

Mt 13:22 a ~ megtévesztő hatalma

Lk 16:9 barátok az igazságtalan ~ által

GEDEON

, Bí 7:20 Jehova harca ez, és ~é!

GÉHÁZI

, 2Ki 5:20 ~ ezt mondta: utánafutok

GIBEON

, Jzs 9:3 ~ lakói is hallottak arról

GOLGOTA

, Jn 19:17 Koponyahely, héberül ~

GÓLIÁT

, 1Sá 17:4 egy ~ nevű harcos

GOMORRA

, 1Mó 19:24 kén- és tűzeső ~ra

GONDJAIRA BÍZ

, 1Pt 4:19 bízzák magukat a Teremtő gondjaira

GONDJA VAN

, 1Ko 7:32 a nőtlennek az Úr dolgaira van gondja

GONDOL

, Zs 8:4 micsoda a halandó, hogy ~sz rá?

Mt 24:44 olyan órában, amelyben nem ~nátok

Ró 12:3 ne ~jatok többet magatokról, mint

GONDOLAT

, Zs 26:2 tisztítsd meg legbensőbb ~aimat

Zs 139:17 mily drágák nekem a ~aid!

Zs 146:4 aznap semmivé válnak ~ai

Pl 20:5 szívének ~a, mint a mély víz

Ézs 55:8 az én ~aim nem a ti ~aitok

2Ko 10:5 minden ~ engedelmeskedjen Krisztusnak

GONDOLKODÁS

, Ró 8:6 a testi ~ halált jelent

Ef 4:23 újítsátok meg a rátok jellemző ~t

GONDOLKODIK

, 1Ko 2:16 ugyanúgy gondolkodunk, mint Krisztus

1Ko 14:20 úgy gondolkodjatok, mint a felnőttek

Flp 2:5 gondolkodjatok úgy, mint Krisztus

GONDOLKODÓKÉPESSÉG

, Pl 1:4 a fiatalnak fejlessze a ~ét

GONDOSKODIK

, 1Ti 5:8 ha valaki nem ~ az övéiről

GONOSZ

, Zs 37:9 a ~ok el lesznek pusztítva

Zs 37:10 nem lesznek többé ~ok

Pl 15:8 a ~ok áldozata utálatos Jehovának

Pl 15:29 Jehova messze van a ~októl

Pl 29:2 ha a ~ uralkodik, sóhajtozik a nép

Ézs 26:10 ha jóindulattal bánnak is a ~szal

Ézs 57:21 nincs béke a ~oknak

1Jn 5:19 az egész világ a ~ hatalmában van

GONOSZSÁG

, 1Te 5:22 tartózkodjatok a ~ minden formájától!

GŐGÖS

, Jk 4:6 Isten a ~öknek ellenáll

GÖRBE

, Pr 1:15 ami ~, azt nem lehet kiegyenesíteni

GÚNYOL

, Pl 27:11 megfelelhessek annak, aki ~

Lk 18:32 ~ják és leköpik

Lk 22:63 ~ták és ütlegelték őt

GÚNYOLÓDIK

, 2Pt 3:3 lesznek, akik gúnyolódni fognak

GÚNYT ŰZ

, 1Sá 17:26 ~zön Isten csatasorából

GY

GYAKORLATI BÖLCSESSÉG

, Pl 2:7 ~et tartogat

Pl 3:21 óvd a ~et

GYALÁZ

, Mt 5:11 boldogok vagytok, ha miattam ~nak

Mr 3:29 a szent szellemet ~za

GYAPJÚFÜRT

, Bí 6:37 csak a ~ lesz harmatos

GYÁSZOL

, Pr 7:2 jobb olyan házba menni, ahol ~nak

GYÁVASÁG

, 2Ti 1:7 Isten nem a ~ szellemét adta nekünk

GYEHENNA

, Mt 10:28 a lelket, a testet elpusztítja a ~ban

GYENGE

, 1Ko 1:27 Isten a világ ~it választotta ki

2Ko 12:10 amikor ~ vagyok, akkor vagyok erős

1Te 5:14 támogassátok a ~ket

GYENGÉBB

, 1Pt 3:7 ~ edény, a női nem

GYENGÉD

, Kol 3:12 vegyétek fel a ~ könyörületességet

1Te 2:7 ~en bántunk veletek, ahogy egy anya

GYENGESÉG

, Ró 15:1 hordozzuk azok ~eit, akik nem erősek

GYERE

, Jel 22:17 aki hallja, mondja: ~!

GYERMEK

, 5Mó 31:12 hívjátok össze a népet, a ~eket

Bí 13:8 adjon nekünk útmutatást a ~ről

Zs 8:2 ~ek szája által

Jr 1:7 ne mondd azt, hogy ~ vagyok még

Ró 8:21 Isten ~einek a dicsőséges szabadsága

1Ko 7:14 ~eitek tisztátalanok volnának, most pedig

1Ko 13:11 úgy gondolkodtam, mint egy ~

2Ko 12:14 nem a ~ektől várják el, hogy

Ef 6:1 ~ek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek

1Jn 3:2 most Isten ~ei vagyunk

GYERMEKTELEN

, 5Mó 7:14 nem lesz ~ férfi vagy nő

GYERTEK

, Ézs 55:1 ~, mind, ti szomjazók! ~ a vízhez!

GYILKOL

, 2Mó 20:13 ne ~j!

GYILKOS

, Jn 8:44 ~ volt kezdettől fogva

GYÓGYÍR

, Pl 12:18 a bölcsek nyelve ~

GYÓGYÍTÁS

, Jel 22:2 a levelek a nemzetek ~ára voltak

GYÓGYULÁS

, 2Kr 36:16 már nem volt remény a ~ra

GYÖKÉR

, Lk 8:13 örömmel fogadják, de nincs ~ük

GYÖNGÉD

, Jk 5:11 Jehova nagyon ~ vonzalmú

GYÖNGY

, Mt 7:6 ~eiteket se dobjátok a disznók elé

Mt 13:45 mint egy kereskedő, aki ~öket keres

GYÖNYÖR

, Lk 8:14 az élet ~ei elragadják

GYÖNYÖRKÖDIK

, Zs 1:2 Jehova törvényében ~

Zs 37:4 gyönyörködj Jehovában

Zs 40:8 akaratod cselekvésében gyönyörködöm

Pl 8:30 bennem gyönyörködött

GYÖNYÖRŰSÉGES

, Zs 147:1 mily ~ dicsérni őt!

GYÖTRŐDIK

, Lk 21:25 gyötrődni fognak a nemzetek

GYŐZ

, Jel 2:7 aki ~, annak megengedem

GYŐZELEM

, Jel 6:2 hogy teljessé tegye a győzelmét

GYŐZTESEN

, Ró 8:37 ~ kerülünk ki az által, aki

GYÜLEKEZET

, Zs 22:25 dicsérlek a nagy ~ben

Zs 40:9 hirdetem a nagy ~ben a jó hírt

Mt 16:18 erre a sziklára építem a ~emet

Cs 20:28 terelgessétek Isten ~ét

Ró 16:5 üdvözöljétek a házukban levő ~et

GYŰLÖL

, 3Mó 19:17 ne ~d testvéredet

Zs 45:7 ~ted a gonoszságot

Zs 97:10 aki szereti Jehovát, ~je a rosszat!

Pl 6:16 hat dolog van, amit Jehova ~

Pl 8:13 aki tiszteli Jehovát, ~i a rosszat

Ám 5:15 ~jétek a rosszat, és szeressétek a jót

Mt 24:9 a nevem miatt ~ni fognak titeket

Lk 6:27 tegyetek jót azokkal, akik ~nek titeket

Jn 7:7 engem ~ a világ, mert tanúskodom róla

Jn 15:25 ok nélkül ~tek engem

1Jn 3:15 aki ~i a testvérét, az gyilkos

GYÜMÖLCS

, 1Mó 3:3 a ~öt ne is érintsétek

Mt 7:20 ~eikről fogjátok felismerni

Mt 21:43 nemzetnek adják, amely ~öket terem

Jn 15:2 megtisztítja, hogy több ~öt teremjen

Jn 15:8 ha mindig sok ~öt teremtek

Ga 5:22 a szellem ~e a szeretet, öröm

H

HÁBORÚ

, Zs 46:9 véget vet a ~knak

Hó 2:18 eltüntetem a ~t az országból

Jel 12:7 ~ tört ki az égben: Mihály

Jel 16:14 Isten nagy napjának ~ja

HADAKOZÁS

, Ézs 2:4 ~t többé nem tanulnak

HÁDESZ

 (lásd: SÍR 1.)

HAGYOMÁNY

, Mt 15:3 miért szegitek meg a ~otok miatt?

Mr 7:13 érvénytelenné teszitek a ~otok által

Ga 1:14 buzgón követtem az ősapáim ~ait

HAJ

, 1Ko 11:14 szégyen, ha a férfinak hosszú ~a van

HAJLAM

, 1Mó 8:21 szívének ~a már ifjúságától fogva rossz

HAJLÉK

, Zs 78:60 elhagyta Siló ~át

Zs 84:1 gyönyörű a te fenséges ~od

HAJÓTÖRÉS

, 2Ko 11:25 háromszor ~t szenvedtem

1Ti 1:19 ~t szenvedtek a hitükben

HAJSZÁL

, Mt 10:30 tudja, hogy hány ~ van a fejeteken

Lk 21:18 egyetlen ~atok sem vész el

HAL

, Jón 1:17 odaküldött egy ~at, hogy lenyelje Jónást

Jn 21:11 háló, amely tele volt nagy ~akkal

HÁLA

, Zs 92:1 jó ~t adni Jehovának

Jn 11:41 Atyám, ~t adok, hogy meghallgattál

Cs 28:15 Pál meglátva őket, ~t adott

1Ko 1:4 mindig ~t adok értetek Istennek

Ef 5:20 mindenért ~t adva Istenünknek

HÁLAADÁS

, Zs 95:2 járuljunk elé ~sal

HÁLAÉNEK

, Kol 3:16 szellemi ~ekkel

HALÁL

, Ru 1:17 csak a ~ választ el engem tőled

Zs 89:48 melyik ember nem lát ~t?

Ézs 25:8 elnyeli a ~t örökre

Ez 18:32 nem örülök senki ~ának sem

Hó 13:14 ó, ~, hol vannak fullánkjaid?

Jn 8:51 aki megfogadja a szavaimat, nem lát ~t

Ró 5:12 a ~ minden emberre átterjedt

Ró 6:23 a bűnért járó fizetség a ~

1Ko 15:26 megsemmisül az utolsó ellenség, a ~

Héb 2:9 Jézus minden emberért megízlelje a ~t

Héb 2:15 ~tól való félelem

Jel 21:4 nem lesz többé ~

HALANDÓ

, Zs 8:4 micsoda a ~, hogy gondolsz rá?

HÁLÁS

, Kol 3:15 mutassátok ki, hogy ~ak vagytok

1Ti 1:12 ~ vagyok Krisztus Jézusnak

HÁLÁTLAN

, Pl 29:21 akit elkényeztetnek, ~ lesz

HALHATATLAN

, 1Ko 15:53 ennek, ami halandó, ~ná kell lennie

HALK

, Jzs 1:8 olvasd ~ hangon

Zs 1:2 törvényét olvassa ~ hangon

HALL

, Ró 10:14 hogyan fognak ~ani, ha nincs

HALLÁS

, Jk 1:19 gyors a ~ra, lassú a szólásra

HALLGAT

, Zs 32:3 míg ~tam, csontjaim elsorvadtak

Cs 4:19 helyes-e inkább rátok ~ni, semmint

HALLGATÁS

, Pr 3:7 ideje a ~nak és ideje a szólásnak

HÁLÓ

, Lk 5:4 eresszétek le a ~itokat fogásra!

HALOTT

, Lk 15:24 a fiam ~ volt, de életre kelt

HALOTTAK

, Pr 9:5 a ~ semmit sem tudnak

Lk 20:38 nem a ~ Istene, hanem az élőké

Ef 2:1 életre keltett titeket, bár ~ voltatok

1Te 4:13 szeretnénk, ha tudnátok, mi vár a ~ra

Jel 14:13 boldogok a ~, akik az Úr tanítványaiként

HAMIS

, Mt 26:59 a szanhedrin ~ bizonyítékot keresett

Ga 2:4 a ~ testvérek észrevétlenül beférkőztek

HAMIS KRISZTUSOK

, Mt 24:24 ~ és hamis próféták jönnek

HAMIS PRÓFÉTA

, Mt 7:15 ~k juhok ruhájában

Mt 24:11 sok ~ lesz, és sokakat félrevezetnek

Mr 13:22 ~k csodákat tesznek

HANG

, 1Ki 19:12 a tűz után egy nyugodt és halk ~

Zs 19:4 eljut az egész földre ~ja

Jn 5:28 az emléksírokban hallani fogják a ~ját

Jn 10:27 a juhaim figyelnek a ~omra

HANGYA

, Pl 6:6 menj a ~hoz, te lusta

Pl 30:25 ~k előkészítik nyáron az eledelüket

HANYAG

, Pl 19:15 a ~ ember éhezni fog

Jr 48:10 aki ~ul végzi a feladatát

Dá 6:4 Dániel nem volt ~

HÁNYKOLÓDIK

, Ef 4:14 mintha hullámok közt hánykolódnának

HARAG

, Zs 37:8 hagyj föl a ~gal, hagyd el a dühöt

Pl 14:17 aki hirtelen ~ú, ostobaságot követ el

Cs 15:39 heves ~kitörés

Kol 3:8 hagyjatok fel a ~gal, becsmérlő beszéddel

HARAGOT TÁPLÁL

, 3Mó 19:18 ne táplálj haragot

HARC

, Júd 3 vívjatok kemény ~ot a hitért

HARCOL

, Cs 5:39 olyanok lesztek, akik Isten ellen ~nak

1Ti 6:12 ~d meg a hit kiváló harcát

2Ti 2:24 az Úr rabszolgája ne ~jon

HARCOS

, Jr 20:11 Jehova velem volt, mint egy ~

HARMAT

, 5Mó 32:2 szavaim ~ként hullanak majd

HARMATCSEPPEK

, Zs 110:3 ifjaid, mint a ~

HARMONIKUSAN

, Ef 4:16 ~ egybeilleszti

HÁROMSZOR

, 5Mó 16:16 évente ~ jelenjen meg minden férfi

HAS

, Flp 3:19 a ~uk az istenük

HASONLÍT

, 1Mó 1:26 alkossunk embert, aki ~ ránk

Ézs 46:5 kihez ~otok engem?

HASZNOS

, Cs 20:20 elmondok mindent, ami ~

1Ko 6:12 szabad, de nem ~

2Ti 3:16 Istentől ihletett, és ~

HASZON

, 5Mó 8:16 ami a hasznotokra válik a jövőben

Pl 14:23 haszna van mindenféle kemény munkának

Pl 15:27 aki tisztességtelen ~ra tesz szert

1Ko 7:31 akik hasznát veszik a világnak

1Ko 10:24 senki se keresse a maga hasznát, hanem

HASZONTALAN

, Zs 101:3 szemem nem fordítom ~ dolgokra

HATALMÁBA KERÍT

, Zs 119:133 bármiféle álnokság a ~sen

HATALMAK

, Ró 13:1 rendelje alá magát a felsőbb ~nak

Tit 3:1 engedelmeskedjenek a ~nak

HATALOM

, Pl 28:16 aki nem lát tisztán, visszaél a hatalmával

Za 4:6 nem ~mal, hanem az én szellememmel

Mt 28:18 nekem adott minden hatalmat

Lk 4:6 neked adom mindezt a hatalmat

Jn 12:38 kinek mutatta meg Jehova a hatalmát?

2Pt 2:10 akik megvetik a hatalmon levőket

HATÁR

, 1Te 4:6 senki se lépje túl az illendőség ~ait

HATÁROZATLAN

, Jk 1:8 ~ ember ő, ingatag

HÁTRAHAGY

, Flp 2:7 mindent ~ott, rabszolgai formát öltött

HAVIVÉRZÉS

, 3Mó 15:19 ha egy nőnek ~e van, legyen tisztátalan

3Mó 18:19 ne legyen nemi kapcsolatod a ~kor

HÁZ

, 2Sá 7:13 ő fog ~at építeni nevem tiszteletére

Zs 27:4 Jehova ~ában lakhassak

Zs 101:2 feddhetetlen szívvel járok ~amban

Zs 127:1 ha Jehova nem építi a ~at

Ézs 56:7 imádság ~a lesz minden nép számára

Ézs 65:21 ~akat építenek, és bennük laknak

Lk 2:49 az Atyám ~ában kell lennem

Jn 2:16 ne tegyétek Atyám ~át kereskedés ~ává

Jn 14:2 az Atyám ~ában sok lakóhely van

Cs 5:42 ~ról ~ra szakadatlanul tanítottak

Cs 7:48 Isten nem lakik kézzel készített ~akban

Cs 20:20 nyilvánosan és ~ról ~ra tanítsalak

2Ko 5:1 örökkévaló ~ az égben

Héb 3:4 minden ~nak van építője

HÁZAL

, 2Ko 2:17 mi nem ~unk Isten szavával

HÁZASÉLET

, Héb 13:4 a ~ beszennyezetlen

HÁZASSÁG

, 5Mó 7:3 ne lépj velük ~i szövetségre!

1Ko 7:9 jobb ~ot kötni, mint szenvedélytől lángolni

1Ko 7:36 nem vétkezik, kössön ~ot

1Ko 7:38 aki nem köt ~ot, még jobban teszi

1Ko 7:39 szabad arra, hogy ~ot kössön, de

Héb 13:4 a ~ legyen tiszteletre méltó

HÁZASSÁGTÖRÉS

, 2Mó 20:14 ne kövess el ~t!

Mt 5:28 már ~t követett el a szívében

Mt 19:9 mást vesz el, ~t követ el

HÁZASSÁGTÖRŐK

, 1Ko 6:9 ~ nem öröklik a királyságot

HÁZASTÁRS

, 1Ko 7:8 akiknek nincsen ~uk, azt mondom

HÁZIÁLLAT

, Pl 12:10 az igazságos gondoskodik a ~airól

HÁZNÉP

, Ef 2:19 Isten ~éhez tartoztok

HAZUDIK

, Kol 3:9 ne hazudjatok egymásnak

Tit 1:2 Isten, aki nem hazudhat, megígérte

HAZUG

, Zs 101:7 egyetlen ~ sem állhat meg előttem

Pl 19:22 jobb szegénynek lenni, mint ~nak

Jn 8:44 az Ördög ~, és a hazugság atyja

HAZUGSÁG

, Ef 4:25 levettétek a ~ot, igazat mondjatok

2Te 2:11 elhiggyék a ~ot

HEGY

, 1Mó 7:20 a víz a ~ek fölé emelkedett

Zs 24:3 ki juthat fel Jehova ~ére?

Ézs 2:3 menjünk fel Jehova ~ére

Ézs 11:9 nem ártanak sehol szent ~emen

Dá 2:35 nagy ~ lett, betöltötte a földet

HÉT

, Dá 9:24 hetven ~ lett kiszabva

1Ko 16:2 a ~ első napján tegyen valamit félre

HETVEN

, Dá 9:24 ~ hét lett kiszabva népedre

HIÁBA

, Mt 15:9 ~ imádnak engem

HIÁBAVALÓ

, Ézs 45:19 erőfeszítéseitek ~ak lesznek

Ézs 65:23 kemény munkájuk nem ~

1Ko 15:58 fáradozásotok nem ~

Ef 4:17 akiket a ~ gondolataik vezérelnek

HIÁBAVALÓSÁG

, Pr 1:2 a legnagyobb ~!

Ézs 41:29 fémbálványaik szél és ~

HIÁNYOSSÁG

, 3Mó 22:21 ne legyen benne ~

Ró 14:1 fogadjátok szívesen, akinek ~ai vannak

HIÁNYZIK

, Flp 1:8 mennyire hiányoztok

HIBA

, Jób 6:24 megértenem, milyen ~t követtem el

HÍR

, 2Mó 23:1 ne terjessz valótlan ~t

4Mó 14:36 rossz ~rel tértek vissza

Zs 112:7 semmilyen rossz ~től nem fél

Pl 25:25 messzi földről való jó ~

Dá 11:44 ~ek jönnek, amelyek felkavarják

HIRDET

, 2Mó 9:16 hogy hirdessék a nevemet

Mt 9:35 Jézus ~te a jó hírt

Mt 24:14 a királyságról szóló jó hírt ~ni fogják

1Ko 11:26 az Úr halálát ~itek, míg el nem jön

2Ti 4:2 hirdesd a szót késedelem nélkül

HÍRNÉV

, 1Mó 11:4 szerezzünk magunknak ~et

Pl 22:1 jobb a jó ~ a nagy gazdagságnál

Pr 7:1 jobb a jó ~ a jó olajnál

HIRTELEN

, Lk 21:34 nehogy ~ érjen el benneteket az a nap

HISZ

, Zs 27:13 hol lennék, ha nem hittem volna?

Jn 3:16 aki ~ benne, ne pusztuljon el

Jn 20:29 boldogok, akik nem látnak, mégis ~nek

2Te 2:12 nem hittek az igazságban

HIT

, Lk 17:6 akkora ~etek lenne, mint egy mustármag

Lk 18:8 az Emberfia talál-e ilyen ~et a földön?

Ró 1:17 az igazságos a ~e miatt fog élni

Ró 4:20 erős lett a ~e által

2Ko 4:13 ugyanilyen a ~ünk, mi is beszélünk

2Ko 5:7 a ~ünk vezet minket

Ef 4:5 egy Úr, egy ~, egy keresztség

2Te 3:2 nem mindenkié a ~

2Ti 1:5 képmutatás nélküli ~ed

Héb 11:1 a ~ a remélt dolgokba vetett bizalom

Héb 11:6 ~ nélkül lehetetlen Isten kedvére lenni

Héb 13:7 legyen olyan ~etek, mint nekik

Jk 2:26 a ~ halott tettek nélkül

1Pt 1:7 kipróbált ~etek

HITEHAGYÁS

, 2Te 2:3 előbb eljön a ~

HITEHAGYOTT

, Pl 11:9 a ~ tönkreteszi az embertársát

HITTESTVÉR

, Ga 6:10 elsősorban a ~einkkel

HÍZELEG

, Pl 29:5 aki ~ embertársának, hálót feszít ki elé

Júd 16 másoknak ~nek haszonlesésből

HÍZELGÉS

, Ró 16:18 ~sel tévútra viszik

HÍZELGŐ

, Pl 26:28 a ~ száj bukást okoz

, Ézs 1:18 bűneitek fehérré lesznek, mint a ~

HOLD

, Jóe 2:31 a ~ vérré válik

Lk 21:25 jelek a napban, a ~ban és a csillagokban

HOLNAP

, Pl 27:1 ne dicsekedj a ~pal

1Ko 15:32 együnk, igyunk, ~ úgyis meghalunk

HOMÁLY

, So 1:15 sötétség és ~ napja

HOMLOK

, Ez 3:9 kovakőnél keményebbé tettem a ~odat

Ez 9:4 tégy jelet azoknak a ~ára, akik

HOMOK

, 1Mó 22:17 annyian lesznek utódaid, mint a ~szemek

Jel 20:8 annyian vannak, mint a tenger ~ja

HOMOSZEXUÁLIS

, 1Ko 6:9 ~ férfiak

HONFITÁRS

, 1Te 2:14 szenvedtetek ~aitok miatt

HORDOZ

, Ró 15:1 ~nunk kell azok gyengeségeit

HORGONY

, Héb 6:19 a reménység a lélek ~a

HÚSEVŐ

, Pl 23:20 falánk ~k

, 1Ko 4:2 a sáfároktól elvárják, hogy ~ek legyenek

HŰSÉG

, Én 8:6 a ~ rendíthetetlen, mint a sír

Mi 6:8 igazságosan cselekedj, szeresd a ~et

Ha 2:4 az igazságos a ~e miatt élni fog

HŰSÉGES

, 1Sá 2:9 ~einek lépteit megoltalmazza

2Sá 22:26 a ~hez ~ vagy

Zs 16:10 nem engeded, hogy ~ szolgád meglássa

Zs 37:28 Jehova nem hagyja el ~eit

Lk 16:10 aki ~en bánik a legkevesebbel

1Ko 10:13 Isten ~, és nem fogja engedni

Jel 2:10 legyél ~ mindhalálig

HŰTLEN

, Ma 2:15 senki se legyen ~ a feleségéhez

I

IDEGEN

, Jn 10:5 nem ismerik az ~ek hangját

IDEIGLENES

, Héb 11:13 ~ lakosok

IDEIG-ÓRÁIG

, Héb 11:25 mint hogy ~ élvezze a bűnt

IDŐ

, Pr 3:1 mindennek meghatározott ideje van

Dá 7:25 ideig, ~kig és fél ~ig

Jn 7:8 az én ~m még nem jött el

1Ko 7:29 a hátralevő ~ rövidre van szabva

Ef 5:16 használjátok ki az ~töket

IDŐSKOR

, Zs 92:14 még ~ukban is virulnak

IDŐSZAKOK

, Dá 2:21 megváltoztatja az időket és az ~at

Cs 1:7 nem szükséges tudnotok az ~ról

1Te 5:1 az időkről és az ~ról

IFJÚ

, Zs 110:3 ifjaid, mint a harmatcseppek

IGA

, 1Ki 12:14 még nehezebbé teszem ~tokat

Mt 11:30 az én ~m kellemes, az én terhem könnyű

Mt 19:6 amit Isten közös ~ba fogott

2Ko 6:14 ne kerüljetek felemás ~ba nem hívőkkel!

IGAZ

, Jn 17:3 megismerjék az egyetlen ~ Istent

Ef 4:25 ~at mondjon mindegyikőtök

Flp 4:8 amik csak ~ak, szeretetre méltók

IGAZGATÁSI RENDSZER

, Ef 1:10 egy ~rel ismét egyesít

IGAZSÁG

, Zs 15:2 szívében az ~ot szólja

Zs 119:160 szavadnak lényege ~

Pl 23:23 vegyél ~ot, és soha ne add el

Jn 4:24 szellemmel és ~gal kell imádni

Jn 8:32 megismeritek az ~ot, és az szabaddá tesz

Jn 14:6 én vagyok az út, az ~ és az élet

Jn 16:13 az ~ szelleme segít megérteni

Jn 17:17 szenteld meg őket az ~ által

Jn 18:38 Pilátus: mi az ~?

2Ko 13:8 semmit sem tehetünk az ~ ellen

2Pt 1:12 megszilárdultatok az ~ban

3Jn 4 a gyermekeim az ~ban járnak

IGAZSÁGOS

, 1Mó 15:6 Isten ezért ~nak tartotta őt

Jób 40:8 megkérdőjelezed, hogy ~ vagyok?

Zs 34:19 sok baj éri az ~t

Zs 37:25 nem láttam, hogy elhagyta volna az ~t

Zs 72:7 virágzik napjaiban az ~

Zs 141:5 ha az ~ ver engem

Pl 24:16 ha hétszer esik is el az ~

1Pt 3:12 Jehova szeme az ~akon van

IGAZSÁGOSAN

, Mi 6:8 ~ cselekedj, szeresd a hűséget

IGAZSÁGOSSÁG

, Zs 37:28 Jehova szereti az ~ot

Zs 45:7 szeretted az ~ot, és

Pl 29:4 király megszilárdítja az országot ~gal

Pr 5:8 ha azt látod, semmibe veszik az ~ot

Ézs 26:9 ~ról tanulnak a föld lakói

Ézs 32:1 az ~ért fog uralkodni a király

Ézs 60:17 az ~ot munkaadóddá

So 2:3 törekedjetek az ~ra

Cs 28:4 az ~ nem hagyja tovább élni

2Pt 3:13 ezekben ~ fog uralkodni

IGAZSÁGOT SZOLGÁLTAT

, Lk 18:7 Isten vajon nem szolgáltat igazságot?

IGAZSÁG SZAVA

, 2Ti 2:15 helyesen használja az ~t

IGAZSÁGTALAN

, 5Mó 32:4 Isten sosem ~

Jób 34:12 a Mindenható nem ítél ~ul

Cs 24:15 lesz feltámadásuk az ~oknak

Ró 9:14 Isten ~? Semmiképpen sem!

1Ko 6:7 inkább ~ul bánjanak veletek

1Ko 6:9 ~ok nem öröklik a királyságot

1Pt 2:19 kedves dolog, ha azért szenved ~ul

IGEN

, Mt 5:37 legyen a ti ~etek ~

ÍGÉRET

, 1Ki 8:56 egyetlen szó sem hiúsult meg ~éből

Zs 15:4 megtartja az ~ét, ha abból kára

2Ko 1:20 ~ei őáltala lettek igenné

Héb 10:23 hű az, aki ~et tett

IHLETÉS

, 1Kr 28:12 ~ által kapott

IHLETETT

, 2Ti 3:16 a teljes Írás Istentől ~

ILLENDŐEN

, Ró 13:13 ~ viselkedjünk, mint nappal

1Ko 14:40 minden ~ történjen

ILLÉS

, Jk 5:17 ~nek a mieinkhez hasonló érzései

ILLŐ

, Lk 3:8 teremjetek megbánáshoz ~ gyümölcsöket

IMA

, Zs 65:2 ó, ~ meghallgatója

Pl 15:8 a becsületesek ~jában örömét leli

Pl 28:9 még az ~ja is utálatos

Ró 12:12 legyetek állhatatosak az ~ban

Jk 5:15 a hitből fakadó ~ meggyógyítja

1Pt 3:7 hogy ~itok akadályba ne ütközzenek

Jel 8:4 füstje a szentek ~ival együtt

IMÁD

, Mt 4:10 Jehovát, a te Istenedet ~d

Jn 4:24 szellemmel és igazsággal ~ni

IMÁDKOZIK

, 2Ki 19:15 Ezékiás imádkozni kezdett

Dá 6:13 naponta háromszor is ~

Mt 5:44 imádkozzatok azokért, akik üldöznek

Mt 6:9 ti tehát így imádkozzatok

Mr 1:35 kora reggel imádkozni kezdett

Mr 11:24 higgyétek, hogy amiért imádkoztok

Lk 5:16 gyakran elhagyatott helyen imádkozott

Cs 12:5 Péter börtönben, a gyülekezet imádkozott

Ró 8:26 nem tudjuk, miért kellene imádkoznunk

1Te 5:17 szüntelenül imádkozzatok!

2Te 3:1 kitartóan imádkozzatok értünk

IMÁDSÁG

, Zs 141:2 ~om, mint füstölőszer

INDÍTÉK

, Pl 16:2 Jehova megvizsgálja az ~okat

INGERLÉKENY

, Pl 21:19 ~, házsártos feleséggel

INGERÜLT

, 1Ko 13:5 nem válik ~té

INGYEN

, Mt 10:8 ~ kaptátok, ~ adjátok

1Ko 9:18 ~ hirdethetem a jó hírt

Jel 22:17 vegye az élet vizét ~

INT

, Ga 6:1 próbáljátok szelíden ~eni

ÍNYENCFALAT

, Dá 1:5 adjanak nekik az ~okból

ÍR

, Ró 15:4 az oktatásunkra ~ták meg

1Ko 4:6 ne menjetek túl azokon, amik ~va vannak

IRÁNYÍT

, Jr 10:23 lépteit sem ~hatja az ember

1Ko 6:12 nem hagyom, hogy bármi is ~son

1Te 5:12 tiszteljétek, akik ~ást nyújtanak

ÍRÁS

, Mt 22:29 nem ismeritek sem az ~okat

Lk 24:32 teljesen feltárta nekünk az ~okat

Cs 17:2 érvelt nekik az ~okból

Cs 17:11 naponta gondosan vizsgálva az ~okat

Ró 15:4 az ~okból származó vigasztalás által

2Ti 3:16 a teljes ~ Istentől ihletett

IRGALMAS

, 5Mó 4:31 Jehova, a ti Istenetek ~ Isten

1Kr 21:13 ő nagyon ~

Zs 78:38 ő ~ volt; megbocsátotta

Pl 28:13 aki megvallja, azzal ~ak lesznek

Ézs 55:7 térjen vissza Jehovához, aki ~ lesz

Mt 5:7 Boldogok az ~ok

Lk 6:36 legyetek ~ak, ahogy az Atyátok is

2Ko 1:3 a gyengéd és ~ Atya

Jk 5:11 Jehova gyöngéd vonzalmú és ~

IRGALMASSÁG

, Mt 9:13 ~ot akarok, és nem áldozatot

Jk 2:13 az ~ győzedelmeskedik az ítélet fölött

IRGALOM

, Ne 9:19 nagy irgalmadban nem hagytad el

IRIGYKEDIK

, Zs 37:1 ne irigykedj a gonosztevőkre

Zs 73:3 irigykedni kezdtem a gőgösökre

IRTÓZIK

, Ró 12:9 irtózzatok a gonosztól

ISAI

, 1Sá 17:12 ~nak nyolc fia volt

Ézs 11:1 vessző hajt ki ~ tönkjéből

ISKOLA

, Jn 7:15 nem is tanult az ~kban

ISKOLÁZATLAN

, Cs 4:13 ~ és egyszerű emberek

ISMER

, Ézs 5:13 száműzetésbe megy, mert nem ~

Jr 31:34 ~jétek meg Jehovát!

2Ko 6:9 pedig jól ~nek minket

ISMERET

, Pl 1:7 az ~ azzal kezdődik, hogy

Pl 2:10 az ~ kellemessé válik a lelkednek

Pl 24:5 az ember ~tel növeli az erejét

Ézs 11:9 telve lesz a föld Jehova ~ével

Dá 12:4 bőséges lesz az igaz ~

Hó 4:6 mivel elvetetted az ~et

Lk 11:52 elvettétek az ~re nyíló ajtó kulcsát

1Ko 8:1 az ~ felfuvalkodottá tesz, a szeretet

ISTEN

, 5Mó 10:17 Jehova, ~eknek ~e

Mt 27:46 ~em, miért hagytál el engem?

Jn 1:18 ~t egy ember sem látta soha

Jn 17:3 megismerjék az egyetlen igaz ~t

Jn 20:17 felmegyek az én ~emhez és a ti

1Ko 8:4 csak egy ~ van

2Ko 4:4 a világrendszernek az ~e megvakította

Ef 4:6 egy ~e és Atyja mindenkinek

1Jn 4:8 ~ szeretet

ISTEN IRÁNTI ODAADÁS

, 1Ti 4:8 az ~ mindenre hasznos

ISTEN SZAVA

, Ézs 40:8 ~ örökké megmarad

Mr 7:13 érvénytelenné teszitek ~t

1Te 2:13 ~ként fogadtátok

Héb 4:12 ~ élő, és erőt fejt ki

ITALÁLDOZAT

, Flp 2:17 ~ként kiöntetem

ÍTÉL

, Lk 6:37 ne ~jetek meg többé senkit, és

Lk 22:30 trónokon üljetek, hogy ~jétek Izrael

1Ko 6:2 a szentek a világot fogják ~ni

2Ko 1:9 mintha halálra ~tek volna minket

ÍTÉLET

, Pr 8:11 nem hajtják végre gyorsan az ~et

Ézs 26:9 végrehajtod ~eidet a földön

Mt 7:2 amilyen ~et hoztok, olyan ~et

1Ko 11:29 és iszik, ~et von magára

1Pt 4:17 megkezdődjön az ~ Isten házán

ÍTÉLKEZÉS

, Jn 5:22 az Atya az ~t a Fiúra bízta

ÍTÉLKEZIK

, Cs 17:31 kitűzött egy napot, amelyen ~

ÍTÉLŐKÉPESSÉG

, 2Te 2:2 ne veszítsétek el józan ~eteket

IZRAEL

, 1Mó 35:10 ~nek nevezte el

Zs 135:4 ~t választotta különleges népéül

Ga 6:16 béke legyen Isten ~ével

IZZIK

, Ró 12:11 izzatok a szellemtől

IZSÁK

, 1Mó 22:9 megkötözte a fiát, ~ot

J

JAH

, 2Mó 15:2 ~ az én erőm és hatalmam

Ézs 12:2 ~ Jehova az én erőm

JAJ

, Ézs 5:20 ~ azoknak, akik jónak mondják a rosszat

1Ko 9:16 ~ nekem, ha nem hirdetem

Jel 12:12 ~ a földnek és a tengernek

JAKAB 1.

, Lk 6:16 Júdást, aki ~ fia, és

JAKAB 2.

, Cs 12:2 ~ot, János testvérét megölette

JAKAB 3.

, Mr 15:40 Mária, Kisebb ~ anyja

JAKAB 4.

, Mt 13:55 a testvéreit ~nak

Cs 15:13 miután elhallgattak, ~ ezt mondta

1Ko 15:7 megjelent ~nak, aztán az apostoloknak

Jk 1:1 ~tól, Isten rabszolgájától

JÁKOB

, 1Mó 32:24 egy férfi viaskodni kezdett ~bal

JÁNOS 1.

, Mt 21:25 kitől kapta ~ a hatalmát, hogy

Mr 1:9 ~ megkeresztelte Jézust a Jordánban

JÁNOS 2.

, Jn 1:42 te Simon vagy, ~ fia

JÁNOS 3.

, Mt 4:21 Zebedeus fiát, és a testvérét, ~t

JÁR

, Mi 6:8 szerényen ~j Isteneddel

Jn 6:19 látták Jézust, amint a tengeren ~

JÁRVÁNYOS BETEGSÉG

, Lk 21:11 ~ek egyik hely után

JÁSZOL

, Lk 2:7 egy ~ba fektette

JÁTÉK

, Pl 10:23 a szégyenteljes viselkedés csak ~

JAVA

, Ézs 60:5 hozzád jönnek a nemzetek ~i

Ézs 61:6 a nemzetek ~it eszitek

JAVAK

, Héb 10:34 elrabolták javaitokat

JAVÁRA VÁLIK

, 5Mó 10:13 parancsai a javadra válnak

Ézs 48:17 arra tanítalak, ami javadra válik

JEFTE

, Bí 11:30 ~ fogadalmat tett

JEHOVA

, 2Mó 3:15 ~ az én nevem örök időkön át

2Mó 5:2 ki az a ~? egyáltalán nem ismerem ~t

2Mó 6:3 nem tártam fel, mit jelent a ~ név

2Mó 20:7 ~ nevét ne vedd a szádra tiszteletlenül

5Mó 6:5 szeresd ~t teljes szíveddel

5Mó 7:9 ~ az igaz Isten, a hűséges Isten

Zs 83:18 ~, egymaga a legfelségesebb Isten

Ézs 42:8 én vagyok ~. Ez a nevem

Hó 12:5 ~ az ő neve, amelyről emlékeznek rá

Ma 3:6 én vagyok ~, nem változom meg

Mr 12:29 ~ a mi Istenünk, és csak egy ~ van

Ró 14:8 ~ért élünk, ~éi vagyunk

JEHOVA NAPJA

, Jóe 2:1 jön ~, és közel van!

Ám 5:18 mit jelent nektek ~?

So 1:14 Jehova nagy napja közel van

1Te 5:2 ~ úgy jön el, mint a tolvaj éjjel

2Te 2:2 ~ itt van

2Pt 3:12 tartsátok elmétekben ~nak jelenlétét!

JEL

, Ez 9:4 tégy ~et a homlokukra

Mt 24:3 mi lesz a ~e a jelenlétednek

Mt 24:30 megjelenik az Emberfiának ~e

Lk 21:25 lesznek ~ek a napban, a holdban

2Te 2:9 hazug ~eket meg csodákat tesz

Jel 13:17 senki sem, akin nincs ~

JELENLÉT

, Mt 24:3 mi lesz a jele a ~ednek?

Mt 24:37 olyan lesz az Emberfiának a ~e

2Pt 3:4 hol van a megígért ~e?

JELENTÉKTELEN

, Zs 119:141 ~ vagyok, és megvetett, de

1Ko 1:28 a ~eket választotta ki Isten

JELENTKEZIK

, 2Mó 36:2 vágya volt, hogy jelentkezzen a munkára

JEREMIÁS

, Jr 38:6 ~t bedobták a víztárolóba

JERUZSÁLEM

, Jzs 18:28 a jebusziták városa, vagyis ~

Dá 9:25 a ~ helyreállításáról és újjáépítéséről

Mt 23:37 ~, ~! megölöd a prófétákat

Lk 2:41 szokásuk volt elmenni ~be

Lk 21:20 ~et seregek veszik körül

Lk 21:24 ~et tiporni fogják a nemzetek

Cs 5:28 betöltöttétek ~et a tanításotokkal

Cs 15:2 ~be az apostolokhoz és a vénekhez

Ga 4:26 a fenti ~ szabad, és ő a mi anyánk

Héb 12:22 az égi ~hez járultatok

Jel 3:12 az új ~ az égből száll alá

Jel 21:2 új ~ az égből, mint menyasszony

JEZABEL

, 1Ki 21:23 a kutyák fogják megenni ~t

Jel 2:20 megtűröd ~t

JÉZUS

, Mt 1:21 akit nevezz ~nak

, 1Mó 1:31 minden, amit alkotott, ~ volt

1Mó 3:5 tudni fogjátok, mi a ~ és mi a rossz

Ró 5:7 a ~ért még kész volna meghalni valaki

Ró 7:19 nem a ~t teszem, amit akarok

Ga 6:10 tegyünk ~t mindenkivel

JÓB

, Jób 1:9 vajon ok nélkül istenfélő ~?

Jk 5:11 hallottatok ~ kitartásáról

JOG

, Ézs 32:1 a fejedelmek a ~ érdekében uralkodnak

Ez 21:27 eljön az, akié a törvényes ~

1Ko 9:18 nem élek vissza a ~aimmal

JOGAR

, 1Mó 49:10 nem kerül el Júdától a ~

JÓ HÍR

, Ézs 52:7 annak a lába, aki ~t hoz

Mt 24:14 a királyságról szóló ~t hirdetni fogják

Lk 4:43 hirdetnem kell a ~t, mert ezért küldött el

Ró 1:16 nem szégyellem a ~t

1Ko 9:16 jaj nekem, ha nem hirdetem a ~t!

1Ko 9:23 mindent a ~ért teszek

JÓINDULAT

, Ézs 26:10 ha ~tal bánnak is a gonosszal, akkor sem

JÓL VAN

, Mt 25:21 ~, jó és hű rabszolga!

JÓNAK LÁT

, 1Ko 12:18 elhelyezte minden részét, ahogy ~ta

JÓNÁS

, Jón 2:1 ~ imádkozott a hal gyomrából

JONATÁN

, 1Sá 18:3 ~ szövetséget kötött Dáviddal

1Sá 23:16 ~ elment Dávidhoz, hogy segítsen neki

JORDÁN

, Jzs 3:13 a ~ vize megáll

2Ki 5:10 fürödj meg hétszer a ~ban

JÓS

, 3Mó 19:31 ne forduljatok ~okhoz

JOSAFÁT

, 2Kr 20:3 ~ megijedt

JÓSIÁS

, 2Ki 22:1 ~ 31 évig uralkodott

JÓSLÁS

, 5Mó 18:10 ne legyen, aki ~sal foglalkozik

JÓSLAT

, 4Mó 23:23 sem ~ Izrael ellen

JÓZSEF

, 1Mó 39:23 Jehova ~fel volt

Lk 4:22 elálmélkodtak: nem ~nek a fia ez?

JÓZSUÉ

, 2Mó 33:11 a szolgája, ~, Nún fia

JÖVEDELEM

, Pr 5:10 nem elégszik meg a ~mel

JÖVŐ

, Zs 73:17 mígnem megértettem, milyen ~

Pl 24:20 egyetlen gonosznak sincs ~je

JUBILEUMI ÉV

, 3Mó 25:10 ~ lesz ez nektek

JÚDA

, 1Mó 49:10 nem kerül el ~tól a jogar

JÚDÁS

, Mt 27:3 ~ lelkiismeret-furdalást érzett, ezért

JUH

, Zs 100:3 népe vagyunk, és legelőjének ~ai

Ézs 53:7 úgy vitték, mint ~ot a levágásra

Ez 34:12 gondot viselek a ~aimra

Mt 25:33 a ~okat a jobbjára fogja állítani

Jn 21:16 terelgesd a ~ocskáimat

JUTALOM

, Kol 3:24 Jehovától fogtok jutalmat kapni

K

KÁIN

, 1Jn 3:12 nem úgy, mint ~, aki megölte a testvérét

KAKAS

, Mt 26:34 mielőtt a ~ megszólal, megtagadsz

KÁLEB

, 4Mó 13:30 ~ próbálta megnyugtatni a népet

4Mó 14:24 ~ másképp gondolkodik

KÁNA

, Jn 2:1 menyegző a galileai ~ban

KANÓC

, Ézs 42:3 pislákoló ~ot nem olt ki

KAPASZKODIK

, Flp 2:16 erősen kapaszkodtok az élet szavába

KAPCSOLATTARTÁS

, 1Ko 5:9 ne tartsatok kapcsolatot erkölcstelenekkel

KAPU

, Mt 7:13 menjetek be a szűk ~n

KAPZSI

, 1Ko 5:11 ne tartsatok kapcsolatot azzal, aki ~

1Ko 6:10 ~k nem öröklik Isten királyságát

KAPZSISÁG

, Lk 12:15 őrizkedjetek mindenfajta ~tól

KARD

, 1Sá 17:47 nem ~ által ment meg Jehova

Ézs 2:4 ~jaikat ekevasakká kovácsolják

Mt 26:52 akik ~ot fognak, ~ által vesznek el

Ef 6:17 a szellem ~ja, Isten szava

Héb 4:12 Isten szava élesebb a kétélű ~nál

KÁRTÉRÍTÉS

, 2Mó 21:36 ~t kell fizetnie

KATONA

, Za 4:6 nem ~i erővel, hanem a szellememmel

2Ti 2:4 egyetlen ~ sem folyik bele

KECSKÉK

, Mt 25:32 a pásztor különválasztja a juhokat a ~től

KEDV

, Jn 8:29 azt teszem, ami a ~ére van

Ró 15:1 nem járhatunk a magunk ~ében

Ró 15:2 járjon az embertársa ~ében

Ró 15:3 Krisztus sem a maga ~ében járt

1Ko 10:33 mindenkinek a ~ére tenni

Ga 1:10 ha embereknek keresném a ~ét

Ef 1:5 ebben lelte a ~ét, és ez volt az akarata

Ef 6:6 hogy embereknek járjatok a ~ében

Kol 1:10 hogy teljesen a ~ére legyetek

KEDVÉBEN JÁR

, 1Ko 7:33 hogyan járjon a felesége kedvében

KEDVES

, Pl 11:17 a ~ ember magának tesz jót

Cs 28:2 rendkívül ~ek voltak velünk

2Ti 2:24 legyen mindenkivel ~

KEDVESSÉG

, Pl 31:26 a ~ törvénye van nyelvén

KEDVEZ MAGÁNAK

, Mt 16:22 kedvezz magadnak, Uram!

KÉFÁS

, 1Ko 15:5 megjelent ~nak, aztán a tizenkettőnek

Ga 2:11 ~ Antiókiába jött, a szemébe mondtam

KEGYETLEN

, Pl 11:17 a ~ bajt hoz magára

Pl 12:10 a gonoszoknak még az irgalmuk is ~

KELET

, Ézs 41:2 ki hozott valakit ~ felől?

KEMENCE

, Dá 3:17 Istenünk ki tud szabadítani a ~ből

KENYÉR

, Ne 9:15 ~et adtál nekik az égből

Zs 37:25 gyermekei nem kéregettek ~et

Ézs 55:2 miért költitek a pénzt arra, ami nem ~?

Mt 4:4 ne csak ~rel éljen az ember

Mt 6:11 add meg a mai napra való ~ünket

Mt 26:26 Jézus vett egy ~et, és megtörte

Jn 6:35 én vagyok az élet ~e

1Ko 10:17 egy ~ van, mindnyájan abból eszünk

KÉPES

, 2Mó 35:35 ~sé tette őket, hogy tudjanak hímezni

KÉPESÍTETT

, 2Ko 3:5 Istennek köszönhetjük, hogy ~ek vagyunk

KÉPESSÉG

, Mt 25:15 talentumot adott nekik a ~ük szerint

KÉPEZ

, Ef 4:12 ~zék a szenteket

KÉPMUTATÓ

, Ró 12:9 szeretetetek ne legyen ~

KÉPTELENSÉG

, Lk 24:11 ~nek tartották mindezt

KÉPVISELŐ

, Jn 7:29 a ~je vagyok

KÉPZÉS

, 1Pt 5:10 Isten befejezi a ~eteket

KÉR

, 5Mó 10:12 mit ~ tőled Jehova

Zs 2:8 ~d tőlem, és nemzeteket adok

Mt 6:8 tudja, mire van szükségetek, mielőtt ~nétek

Mt 7:7 állandóan ~jetek, és adnak nektek

Jn 14:13 amit csak ~tek a nevemben, megteszem

2Ko 5:20 kérve ~jük: Legyetek békében Istennel!

Ef 3:20 többet tud megtenni, mint amit ~ünk

Flm 9 a szeretet alapján ~lek

1Jn 5:14 bármit ~ünk is az akarata szerint

KERÉK

, Ez 1:16 mintha ~ lett volna a ~ben

KEREKSÉG

, Ézs 40:22 a föld ~e felett lakik

KERES

, 1Kr 28:9 ha ~ed őt, engedi, hogy megtaláld

Ézs 55:6 ~sétek Jehovát, amíg megtalálható

So 2:3 ~sétek Jehovát, ti föld szelídei

Lk 15:8 nem söpri ki a házát, és nem ~i

Jn 4:23 az Atya is olyanokat ~

Cs 17:27 hogy ~sék Istent

Kol 3:1 az odafent levő dolgokat ~sétek

KÉRÉS

, Zs 20:5 teljesítse Jehova a ~edet!

KERESKEDIK

, Jk 4:13 kereskedünk, és nyereséget szerzünk

KERESKEDŐ

, Mt 13:45 egy utazó ~, aki gyöngyöket keres

Jel 18:3 a föld ~i meggazdagodtak

KERESZTÉNYEK

, Cs 11:26 a tanítványokat ~nek nevezték

KERESZTSÉG

, 1Pt 3:21 a ~ most titeket is megment

KÉRLEK

, 1Mó 15:5 nézz fel, ~, az égre

KÉRLEL

, Ró 12:1 ~lek titeket Isten könyörülete által

KERT

, 1Mó 2:15 az Éden ~jébe helyezte

KERUB

, 1Mó 3:24 ~okat állított, és egy lángoló kardot

Ez 28:14 kijelöltelek felkent ~nak

KERÜL

, Ézs 53:3 megvetett volt, és ~ték az emberek

KÉSEDELEM

, 2Ti 4:2 hirdesd ~ nélkül

KESEREG

, Mt 5:4 boldogok, akik ~nek

KESERŰ

, Kol 3:19 ne érezzetek ~ haragot irántuk

KESERŰSÉG

, Pl 14:10 a szív tudja, milyen ~ van benne

Ef 4:31 rosszindulatú ~, harag, indulat

KESERVESEN

, Mt 26:75 kiment, és ~ sírt

KÉSIK

, Lk 12:45 azt mondja magában: ~ az uram

KÉSLEKEDIK

, Ézs 46:13 nem késlekedek a megmentéssel

Ha 2:3 ha késlekedne is, várj rá

2Pt 3:9 nem ~, hogy beteljesítse az ígéretét

KÉSZ

, 2Mó 19:8 ~ek vagyunk megtenni

Mt 24:44 legyetek ~en

Ró 1:15 ~ vagyok hirdetni a jó hírt

KÉSZAKARVA

, Héb 10:26 ha ~ követünk el bűnt

KÉSZÍT

, Jn 14:2 elmegyek, hogy helyet ~sek

KÉSZSÉG

, Zs 110:3 néped ~gel ajánlkozik

1Pt 5:2 terelgessétek Isten nyáját ~gel

KÉSZSÉGES

, Zs 51:12 indíts arra, hogy ~en engedelmeskedjek

Ef 6:15 ~en hirdessétek a jó hírt

KÉTELKEDIK

, Mt 21:21 ha hisztek, és nem kételkedtek

Jk 1:6 hittel kérje, nem kételkedve

Júd 22 irgalmasak a kételkedőkkel

KÉTFELÉ

, 1Ki 18:21 meddig sántikáltok még ~?

KETTESÉVEL

, Lk 10:1 kijelölt 70-et, és elküldte őket ~

KEVÉS

, Ézs 60:22 a ~ ezerré lesz

KÉZ

, Zs 145:16 megnyitod a ~ed

Ézs 35:3 erősítsétek a gyönge ~eket

Ézs 41:10 erősen foglak jobb ~emmel

Za 14:13 saját ~ét a társa ~e ellen emeli

Mt 6:3 ne tudja a bal ~ed, mit tesz a jobb

KEZDET

, Ézs 46:10 ~től fogva megmondom, mi lesz

Za 4:10 kicsoda vetette meg a kicsiny ~ napját?

Mt 24:8 mindez a gyötrő fájások ~e

KEZESSÉG

, Pl 11:15 ~et vállal idegenért

Pl 17:18 kezet ráz, és ~et vállal

KIBÉKÜL

, Mt 5:24 előbb békülj ki a testvéreddel

1Ko 7:11 béküljön ki a férjével

KICSINY

, Za 4:10 ki vetette meg a ~ kezdet napját?

KICSINY NYÁJ

, Lk 12:32 ne félj, ~

KIEGYENLÍTŐDÉS

, 2Ko 8:14 kiegyenlítődjenek a különbségek

KIETLEN

, Ézs 35:1 örül a ~ síkság, és virul

Ézs 35:6 patakok fakadnak a ~ síkságon

KIFÁRAD

, Ga 6:9 aratunk, ha nem fáradunk ki

KIFOG

, Lk 5:10 mostantól embereket fogsz ki

KÍGYÓ

, 1Mó 3:4 ~ ezt mondta az asszonynak

Jn 3:14 Mózes felemelte a ~t a pusztában

KIHASZNÁL

, 2Ko 7:2 senkit sem használtunk ki

KIIGAZÍTÁS

, 2Ko 13:11 örüljetek, tegyetek ~okat

KIJÖN

, Ézs 52:11 jöjjetek ki onnan, semmi tisztátalant

KIKUTAT

, Pl 25:2 királyok dicsőségére válik valamit ~ni

KIMAGASLÓ

, 1Ko 12:31 mutatok egy ~ utat

KIMEGY

, Jel 18:4 menjetek ki belőle, népem!

KIMENETEL

, Ézs 46:10 megmondom, mi lesz a ~e

KIMERÜL

, Ézs 40:28 Jehova soha nem merül ki

KIMUTAT

, Ró 5:8 Isten azáltal mutatja ki a szeretetét

KINCS

, Pl 2:4 kutatsz, mint rejtett ~ek után

Pl 10:2 gonoszsággal szerzett ~nek nincs haszna

Mt 6:21 ahol a ~ed, ott lesz a szíved

Mt 13:44 királyság, mint a mezőn elrejtett ~

Lk 6:45 jót hoz elő szívének jó ~éből

Lk 12:33 maradandó ~ az égben

2Ko 4:7 ez a ~ünk cserépedényekben van

KI NEM ÉRDEMELT KEDVESSÉG

, Jn 1:17 ~ Jézus által

1Ko 15:10 ~e nem bizonyult hiábavalónak

2Ko 6:1 ne éljetek vissza Isten ~ével

2Ko 12:9 elég neked a ~em

KÍNLÓDIK

, Ró 8:22 egész teremtés ~

KÍNOSZLOP

, Mt 10:38 nem fogadja el a ~át

Lk 9:23 nap nap után vegye fel a ~át

KINYILATKOZTAT

, 1Ko 2:10 nekünk nyilatkoztatta ki szelleme által

Ef 3:5 a titkot ~ták az apostoloknak

KIÖNT

, Zs 62:8 öntsétek ki előtte a szíveteket!

KIPRÓBÁL

, 1Ti 3:10 először próbálják ki őket

KIRABOL

, 3Mó 19:13 ne rabold ki őket

KIRÁLY

, Bí 21:25 akkor nem volt ~ Izraelben

1Sá 23:17 ~ leszel, én pedig második

Zs 2:6 magam iktattam be ~omat a Sionon

Pl 21:1 a ~ szíve, mint a patakok vize

Pl 22:29 ért a munkájához? ~ok elé fog állni

Ézs 32:1 igazságosságért fog uralkodni a ~

Za 14:9 Jehova ~ lesz az egész föld felett

Mt 21:5 ~od jön, szamárháton

Mt 27:29 légy üdvözölve, te zsidók ~a!

Lk 21:12 ~ok meg kormányzók elé fognak vinni

Jn 19:15 nem ~unk van, hanem császárunk

Cs 4:26 a föld ~ai tettre keltek

1Ko 15:25 ~ként kell uralkodnia, míg

Jel 1:6 ~okká meg Istenének a papjaivá tett

Jel 5:10 ~okként fognak uralkodni a föld felett

Jel 18:3 ~ai erkölcstelenséget követtek el

KIRÁLYNŐ

, 1Ki 10:1 Sába ~je eljött Salamonhoz

KIRÁLYSÁG

, 2Mó 19:6 papok ~a lesztek

Dá 2:44 az ég Istene létrehoz egy ~ot

Dá 7:14 hatalmat, méltóságot és ~ot kapott

Dá 7:18 a szentjei fogják megkapni a ~ot

Mt 4:8 megmutatta neki a világ összes ~át

Mt 6:10 jöjjön el a ~od. Legyen meg az akaratod

Mt 6:33 tegyétek első helyre a ~ot

Mt 21:43 a ~ot olyan nemzetnek adják

Mt 24:14 a ~ról szóló jó hírt hirdetni fogják

Mt 25:34 jöjjetek, örököljétek a ~ot

Lk 12:32 helyesnek látta, hogy nektek adja a ~ot

Lk 22:29 szövetséget kötök veletek egy ~ra

Jn 18:36 az én ~om nem része e világnak

Cs 1:6 mostanában állítod helyre a ~ot?

1Ko 15:24 átadja a ~ot Istenének

Ga 5:21 aki ilyesmit tesz, nem örökli Isten ~át

Kol 1:13 átvitt minket Fiának a ~ába

Jel 11:15 a világ ~a Krisztus ~a lett

KISEBB

, Lk 9:48 aki ~ módjára viselkedik

KISEGÍTŐSZOLGA

, 1Ti 3:8 a ~k legyenek

KÍSÉRTÉS

, Mt 6:13 ne vigyél minket ~be

Mt 26:41 imádkozzatok, hogy ~be ne essetek

1Ko 10:13 csak olyan ~ ér, ami másokat is

KISGYERMEK

, Mt 11:16 hasonló a piactereken ülő ~ekhez

Mt 18:3 ha nem lesztek olyanok, mint a ~ek

Mt 19:14 hagyjátok hozzám jönni a ~eket

Lk 9:47 fogott egy ~et, maga mellé állította

Lk 10:21 a ~eknek tártad fel

1Ko 14:20 abban legyetek ~ek, ami rossz

KISLÁNY

, 2Ki 5:2 fogságba vittek egy ~t

KISZÁMÍT

, Lk 14:28 előbb leül, és ~ja a költségeket

KITART

, Mt 24:13 aki mindvégig ~, megmenekül

Lk 8:15 termést hoznak, miközben ~anak

Lk 22:28 ~ottatok mellettem próbáimban

Ró 12:12 tartsatok ki a nyomorúságban

1Ko 4:12 amikor üldöznek, türelmesen ~unk

KITARTÁS

, Lk 21:19 ~otok által megőrzitek életeteket

Ró 5:3 nyomorúság ~t eredményez

Jk 1:4 ~ hadd érje el a célját

Jk 5:11 hallottatok Jób ~áról

KIVÁLASZT

, Cs 9:15 ~ottam őt, hogy tanúskodjon

KÍVÁN

, 2Mó 20:17 ne ~d más ember feleségét!

KÍVÁNSÁG

, Ga 5:16 nem tesztek olyat, ami testi ~ból fakad

Ef 2:3 követtük a testünk ~ait

2Ti 2:22 menekülj a fiatalkorral járó ~októl

Jk 1:14 a saját ~a vonzza és csábítja

1Pt 2:11 tartózkodjatok a testi ~októl

1Jn 2:16 a test ~a, a szem ~a

KIVÉTELEZ

, Jk 2:9 ha továbbra is ~tek

KIVÍV

, Flp 1:7 ~ni a jogot, hogy hirdethessük

KÍVÜLÁLLÓ

, Kol 4:5 bánjatok bölcsen a ~kkal

KÍVÜL LEVŐK

, 1Ko 5:13 a ~et Isten ítéli meg

KIZÁRÓLAGOS ODAADÁS

, 2Mó 34:14 Jehova ~t vár el

KOBRA

, Ézs 11:8 a ~ lyukánál fog játszadozni

KOCKÁZTAT

, Ró 16:4 az életüket ~ták értem

KOPASZ

, 3Mó 13:40 ha egy férfi ~odik, akkor tiszta ő

3Mó 21:5 ne nyírják ~ra a fejüket

2Ki 2:23 menj innen, ~!

KORÁBBI

, Ézs 65:17 a ~ dolgok észbe sem jutnak

KÓRAH

, 4Mó 26:11 ~ fiai nem haltak meg

Júd 11 ~ lázadó beszéde

KORLÁT

, Zs 119:96 parancsolataidnak nincsenek ~ai

KORLÁTOZ

, 1Ko 7:35 nem azért, hogy ~zalak titeket

KORNÉLIUSZ

, Cs 10:24 ~ összehívta a rokonait meg a barátait

KORONA

, Pl 12:4 a derék feleség férje ~ja

Mt 27:29 tövis~t fontak

1Ko 9:25 olyan ~t kapjanak, amely tönkremegy

KOSÁR

, Mt 14:20 a maradékkal 12 ~ telt meg

KOVÁSZ

, Mt 13:33 az egek királysága olyan, mint a ~

1Ko 5:6 egy kevés ~ az egész tésztát megkeleszti

, Dá 2:34 ~ vált le kéz érintése nélkül

Mt 21:42 a ~, amelyet az építők elvetettek

Lk 19:40 ha hallgatnának, a ~vek kiáltanának

KÖLCSÖN

, Pl 19:17 jóindulatú a szegénnyel, Jehovának ad ~

KÖLCSÖNKÉR

, Zs 37:21 ~ a gonosz, de nem adja meg

KÖLCSÖNKÉRŐ

, Pl 22:7 a ~ szolgája a kölcsönadónak

KÖLCSÖNÖSEN

, Ró 1:12 ~ bátorítsuk egymást

KÖLCSÖNÖZ

, Lk 6:35 ~zetek, semmit sem remélve vissza

KÖLTŐ

, Cs 17:28 ahogy a ~itek közül is mondták

KÖLTSÉG

, Lk 14:28 előbb számítsa ki a ~eket

KÖNNY

, 2Ki 20:5 hallottam imádat, láttam ~eidet

Zs 6:6 ~eimmel áztatom ágyamat

Pr 4:1 láttam az elnyomottak ~eit

Cs 20:19 szolgálva az Úrnak ~ekkel

Cs 20:31 ~ek között intettelek

Héb 5:7 Krisztus ~ekkel esedezett

Jel 21:4 letöröl minden ~et a szemükről

KÖNNYHULLATÁS

, Zs 126:5 akik ~sal vetnek

KÖNYÖRGÉS

, Jk 5:16 az igazságos ember ~ének

KÖNYÖRÖG

, 1Ti 2:1 ~jön mindenfajta emberért

KÖNYÖRÜLETES

, 2Mó 34:6 Jehova irgalmas és ~

1Jn 3:17 mégsem ~ vele

KÖNYÖRÜLETESSÉG

, Kol 3:12 vegyétek fel a gyengéd ~et

KÖNYV

, 2Mó 32:33 kitörlöm a ~emből

Jzs 1:8 folyton beszélj arról, ami a törvény~ben áll

Pr 12:12 a sok ~ írásának nincs vége

Ma 3:16 emlék~et írtak

Cs 19:19 mindenki előtt elégették a ~eiket

Jel 20:15 akit nem találtak beírva az élet ~ébe

KÖP

, Mt 26:67 arcába ~tek, és ütötték

KÖRÜLMETÉLTSÉG

, Ró 2:29 a szív ~e szellem által

1Ko 7:19 nem a ~ számít

KŐSZIKLA

, 5Mó 32:4 ~, cselekedete tökéletes

KÖSZÖN

, 2Jn 10 ne is ~jetek neki!

KÖTÉL

, Pr 4:12 a hármas ~et nem lehet szétszakítani

KÖTELÉK

, Ef 4:3 a béke egyesítő ~ében

Kol 3:14 a szeretet az egység tökéletes ~e

KÖTELESSÉG

, Pr 12:13 ez az ember legfőbb ~e

1Jn 3:16 ~ünk odaadni az életünket

KÖVET 1.

, Ma 3:1 elküldöm ~emet

KÖVET 2.

, Mt 4:20 otthagyták a hálóikat, és ~ték őt

Jn 10:27 juhaim figyelnek, és ~nek

Jel 14:4 ~ik a bárányt, bárhová megy is

KÖVETEL

, Lk 12:48 sokat adtak, sokat ~nek

KÖVETKEZMÉNYEK

, Pl 27:12 a tapasztalatlanok elszenvedik a ~et

KÖVETŐ

, Mt 19:21 gyere, légy a ~m!

KÖZEL

, Zs 145:18 Jehova ~ van mindenkihez, aki szólítja

KÖZELEDIK

, Zs 73:28 olyan jó közelednem Istenhez!

Jk 4:8 közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog

KÖZÖSEN

, 1Ko 7:5 ne fosszátok meg, csak ha ~ úgy döntötök

KÖZÖSSÉG

, 1Pt 2:17 a testvérek egész ~ét szeressétek

KÖZVETÍTŐ

, 1Ti 2:5 egy ~ van Isten és az emberek között

KÖZSZEMLE

, 1Ko 4:9 az apostolokat utolsókként ~re tették

KRISZTUS

, Mt 16:16 te vagy a ~, Isten Fia

Lk 24:26 szükség volt arra, hogy ~ szenvedjen?

Jn 17:3 akit elküldtél, Jézus ~t

Cs 18:28 rámutatva az Írásokból, hogy Jézus a ~

1Ko 11:3 ~ feje Isten

KULCS

, Mt 16:19 neked adom a királyság ~ait

Lk 11:52 elvettétek az ismeretre nyíló ajtó ~át

Jel 1:18 nálam vannak a halál és a sír ~ai

KUTAT

, Dá 12:4 sokan fognak ~ni, és

1Pt 1:10 tudakozódtak és gondosan ~tak

KUTYA

, Pl 26:17 fülön ragad egy ~t

Pr 9:4 jobb egy élő ~, mint

2Pt 2:22 a ~ visszatért a hányásához

KÜLD

, Ézs 6:8 itt vagyok én, ~j engem!

KÜLÖNBSÉG

, 3Mó 11:47 ~ a tiszta és

Ma 3:18 látni a ~et az igazságos és

Héb 5:14 ~et tenni a helyes és

KÜLÖNLEGES

, 2Mó 19:5 ~ népemmé választalak

KÜLÖNVÁLASZT

, Mt 25:32 ~ja egymástól az embereket

KÜLSŐ

, 1Sá 16:7 ne a külsejére figyelj

Mt 22:16 nem az emberek külsejét nézed

Jn 7:24 ne ítéljetek többé a ~ alapján

Ga 2:6 Isten nem a ~ alapján ítél

KÜZD

, Lk 13:24 megfeszített erővel ~jetek

Ef 6:12 nem vér és test ellen ~ünk

L

LÁB

, Ézs 52:7 szép annak a ~a, aki jó hírt hoz

Jn 13:5 megmosta a tanítványok ~át

Ró 16:20 összezúzza Sátánt a ~atok alatt

LÁDA

, 2Mó 25:10 készítsetek egy ~t akáciafából

2Sá 6:6 Uzzah odanyúlt a ~hoz

1Kr 15:2 senki sem hordozhatja a ~t, csak a léviták

LAKIK

, Ézs 45:18 azért formálta meg, hogy lakjanak rajta

LAKOMA

, Ézs 25:6 ~ ételekből és borból

LÁMPA

, Mt 25:1 tíz szűz, akik fogták a ~ikat

LÁMPÁS

, Zs 119:105 ~ a te szavad, mely irányítja

Mt 6:22 a test ~a a szem

LÁNDZSA

, 1Sá 18:11 elhajította a ~t: falhoz szegezem Dávidot!

LANGYOS

, Jel 3:16 mivel ~ vagy

LÁNY

, Jóe 2:28 fiaitok meg ~aitok prófétálni fognak

Mr 5:42 a ~ felkelt, és járkálni kezdett

Lk 8:49 meghalt a ~od!

Cs 21:9 négy hajadon ~a prófétált

2Ko 6:18 a fiaim és a ~aim lesztek

LÁNYTESTVÉR

, 5Mó 27:22 aki lefekszik a ~ével

LASSÚ

, Jk 1:19 ~ a szólásra, ~ a haragra

LÁT

, Jn 1:18 Istent egy ember sem ~ta soha

Jn 14:9 aki engem ~ott, ~ta az Atyát is

Kol 3:22 ne csupán akkor, amikor ~nak titeket

LÁTHATATLAN

, Ró 1:20 ~ tulajdonságai világosan látszanak

2Ko 4:18 a ~okon tartjuk a szemünket

Héb 11:27 mintha látná azt, aki ~

LÁTOGAT

, Cs 15:36 látogassuk meg a testvéreket

LÁTOMÁS

, Dá 10:14 ~ arról, hogy mi fog történni

LÁTSZAT

, 2Ko 10:7 ~ alapján ítéltek

LÁZADÁS

, 1Sá 15:23 a ~ éppolyan, mint a jóslás

LÁZADÓ

, 4Mó 20:10 halljátok meg, ti ~k!

Pl 24:21 ne keveredj a ~k közé

LÁZÁR

, Lk 16:20 egy ~ nevű koldus

Jn 11:11 ~, a barátunk elaludt

Jn 11:43 ~, jöjj ki!

LEFOGLAL

, Lk 21:34 az élet aggodalmai ~janak

LEGBELÜL

, Ró 7:22 az az ember, aki ~ vagyok

LEGBENSŐBB

, Jel 2:23 a ~ gondolatokat kutatja

LEGELŐ

, Ézs 30:23 állataitok tágas ~n

LEGELTET

, Jn 21:17 legeltesd a juhocskáimat

LEGFELSÉGESEBB

, Zs 83:18 Jehova a ~ Isten

Dá 4:17 megtudják, hogy a ~ Isten uralkodik

LEGFŐBB ÚR

, Zs 73:28 a ~at tettem menedékemmé

Cs 4:24 ~, te alkottad az eget és a földet

LEGKEVESEBB

, Lk 16:10 aki hűségesen bánik a ~el, a sokkal is

LEGSZÁNALOMRAMÉLTÓBB

, 1Ko 15:19 mi vagyunk a ~ emberek

LEGYŐZ

, Jr 1:19 nem győznek le

Jn 16:33 bátorság! Én ~tem a világot

Ró 12:21 a rosszat mindig győzd le a jóval

2Ko 10:4 ~ni mélyen gyökerező dolgokat

LEHANGOLT

, Flp 2:26 Epafroditusz ~, mert

1Te 5:14 beszéljetek vigasztalóan a ~akkal

LEHELET

, 1Mó 2:7 orrába lehelte az élet ~ét

LEHETETLEN

, 1Mó 18:14 ~ Jehovának?

Jób 42:2 semmi sem ~ neked

Mt 19:26 embereknek ez ~, de Istennek lehetséges

LEHETŐSÉG

, Ga 6:10 amíg ~ünk van rá, tegyünk jót

LÉLEGZET

, Zs 104:29 elveszed ~üket, meghalnak

LÉLEGZIK

, Zs 150:6 minden, mi ~, dicsérje Jahot!

LÉLEK

, 4Mó 31:28 egy lelket az emberek közül, a csordából

Ez 18:4 amely ~ vétkezik, az hal meg

Mt 22:37 szeresd Jehovát teljes lelkeddel

LELKIISMERET

, Ró 2:15 ~ük velük együtt tanúskodik

Ró 13:5 a ~etek miatt is

1Ko 8:12 megsebzitek a gyenge ~üket

1Ti 4:2 a ~e, mintha bélyegzővassal lenne

1Pt 3:16 őrizzétek meg a jó ~et

1Pt 3:21 jó ~et kértek

LEMÁSOL

, 5Mó 17:18 másolja le a törvényt

LEMOS

, Zs 51:2 mosd le rólam vétkemet

LÉNYEG

, Ró 2:20 az igazság ~ét

2Ti 1:13 az egészséges szavak ~e

LEOPÁRD

, Ézs 11:6 a ~ a kecskegidával heveredik le

Dá 7:6 másik vadállat; ~hoz hasonlított

LÉPCSŐ

, 1Mó 28:12 ~ vezetett az égbe

LEPEL

, 2Ko 3:15 ~ borítja a szívüket

LÉPÉS

, Jr 10:23 lépteit sem irányíthatja az ember

Ga 6:1 ha valaki hibás ~t tesz

LEPRA

, Lk 5:12 egy férfi, akit elborított a ~

LEPRÁS

, 3Mó 13:45 ~ kiáltsa: tisztátalan, tisztátalan!

4Mó 12:10 Mirjam ~ lett

LERÉSZEGEDIK

, Ef 5:18 ne részegedjetek le

LEROMBOL

, Ró 14:20 ne romboljátok le Isten munkáját

LEVÁGÁS

, Ézs 53:7 úgy vitték, mint juhot a ~ra

LEVEGŐ

, 1Ko 9:26 ne a ~t üssem

1Ko 14:9 a ~be fogtok beszélni

Ef 2:2 a ~ hatalmának az uralkodója

LEVÉL

, Ez 47:12 ~eik gyógyítanak

Mt 24:32 mihelyt fiatal ága ~eket hajt

LÉVI

, Ma 3:3 megtisztítja ~ fiait

LÉVITA

, 2Mó 32:26 az összes ~ Mózes köré gyűlt

4Mó 3:12 a ~k az enyémek lesznek

2Kr 35:3 a ~knak, akik egész Izraelt oktatták

LÍDIA

, Cs 16:14 ~, aki bíborárus volt Tiatirából

LILIOM

, Lk 12:27 hogyan növekednek a ~ok

, Jel 6:2 fehér ~vat láttam, a rajta ülőnél pedig

Jel 19:11 ott volt egy fehér ~

LOGIKUS

, Lk 1:3 leírom a történteket ~ sorrendben

Cs 9:22 ~an bebizonyította, hogy Jézus

LOP

, 2Mó 20:15 ne ~j!

Pl 30:9 ~jak, és szégyent hozzak Istenemre

Ef 4:28 aki ~, többé ne ~jon

LOPÓTÖK

, Jón 4:10 sajnálod a ~öt

LÓT

, Lk 17:32 emlékezzetek ~ feleségére!

2Pt 2:7 megszabadította az igazságos ~ot

LUKÁCS

, Kol 4:14 ~, a szeretett orvos

LUSTA

, Pl 6:6 menj a hangyához, te ~

Pl 10:26 mint a füst a szemnek, olyan a ~

Pl 19:24 a ~ belenyúl a tálba

Pl 20:4 a ~ nem szánt hidegben

Mt 25:26 gonosz és ~ rabszolga

Ró 12:11 legyetek szorgalmasak, ne ~k

M

MADÁR

, Mt 6:26 figyeljétek meg gondosan az ég ~ait

MADARÁSZ

, Zs 91:3 megment a ~ csapdájától

MAG

, Lk 8:11 a ~ Isten szava

MAGABIZTOS

, Pl 28:1 az igazságos ~, mint az oroszlán

MAGA DOLGÁVAL TÖRŐDIK

, 1Te 4:11magatok dolgával törődtök

MAGÁRA HAGY

, 5Mó 31:8 nem hagy cserben, nem hagy magadra

Jn 8:29 nem hagyott magamra, mert azt teszem

Héb 13:5 soha nem hagylak magadra

MAGASRÖPTŰ

, 1Ko 2:1 nem ~ beszéddel mentem

MAGATOKÉI VAGYTOK

, 1Ko 6:19 nem a ~

MÁGIÁT ŰZ

, 5Mó 18:10 ne legyen olyan, aki ~

Cs 19:19 a ~ők elégették a könyveiket

MAGÓG

, Ez 38:2 ~ földjének Gógja

MAGYARÁZAT

, Jn 1:18 az szolgált felőle ~tal

MAKACS

, Pl 1:32 a tapasztalatlanokat a ~ságuk öli meg

Cs 19:9 ~ul ellenálltak, és nem hittek

MAKEDÓNIA

, Cs 16:9 jöjj át ~ba, és segíts nekünk!

MÁLTA

, Cs 28:1 megtudtuk, hogy a szigetet ~nak hívják

MANASSÉ

, 2Kr 33:13 ~ ekkor ismerte fel, hogy

MANNA

, 2Mó 16:31 Izrael ~nak nevezte el a kenyeret

Jzs 5:12 nem volt többé ~juk

MAR

, Ga 5:15 egyre csak ~játok egymást

MARADÉK

, Mt 14:20 összeszedték a ~ot, és 12 kosár

MÁRIA 1.

, Mr 6:3 az ács ez, ~ fia

MÁRIA 2.

, Lk 10:39 ~ kitartóan figyelt

Lk 10:42 ~ a jó részt választotta

Jn 12:3 ~ elővett egy font illatos olajat

MÁRIA 3.

, Mt 27:56 közöttük volt ~ Magdaléna

Lk 8:2 ~ Magdalénából hét démon ment ki

MÁRIA 4.

, Mt 27:56 ~, Jakab és Józsé anyja

MÁRIA 5.

, Cs 12:12 ~, János Márk anyja

MÁRK

, Kol 4:10 ~ is, Barnabás unokatestvére

MÁRTA

, Lk 10:41 ~, sok minden miatt aggódsz

MÁS

, Mt 6:1 jót tesztek, azt ne ~ok előtt

MÁS JUH

, Jn 10:16 ~aim is vannak

MÁSODFELESÉG

, 1Ki 11:3 700 felesége és 300 ~e

MÁSODIK HALÁL

, Jel 2:11 annak nem fog ártani a ~

Jel 20:6 fölöttük nincs hatalma a ~nak

Jel 20:14 ez jelenti a ~t: a tűz tava

MÁSOK DOLGÁBA AVATKOZÓ

, 1Pt 4:15 egyikőtök se szenvedjen, mert ~

MEDDŐ

, 2Mó 23:26 az asszonyok nem lesznek ~k

Ézs 54:1 örömmel kiálts, te ~ asszony

MEDVE

, 1Sá 17:37 megszabadított az oroszlántól és a ~től

Ézs 11:7 a tehén és a ~ együtt esznek majd

MEGAD

, Zs 37:21 kölcsönkér a gonosz, nem adja meg

Héb 13:21 adja meg nektek, ami szükséges

MEGAKADÁLYOZ

, 1Te 2:16 ~ni abban, hogy beszéljünk

MEGALAPÍTÁS

, Mt 25:34 királyságot előkészítették a ~ától kezdve

MEGALÁZZA MAGÁT

, Jk 4:10 alázzátok meg magatokat Jehova előtt

1Pt 5:6 alázzátok meg magatokat Isten keze alatt

MEGÁLD

, 1Mó 1:28 Isten ~otta őket, és ezt mondta

1Mó 32:26 nem engedlek el, míg meg nem áldasz

4Mó 6:24 áldjon meg Jehova

MEGÁLL

, Jób 37:14 állj meg, és figyeld meg Isten műveit

MEGÁTKOZ

, 4Mó 23:8 hogy átkozhatnám meg azokat?

Jób 2:5 szemtől szembe ~ téged

Jób 2:9 átkozd meg Istent, és halj meg!

MEGBÁN

, Lk 15:7 öröm egyetlen bűnös miatt, aki ~ja

Cs 3:19 bánjátok meg bűneiteket, térjetek meg

Cs 17:30 hirdeti, hogy bánják meg a bűneiket

Jel 16:11 káromolták Istent, és nem bánták meg

MEGBÁNÁS

, Cs 26:20 ~hoz illő tetteket visznek véghez

Ró 2:4 Isten ~ra próbál vezetni

MEGBÁNT

, Zs 78:40 sokszor bántották meg a sivatagban

MEGBECSÜLÉS

, 1Ti 5:17 kétszeres ~t érdemelnek

1Pt 3:2 mélységes ~sel párosult

MEGBÉKÉL

, Ró 3:25 áldozat, hogy ~hessenek Istennel

MEGBÉKÉLTET

, 2Ko 5:19 Isten ~ett magával egy világot

MEGBÉNÍT

, Ézs 44:8 ne bénítson meg a félelem!

MEGBESZÉLÉS

, Pl 15:22 meghiúsulnak a tervek, ha nincs ~

MEGBÍZHATÓ

, 2Mó 18:21 válassz ki ~ férfiakat

Zs 19:7 Jehova emlékeztetője ~

Zs 33:4 amit Jehova tesz, ~

Tit 2:10 legyenek teljesen ~k

MEGBOCSÁT

, Ne 9:17 Isten kész ~ani

Zs 25:11 bocsáss meg nekem, bár nagy

Zs 103:3 ~ja minden vétkedet

Pl 17:9 aki ~, szeretetre törekszik

Ézs 55:7 Isten készségesen ~

Mt 6:14 ha ~otok, Atyátok is ~ nektek

Mt 18:21 hányszor kell ~anom?

Mt 26:28 vér ki lesz ontva, hogy megbocsássák

Cs 3:19 bűneitek ~ást nyerjenek

Kol 3:13 Jehova készségesen ~ott nektek

MEGBOTLIK

, Jk 3:2 sokszor megbotlunk

MEGBOTRÁNKOZIK

, 1Ko 8:13 ha étel miatt botránkozik meg

MEGBOTRÁNKOZTAT

, Flp 1:10 ne botránkoztassatok meg másokat

MEGDICSÉR

, Pl 27:21 ~nek, az felszínre hozza, milyen

1Ko 11:2 ~lek titeket

MEGEMLÉKEZIK

, Lk 22:19 hogy megemlékezzetek rólam

MEGÉRINT

, Mt 8:3 ~ette, és így szólt: Akarom!

MEGERŐSÍT

, 1Sá 30:6 ~ette magát Jehova által

Ézs 41:10 ~elek, igen, segítek neked

Flp 2:13 Isten ~ titeket; megadja a vágyat

MEGERŐSÖDIK

, 1Ko 16:13 legyen erős a hitetek, erősödjetek meg!

Júd 20 erősödjetek meg szent hitetek által

MEGÉRT

, Ne 8:8 segítettek ~eni az olvasottakat

Jób 6:24 segítsetek ~enem a hibámat

Zs 119:27 segíts, hogy ~hessem utasításaid

MEGÉRTÉS

, Dá 11:33 sokakat ~hez segítenek

MEGFÁRADT

, Ézs 40:29 erőt ad a ~nak

Ézs 50:4 megfelelő válasz annak, aki ~

MEGFEDD

, Zs 141:5 ha ~: olaj a fejemen

Pl 29:1 aki makacs marad, miután többször is ~ték

MEGFEGYELMEZ

, Zs 94:12 boldog az az ember, akit ~el

Jel 3:19 akiket szeretek, ~em

MEGFEHÉRÍT

, Jel 7:14 megmosták köntösüket, és ~ették

MEGFELEDKEZIK

, Zs 119:141 utasításaidról nem feledkezem meg

Pr 12:1 ne feledkezz meg nagy Teremtődről

Ézs 49:15 megfeledkezhet egy asszony a fiáról?

Héb 10:32 ne feledkezzetek meg a korábbi napokról

MEGFENYEGET

, Cs 4:17 fenyegessük meg őket

MEGFOJT

, Mr 4:19 ~ják a szót, és az nem hoz termést

MEGFONTOL

, Pl 15:28 az igazságos ~ja, mit válaszol

MEGFOSZT

, 1Ko 7:5 ne fosszátok meg a másikat

MEGFÜRDIK

, 2Ki 5:10 fürödj meg hétszer

MEGGONDOLATLAN

, Pl 12:18 ~ beszéd, mint a tőrszúrás

Pl 29:20 láttál olyan embert, aki ~ul beszél?

MEGGYÓGYÍT

, Zs 147:3 ~ja a megtört szívűeket

Lk 4:23 orvos, gyógyítsd meg magad!

Lk 9:11 ~otta azokat, akiknek szükségük volt rá

Lk 10:9 gyógyítsátok meg a betegeket

MEGGYÓGYUL

, Cs 5:16 egytől egyig ~tak

MEGGYÖKEREZIK

, Kol 2:7 meggyökereztek benne

MEGGYŐZŐ

, 1Ko 2:4 nem a bölcsesség ~ szavaival

MEGGYŐZŐDÉS

, 2Ko 5:11 ~sel tanítunk másokat

1Te 1:5 szent szellemmel és erős ~sel

MEGGYŐZŐDIK

, Ró 4:21 teljesen meg volt róla győződve

Ró 8:38 meg vagyok győződve, hogy sem halál

Ró 15:14 testvéreim, meg vagyok győződve róla

Flp 1:10 meggyőződjetek arról, mik a fontosabb

1Te 5:21 győződjetek meg mindenről!

2Ti 3:14 higgy abban, amiről meggyőződtél

1Jn 4:1 győződjetek meg, hogy az ihletett

MEGHAL

, 1Mó 3:4 bizony nem haltok meg

Jób 14:14 ha ~ az ember, élhet-e újra?

Jn 11:25 ha ~ is, életre fog kelni

Jn 11:26 aki hisz bennem, nem hal meg soha

Ró 14:8 akár ~unk, Jehováéi vagyunk

2Ko 5:15 annak éljenek, aki ~t értünk

1Te 4:16 akik ~tak Krisztus követőiként

MEGHALLGAT

, Ez 2:7 mondd el nekik, akár ~nak

MEGHAMISÍT

, 2Ko 4:2 Isten szavát sem hamisítjuk meg

MEGHATÁROZOTT IDŐ

, Ha 2:3 a látomás a ~re vonatkozik

Lk 21:24 a nemzetek meghatározott ideje

MEGHÁTRÁL

, Héb 10:39 akik ~nak és elpusztulnak

MEGHIÚSÍT

, Ézs 14:27 Jehova elhatározta, nem lehet ~ani

MEGHÍVOTT

, Mt 22:14 sokan vannak a ~ak, de kevesen

MEGHOSSZABBÍT

, Ézs 54:2 hosszabbítsd meg sátorköteleidet

MEGILLETI

, 1Ko 7:3 férj adja meg a feleségének, ami ~

MEGINDÍT

, Lk 24:32 hát nem indított meg minket mélyen?

MEGINOG

, 1Te 3:3 senki ne inogjon meg

MEGISMER

, Ga 4:9 ő ~t benneteket

MEGÍTÉL

, Ró 14:4 ki vagy, hogy ~ed más szolgáját?

Jk 4:12 ki vagy te, hogy ~ed az embertársadat?

MEGÍZLEL

, Zs 34:8 ízleljétek meg, hogy Jehova jó

Héb 6:4 ~ték az égi ajándékot

1Pt 2:3 ~tétek, hogy kedves az Úr

MEGJEGYEZ

, 2Te 3:14 jegyezzétek meg, és szakítsátok meg

MEGJUTALMAZ

, Ru 2:12 jutalmazzon meg Jehova

Héb 11:6 ~za azokat, akik keresik

MEGKEMÉNYEDIK

, Héb 3:13 megkeményedjen a bűn hatalma miatt

MEGKERES

, Zs 119:176 keresd meg elveszett juhodat

Ez 34:11 én magam keresem meg juhaimat

MEGKERESZTEL

, Mt 3:13 Jézus eljött, hogy János ~je

Mt 28:19 kereszteljétek meg őket

MEGKERESZTELKEDIK

, Lk 3:3 keresztelkedjenek meg a megbánás

Cs 2:41 mintegy 3000 ember megkeresztelkedett

Cs 8:36 mi tart vissza, hogy megkeresztelkedjem?

Ró 6:4 megkeresztelkedtünk a halálába

MEGKÖT

, Mt 16:19 bármit kötsz is meg a földön

MEGKÖTÖZ

, 1Mó 22:9 ~te a fiát, Izsákot

MEGMAGYARÁZ

, Ne 8:8 ~ták, és értelmet vittek a törvénybe

Cs 17:3 ~ta és hivatkozásokkal bizonyította

MEGMARAD

, Jel 12:17 háborút viseljen a ~tak ellen

MEGMENEKÜL

, Mt 24:22 senki sem menekülne meg, de megrövidíti

MEGMENT

, 2Kr 20:17 lássátok, hogyan ment meg titeket

Mt 16:25 aki meg akarja menteni az életét

Lk 19:10 az Emberfia azért jött, hogy ~se

1Ti 4:16 magadat is ~ed, és akik figyelnek rád

MEGMENTÉS

, Zs 3:8 Jehováé a ~!

Cs 4:12 más által nincs ~

Ró 13:11 ~ünk most közelebb van

Flp 2:12 dolgozzatok a ~eteken félelemmel

Jel 7:10 a ~t Istenünknek köszönhetjük

MEGMENTŐ

, 2Sá 22:3 ~m, biztos menedékem

Cs 5:31 felmagasztalta mint főközvetítőt és ~t

MEGMÉR

, Dá 5:27 ~t, és túl könnyűnek talált

MEGMOS

, Jn 13:5 ~ta a tanítványok lábát

MEGMUTAT

, Jn 5:20 az Atya ~ja a Fiúnak, amit tesz

MEGOSZT

, Ró 12:13 osszátok meg, amitek van

MEGOSZTOTTSÁG

, Ró 16:17 akik ~ot idéznek elő

MEGÖKLÖZ

, 1Ko 9:27 ~öm a testemet

MEGÖL

, Jn 16:2 aki ~ titeket, azt hiszi

Kol 3:5 öljétek meg a földi testrészeiteket

MEGÖREGEDIK

, Zs 37:25 fiatal voltam, mára megöregedtem

MEGÖRVENDEZTET

, Pl 27:11 fiam, örvendeztesd meg szívemet

MEGPARANCSOL

, Cs 5:28 határozottan ~tuk nektek

MEGRÉMÍT

, Pl 3:25 nem fogsz félni, hogy valami ~

MEGRÉMÜL

, Zs 91:5 nem rémülsz meg éjszaka

Ézs 28:16 senki nem rémül meg, aki hisz

Flp 1:28 nem rémültök meg az ellenségeitektől

MEGRENDÍT

, Ag 2:7 ~em az összes nemzetet

MEGREPEDT

, Ézs 42:3 ~ nádszálat nem tör el

MEGRETTENT

, Mi 4:4 senki sem rettenti meg őket

MEGSEBEZ

, Jel 13:3 egyik fejét halálosan ~ték

MEGSZABADÍT

, Lk 21:28 közeledik a ~ásotok

2Pt 2:9 tudja, hogyan szabadítsa meg

MEGSZABADUL

, Ró 6:18 ~tatok a bűntől

MEGSZAGGAT

, Jóe 2:13 szíveteket szaggassátok meg

MEGSZÁLLOTTAN

, 1Ti 6:4 ~ vitatkozik, és szavakon lovagol

MEGSZÉGYENÍT

, 1Ko 4:14 nem azért írok, hogy ~selek

MEGSZÉGYENÜL

, Zs 25:3 benned reménykedik, nem szégyenül meg

MEGSZENTEL

, 1Ki 9:3 ~tem ezt a házat

Jr 1:5 mielőtt megszülettél, már ~telek

Ez 36:23 ~em nagy nevemet

Lk 11:2 Atyánk, legyen ~ve a neved

MEGSZENTSÉGTELENÍT

, Ez 39:7 nem hagyom ~eni nevemet

MEGSZILÁRDÍT

, 1Ko 1:8 meg fog szilárdítani benneteket

MEGSZOMJAZIK

, Ézs 49:10 nem fognak megszomjazni

MEGTAGAD

, Pl 30:9 nehogy elteljek, ~jalak

Mt 16:24 tagadja meg magát, vegye fel

Mr 14:30 háromszor tagadsz meg engem

Cs 26:11 próbáljam őket hitük ~ására kényszeríteni

Tit 1:16 a tetteikkel ~ják Istent

MEGTANÍT

, Zs 143:10 taníts meg akaratodat cselekedni

MEGTANUL

, 5Mó 4:10 gyűjtsd egybe a népet, hogy ~janak

MEGTART

, Mt 28:20 tanítsátok meg őket, hogy ~sák

MEGTEREMT

, Kol 1:16 általa lett ~ve minden

MEGTEREMTETIK

, Zs 104:30 szellemed kibocsátod, megteremtetnek

MEGTERHEL

, Lk 11:46 nehéz terhekkel terhelitek meg

MEGTERHELŐ

, 1Jn 5:3 a parancsai nem ~ek

MEGTESZ

, Jn 14:15 ha szerettek, ~itek, amit

MEGTISZTELTETÉS

, Flp 1:29 az a ~ ért, hogy szenvedhettek érte

MEGTISZTÍT

, Zs 51:2 tisztíts meg bűnömtől

Dá 12:10 sokan majd ~ják magukat

Za 13:9 ~om, mint ahogyan az ezüstöt

2Ko 7:1 tisztítsuk meg magunkat mindattól

MEGTÖRT

, Zs 51:17 Istennek tetsző áldozat: a ~ szellem

Ézs 57:15 a ~ és alázatos emberekkel lakom

Ézs 66:2 arra tekintek, aki lesújtott és ~ szellemű

MEGTÖRT SZÍVŰ

, Zs 34:18 Jehova közel van a ~ekhez

Zs 147:3 meggyógyítja a ~eket

MEGTŰR

, 2Ki 10:16 nem tűröm meg, aki szembeszegül

Ha 1:13 nem tűröd meg a gonoszságot

Ró 9:22 Isten ~i a harag edényeit

MEGÚJÍT

, Ró 12:2 ~játok a gondolkodásmódotokat

MEGVAKÍT

, 2Ko 4:4 a világrendszer istene ~otta

MEGVALL

, Zs 32:5 bűnömet végül ~ottam neked

Pl 28:13 aki ~ja, azzal irgalmasak lesznek

Ró 10:10 ha ~ja a hitét, megmenekül

Jk 5:16 valljátok meg a bűneiteket egymásnak

1Jn 1:9 ha ~juk a bűneinket, ő megbocsát

MEGVÁLT

, Zs 49:7 nem válthatja meg testvérét

Hó 13:14 ~om őket a sír hatalmából

MEGVÁLTOZIK

, Ma 3:6 én vagyok Jehova, nem változom meg

MEGVÉD

, Flp 1:7 ~tük, és igyekeztünk kivívni a jogot

MEGVER

, 2Ko 6:5 ~tek és börtönbe zártak minket

MEGVESZ

, Jel 5:9 véreddel embereket vettél meg

MEGVESZTEGET

, Pr 7:7 ha valakit ~nek, az megrontja a szívet

MEGVET

, Jr 8:9 ~ették Jehova szavát

MEGVETETT

, Ézs 53:3 ~ volt, és kerülték az emberek

MEGVIGASZTAL

, Zs 94:19 eluralkodtak rajtam aggodalmaim, ~tál

Ézs 49:13 ~ta Jehova a népét

Ézs 61:2 ~jak minden gyászolót

Mt 5:4 a kesergőket meg fogják vigasztalni

2Ko 1:4 hogy mi is meg tudjuk vigasztalni azokat

MEGVÍV

, 2Kr 20:17 nem nektek kell ~notok

MEGVIZSGÁL

, 5Mó 13:14 alaposan vizsgáljátok meg a helyzetet

Zs 26:2 vizsgálj meg engem, ó, Jehova

2Ko 13:5 vizsgáljátok meg, ragaszkodtok-e a hithez

Ga 6:4 mindenki a saját tetteit vizsgálja meg

MELKISÉDEK

, 1Mó 14:18 ~, Sálem királya pap volt

Zs 110:4 pap vagy, mint ~

MELL

, Pl 5:19 az ő ~ei szerezzenek neked örömet

MELLVÉRT

, Ef 6:14 az igazságosság ~je

MÉLTATLANUL

, 1Ko 11:27 aki ~ iszik a pohárból

MÉLTÓ

, Mt 10:11 járjatok utána, ki ~

Mt 10:37 nem ~ hozzám

Lk 15:19 nem vagyok ~, hogy a fiadnak hívjanak

Cs 5:41 ujjongva, amiért ~nak bizonyultak

Cs 13:46 nem bizonyultok ~nak az örök életre

Ef 4:1 ~n járjatok az elhíváshoz

Flp 1:27 a Krisztusról szóló jó hírhez ~n

Kol 1:10 Jehovához ~n tudtok viselkedni

2Te 1:5 ~nak fognak tartani a királyságra

Héb 11:38 a világ nem volt ~ rájuk

Jel 4:11 ~ vagy, Jehova

MÉLTÓSÁG

, Pl 5:9 nehogy másoknak add ~odat

MÉLYEN GYÖKEREZŐ

, 2Ko 10:4 legyőzni ~ dolgokat

MÉLYSÉG

, Ró 11:33 Isten ~es bölcsessége és ismerete

1Ko 2:10 a szellem kutatja Isten ~es dolgait

Ef 3:18 felfogni, mi a ~

Jel 11:7 ~ből feljövő vadállat

Jel 17:8 a vadállat feljönni készül a ~ből

Jel 20:3 a ~be dobta

MÉLYSÉGESEN TISZTEL

, Pl 8:13 aki ~i Jehovát, gyűlöli a rosszat

MÉLYSÉGES TISZTELET

, Zs 19:9 a Jehova iránti ~ a javunkra válik

Zs 111:10 a bölcsesség alapja a Jehova iránti ~

MENEDÉK

, Zs 9:9 Jehova ~e lesz az elnyomottaknak

So 3:12 Jehova nevénél keresnek ~et

MENEDÉKVÁROSOK

, 4Mó 35:11 könnyen megközelíthető ~

Jzs 20:2 válasszátok ki a ~at

MENEKÜL

, 1Ko 6:18 ~jetek a szexuális erkölcstelenségtől!

MENTSÉG

, Jn 15:22 nincs ~ük a bűnükre

Ró 1:20 nincs ~ az ilyeneknek

Júd 4 ~ a gátlástalan viselkedésükre

MENYASSZONY

, Jel 21:9 megmutatom neked a ~t

MENYEGZŐ

, Jn 2:1 ~ volt a galileai Kánában

Jel 19:7 elérkezett a bárány ~je

MÉRLEG

, 3Mó 19:36 pontos ~eitek legyenek

Pl 11:1 a hamis ~ utálatos Jehovának

MÉRTÉK

, Jr 30:11 kellő ~ben megfegyelmezlek

Lk 6:38 amilyen ~kel mértek, olyannal

MESSIÁS

, Dá 9:25 a ~ vezér eljöveteléig

Dá 9:26 a 62 hét elmúltával megölik a ~t

Jn 1:41 megtaláltuk a ~t

Jn 4:25 tudom, hogy eljön a ~, akit Krisztusnak

MESSZE

, Cs 17:27 a valóságban nincs ~ egyikünktől sem

MESTERMUNKÁS

, Pl 8:30 mellette voltam mint ~

MÉZ

, 2Mó 3:8 tejjel és ~zel folyó földre

Pl 25:27 túl sok ~et enni nem jó

MÉZESMÁZOSKODÁS

, Ró 16:18 ~sal tévútra viszik

MIÉRT

, Pr 7:25 felkutassam, hogy mi ~ van

MIHÁLY

, Dá 10:13 ~, az egyik legfőbb fejedelem

Dá 12:1 abban az időben feláll ~

Jel 12:7 ~ és az angyalai harcra keltek

MINA

, Lk 19:16 Uram, a ~d 10 ~ hasznot hozott

MINDENNÉ LESZ

, 1Ko 9:22 mindenné lettem

MINDVÉGIG

, Jn 13:1 Jézus ~ szerette az övéit

MINTA

, 1Pt 2:21 Krisztus ~t hagyva nektek

MIRJAM

, 4Mó 12:1 ~ és Áron kezdték kritizálni Mózest

MÓD

, Pl 3:27 ha ~odban áll segíteni

MÓDSZER

, 1Ko 4:17 eszetekbe juttatja, milyen ~ekkel

MOHÓ

, Kol 3:5 nehogy ~k legyetek

MOS

, 1Ko 6:11 tisztára ~tak, megszenteltek

MÓZES

, 4Mó 12:3 ~ mindenkinél szelídebb volt

Zs 106:32 ~ rosszul járt miattuk

Cs 7:22 ~ hatásosan beszélt, nagy dolgokat tett

2Ko 3:7 nem tudtak ~ arcára nézni

MÖGÖTT

, Lk 9:62 a ~e levőkre néz

MULATOZÁS

, Ró 13:13 ne vegyünk részt vad ~okban

Ga 5:21 részegség, vad ~

MUNKA

, Pr 2:24 örömet talál a kemény ~jában

1Ti 1:12 hűnek tartott, és megbízott egy ~val

MUNKÁS

, Lk 10:7 méltó a ~ a bérére

MUNKATÁRS

, 1Ko 3:9 Isten ~ai vagyunk

MUSTÁRMAG

, Lk 13:19 hasonlít a ~hoz

, Zs 104:24 számtalanok a ~veid, Jehova!

MŰKÖDIK

, Ef 4:16 ha minden testrész megfelelően ~

MŰVELTEK

, Lk 10:21 elrejtetted ezeket a ~ elől

N

NABUKODONOZOR

, Dá 2:1 ~ több álmot is látott

NAGYKÖVET

, 2Ko 5:20 ~ek Krisztust helyettesítve

NAGYLELKŰ

, 5Mó 15:8 legyetek ~ek

Jk 1:5 kitartóan kérje Istentől, aki ~en ad

NAGYMÉLTÓSÁGÚ

, Cs 24:3 ~ Félix

NAGYOBB

, Jn 14:28 az Atya ~ nálam

1Jn 3:20 Isten ~ a szívünknél

NAGY SOKASÁG

, Jel 7:9 ~ot senki nem képes megszámolni

NAGYSZÜLŐK

, 1Ti 5:4 adják meg a nagyszüleiknek, ami

NAIN

, Lk 7:11 egy ~ nevű városba ment

NAIV

, Pl 14:15 a ~ ember minden szót elhisz

NAP 1.

, Jzs 10:12 ne mozdulj, ~, Gibeon felett

Mt 24:29 a nyomorúság után a ~ elsötétül

Cs 2:20 a ~ elsötétül

NAP 2.

, Zs 84:10 jobb egy ~ az udvaraidban

Ez 4:6 egy-egy ~ot egy-egy évért

Mt 24:36 senki sem tudja, melyik az a ~

2Pt 3:8 egy ~ annyi, mint ezer év

NÁTÁN

, 2Sá 12:7 ~ így szólt: te vagy az az ember!

NEFIL

, 1Mó 6:4 ~ek voltak a földön

NEHEZEN

, 1Pt 4:18 igazságos ~ menekül meg

NEHÉZSÉGEK

, 2Te 1:4 kitartással és hittel viselitek el a ~et

NÉMA

, Ézs 35:6 a ~ nyelve boldogan kiált

NEMES

, Cs 17:11 ~ebb gondolkodásúak voltak

NEM HÍVŐ

, 1Ko 6:6 pereskedik ~k előtt

1Ko 7:12 ~ felesége hajlandó vele lakni

2Ko 6:14 ne kerüljetek felemás igába ~kkel!

NEMZEDÉK

, Mt 24:34 nem múlik el ez a ~

NEMZET

, 1Mó 22:18 nyer áldást a föld minden ~e

2Mó 19:6 papok királysága és szent ~

Zs 33:12 boldog ~ az, melynek Istene Jehova

Ézs 66:8 megszületik egy ~ egy pillanat alatt?

Mt 21:43 királyságot olyan ~nek adják

Mt 24:7 ~ támad ~ ellen

Mt 25:32 eléje gyűjtik az összes ~et

Lk 21:24 míg letelik a ~ek meghatározott ideje

Cs 17:26 egyetlen emberből alkotott minden ~et

1Pt 2:9 választott nemzetség, szent ~

NÉPSZERŰ

, Jr 8:6 visszatér a ~ útra

NÉV

, 2Mó 3:13 megkérdezik tőlem: mi a ~e?

2Mó 3:15 Jehova. Örök időkön át ez az én ~em

2Mó 9:16 hirdessék a ~emet az egész földön

2Mó 20:7 a ~ét ne vedd a szádra tiszteletlenül

1Sá 17:45 Jehova ~ében megyek ellened

1Kr 29:13 dicsérjük csodálatos ~edet!

Zs 9:10 akik ismerik a ~edet, bíznak benned

Zs 79:9 ~edért

Pl 18:10 erős torony Jehova ~e

Jr 23:27 el akarják feledtetni népemmel a ~emet

Ez 39:25 határozottan kiállok szent ~em mellett

Ma 1:11 nagy lesz a ~em a nemzetek között

Ma 3:16 akik elmélkednek a ~én

Mt 6:9 legyen megszentelve a ~ed

Jn 12:28 Atyám, dicsőítsd meg a ~edet!

Jn 14:14 ha valamit kértek az én ~emben

Jn 17:26 megismertettem velük a ~edet

Cs 4:12 nem adott más ~et, amely által

Cs 15:14 népet szerezzen közülük a ~ének

Ró 10:13 segítségül hívja Jehova ~ét, megmenekül

Flp 2:9 a ~et, amely minden más ~ felett áll

NEVELD

, Pl 22:6 ~ a fiút, még akkor sem fog letérni

NEVET

, 1Mó 18:13 miért ~ett Sára?

Zs 2:4 aki égi trónján ül, csak ~

Jr 20:7 naphosszat rajtam ~nek

NEVETÉS

, Pl 14:13 ~ közben is fájhat a szív

NINIVE

, Jón 4:11 ne sajnáljam ~t?

NOÉ

, 1Mó 6:9 ~ az igaz Istennel járt

Mt 24:37 amilyenek ~ napjai voltak

, 5Mó 31:12 hívjátok össze a férfiakat, a ~ket

Pl 31:3 ne pazarold az erődet ~kre

NŐSÜL

, Mt 22:30 a feltámadáskor a férfiak nem ~nek

Mt 24:38 az özönvíz előtt ~tek

NŐTLEN

, 1Ko 7:32 ~ embernek az Úr dolgaira

NY

NYÁJ

, Lk 12:32 ne félj, kicsiny ~

NYÁR

, Mt 24:32 tudjátok, hogy közel a ~

NYELV

, 1Mó 11:7 zavarjuk össze a ~üket

Zs 34:13 ~eddel ne szólj rosszat

Pl 18:21 élet és halál a ~ hatalmában

Ézs 35:6 a néma ~e boldogan kiált

Ézs 50:4 Jehova a tanítványok ~ét adta

So 3:9 tisztává változtatom a népek ~ét

Za 8:23 mindenféle ~et beszélő nemzetekből

Cs 2:4 különböző ~eken kezdtek szólni

1Ko 13:8 a ~eken szólás meg fog szűnni

1Ko 14:22 a ~ek a nem hívőknek jel

Jk 1:26 nem tartja féken a ~ét

Jk 3:8 a ~et senki sem tudja megszelídíteni

Jel 7:9 minden nemzetből, törzsből és ~ből

NYERS

, Pl 15:1 a ~ szavak haragra ingerelnek

NYILAK

, Zs 127:4 mint a ~ a hős kezében

NYILVÁNVALÓ

, Ró 8:19 Isten fiainak a dicsősége ~vá váljon

NYOMÁS

, 2Ko 1:8 rendkívüli ~ nehezedett ránk

NYOMDOK

, 1Pt 2:21 szorosan kövessétek a ~ait

NYOMORÉK

, Mt 15:31 a ~ok meggyógyulnak

NYOMORULT

, Ézs 38:14 ~ helyzetben vagyok

Ró 7:24 én ~ ember!

NYOMORÚSÁG

, 2Sá 22:7 ~omban Jehovát hívtam

Jób 36:15 megszabadítja az elnyomottakat ~ukból

Zs 46:1 segítség a ~ idején

Zs 119:50 ez az én vigaszom ~omban

Zs 119:71 jó, hogy ~ ért engem

Mt 24:21 nagy ~ lesz, olyan

Cs 14:22 sok ~ot kell elszenvednünk

Ró 5:3 a ~ kitartást eredményez

Ró 12:12 tartsatok ki a ~ban

1Ko 7:28 a házasoknak ~uk lesz a testükben

2Ko 4:17 noha a ~ pillanatnyi

Jel 7:14 akik kijönnek a nagy ~ból

NYÖG

, Ró 8:22 az egész teremtés ~

NYUGODNI TÉR

, Dá 12:13 ~sz, de felkelsz

NYUGODT

, Pl 14:30 a ~ szív életet jelent a testnek

Pl 17:27 a tisztán látó ember ~ marad

O

OCSMÁNY

, Ef 4:29 ne jöjjön ki ~ szó

Ef 5:4 se bolond beszéd vagy ~ tréfa

Kol 3:8 ne hagyja el a szátokat ~ beszéd

ODAADÓAN SZERET

, 2Mó 34:6 Jehova ~

ODAADÓAN SZOLGÁL

, 1Ti 6:6 nagy haszna van, ha az ember ~ja Istent

2Ti 3:12 azokat, akik ~ják Istent, üldözni fogják

ODAADÓ SZERETET

, Zs 13:5 ~edben bízom

Zs 136:1–26 ~e örökké tart

Hó 6:6 az ~ben gyönyörködöm, és nem

ODAADÓ SZOLGÁLAT

, 1Ti 4:7 célod Isten ~a legyen

ODAFIGYEL

, Ná 1:7 ~ azokra, akik menedéket keresnek

OK

, Ró 13:5 kényszerítő ~otok van, hogy

OKOS

, Pl 12:23 az ~ ember nem fedi fel, amit tud

Pl 14:15 az ~ meggondolja minden lépését

Pl 22:3 az ~ látja a veszélyt, és elrejtőzik

OKOZ

, Zs 94:20 nyomorúságot ~nak a törvény nevében

OKTAT

, Zs 32:8 ~lak, hogy a helyes úton járj

OKTATÁS

, Ró 15:4 az ~unkra írták meg

OLAJ

, Mt 25:4 lámpáikkal együtt ~at is vittek

Mr 14:4 miért kellett az illatos ~at pazarolni?

OLAJFA

, Zs 52:8 mint egy ~ Isten házában

OLAJFÁK HEGYE

, Lk 22:39 az ~re ment

Cs 1:12 ~ről, mely közel van, egy sabbatnapi útra

OLAJOSKORSÓ

, 1Ki 17:16 a kis ~ sem apadt ki

OLTÁR

, 1Mó 8:20 Noé épített egy ~t

2Mó 27:1 készítsetek egy ~t akáciafából

Mt 5:24 hagyd az ajándékodat az ~ előtt

Cs 17:23 ~ egy ismeretlen Istennek

OLVAS

, 5Mó 17:19 ~sa élete minden napján

Cs 8:30 érted is, amit ~ol?

OLVASZTÓ

, Ma 3:3 mint az ezüst ~ja és tisztítója

ÓRA

, Mt 24:36 senki sem tudja, melyik az az ~

ORDÍTOZÁS

, Ef 4:31 haragtól, indulattól, ~tól

OROSZLÁN

, 1Sá 17:36 a medvét és az ~t is leterítette

Zs 91:13 ~on és kobrán fogsz taposni

Ézs 11:7 az ~ szalmát fog enni, mint a bika

Dá 6:27 megszabadította Dánielt az ~októl

1Pt 5:8 Ördög, fel-alá jár, mint egy ordító ~

Jel 5:5 Júda törzséből származó ~

ORSZÁG

, Ézs 66:8 világra hoznak egy ~ot egy nap alatt?

ORVOS

, Lk 5:31 egészségeseknek nincs szükségük ~ra

ORVOSSÁG

, Pl 17:22 az örömteli szív jó ~

OSTOBA

, Zs 14:1 ezt mondja az ~: nincs Jehova

OSZLOP

, 2Mó 13:22 felhő~, tűz~

Mr 15:25 ~ra feszítették

Lk 23:21 feszítsd ~ra!

Ga 2:9 akiket ~nak tartottak

Ga 3:13 átkozott, aki ~ra van akasztva

1Ti 3:15 az igazság ~a és támasza

ÓV

, Pl 4:23 mindennél jobban ~d a szívedet

ÓVATOS

, Pl 14:16 a bölcs ~, és elfordul a gonoszságtól

Mt 10:16 ~ak, mint a kígyók, ártatlanok

Ö

ÖL 1.

, 4Mó 35:6 oda meneküljön, aki embert ~t

ÖL 2.

, Ézs 40:11 ~ében hordozza őket

ÖNFEGYELEM

, 1Ko 7:5 ne kísértsen önfegyelmetek hiánya miatt

ÖNFEJŰ

, 2Pt 2:10 vakmerők, ~ek

ÖNKÉNT

, 1Kr 29:17 ~ ajánlottam fel mindezeket

ÖNTELT

, Flp 2:3 semmit se tegyetek ~ségből

ÖNTELTSÉG

,