Cselekedetek 11:1–30

11  Az apostolok és a testvérek, akik Júdeában voltak, meghallották, hogy a nemzetekből valók is elfogadták Isten szavát.  Így amikor Péter felment Jeruzsálembe, a körülmetélkedés támogatói+ bírálni kezdték őt*,  ezt mondva: „Körülmetéletlen férfiak házába mentél be, és együtt ettél velük.”  Péter erre részletesen elmagyarázta nekik a történteket:  „Joppé városában voltam, és imádkoztam, amikor önkívületi állapotban egy látomást láttam: leszállt egy nagy lenvászon lepedőhöz hasonló valami*, amelyet a négy sarkánál fogva eresztettek le az égből, és lejött egészen énhozzám.+  Közelebbről szemügyre vettem, és négylábú földi állatokat láttam, meg vadállatokat, hüllőket* és égi madarakat.  Egy hangot is hallottam, amint így szól hozzám: »Kelj fel, Péter, vágd le, és egyél!«  Én azonban ezt mondtam: »Semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem beszennyezett vagy tisztátalan dolgot.«  Másodszor az égből jövő hang így felelt: »Amit Isten megtisztított, azt te ne hívd többé beszennyezettnek.« 10  Ez harmadszor is megtörtént, majd mindent felvontak, vissza az égbe. 11  És abban a pillanatban ott állt három férfi a háznál, amelyben voltunk; Cezáreából küldték őket hozzám.+ 12  A szellem pedig azt mondta, hogy menjek velük, egyáltalán nem kételkedve. Ez a hat testvér szintén velem jött, és bementünk annak a férfinak a házába. 13  Ő beszámolt nekünk arról, hogy látta, amint az angyal ott áll a házában, és ezt mondja: »Küldjél embereket Joppéba, és hívasd el Simont, akit Péternek is hívnak,+ 14  és ő elmondja majd neked, hogy hogyan menekülhetsz meg te és egész háznéped.« 15  Mikor aztán elkezdtem beszélni, kiáradt rájuk a szent szellem, mint ahogy ránk is kezdetben.+ 16  Ekkor visszaemlékeztem az Úr beszédére, hogy ezt mondta: »János vízzel keresztelt,+ de ti szent szellemmel lesztek megkeresztelve.«+ 17  Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent*?”+ 18  Mikor ezeket hallották, nem ellenkeztek tovább,* hanem dicsőítették Istent, ezt mondva: „Ezek szerint Isten a nemzetekből valóknak is megadta a lehetőséget a megbánásra, hogy életet nyerjenek.”+ 19  Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak,+ elmentek egészen Föníciáig,+ Ciprusig és Antiókiáig, de csak a zsidókkal osztották meg az üzenetet.+ 20  Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi, akik elmentek Antiókiába, és hirdetni kezdték a görögül beszélőknek az Úr Jézusról szóló jó hírt. 21  Jehova velük volt, és sokan hívőkké lettek, és követték az Urat.+ 22  A róluk szóló beszámoló a Jeruzsálemben levő gyülekezet fülébe jutott, és elküldték Barnabást+ Antiókiába. 23  Amikor megérkezett, és látta, hogy Isten hogyan mutatott a tanítványok iránt ki nem érdemelt kedvességet, nagyon örült, és bátorítani kezdte mindnyájukat, hogy határozzák el a szívükben, hogy hűségesek maradnak az Úrhoz.+ 24  Barnabás ugyanis jó ember volt, akit áthatott a szent szellem, és erős volt a hite. És meglehetősen sokan csatlakoztak az Úrhoz.+ 25  Így hát elment Tárzuszba, hogy megkeresse Sault.+ 26  Miután megtalálta, elvitte Antiókiába. Egy egész évig velük voltak a gyülekezetben, és igen sok embert tanítottak. Isten irányításának köszönhetően először Antiókiában nevezték a tanítványokat keresztényeknek.+ 27  Azokban a napokban próféták+ mentek le Jeruzsálemből Antiókiába. 28  Előállt az egyikük, név szerint Agabusz,+ majd a szellem által megjövendölte, hogy nagy éhínség jön az egész lakott földre,+ ami aztán be is következett Klaudiusz+ idejében. 29  Elhatározták hát a tanítványok, hogy a lehetőségeik szerint+ segélyt+ küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. 30  Így is tettek, és elküldték azt a vénekhez Barnabás és Saul által.+

Lábjegyzetek

Vagy: „vitatkozni kezdtek vele”.
Szó szerint: „valamilyen tárgy (edény)”.
Vagy: „csúszómászókat”.
Vagy: „hogy Isten útjába álljak”.
Szó szerint: „elcsendesedtek”.

Jegyzetek

antiókiai: Ezt a várost itt említi meg először a Biblia. Kb. 500 km-re északra feküdt Jeruzsálemtől. I. e. 64-ben lett Szíria római tartományának a székhelye. Az i. sz. I. századra Antiókia lett a Római Birodalom harmadik legnagyobb városa Róma és Alexandria után. Bár csodálták a szépsége miatt, illetve politikai, kereskedelmi és kulturális központ volt, a város a romlott erkölcséről is hírhedtté vált. A városban sok zsidó élt, akik a feljegyzések szerint a görögül beszélők közül sokakat prozelitává tettek. Nikolausz is ilyen prozelita volt, majd később keresztény lett. Barnabás és Pál apostol egy évet tanított Antiókiában, Pál pedig innen indult a misszionáriusi útjaira. „Isten irányításának köszönhetően először Antiókiában nevezték [Krisztus követőit] keresztényeknek.” (Lásd a Cs 11:26-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket.) Ez az Antiókia nem keverendő össze a Pizidiában fekvő Antiókiával, melyről a Cs 13:14 beszél. (Lásd a Cs 13:14-hez tartozó magyarázó jegyzetet és a B13-as függ.-et.)

a pizidiai Antiókiába: Egy város a Galácia nevű római tartományban. Frígia és Pizidia határán feküdt, ezért aztán különböző időkben hol az egyik, hol a másik provincia részének tekintették. A város romjai Yalvaç közelében találhatók a mai Törökország területén. A pizidiai Antiókia itt és a Cs 14:19, 21-ben van megemlítve. Aki a Földközi-tenger partjához közel fekvő Pergából a pizidiai Antiókiába szeretett volna utazni, nem könnyű út elé nézett: a város kb. 1100 m-rel a tengerszint felett feküdt (lásd a B13-as függ.-et), illetve a hegyi utakon – melyek már önmagukban is veszélyesek voltak – rengeteg útonálló ólálkodott. Ez az Antiókia nem keverendő össze a szíriai Antiókiával (Cs 6:5; 11:19; 13:1; 14:26; 15:22; 18:22). A Cselekedetek könyvében a legtöbbször az Antiókia név nem a pizidiai, hanem a szíriai Antiókiára utal.

Antiókiába: A szíriai Antiókia az Orontes folyó partján feküdt. A folyón lefelé haladva kb. 32 km-re volt tőle Szeleukia, a Földközi-tenger melletti kikötőváros. Az i. sz. I. századra Antiókia lett a Római Birodalom harmadik legnagyobb és leggazdagabb városa Róma és Alexandria után. Régóta sok zsidó élt a városban, és ebben az időben nem volt nagy feszültség a zsidók és a nem zsidók között. A szíriai Antiókia kétségkívül megfelelő légkört biztosított ahhoz, hogy valami új történjen – a tanítványok nemcsak a zsidóknak, hanem a körülmetéletlen nem zsidóknak is prédikáltak. (Lásd a görögül beszélőknek kifejezéshez tartozó magyarázó jegyzetet ebben a versben.) Ez az Antiókia nem keverendő össze a Kis-Ázsiában fekvő pizidiai Antiókiával. (Lásd a Cs 6:5; 13:14-hez tartozó magyarázó jegyzeteket, valamint a B13-as függ.-et.)

a görögül beszélőknek: Szó szerint: „a hellenistáknak”. Az itt használt görög szó (Hel·le·ni·sztészʹ) jelentését mindig a szövegkörnyezet határozza meg. A Cs 6:1-ben minden bizonnyal „a görögül beszélő zsidók”-ra vonatkozik. (Lásd a Cs 6:1-hez tartozó magyarázó jegyzetet.) Emiatt néhány tudós arra következtet, hogy a szíriai Antiókiában élő tanítványok biztosan a görögül beszélő zsidóknak és prozelitáknak prédikáltak. Ám az itt leírtak nyilvánvalóan egy újdonságra utalnak. Ahogy a Cs 11:19 beszámol róla, korábban csak a zsidóknak prédikálták Isten szavát Antiókiában, most viszont a jelek szerint az ott élő nem zsidók között is terjesztették az üzenetet. Barnabást valószínűleg Antiókiába küldték, hogy bátorítsa az ott élő, görögül beszélő új tanítványokat (Cs 11:22, 23). Egyes ókori kéziratok a Helʹlé·nasz szót (jelentése ’görög’; lásd a Cs 16:3-at) használják itt a Hel·le·ni·sztészʹ helyett. Ezért jó néhány fordításban „a görögök” vagy „a pogányok” kifejezés szerepel. Ezek a kifejezések azt mutatják, hogy azok közül, akikkel Antiókiában beszéltek, senki sem volt a zsidó vallás követője. De lehetséges, hogy itt a görögül beszélő zsidókra is, és nem zsidókra is utalás történik, ezért ebben a fordításban „a görögül beszélők” kifejezés áll. Ezek a görögül beszélő emberek különböző nemzetiségűek lehettek, akik megtanultak görögül, és talán a görög szokásokat is átvették.

a görögül beszélő zsidók: Szó szerint: „a hellenisták”. A görög Hel·le·ni·sztészʹ szó sem a görög, sem a hellenisztikus zsidó irodalomban nem található meg, de a szövegkörnyezet alátámasztja azt a fordítást, hogy „a görögül beszélő zsidók”, ahogy sok lexikon is. Ebben az időben minden keresztény tanítvány Jeruzsálemben – beleértve a görögül beszélőket is – vagy zsidók leszármazottja volt, vagy prozelita (Cs 10:28, 35, 44–48). „A görögül beszélő zsidók” szembe vannak állítva „a héberül beszélő zsidók”-kal (szó szerint: „héberek”; a görög E·braiʹosz szó többes száma). Tehát „a hellenisták” olyan zsidók voltak, akik görögül kommunikáltak egymással, és akik a Római Birodalom különböző részeiről érkeztek Jeruzsálembe, talán például Dekapoliszból. Másfelől a héberül beszélő zsidók legtöbbje valószínűleg júdeai vagy galileai volt. A zsidó keresztényeknek ez a két csoportja valamelyest eltérő kulturális hátterű volt. (Lásd a Cs 9:29-hez tartozó magyarázó jegyzetet.)

Jehova: Vagy: „Jehova keze”. A „Jehova keze” kifejezés sokszor megtalálható a Héber iratokban a „kéz” szónak megfelelő héber szó és a tetragram összetételeként. (Néhány példa erre: Ru 1:13, lábj.; 1Sá 5:6, 9, lábj.-ek; Ezs 7:6, lábj.; Jób 12:9; Ézs 19:16; Ez 1:3, lábj.) A Bibliában a „kéz” szó gyakran használatos jelképes értelemben a „hatalomra”. Mivel a kéz a kar erejét használja, ez a szó az erőkinyilvánításnak vagy a hatalom gyakorlásának a gondolatát is magában foglalja. A „Jehova kezé”-nek fordított görög kifejezés található a Lk 1:66-ban és a Cs 13:11-ben is. (Lásd a Lk 1:6, 66-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket, valamint a C3-as függ.-ben a bevezetőt és a Cs 11:21-et.)

Jehova: Vagy: „Jehova keze”. A kéz szó gyakran használatos jelképes értelemben a „hatalomra”. Mivel a kéz a kar erejét használja, ez a szó az erőkinyilvánításnak vagy a hatalom gyakorlásának a gondolatát is magában foglalja. A „Jehova keze” kifejezés sokszor megtalálható a Héber iratok eredeti szövegében, a „kéz” szónak megfelelő héber szó és a tetragram összetételeként (Ru 1:13, lábj.; 1Sá 5:6, 9, lábj.-ek; Ezs 7:6, lábj.; Jób 12:9; Ézs 19:16; Ez 1:3, lábj.). (Lásd a Lk 1:6, 9-hez és a Cs 11:21-hez tartozó magyarázó jegyzeteket, valamint a C3-as függ.-ben a bevezetőt és a Lk 1:66-ot.)

Jehova: Ebben a fordításban itt fordul elő először Isten neve Lukács evangéliumában. Bár a rendelkezésre álló görög kéziratok a Küʹri·osz (Úr) szót használják itt, nyomós okok szólnak amellett, hogy ebben a versben eredetileg Isten neve szerepelt, melyet később az Úr címmel helyettesítettek. (Lásd a C1-es függ.-et, valamint a C3-as függ.-ben a bevezetőt és a Lk 1:6-ot.) Lukács beszámolójának első két fejezete nagyon sokszor idéz vagy utal olyan kifejezésekre és gondolatokra a Héber iratokban, melyekben megtalálható Isten neve. Például a parancsolata és törvényes követelménye kifejezés, illetve hasonló összetételű jogi kifejezések olyan szövegkörnyezetekben találhatóak meg a Héber iratokban, ahol Isten neve szerepel, vagy Jehova beszél (1Mó 26:2, 5; 4Mó 36:13; 5Mó 4:40; 27:10; Ez 36:23, 27).

Isten irányításának köszönhetően. . . nevezték: A legtöbb bibliafordításban itt egyszerűen az áll, hogy „nevezték”. Ám ezen a helyen nem azok a görög szavak szerepelnek, melyeket általában „nevez”-nek vagy „hív”-nak fordítanak (Mt 1:16; 2:23; Lk 1:32, 60; Cs 1:19). Ebben a versben a khré·ma·tiʹzó ige áll, mely kilencszer fordul elő a Keresztény görög iratokban, és a legtöbb esetben egyértelműen olyasvalamihez kötődik, ami Istentől származik (Mt 2:12, 22; Lk 2:26; Cs 10:22; 11:26; Ró 7:3; Héb 8:5; 11:7; 12:25). A Cs 10:22-ben például együtt szerepel azzal a kifejezéssel, hogy „egy szent angyal által”, a Mt 2:12, 22-ben pedig Istentől jövő álmokkal együtt van megemlítve. A vele rokon khré·ma·ti·szmoszʹ főnév található a Ró 11:4-ben, és a legtöbb lexikon és fordítás úgy adja vissza, hogy „isteni kijelentés”; „Isten válasza”; „isteni felelet”. Lehetséges, hogy Jehova indította arra Sault és Barnabást, hogy használják a „keresztények” elnevezést. Egyesek úgy vélik, hogy az Antiókiában élő nem zsidók gúnyolták így őket, de a görög khré·ma·tiʹzó szó egyértelműen azt jelzi, hogy Istentől származott ez az elnevezés. Az is eléggé valószínűtlen, hogy a zsidók mondták rájuk először azt, hogy „keresztények” (görög eredetű), vagyis „messianisták” (héber eredetű), ugyanis ők nem fogadták el, hogy Jézus a Messiás, azaz a Krisztus. Ezért nem ismerték volna el őt hallgatólagosan felkentnek, vagyis Krisztusnak azzal, hogy a követőit „keresztények”-nek nevezik.

keresztényeknek: A görög khri·szti·a·noszʹ szó, melynek jelentése ’Krisztus követője’, csupán háromszor fordul elő a Keresztény görög iratokban (Cs 11:26; 26:28; 1Pt 4:16), és a ’Krisztus’, vagyis ’felkent’ jelentésű görög Khri·sztoszʹ szóból származik. A keresztények követték Jézusnak – a Krisztusnak, vagyis Jehova felkentjének – a példáját és a tanításait (Lk 2:26; 4:18). „Isten irányításának köszönhetően” a „keresztények” elnevezést valószínűleg már i. sz. 44-ben használták, amikor az itt említett események történtek. Ezt a nevet kétségkívül széles körben kezdték használni, hiszen amikor Pál kb. i. sz. 58-ban megjelent II. Heródes Agrippa király előtt, ő már tudta, hogy kik a keresztények (Cs 26:28). Tacitus, a történetíró szerint kb. i. sz. 64-re a legtöbben használták a „keresztény” szót Rómában. Továbbá valamikor i. sz. 62 és 64 között Péter az első levelét a Római Birodalom területén szétszóródott keresztényeknek írta. Úgy tűnik, addigra a keresztény szó közismert lett, illetve konkrétan és kizárólag Jézus követőire használták (1Pt 1:1, 2; 4:16). Ennek az Istentől származó névnek köszönhetően Jézus tanítványait többé nem lehetett összetéveszteni a judaizmus valamelyik szektájával.

nagy éhínség: Ezt az éhínséget, mely kb. i. sz. 46-ban következett be, Josephus is megerősítette, ugyanis ő is írt egy nagy éhínségről Klaudiusz római császár uralkodásának idején. Az éhínségek a szegényeket érintették a legsúlyosabban, mert sem pénzük, sem élelmük nem volt félretéve. Az Antiókiában élő keresztények ezért segélyt küldtek az elszegényedett testvéreiknek Júdeába.

Klaudiusz idejében: Klaudiusz i. sz. 41 és 54 között volt római császár, és az uralkodása kezdetén barátságos volt a zsidókkal. Uralmának a végére azonban megromlott közte és a zsidók közt a kapcsolat, és kiűzte az összes zsidót Rómából (Cs 18:2). Állítólag a negyedik felesége megmérgezte gombával. Néró követte őt a trónon.

segélyt küldenek: Vagy: „szolgálatot végeznek úgy, hogy segélyt küldenek”. Ez az első feljegyzés arról, hogy a keresztények segélyt küldtek a világ egy másik részén élő hittársaiknak. A görög di·a·ko·niʹa szó, melyet gyakran „szolgálat”-nak fordítanak, a Cs 12:25-ben és a 2Ko 8:4-ben is „segély” értelemben szerepel. Ennek a görög szónak a Keresztény görög iratokban való használata azt mutatja, hogy a keresztények szolgálata két részből áll. A szolgálatunk egyik részét a békéltetés szolgálata (a di·a·ko·niʹa egyik formája) alkotja, vagyis az, hogy prédikálunk és tanítunk (2Ko 5:18–20; 1Ti 2:3–6). A szolgálatunk másik része pedig a hittársainknak végzett szolgálat, amelyről itt is szó van. Pál kijelentette: „különböző feladatok vannak Isten szolgálatában [a di·a·ko·niʹa szó többes száma], mégis ugyanaz az Úr” (1Ko 12:4–6, 11). Rámutatott, hogy a keresztény szolgálat különböző fajtái mind a szent szolgálat részei (Ró 12:1, 6–8).

vének: Szó szerint: „idősebb férfiak”. A Bibliában a görög pre·szbüʹte·rosz szó elsősorban olyan személyre utal, akinek egy nemzetben vagy közösségben hatalma vagy felelős tisztsége van. Bár ez a kifejezés időnként az életkort jelöli (mint például a Lk 15:25; Cs 2:17-ben), nem csak idősebb emberekre vonatkozhat. Itt a zsidó nemzet vezetőire utal, akiket gyakran együtt említenek a magas rangú papokkal és az írástudókkal. A szanhedrint ennek a három csoportnak a tagjai alkották (Mt 21:23; 26:3, 47, 57; 27:1, 41; 28:12; lásd a Szójegyzékben a „Vén” címszót).

a vénekhez: Szó szerint: „az idősebb férfiakhoz”. A Bibliában a görög pre·szbüʹte·rosz szó elsősorban olyan személyre utal, akinek egy nemzetben vagy közösségben hatalma vagy felelős tisztsége van, bár ez a kifejezés időnként az életkort jelöli. (Lásd a Mt 16:21-hez tartozó magyarázó jegyzetet.) Izrael ókori népében a vének a vezetésből és a közigazgatásból is kivették a részüket, úgy a helyi közösségükben (5Mó 25:7–9; Jzs 20:4; Ru 4:1–12), mint az egész országban (Bí 21:16; 1Sá 4:3; 8:4; 1Ki 20:7). A keresztény gyülekezettel kapcsolatban itt szerepel először ez a szó. Ahogy az ókori Izraelben, úgy a szellemi Izraelben is a vének álltak a gyülekezet élén. Ebben a szövegkörnyezetben a véneknek küldték el a segélyt, és az ő felügyeletükkel lett szétosztva a júdeai gyülekezeteknek.

Multimédia

Joppé
Joppé

Ebben a videóban Joppé kikötője látható. A város a Földközi-tenger partján fekszik félúton a Kármel-hegy és Gáza között. A mai Jáfó (arabul Jaffa) 1950-ben lett összevonva Tel-Avivval. Most Tel-Aviv-Jaffa áll az ókori város helyén. Joppé egy kb. 35 m magas sziklás dombra épült, a kikötőjét pedig egy alacsony sziklazátony alkotja a parttól kb. 100 m-re. A tírusziak Salamon templomának az építéséhez Joppéba úsztatták a Libanon erdőiben kivágott fákat (2Kr 2:16). Később, amikor Jónás próféta menekülni próbált a megbízatása elől, Joppéban szállt hajóra, hogy Társisba utazzon (Jón 1:3). Az i. sz. I. században volt egy keresztény gyülekezet Joppéban. Idetartozott Dorkász (Tábita) is, akit Péter feltámasztott (Cs 9:36–42). És itt kapta Péter azt a látomást – amikor a tímár, Simon házában volt –, mely felkészítette arra, hogy a nem zsidó Kornéliusznak prédikáljon (Cs 9:43; 10:6, 9–17).

A szíriai Antiókia – A kereszténység egyik első századi központja
A szíriai Antiókia – A kereszténység egyik első századi központja

A szíriai Antiókia a Szíria nevű római tartomány székhelye volt. Az i. sz. I. században a Római Birodalom egyik legnagyobb városa volt Róma és Alexandria mellett. Antiókia az Orontes folyó (1) keleti partján épült, és eredetileg egy szigetet (2) is magában foglalt. A folyó mentén jó pár kilométerrel lejjebb feküdt Szeleukia kikötővárosa. Antiókia korának az egyik legnagyobb hippodromjával (3) büszkélkedhetett, melyben lóversenyeket és fogathajtásokat rendeztek. A város nevezetes volt a bámulatos oszlopsoros utcájáról (4), melyet Nagy Heródes márvánnyal kövezett le. Később pedig Tibériusz császár fedett oszlopsorral egészítette ki, valamint mozaikokkal és szobrokkal díszítette. Sokféle népcsoport élt a városban, köztük egy jelentős létszámú zsidó közösség is (5). Közülük sokan keresztények lettek, és először Antiókiában hívták keresztényeknek Jézus tanítványait (Cs 11:26). Idővel a nem zsidók közül is sokan csatlakoztak hozzájuk. I. sz. 49 táján vita támadt a körülmetélkedés miatt, ezért egy küldöttség elment Jeruzsálembe a vezetőtestülethez útmutatást kérni. Köztük volt Pál és Barnabás is (Cs 15:1, 2, 30). Pál apostol Antiókiából indult mindhárom misszionáriusi útjára (Cs 13:1–3; 15:35, 40, 41; 18:22, 23). Ez a térkép bemutatja, hogy több évszázadon át hol húzódtak a városfalak.

A szíriai Antiókia
A szíriai Antiókia

A képen a modern kori Törökországban található Antakya városa látható. Itt feküdt az ókori Antiókia, Szíriának, a római tartománynak a fővárosa. Az i. sz. I. században állítólag a szíriai Antiókia volt a római világ harmadik legnagyobb városa Róma és Alexandria után. Egyesek szerint 250000-en vagy még többen lakhattak ott. Miután Istvánt meggyilkolta egy csőcselék Jeruzsálemben, és üldözni kezdték Jézus követőit, néhány tanítvány Antiókiába ment. Ott hirdették a jó hírt a görögül beszélőknek, akik közül sokan hívőkké lettek (Cs 11:19–21). Később Pál apostol misszionáriusi útjainak Antiókia lett a kiindulópontja. „Isten irányításának köszönhetően először Antiókiában nevezték a tanítványokat keresztényeknek” (Cs 11:26). A szíriai Antiókia nem keverendő össze a másik Antiókiával, mely Pizidiában feküdt (Törökország közepén), és melyre a Cs 13:14; 14:19, 21, valamint a 2Ti 3:11 utal.

Klaudiusz császár
Klaudiusz császár

A Cselekedetek könyve kétszer említi meg a római császár, Klaudiusz nevét (Cs 11:28; 18:2). Az unokaöccsétől, Caligulától (aki i. sz. 37 és 41 között uralkodott, és akire nem utal a Szentírás) vette át az uralmat, hogy Róma negyedik császára legyen. I. sz. 41 és 54 között volt uralmon. Kb. i. sz. 49 vagy 50 táján Klaudiusz arra utasított minden zsidót, hogy hagyja el Rómát. Ennek következtében Priszcilla és Akvila Korintuszba költözött, ahol találkoztak Pál apostollal. A beszámolók szerint Klaudiusz negyedik felesége i. sz. 54-ben megmérgezte a férjét. Néró császár követte Klaudiuszt a trónon.