Máté 9:1–38

9  Amikor Jézus beszállt a csónakba, átkelt a tengeren, és elment a városába.+  Ekkor odavittek hozzá egy hordágyon fekvő béna embert. Jézus a hitük láttán ezt mondta a bénának: „Bátorság, gyermekem! A bűneid meg vannak bocsátva.”+  Voltak írástudók, akik erre ezt mondták maguk közt: „Ez Istent gyalázza.”+  Jézus pedig tudta, mire gondolnak, és ezt kérdezte: „Miért gondoltok magatokban gonosz dolgokat?+  Például, melyik könnyebb, azt mondani, hogy »a bűneid meg vannak bocsátva«, vagy azt mondani, hogy »kelj fel, és járj!«?+  De hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma arra, hogy megbocsásson bűnöket a földön. . .” Ekkor így szólt a bénához: „Kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza!”+  Az pedig felkelt, és hazament.  Amikor a sokaság látta ezt, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott egy embernek.  Amint Jézus továbbment onnan, meglátott egy Máté nevű embert, aki az adószedő helyen ült, és ezt mondta neki: „Légy a követőm!” Erre az felkelt, és követte őt.+ 10  Később, amikor Jézus és a tanítványai a házban ettek*, sok adószedő meg bűnös ment oda, és együtt ettek* velük.+ 11  Amikor a farizeusok ezt látták, megkérdezték a tanítványaitól: „Miért eszik a tanítótok adószedőkkel és bűnösökkel?”+ 12  Ennek hallatán Jézus ezt mondta: „Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, a betegeknek viszont igen.+ 13  Menjetek hát, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.«+ Mert nem azért jöttem, hogy az igazságosakat hívjam el, hanem hogy a bűnösöket.” 14  Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok szoktunk böjtölni, de a te tanítványaid nem?”+ 15  Jézus erre ezt kérdezte tőlük: „Van okuk keseregni a vőlegény+ barátainak, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt,+ és akkor majd böjtölni fognak. 16  Senki sem varr foltot régi felsőruhára be nem avatott anyagból, mert az új anyag összehúzná a régit, és még jobban kiszakítaná a felsőruhát.+ 17  Újbort sem tesznek régi bortömlőkbe. Ha mégis megteszik, akkor a bortömlők szétrepednek, a bor kifolyik, és a bortömlők tönkremennek. Az újbort inkább új bortömlőkbe teszik, és így mindkettő megmarad.” 18  Míg ő ezeket mondta nekik, egy zsinagógai vezető odament hozzá, hódolni kezdett neki, és így szólt: „A lányom most már biztosan halott, de gyere, tedd rá a kezed, és életre kel.”+ 19  Jézus akkor felkelt, és a tanítványaival együtt útnak indult a férfival. 20  Ekkor egy asszony, akinek már 12 éve vérfolyása+ volt, hátulról odament hozzá, és megérintette a felsőruhájának a rojtozatát*,+ 21  mert ezt mondogatta magában: „Elég csak megérintenem a felsőruháját, és rendbe jövök*.”+ 22  Jézus megfordult, és amikor észrevette őt, ezt mondta: „Bátorság, lányom! Mivel hittél, meggyógyultál*.”+ És az asszony azonnal rendbe jött.+ 23  Mikor pedig Jézus a zsinagógai vezető házába ért, és meglátta a fuvolásokat meg a jajgató sokaságot,+ 24  ezt mondta: „Menjetek innen, mert a kislány nem halt meg, csak alszik.”+ Erre gúnyosan nevetni kezdtek rajta. 25  Amint kiküldték a sokaságot, ő bement, megfogta a kislány kezét,+ az pedig felkelt.+ 26  Az erről szóló hír persze elterjedt az egész környéken. 27  Amint Jézus továbbment onnan, két vak követte őt,+ és ezt kiáltották: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” 28  Miután Jézus bement a házba, a vakok odamentek hozzá, ő pedig megkérdezte tőlük: „Elhiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?”+ Így válaszoltak neki: „Igen, Uram.” 29  Majd megérintette a szemüket, és ezt mondta: „Legyen meg, amiben hittetek!” 30  Ekkor újra láttak.+ Aztán Jézus erélyesen megparancsolta nekik: „Vigyázzatok, senki se tudja meg ezt!”+ 31  De miután kimentek, az egész környéken beszéltek róla. 32  Amikor ők elmentek, odavittek hozzá egy démontól megszállt némát,+ 33  és miután kiűzte a démont, a néma beszélni kezdett.+ A sokaság pedig csak ámult, és ezt mondta: „Ilyet még soha nem láttak Izraelben!”+ 34  De a farizeusok ezt mondták: „A démonok uralkodójának a segítségével űzi ki a démonokat.”+ 35  És Jézus körútra indult minden városba és faluba, tanított a zsinagógáikban, hirdette a királyságról szóló jó hírt, és gyógyított mindenféle betegséget meg mindenféle fogyatékosságot.+ 36  Amikor látta a sokaságot, szánalmat érzett irántuk,+ mert látta, hogy elnyomják és elhanyagolják őket, és olyanok, mint a pásztor nélküli juhok.+ 37  Majd így szólt a tanítványaihoz: „Igen, az aratnivaló sok, de a munkás kevés.+ 38  Kérve kérjétek hát az aratás urát, hogy küldjön ki munkásokat, hogy begyűjtsék a termést.”+

Lábjegyzetek

Vagy: „az asztalnál feküdtek”.
Vagy: „feküdtek velük az asztalnál”.
Vagy: „a szélét”; „a szegélyét”.
Vagy: „és megmenekülök”.
Vagy: „megmenekültél”.

Jegyzetek

a városába: Vagyis Kapernaumba, ahol Jézus lakott, amikor ebben a térségben szolgált (Mt 4:13; Mr 2:1). Ez a város nem volt messze Názárettől, ahol felnőtt; Kánától, ahol a vizet borrá változtatta; Naintól, ahol feltámasztotta egy özvegyasszony fiát; illetve Betsaidától, amelynek a környékén egy csoda által mintegy 5000 férfit lakatott jól, és visszaadta egy vak férfi látását.

a hitük láttán: Az, hogy a „hit” szó többes számú birtokos személyjellel áll, azt mutatja, hogy Jézusnak nem kerülte el a figyelmét, hogy mekkora hite volt az egész csoportnak, nem csupán a béna embernek.

gyermekem: Jézus egy kedveskedő megszólításként használta ezt a szót (2Ti 1:2; Tit 1:4; Flm 10).

melyik könnyebb: Könnyebb lenne valakinek csak azt mondania, hogy meg tudja bocsátani a bűnöket, mivel nem lenne látható bizonyíték ennek a kijelentésnek az igazolására. De azt mondani, hogy kelj fel, és járj, egy csodát kívánna meg, ami mindenkinek egyértelművé tenné, hogy Jézusnak a hatalma is megvan ahhoz, hogy megbocsássa a bűnöket. Ez a beszámoló, illetve az Ézs 33:24 a betegséget összefüggésbe hozza a bűnös állapotunkkal.

Emberfiának: Ez a kifejezés kb. 80-szor szerepel az evangéliumokban. Jézus magára utalt vele, nyilvánvalóan azt hangsúlyozva, hogy tényleg egy asszonytól született, hús-vér ember, illetve hogy Ádám tökéletes megfelelője, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy megváltsa az embereket a bűntől és a haláltól (Ró 5:12, 14, 15). Ugyanez a kifejezés azonosítja Jézust a Messiásként, vagyis a Krisztusként (Dá 7:13, 14; lásd a Szójegyzéket).

Emberfiának: Lásd a Mt 8:20-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.

megbocsásson bűnöket a földön. . .: A három pont arra utal, hogy Jézus megállt a mondat közepén, majd pedig erőteljes bizonyítékát adta az állításának azzal, hogy mindenki előtt meggyógyította a férfit.

Máté: A „Máté”-nak fordított görög név valószínűleg a héber „Mattitja” név rövidített alakja (1Kr 15:18), melynek jelentése ’Jehova ajándéka’.

Máté: Léviként is ismert. (Lásd a Mr 2:14-hez és a Lk 5:27-hez tartozó magyarázó jegyzeteket.)

Máté: Lásd a Mt címéhez és a Mt 10:3-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket.

adószedő helyen: Ez egy kisebb épület vagy sátor lehetett, ahol az adószedők ültek, és beszedték a kivitelre szánt, a behozott, illetve az országon áthaladó kereskedelmi áruk utáni adókat. Máté adószedő helye Kapernaumban vagy annak közelében volt.

Légy a követőm: Lásd a Mr 2:14-hez tartozó magyarázó jegyzetet.

Légy a követőm: Az itt használt görög ige alapjelentése az, hogy „csatlakozik”, „kísér”, „mögötte halad”, de ebben a felszólításban azt jelenti, hogy „tanítványként követ valakit”.

a házban: Máté házára utal (Mr 2:14, 15; Lk 5:29).

ettek: Lásd a Mr 2:15-höz tartozó magyarázó jegyzetet.

adószedő: Lásd a Mt 5:46-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.

bűnös: A Biblia rámutat, hogy minden ember bűnös (Ró 3:23; 5:12). Ezért ez a kifejezés itt szűkebb értelemben szerepel, és nyilvánvalóan olyan emberekre utal, akikről köztudott, hogy bűnös életet élnek, talán rossz erkölcsűek vagy bűnözők (Lk 7:37–39; 19:7, 8). A zsidó vallásvezetők olyan zsidó és nem zsidó emberekre is használták ezt a kifejezést, akik nem ismerték a törvényt, vagy nem tartották meg a rabbinikus hagyományokat.

adószedők: Sok zsidó szedett adót a római hatóságok részére. Az emberek gyűlölték őket, mivel nemcsak hogy együttműködtek azzal az idegen hatalommal, amelyre nehezteltek, hanem ráadásul még több adót is követeltek, mint a hivatalos ráta. Az adószedőket általában kerülték a zsidó társaik, és ugyanúgy tekintettek rájuk, mint a bűnösökre és a prostituáltakra (Mt 11:19; 21:32).

evett: Vagy: „az asztalnál feküdt”. Közeli kapcsolatot feltételezett az, ha valaki az asztalnál feküdt másokkal. Akkoriban a zsidók rendes körülmények között soha nem feküdtek volna az asztalnál nem zsidókkal, vagyis nem ettek volna együtt velük.

Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot: Jézus kétszer is utal a Hó 6:6-ban szereplő szavakra (itt és a Mt 12:7-ben). Máté, aki egy megvetett adószedő volt, de Jézus közeli társa lett, az egyetlen olyan evangéliumíró, aki feljegyzi ezt az idézetet és az irgalmatlan rabszolgáról szóló szemléltetést (Mt 18:21–25). Az evangéliumából kiderül, hogy Jézus szerint az áldozaton kívül mennyire fontos az irgalom is.

szoktunk böjtölni: Lásd a Mt 6:16-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.

böjtöltök: Vagyis valaki egy korlátozott ideig nem eszik. (Lásd a Szójegyzéket.) Jézus sosem parancsolta a tanítványainak, hogy böjtöljenek, de nem is tiltotta meg nekik. A mózesi törvény hatálya alatt egyes zsidók helyes indítékból megalázták magukat Jehova előtt, és böjtöléssel fejezték ki a bűnbánatukat (1Sá 7:6; 2Kr 20:3).

a vőlegény barátainak: Szó szerint: „a lakodalmas ház fiainak”. Ez az idióma a násznépre, de azon belül is elsősorban a vőlegény barátaira utal.

Újbort. . . bortömlőkbe: A bibliai időkben megszokott volt, hogy a bort állatbőrben tárolták (1Sá 16:20). A bőrtömlőket háziállatoknak, például kecskéknek vagy juhoknak a teljes bőréből készítették. A régi bortömlők idővel megkeményedtek, és elveszítették a rugalmasságukat. Az új bortömlők viszont ki tudtak tágulni, és így kibírták az újbor erjedése során keletkezett nyomást. (Lásd a Szójegyzékben a „Bortömlő” címszót.)

egy zsinagógai vezető: Szó szerint: „egy uralkodó” (görögül: arʹkhón). Márk és Lukács párhuzamos beszámolójából kiderül, hogy ezt a vezetőt Jairusnak hívták (Mr 5:22; Lk 8:41).

hódolni kezdett neki: Vagy: „meghajolt előtte”; „tisztelettel adózott neki”. (Lásd a Mt 8:2-höz tartozó magyarázó jegyzetet.)

hódolt neki: Vagy: „meghajolt előtte”; „tisztelettel adózott neki”. A Héber iratok is beszél arról, hogy az emberek meghajoltak, amikor prófétával, királlyal vagy Isten más képviselőjével találkoztak (1Sá 25:23, 24; 2Sá 14:4–7; 1Ki 1:16; 2Ki 4:36, 37). Ez a férfi nyilván felismerte, hogy Isten egyik képviselőjével beszél, akinek hatalma van meggyógyítani másokat. Helyénvaló volt, hogy a Jehova által kijelölt király iránti tisztelete jeleként meghajolt Jézus előtt (Mt 9:18; az itt használt görög szóval kapcsolatban bővebb információ található a Mt 2:2-höz tartozó magyarázó jegyzetben.)

vérfolyása: Minden valószínűség szerint egy krónikus, menstruációs folyásról van szó. A mózesi törvény szerint egy ilyen betegségben szenvedő nő szertartásilag tisztátalan volt, és emiatt nem érinthetett meg másokat (3Mó 15:19–27).

lányom: Ez az egyetlen alkalom, amikor Jézus úgy szólított egy asszonyt, hogy „lányom”, talán a kényes helyzete miatt, vagy mert remegett (Lk 8:47). Ez a kedveskedő megszólítás, mely semmilyen utalást nem tartalmaz a nő korára, kiemeli, hogy milyen tapintatosan és gyengéden törődött vele Jézus.

nem halt meg, csak alszik: A Biblia gyakran hasonlítja a halált az alváshoz (Zs 13:3; Jn 11:11–14; Cs 7:60; 1Ko 7:39; 15:51; 1Te 4:13). Jézus arra készült, hogy visszaadja a kislány életét, és talán azért fogalmazott így, mert utána bemutatta, hogy ahogyan fel lehet ébreszteni valakit a mély álomból, úgy a halálból is lehetséges visszahozni. Jézus a kislány feltámasztásához az Atyjától kapta a hatalmat, „aki életre kelti a halottakat, és úgy hívja a nem létezőket, mintha léteznének” (Ró 4:17).

nem halt meg, csak alszik: Lásd a Mr 5:39-hez tartozó magyarázó jegyzetet.

Dávid fia: Azt emeli ki, hogy Jézus az örököse annak a szövetségnek, melyet Isten Dáviddal kötött egy királyságra. Az örökösnek Dávid családjából kellett származnia (2Sá 7:11–16; Zs 89:3, 4).

Dávid király: Noha számos király meg van említve ebben a családfában, Dávid az egyetlen, akire „király”-ként utalnak. Izrael királyi dinasztiájára úgy történik hivatkozás, hogy „Dávid háza” (1Ki 12:19, 20). Azzal, hogy Máté Dávid fiának hívja Jézust az 1. versben, a királyságot emeli ki, és úgy azonosítja Jézust, mint aki annak a királyságnak az örököse, melyre Isten ígéretet tett a Dáviddal kötött szövetségben (2Sá 7:11–16).

Dávid fia: Azzal, hogy ezek a férfiak így nevezték Jézust, kifejezték, hogy hiszik, hogy ő Dávid trónjának az örököse, ennélfogva pedig a Messiás. (Lásd a Mt 1:1, 6-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket.)

tanított. . . hirdette: A tanítás abban különbözik a hirdetéstől, hogy aki tanít, az nem csupán bejelent valamit, hanem oktat, magyaráz, valamint meggyőző érveket és bizonyítékokat hoz fel. (Lásd a Mt 3:1; 28:20-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket.)

jó hírt: Itt szerepel először a görög eu·an·geʹli·on szó, melyet néhány magyar fordítás „evangélium”-nak fordít. Az ezzel rokon eu·an·ge·li·sztészʹ görög szó „evangéliumhirdető”-nek van visszaadva, és azt jelenti, hogy ’a jó hír hirdetője’ (Cs 21:8; Ef 4:11, lábj.; 2Ti 4:5, lábj.).

tanított. . . hirdette: Lásd a Mt 4:23-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.

jó hírt: Lásd a Mt 4:23-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.

szánalmat érzett: A görög szplan·khniʹzo·mai ige rokonságban áll a ’belső részek’ jelentésű szplanʹkhna szóval, és egy olyan erőteljes érzésre utal, amelyet legbelül érez az ember. A görög nyelvben ez az egyik legerősebb szó a könyörület kifejezésére.

elnyomják. . . őket: A görög szó eredetileg azt jelentette, hogy ’nyúzott’. Azt a képet idézi fel, hogy egy bárány bőrét széttépik a vadállatok, illetve felhasítják a tövisbokrok és az éles sziklák, miközben kóborol. A szót idővel átvitt értelemben használták, azzal a jelentéssel, hogy ’valakivel rosszul bánnak’, vagy ’meggyötört’, ’megsebzett’.

elhanyagolják őket: Szó szerint: „eldobottak”. Azt a képet jeleníti meg, hogy egy juh eltaszított, kimerült és tehetetlen. Jelképesen pedig arra utal, hogy a tömeg megvetett, elhanyagolt és segítségre szorul.

Multimédia

A Galileai-tenger északi partja, északnyugat felé nézve
A Galileai-tenger északi partja, északnyugat felé nézve

1. Genezáret-síkság. Ez egy háromszög alakú, termékeny síkság volt, a területe kb. 5 × 2,5 km. Ezen a partszakaszon hívta meg Jézus a halászokat, Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost, hogy csatlakozzanak hozzá a szolgálatban (Mt 4:18–22).

2. A hagyományok szerint itt mondta el Jézus a hegyi beszédet (Mt 5:1; Lk 6:17, 20).

3. Kapernaum. Jézus ebben a városban élt, és Kapernaumban vagy mellette találkozott Mátéval (Mt 4:13; 9:1, 9).

Jézus meghívja Mátét, hogy legyen a követője
Jézus meghívja Mátét, hogy legyen a követője

Miután Jézus egy tömeget tanított Kapernaumban, észreveszi Mátét, az adószedőt, amint egy adószedő helyen ül. Az adószedőket megvetették az emberek, mert sokuk mások kárán gazdagodott meg. Jézus viszont lát valami jót Mátéban, és ezért meghívja, hogy legyen a követője. Máté azonnal követi őt, és ezzel Jézus ötödik tanítványa lesz, aki vele tart a szolgálata során (Lk 5:1–11, 27, 28). Később Jézus kiválasztja, hogy a 12 apostol egyike legyen (Mt 10:2–4; Mr 3:16–19). Máté háttere sokszor érződik az evangéliumán. Például részletesebben írt a pénzről, számokról és valaminek az értékéről (Mt 17:27; 26:15; 27:3). Isten irgalmát is kiemeli, hiszen lehetővé tette neki, egy megvetett adószedőnek, hogy megbánja a bűnét, és a jó hír szolgája legyen (Mt 9:9–13; 12:7; 18:21–35).

Állatbőr, melyben bort tároltak
Állatbőr, melyben bort tároltak

A bőrtömlőket gyakran juhok, kecskék vagy marhák bőréből készítették. A megölt állat fejét és lábát levágták, a testét pedig óvatosan kihúzták a bőrből, hogy ne kelljen felnyitni a hasát. Miután a bőrt cserző eljárással kikészítették, a nyílásokat összevarrták. Az állat nyakát vagy az egyik lábát nem varrták össze, hogy ez legyen a tömlő szája, melyet egy dugóval zártak le, vagy egy zsinórral kötöttek el. A bőrtömlőkben nemcsak bort, hanem tejet, vajat, sajtot, olajat és vizet is tároltak.

Első századi zsinagóga
Első századi zsinagóga

Az illusztráció bemutatja, hogyan nézhetett ki egy ókori zsinagóga. Az ábrába belefoglalták a Gamlánál (a Galileai-tengertől kb. 10 km-re északkeletre) talált I. századi zsinagóga egyes jellegzetességeit is.