Nehémiás 12:1–47

12  Ezek voltak a papok és a léviták, akik Zorobábellel+, Sealtielnek+ a fiával* meg Jésuával+ mentek: Serája, Jeremiás, Ezsdrás,  Amária, Malluk, Hattus,  Sekánia, Rehum, Meremót,  Iddó, Ginnetói, Abija,  Mijámin, Maádia, Bilga,  Semája, Jojárib, Jedája,  Sallu, Ámók, Hilkija és Jedája. Ezek voltak a papoknak és az ő testvéreiknek a főemberei Jésuának a napjaiban.  A léviták pedig: Jésua, Binnui, Kadmiel,+ Serébia, Júda és Mattánia+, aki a testvéreivel együtt a hálaadó éneklést vezette.  És Bakbukia meg Unni, a testvéreik, velük szemben álltak őrszolgálatban*. 10  Jésua fia Joákim, Joákim fia Eliásib+, Eliásib fia Jójada+. 11  Jójada fia Jonatán, Jonatán fia pedig Jaddua. 12  Joákim napjaiban ezek voltak a papok, a nemzetségfők: Serája+ családjáé Merája, Jeremiásé Hanánia, 13  Ezsdrásé+ Mesullám, Amáriáé Johanán, 14  Mallukié Jonatán, Sebániáé József, 15  Hárimé+ Adna, Mérajóté Helkai, 16  Iddóé Zakariás, Ginnetoné Mesullám, 17  Abijáé+ Zikri, Minjáminé. . .*, Moádiáé Piltai, 18  Bilgáé+ Sammua, Semájáé Jonatán, 19  Jojáribé Mattenai, Jedájáé+ Uzzi, 20  Szallaié Kallai, Ámóké Éber, 21  Hilkijáé Hasábia, Jedájáé pedig Netánel. 22  Eliásib, Jójada, Johanán és Jaddua+ napjaiban bejegyezték a léviták nemzetségfőit, valamint a papokat is, egészen a perzsa Dáriusz királyságának idejéig visszamenően. 23  A léviták közül a nemzetségfőket bejegyezték a történelmi feljegyzések könyvébe, egészen Eliásib fiának, Johanánnak a napjaiig visszamenően. 24  A léviták fői Hasábia, Serébia és Kadmiel+ fia, Jésua+ voltak, és velük szemben álltak csoportokban a testvéreik, az őrök, hogy dicséretet mondjanak és hálát adjanak az utasítások szerint, melyeket az igaz Isten embere, Dávid adott+. 25  Mattánia,+ Bakbukia, Abdiás, Mesullám, Talmon és Akkub+ álltak őrt mint kapuőrök+, és a kapuknál levő raktárhelyiségeket őrizték. 26  Ők Joákim napjaiban szolgáltak – aki Jésuának+, Jocadák fiának a fia –, valamint Nehémiás kormányzónak meg Ezsdrás+ papnak, a másolónak* a napjaiban. 27  Jeruzsálem falának felavatásakor megkeresték a lévitákat, és bárhol éltek is, elhozták őket Jeruzsálembe, hogy megtartsák a felavatási ünnepséget örömmel, hálaadó énekekkel,+ cintányérokkal, hárfákkal és más húros hangszerekkel. 28  És a képzett énekesek* összegyűltek a Jordán-környékről, Jeruzsálem egész környékéről, a netófaiak+ településeiről, 29  Bét-Gilgálból+ és Géba+ meg Azmávet+ mezőiről, az énekesek ugyanis településeket építettek maguknak Jeruzsálem körül. 30  És a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet,+ a kapukat+ és a falat+. 31  Majd felvittem Júda fejedelmeit a fal tetejére. Ezután kijelöltem két hatalmas hálaadó énekkart és menetet, és az egyik jobbra ment a falon a Szemét kapu+ irányába. 32  Hosája és Júda fejedelmeinek a fele pedig utánuk ment. 33  Velük ment Azária, Ezsdrás, Mesullám, 34  Júda, Benjámin, Semája és Jeremiás. 35  A papok fiai közül is velük tartottak néhányan trombitával+: Zakariás – Jonatán fia, aki Semája fia, aki Mattánia fia, aki Mikája fia, aki Zakkur fia, aki Asáf+ fia 36  – meg a testvérei: Semája, Azarel, Milalai, Gilalai, Máaj, Netánel, Júda és Hanáni, Dávidnak, az igaz Isten emberének hangszereivel+; és Ezsdrás+, a másoló* ment előttük. 37  Majd a Forrás kapunál+ egyenesen felmentek Dávid városának+ a lépcsőjén+, a fal emelkedőjén Dávid háza fölé, és továbbmentek a Víz kapuig+, keletre. 38  A másik hálaadó énekkar a másik irányban* haladt, én pedig mögötte a nép másik felével, elhagyva a Kemencék tornyát+, tovább a Széles fal+ felé, 39  az Efraim kapu+ felett az Óváros kapuhoz+, majd tovább a Hal kapuig+, Hanánel tornyáig,+ meg a Mea toronyig, és tovább a Juh kapuhoz+, majd megálltak az Őr kapunál. 40  Végül a két hálaadó énekkar megállt az igaz Isten házánál, én is, és velem együtt a helytartók fele, 41  valamint a papok, Eljákim, Maáséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia a trombitákkal, 42  meg Maáséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Johanán, Malkija, Elám és Ézer. És az énekesek Izráhia vezetésével hangosan énekeltek. 43  Nagy áldozatokat mutattak be azon a napon, és ujjongtak,+ mert az igaz Isten nagy örömet adott nekik. Az asszonyok és a gyermekek is ujjongtak,+ így Jeruzsálem ujjongása messzire elhallatszott.+ 44  Azon a napon kijelöltek férfiakat az adományok+, az első termések+ és a tizedek+ raktárai+ fölé. Ezekbe gyűjtötték be a városok mezőiről a törvényben előírt részt+ a papok és a léviták+ számára, mert örültek Júdában, hogy a papok és a léviták szolgálatot végeznek. 45  És kezdték ellátni Istenük iránti kötelezettségeiket és a tisztulással kapcsolatos kötelezettségeket – ugyanígy az énekesek és a kapuőrök is – Dávidnak és fiának, Salamonnak az utasításai szerint. 46  Régebben, Dávid és Asáf napjaiban ugyanis voltak vezetőik* az énekeseknek és az Istennek szóló dicséret és hálaadás énekének.+ 47  Ezenkívül Zorobábel+ és Nehémiás napjaiban egész Izrael megadta az énekeseknek+ és a kapuőröknek+ járó részt a napi szükséglet szerint. A léviták részét is elkülönítették,+ a léviták pedig elkülönítették Áron leszármazottainak a részét.

Lábjegyzetek

Ebben a fejezetben a „fia”, „fiai” kifejezés leszármazottakra is utalhat.
Esetleg: „a szolgálatuk idején”.
A héber szöveg itt nyilvánvalóan kihagy egy nevet.
Vagy: „az írnoknak”.
Szó szerint: „az énekesek fiai”.
Vagy: „az írnok”.
Vagy: „elöl”.
Szó szerint: „főik”.

Jegyzetek

Multimédia