Máté 17:1–27

17  Hat nappal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és annak testvérét, Jánost, és felvitte őket egy magas hegyre, ahol magukban lehettek.+  És elváltozott előttük: az arca fénylett, mint a nap, a felsőruhája pedig ragyogott*, mint a fény.+  Ekkor megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal.  Péter erre ezt mondta Jézusnak: „Uram, jó itt nekünk. Ha szeretnéd, felverek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.”  Még beszélt, amikor egy fényes felhő árnyékot vetett rájuk, és hang hallatszott a felhőből+: „Ő az én szeretett Fiam, akiben örömömet lelem.+ Figyeljetek rá!”+  Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagyon megijedtek.  Jézus ekkor odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel! Ne féljetek!”  Amikor a tanítványok felnéztek, senkit sem láttak, csak Jézust.  Amint jöttek lefelé a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: „Senkinek se mondjátok el a látomást, míg fel nem támad az Emberfia a halottak közül.”+ 10  A tanítványok azonban megkérdezték tőle: „Miért mondják akkor az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?”+ 11  Ő ezt felelte: „Illés bizony eljön, és mindent helyre fog állítani.+ 12  De mondom nektek, hogy Illés már eljött, és nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit akartak.+ Az Emberfia is ugyanígy szenved majd miattuk.+ 13  Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. 14  Amikor a sokaság felé tartottak,+ odament hozzá egy ember, letérdelt előtte, és ezt mondta: 15  „Uram, könyörülj a fiamon, mivel epilepsziás, és nagyon beteg! Gyakran esik tűzbe vagy vízbe.+ 16  Elvittem a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.” 17  Jézus ezt felelte: „Ó, hitetlen és romlott* nemzedék,+ meddig kell veletek maradnom? Meddig kell elviselnem titeket? Hozzátok ide hozzám!” 18  Jézus ekkor megszidta a démont, és az kiment a fiúból, és a fiú még abban az órában meggyógyult.+ 19  Erre a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” 20  Ő így szólt hozzájuk: „Mert kevés a hitetek. Biztosak lehettek benne, hogy ha csak akkora hitetek van, mint egy mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek: »Menj innen oda«, az odamegy, és semmi sem lesz nektek lehetetlen.”+ 21  —— 22  Amikor együtt voltak Galileában, Jézus ezt mondta nekik: „Az Emberfiát átadják az ellenségeinek,+ 23  megölik, és a harmadik napon feltámad.”+ Ekkor nagyon bánatosak lettek. 24  Miután megérkeztek Kapernaumba, a kétdrachmás adót szedők Péterhez mentek, és megkérdezték tőle: „A tanítótok nem fizeti a kétdrachmás adót?”+ 25  Ő ezt mondta: „De igen.” Amikor azonban belépett a házba, Jézus megelőzve őt megkérdezte: „Mit gondolsz, Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót*? A fiaiktól vagy az idegenektől?” 26  Amikor azt mondta, hogy „az idegenektől”, Jézus így szólt hozzá: „Akkor hát a fiaknak nem kell adót fizetniük. 27  De hogy ne botránkoztassuk meg őket,+ menj a tengerhez, dobj be egy horgot. Fogd az első horogra akadó halat, nyisd ki a száját, és találsz benne egy ezüstpénzt. Add oda nekik értem és érted.”

Lábjegyzetek

Vagy: „fehérré vált”.
Vagy: „elferdült”.
Vagy: „fejadót”.

Jegyzetek

Cezárea Filippi: Egy város a Jordán forrásvidékén, 350 m-rel a tengerszint felett. A város úgy 40 km-re északra feküdt a Galileai-tengertől, és a Hermon-hegy délnyugati lába közelében helyezkedett el. Nagy Heródes fia, Fülöp tetrarcha nevezte el Cezáreának a római császár iránti tiszteletből. Azért nevezték Cezárea Filippinek, hogy megkülönböztessék a másik Cezáreától, mely a Földközi-tenger partján egy jelentős tengeri kikötő volt. (Lásd a B10-es függ.-et.)

egy magas hegyre: Feltehetőleg a Hermon-hegyről van szó, mely nincs messze Cezárea Filippitől. (Lásd a Mt 16:13-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.) A legmagasabb pontja 2814 m. Az elváltozásra valószínűleg a Hermon-hegy egyik nyúlványán került sor. (Lásd a B10-es függ.-et.)

elváltozott: Vagy: „átváltozott”; „megváltozott a külseje”. Ugyanez a görög ige (me·ta·mor·phoʹo) szerepel a Ró 12:2-ben.

akiben örömömet lelem: Vagy: „akiben kedvem telik”; „akiben gyönyörködöm”. Ugyanez a kifejezés található a Mt 12:18-ban, mely egy idézet a megígért Messiásról, vagyis Krisztusról az Ézs 42:1-ből. A szent szellem kiárasztása és Isten kijelentése a Fiáról egyértelműen a megígért Messiásként azonosította Jézust. (Lásd a Mt 12:18-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.)

örömömet lelem: Vagy: „örömét leli a lelkem”. Ez egy idézet az Ézs 42:1-ből, és a héber neʹfes szó a görög pszü·khéʹ szóval van visszaadva; általában mindkét szót „lélek”-nek fordítják. (Lásd a Szójegyzékben a „Lélek” címszót.) Itt az „örömömet lelem” kifejezést úgy is vissza lehet adni, hogy „kedvem telik”. (Lásd a Mt 3:17-hez tartozó magyarázó jegyzetet.)

hang: Ez a második abból a három alkalomból, amikor az evangéliumok arról számolnak be, hogy Jehova emberek füle hallatára beszél. (Lásd a Mt 3:17-hez és a Jn 12:28-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket.)

akiben örömömet lelem: Vagy: „akiben kedvem telik”. (Lásd a Mt 3:17; 12:18-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket.)

hang: Ez a harmadik abból a három alkalomból, amikor az evangéliumok arról számolnak be, hogy Jehova emberek füle hallatára beszél. Az első akkor volt, amikor Jézus i. sz. 29-ben megkeresztelkedett. Erről a Mt 3:16, 17; a Mr 1:11 és a Lk 3:22 számol be. A másodikra Jézus elváltozásakor került sor i. sz. 32-ben, melyről a Mt 17:5; a Mr 9:7 és a Lk 9:35 ír. A harmadik ilyen alkalom, melyről csak János evangéliuma tesz említést, i. sz. 33-ban történt, nem sokkal Jézus utolsó pászkája előtt. Jehova válaszolt Jézusnak arra a kérésére, hogy dicsőítse meg a nevét.

hang is hallatszott az égből: Ez az első abból a három alkalomból, amikor az evangéliumok arról számolnak be, hogy Jehova emberek füle hallatára beszél. (Lásd a Mt 17:5-höz és a Jn 12:28-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket.)

Emberfiának: Ez a kifejezés kb. 80-szor szerepel az evangéliumokban. Jézus magára utalt vele, nyilvánvalóan azt hangsúlyozva, hogy tényleg egy asszonytól született, hús-vér ember, illetve hogy Ádám tökéletes megfelelője, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy megváltsa az embereket a bűntől és a haláltól (Ró 5:12, 14, 15). Ugyanez a kifejezés azonosítja Jézust a Messiásként, vagyis a Krisztusként (Dá 7:13, 14; lásd a Szójegyzéket).

letérdelt: Az ókori Közel-Keleten az emberek a tiszteletüket fejezték ki azzal, hogy letérdeltek, különösen akkor, amikor egy feljebbvalótól kértek valamit.

epilepsziásokat: A görög szó szó szerint azt jelenti, hogy ’holdkóros’. Máté orvosi kifejezésként használja, és nem köti össze a betegséget babonásan a hold bizonyos fázisaival. A Máté, Márk és Lukács által körvonalazott tünetek minden bizonnyal az epilepsziára utalnak.

a legapróbb minden mag közül: A mustármagot az ókori zsidó írásokban annak érzékeltetésére használták, hogy valami nagyon-nagyon kicsi. Bár ma kisebb magok is ismertek, minden bizonnyal ez volt a legkisebb mag, melyet Jézus idejében a galileai földművesek begyűjtöttek és elvetettek.

mustármag: Többféle vadon növő mustár van Izrael területén, de a fekete mustár (Brassica nigra) az, amelyet általában termesztenek. Ebből a viszonylag kis magból, mely 1-1,6 mm átmérőjű és 1 mg súlyú, faszerű növény lesz. A mustár némelyik fajtája elérheti akár a 4,5 m-es magasságot is.

kevés a hitetek: Ez a görög kifejezés rokonságban áll a Mt 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; Lk 12:28-ban található „kishitű”-nek fordított kifejezéssel. Jézus nem arra utalt, hogy a tanítványainak egyáltalán nem volt hitük, hanem arra, hogy erősebbnek kellett volna lennie. (Lásd a Mt 6:30; 8:26-hoz tartozó magyarázó jegyzeteket.)

Biztosak lehettek benne: Vagy: „higgyétek el”. (Lásd a Mt 5:18-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.)

akkora hitetek van, mint egy mustármag: Vagy: „olyan kicsi a hitetek, mint egy mustármag”. (Lásd a Mt 13:31, 32-höz tartozó magyarázó jegyzeteket.)

ti kishitűek: Jézus a tanítványaira alkalmazta ezt a kifejezést, és azt akarta ezzel mondani, hogy a hitük vagy bizalmuk nem elég erős (Mt 8:26; 14:31; 16:8; Lk 12:28). Ez nem arra utal, hogy nem volt hitük, hanem arra, hogy hiányos volt.

ti kishitűek: Jézus itt nem arra utalt, hogy nem volt hitük a tanítványainak, hanem arra, hogy hiányos volt (Mt 14:31; 16:8; Lk 12:28; lásd a Mt 6:30-hoz tartozó magyarázó jegyzetet).

Higgyétek el nekem: Ebben a görög kifejezésben szerepel az a·ménʹ szó, amely a héber ʼá·ménʹ átírása, és a jelentése ’úgy legyen’ vagy ’biztosan’. Jézus gyakran ezzel a kifejezéssel vezetett be egy ténymegállapítást, ígéretet vagy próféciát, így hangsúlyozva, hogy az általa mondottak teljesen hitelesek és megbízhatóak. Egyes tudósok szerint egyedül Jézus használta ily módon az „ámen” szót az evangéliumokban, máshol nincs erre példa a vallási irodalomban. János evangéliumából azt is láthatjuk, hogy Jézus időnként egymás után kétszer is mondta ezt a szót (a·ménʹ a·ménʹ), hogy hangsúlyozza, az üzenete mennyire megbízható. (Lásd a Jn 1:51-hez tartozó magyarázó jegyzetet.)

az imádkozásra: Egyes kéziratok hozzáteszik: „és a böjtölésre”. Ám a legkorábbi és legmegbízhatóbb kéziratokban nem szerepelnek ezek a szavak. Nyilvánvalóan másolók toldották be ezt a kifejezést, akik maguk is böjtöltek, és népszerűsítették azt. Többször is befűztek böjtre utaló gondolatokat oda, ahol a korai másolatokban nem szerepeltek. (Lásd a Mt 17:21-hez tartozó magyarázó jegyzetet.)

Egyes ókori kéziratokban itt ez olvasható: „Ez a fajta azonban nem megy ki másképp, csak imával és böjtöléssel.” (Lásd a Mr 9:29-hez tartozó magyarázó jegyzetet.) Ám a legkorábbi és legmegbízhatóbb kéziratokban nem szerepelnek ezek a szavak, és nyilvánvalóan nem alkotják részét az ihletett Írásoknak. (Lásd az A3-as függ.-et.)

Kapernaumba: Lásd a Mt 4:13-hoz tartozó magyarázó jegyzetet.

a kétdrachmás adót: Szó szerint: „a didrachmásat”. (Lásd a B14-es függ.-et.) A templomnál végzett különféle szolgálatokat az adókból fedezték (2Mó 30:12–16). Úgy tűnik, hogy Jézus napjaira megszokottá vált, hogy minden felnőtt zsidó férfi éves templomi adóként befizetett egy meghatározott összeget.

Kapernaumba: Héber eredetű név, melynek jelentése: ’Náhum falva’ vagy ’vigasztalás falva’ (Ná 1:1, lábj.). Jelentős város volt Jézus földi szolgálata idején a Galileai-tenger északnyugati partján, és a Mt 9:1-ben Jézus városának nevezik.

a fiaknak nem kell adót fizetniük: Jézus napjaiban köztudott volt, hogy az uralkodók családtagjai adómentességet élveztek.

horgot: A Keresztény görög iratokban ezen az egy helyen fordul elő a „horog”-nak fordított görög szó. Ez valószínűleg egy zsinór végére erősített kampó volt, melyre egy csalit tettek, majd a vízbe dobtak. A Keresztény görög iratok a horgon kívül csak a halászhálót említi mint halászati eszközt.

ezüstpénzt: Szó szerint: „státert”. Úgy vélik, hogy ez a tetradrachma. (Lásd a B14-es függ.-et.) Ez négy drachmát ért, és egyenértékű volt a sekellel, mely pontosan megfelelt a két személy után fizetendő templomi adó összegének (2Mó 30:13).

Multimédia

Hermon-hegy
Hermon-hegy

Izrael környékén a Hermon-hegy a legmagasabb, 2814 m. Cezárea Filippi közelében található. Hófödte csúcsai miatt lecsapódik a pára, aminek köszönhetően rengeteg harmat képződik, és a növényzet életben marad a hosszú, száraz évszakban (Zs 133:3). Elsősorban ez az olvadó hó táplálja a Jordán vizét. A Hermon-hegy volt az egyik lehetséges helyszíne Jézus elváltozásának (Mt 17:2).

A Hermon-hegy a Hula-völgyi természetvédelmi területről nézve
A Hermon-hegy a Hula-völgyi természetvédelmi területről nézve

A Hermon-hegy az ígéret földjének északi határán helyezkedik el, és több csúcsa közül a 2814 m-es a legmagasabb. Ezek a csúcsok alkotják az Antilibanon hegylánc déli részét. Jézus valószínűleg a Hermon-hegyen változott el.