Máté 19:1–30

19  Amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, Galileából Júdea határvidékeire* ment, a Jordánon túlra.+  Nagyon sokan követték őt, és meggyógyította őket.  És farizeusok mentek oda hozzá azzal a szándékkal, hogy próbára tegyék, és megkérdezték tőle: „Szabad egy férfinak akármilyen okból elválnia a feleségétől?”+  Így felelt: „Nem olvastátok-e, hogy aki kezdetben teremtette őket, férfinak és nőnek alkotta őket,+  és ezt mondta: »Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egy test lesz.«+  Úgyhogy ők már nem kettő, hanem egy test. Amit azért Isten közös igába fogott, egyetlen ember se válassza szét.+  Azok megkérdezték tőle: „Akkor miért írta elő Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy elválni?”+  Ő ezt mondta nekik: „Mózes a keményszívűségetek miatt engedte meg, hogy elváljatok a feleségetektől,+ de kezdetben ez nem így volt.+  Mondom nektek, hogy aki elválik a feleségétől, hacsak nem szexuális erkölcstelenség miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el.+ 10  A tanítványok így szóltak hozzá: „Ha ez a helyzet a férj és a feleség között, akkor nem tanácsos házasságot kötni.” 11  Ezt mondta nekik: „Nem minden ember tudja megfogadni ezeket a szavakat, csak azok, akiknek Isten lehetővé teszi.+ 12  Mert vannak, akik születésüktől fogva eunuchok, vannak, akiket emberek tettek eunuchhá, és vannak, akik önmagukat tették eunuchhá az egek királysága miatt. Aki kész arra, hogy így éljen, éljen így.”+ 13  Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és mondjon imát, de a tanítványok rendreutasították a szülőket.+ 14  Jézus azonban ezt mondta: „Hagyjátok hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az egek királysága.”+ 15  Majd rájuk tette a kezét, és elment onnan. 16  Ekkor valaki odament hozzá, és megkérdezte: „Tanító, mi jót kell tennem, hogy örök életet kapjak?”+ 17  Ezt mondta neki: „Miért kérdezed tőlem, hogy mi a jó? Egy van, aki jó.+ Ha pedig szeretnéd elnyerni az örök életet, mindig tartsd meg a parancsolatokat.+ 18  Az így szólt hozzá: „Melyeket?” Jézus ezt mondta: „Ne gyilkolj,+ ne kövess el házasságtörést,+ ne lopj,+ ne tanúskodj hamisan,+ 19  tiszteld apádat és anyádat,+ és szeresd embertársadat, mint önmagadat+.” 20  A fiatal férfi erre így szólt hozzá: „Mindezeket megtartottam. Milyen hiányosságom van még?” 21  Jézus ezt mondta neki: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a javaidat, add a szegényeknek, és kincsed lesz az égben.+ És gyere, légy a követőm!”+ 22  Amikor a fiatal férfi ezt meghallotta, bánatosan elment, mert nagy vagyona volt.+ 23  Jézus pedig ezt mondta a tanítványainak: „Higgyétek el, hogy a gazdagnak nehéz lesz bemennie az egek királyságába.+ 24  Azt is mondom nektek, hogy könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten királyságába.”+ 25  Amikor a tanítványok hallották ezt, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: „Akkor hát ki menekülhet meg?”+ 26  Jézus a szemükbe nézve ezt mondta nekik: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.”+ 27  Akkor Péter így felelt: „De hát mi mindent elhagytunk, és követtünk téged! Mit fogunk akkor kapni?”+ 28  Jézus így szólt hozzájuk: „Biztosak lehettek benne, hogy az újjáteremtéskor, amikor az Emberfia leül az ő dicsőséges trónjára, ti, akik követtetek engem, ti is ülni fogtok 12 trónon, és ítélni fogjátok Izrael 12 törzsét.+ 29  És mindaz, aki házakat vagy fiú- vagy lánytestvéreket vagy apát vagy anyát vagy gyermekeket vagy földeket hagyott el az én nevemért, 100-szor többet kap majd, és örök életet örököl.+ 30  Ámde sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első.+

Lábjegyzetek

Vagy: „határaira”.

Jegyzetek

Júdea határvidékeire ment, a Jordánon túlra: Ez nyilvánvalóan Pereára, a Jordán keleti oldalán található területre utal, és szűkebb értelemben Perea Júdeát határoló részeire. Jézus elhagyta Galileát, és már csak a feltámadása után tért oda vissza. (Lásd az A7-es függ. 5. térképét.)

ragaszkodik: Az itt található görög ige szó szerint azt jelenti, hogy ’ragad’; ’szorosan összeilleszt (összeköt)’; ’kapaszkodik’. Ebben a versben jelképesen arra utal, hogy a férfit és a nőt egyesítő kötelék olyan, mintha egy ragasztó kötné össze őket.

egy test: Ez a kifejezés az 1Mó 2:24-ben található héber kifejezés szó szerinti fordítása görögül, és úgy is vissza lehet adni, hogy „egy ember”. A lehető legszorosabb kötelékre utal, mely két ember között létezhet. Nemcsak a szexuális kapcsolatra vonatkozik, hanem az egész kapcsolatra, melynek köszönhetően a két fél hűséges és elválaszthatatlan társai egymásnak. Egy ilyen egységet nem lehet anélkül felbontani, hogy a két fél ne szenvedne kárt.

válólevelet: A mózesi törvény nem támogatta a válást. Ha valaki mégis el akart válni, akkor egy okiratot kellett kiállítani, ami elejét vette annak, hogy elhamarkodottan felbontsák a házasságot, illetve a nők védelmét is szolgálta (5Mó 24:1). Ha a férj ilyen okiratot akart adni a feleségének, akkor előtte valószínűleg beszélnie kellett az ilyen ügyekben illetékes férfiakkal, akik talán megpróbálták kibékíteni a házasfeleket.

válólevelet: Vagy: „elbocsátólevelet”. A törvény szerint, ha egy férfi el akart válni a feleségétől, készítenie kellett egy ilyen jogi dokumentumot, és valószínűleg a vénekkel is beszélnie kellett. Így volt ideje átgondolni ezt a komoly döntést. A törvény célja nyilván az volt, hogy megakadályozza a meggondolatlan válásokat, és bizonyos fokú jogi védelmet nyújtson a nőknek (5Mó 24:1). Ám Jézus napjaiban a vallási vezetők megkönnyítették, hogy valaki elváljon a feleségétől. Az I. századi történetíró, Josephus, aki farizeus volt, és maga is elvált, arra utalt, hogy ha valaki „bármely okból el akar válni – sok ilyen ok van –,” a válás engedélyezett. (Lásd a Mt 5:31-hez tartozó magyarázó jegyzetet.)

szexuális erkölcstelenség: A görög por·neiʹa szó egy általános kifejezés minden olyan szexuális kapcsolatra, mely a Biblia szerint tiltott. Magában foglalja a házasságtörést, a prostitúciót, a nem házasságban élők közti szexuális kapcsolatot, a homoszexualitást és a bestialitást. (Lásd a Szójegyzéket.)

ha netán egy asszony válik el a férjétől: Ezzel a kijelentéssel Jézus elismeri, hogy egy asszonynak joga van elválnia a hűtlen férjétől. Ezt az akkori zsidók minden bizonnyal nem tartották elfogadhatónak. Viszont Jézus szavaival összhangban a keresztények között ugyanaz az alapelv érvényes a férfiakra is, és a nőkre is.

aki elválik a feleségétől: Lásd a Mr 10:12-höz tartozó magyarázó jegyzetet.

szexuális erkölcstelenség: Görögül: por·neiʹa. (Lásd a Mt 5:32-höz tartozó magyarázó jegyzetet és a Szójegyzéket.)

házasságtörést: Lásd a Szójegyzéket.

eunuchok: Szó szerinti értelemben kasztrált férfiak. Ebben a versben ez a kifejezés szó szerint és jelképesen is értendő. (Lásd a Szójegyzékben az „Eunuch” címszót.)

önmagukat tették eunuchhá: Vagy: „úgy döntöttek, hogy eunuchként élnek”. Itt nem arról van szó, hogy ezek a férfiak kasztrálták magukat, vagy mások kasztrálták őket. Inkább arra utal, hogy önként egyedülállók maradtak. (Lásd a Szójegyzékben az „Eunuch” címszót.)

Egy van, aki jó: Vagy: „Csak egyvalaki jó.” Ez Istenre utal. Jézus itt elismerte, hogy Jehova a mércéje annak, hogy mi számít jónak. Isten a Szavában, a Bibliában leíratta és meghatározta, hogy mi a jó (Mr 10:18; Lk 18:19).

embertársadat: A görög szó (szó szerint: ’a közeli’) nemcsak a közelben lakókra utalhat, hanem bárkire, akivel valaki kapcsolatba kerül (Lk 10:29–37; Ró 13:8–10; lásd a Mt 5:43-hoz tartozó magyarázó jegyzetet).

Jézus ezt mondta neki: Jézus látta, hogy mennyire őszinte ez a fiatal férfi, és a Mr 10:21 szerint szeretetet érzett iránta. Valószínűleg felismerte, hogy a férfinak még önfeláldozóbbnak kellene lennie ahhoz, hogy a tanítványa legyen, ezért ezt mondta neki: add el a javaidat, add a szegényeknek. Míg Péter és mások mindent elhagytak, hogy kövessék Jézust, addig ez a fiatal férfi nem tudott megválni a javaitól, hogy tanítvány legyen (Mt 4:20, 22; Lk 18:23, 28).

tökéletes: Az itt használt görög szó jelentése ’teljes’, illetve egy szerv által meghatározott irányelv szerint ’hibátlan’. (Lásd a Mt 5:48-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.) Ebben az esetben az anyagi javak meggátolták ezt a férfit abban, hogy tökéletesen, vagyis teljes mértékben szolgálja Istent (Lk 8:14).

tökéletesek: Az itt használt görög szó jelentése ’teljes’, ’érett’, illetve egy szerv által meghatározott irányelv szerint ’hibátlan’. Egyedül Jehova tökéletes abszolút értelemben. Így hát amikor emberekre használják ezt a szót, viszonylagos tökéletességet foglal magában. Ebben a szövegkörnyezetben a „tökéletes” szó azt jelenti, hogy egy keresztény teljesen, vagyis hiánytalanul szereti Jehova Istent és a hittársait – ez pedig bűnösként is lehetséges.

Higgyétek el nekem: Ebben a görög kifejezésben szerepel az a·ménʹ szó, amely a héber ʼá·ménʹ átírása, és a jelentése ’úgy legyen’ vagy ’biztosan’. Jézus gyakran ezzel a kifejezéssel vezetett be egy ténymegállapítást, ígéretet vagy próféciát, így hangsúlyozva, hogy az általa mondottak teljesen hitelesek és megbízhatóak. Egyes tudósok szerint egyedül Jézus használta ily módon az „ámen” szót az evangéliumokban, máshol nincs erre példa a vallási irodalomban. János evangéliumából azt is láthatjuk, hogy Jézus időnként egymás után kétszer is mondta ezt a szót (a·ménʹ a·ménʹ), hogy hangsúlyozza, az üzenete mennyire megbízható. (Lásd a Jn 1:51-hez tartozó magyarázó jegyzetet.)

könnyebb a tevének átjutni a tű fokán: Jézus itt hiperbolát használt. Ahogy egy teve képtelen átmenni egy szó szerinti varrótű fokán, egy gazdag embernek is lehetetlen bemennie a királyságba, ha a vagyona továbbra is előbbre való a Jehovával ápolt kapcsolatánál. Jézus ezzel nem azt akarta mondani, hogy a gazdagok nem örökölhetik a királyságot, hiszen utána ezt jelentette ki: „Istennek minden lehetséges” (Mt 19:26).

újjáteremtéskor: Vagy: „újjászületéskor”; „megújuláskor”. A görög pa·lin·ge·ne·sziʹa szó egyik eleme azt jelenti, hogy ’ismét’, ’újra’, ’megint’, a másik eleme pedig azt, hogy ’születés’, ’származás’, ’eredet’. Az ókori zsidó író, Philón akkor használta ezt a szót, amikor a világ özönvíz utáni helyreállításáról beszélt, Josephus zsidó történetíró pedig akkor, amikor Izraelnek a száműzetés utáni megújulásáról írt. Máté beszámolójában ez a kifejezés arra az időre utal, amikor Krisztus és a társuralkodói megújítják a földet, hogy ismét olyan tökéletes állapotok legyenek rajta, mint amilyeneket az első emberpár élvezett a bűnbeesés előtt.

Emberfia: Lásd a Mt 8:20-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.

ítélni: Ez összhangban van más bibliaversekkel, melyek arról szólnak, hogy Krisztus társuralkodói Jézussal együtt ítélkezni is fognak (1Ko 6:2; Jel 20:4). A Bibliában nem szokatlan, hogy valaki uralkodik is, és ítélkezik is, hiszen időnként az „ítél”, „bíráskodik” szavakat általánosabb értelemben használja: ’uralkodik’; ’kormányoz’ (Bí 2:18; 10:2; Ab 21).

Emberfiának: Ez a kifejezés kb. 80-szor szerepel az evangéliumokban. Jézus magára utalt vele, nyilvánvalóan azt hangsúlyozva, hogy tényleg egy asszonytól született, hús-vér ember, illetve hogy Ádám tökéletes megfelelője, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy megváltsa az embereket a bűntől és a haláltól (Ró 5:12, 14, 15). Ugyanez a kifejezés azonosítja Jézust a Messiásként, vagyis a Krisztusként (Dá 7:13, 14; lásd a Szójegyzéket).

100-szor: Jóllehet néhány kéziratban az szerepel, hogy „sokszor”, az itt olvasható megfogalmazást több kézirat támasztja alá. (Vesd össze: Mr 10:30; Lk 18:30.)

örököl: Lásd a Mt 25:34-hez tartozó magyarázó jegyzetet.

örököljétek: A görög ige alapvetően azt jelenti, hogy egy örökös megkap valamit, amire jogosult, gyakran azért, mert valamilyen kapcsolat fűzi ahhoz, akitől örököl valamit. Erre lehet példa az, amikor egy fiú örökséget kap az apjától (Ga 4:30). De itt és a legtöbb előfordulási helyen a Keresztény görög iratokban a kifejezés tágabb értelmű, és arra utal, hogy valaki jutalmat kap Istentől (Mt 19:29; 1Ko 6:9).

Multimédia

A Jordán keleti oldala, Perea
A Jordán keleti oldala, Perea

A kép a Pereaként ismert terület egy részét mutatja. Ez a vidék a Jordán keleti oldalán helyezkedett el. Északon Pelláig terjedt ki, délen pedig a Holt-tenger keleti részéig. A „Perea” kifejezés nem található meg a Bibliában. Ám az elnevezés egy olyan görög szóból származik, melynek jelentése ’másik oldal’; ’túlsó’. Ez a görög szó sokszor szerepel a Bibliában, és időnként Perea területére utal (Mt 4:25; Mr 3:8). Volt, hogy a galileaiak Pereán keresztül utaztak Jeruzsálembe. A szolgálata vége felé Jézus valamennyi időt Pereában töltött, és tanított (Lk 13:22). Később újra átutazott Pereán, amikor Jeruzsálembe tartott (Mt 19:1; 20:17–19; Mr 10:1, 32, 46).

1. Jordán

2. A Jordántól keletre fekvő síkság

3. Gileád hegyvidéke

Válólevél
Válólevél

Ez az arámi nyelvű válólevél i. sz. 71-ből vagy 72-ből származik. A Júdeai-sivatag egyik kiszáradt folyómedrétől, a Vádi-Murabbaáttól északra találták. A válólevél leírta, hogy a zsidók lázadásának hatodik évében a Maszadában élő József, Naqszan fia elvált Mirjamtól, Jonatán lányától.

Teve
Teve

Jézus napjaiban a teve volt a legnagyobb háziasított állat azon a vidéken. A feltételezések szerint a Biblia általában a dromedárról beszél (Camelus dromedarius), melynek csak egy púpja van. A Biblia akkor említi a tevét először, amikor Ábrahám ideiglenesen Egyiptomban lakott, és jó pár ilyen teherhordó állata lett (1Mó 12:16).