Jeremiás 51:1–64

51  Ezt mondja Jehova: „Pusztító szelet küldökBabilon ellen+ és Leb-Kamai* lakosai ellen.   Gabonaszórókat küldök Babilonra,akik szélnek szórják őt, és kiürítik országát. Mindenfelől ellene jönnek a veszedelem napján.+   Ne feszítse ki íját* az íjász! Ne álljon fel senki páncélingében! Ne könyörüljetek fiataljain!+ Pusztítsátok el egész seregét!   Halálra sebzetten hullanak majd el a káldeusok földjén,átszúrtan az utcáin.+   Mert Izraelt és Júdát nem hagyta özvegyen Istenük, a seregek Jehovája.+ De azoknak az országa* mindenestül vétkes Izrael szentjének szemében.   Meneküljetek Babilonból,mentse az életét* mindenki!+ Ne haljatok meg az ő vétke miatt! Mert bizony Jehova bosszújának ideje ez. Megfizet neki tettei szerint.+   Babilon aranypohár volt Jehova kezében,az egész földet megrészegítette. A nemzetek az ő borából ittak,+ezért bolondultak meg.+   Hirtelen esett el Babilon, és összeomlott.+ Jajgassatok miatta!+ Hozzatok balzsamot fájdalmára, hátha meggyógyul.”   „Próbáltuk meggyógyítani Babilont, de nem lehetett. Hagyjátok el! Mindenki menjen a maga földjére.+ Mert ítélete az égig hatolt,egészen a felhőkig.+ 10  Jehova érvényt szerzett az igazságnak a javunkra.+ Gyertek, mondjuk el Sionban Jehova Istenünk tettét!+ 11  „Élesítsétek a nyilakat!+ Vegyétek fel a kerek pajzsokat!* Jehova felindította a médek királyainak szívét,+mert romba akarja dönteni Babilont. Bizony Jehova bosszúja ez, a templomáért való bosszú. 12  Állítsatok jelt*+ Babilon falaival szemben! Erősítsétek meg az őrséget, állítsatok őröket! Készítsétek fel a lesben állókat! Mert Jehova stratégiát dolgozott ki,és véghez is viszi, amit kimondott Babilon lakosaira.+ 13  „Ó, asszony, aki nagy vizeken laksz,+és dúskálsz a kincsekben+! Eljött rád a vég, itt van nyerészkedésed határa.+ 14  Magára* esküdött meg a seregek Jehovája: »Betöltelek téged annyi emberrel, mint egy sáskahad,és győzedelmesen kiáltanak fölötted.«+ 15  Ő alkotta a földet erejével,ő szilárdította meg a termékeny földet bölcsességével,+és ő feszítette ki az eget értelmével.+ 16  Amikor hallatja hangját,zúgni kezdenek a vizek az égben,és felhőket* hoz fel a föld határairól. Villámlást* készít az esőnek,és szelet hoz elő a tárházaiból.+ 17  Minden ember oktalanul viselkedik, és nincs ismeretük. Minden fémműves szégyent fog vallani a vésett bálvánnyal,+mert fémbálványa* hazugság,és nincsen azokban szellem*.+ 18  Hiábavalóságok,+ csúfolni való munka. Elvesznek, amikor Isten számadásra vonja őket. 19  Jákob Istene* nem olyan, mint ezek,mert ő formált meg mindent,még örökségének+ botját is. Seregek Jehovája az ő neve.+ 20  „Buzogányom vagy nekem, harci eszközöm,mert veled zúzom szét a nemzeteket,és királyságokat döntök romba veled. 21  Szétzúzom veled a lovat és lovasát,szétzúzom veled a harci szekeret és hajtóját. 22  Szétzúzok veled férfit és nőt,szétzúzok veled időset és gyermeket,szétzúzok veled fiatal férfit és nőt. 23  Szétzúzom veled a pásztort és nyáját,szétzúzom veled a földművest és igavonó állatait,szétzúzok veled kormányzókat és helytartókat. 24  De megfizetek Babilonnak és Káldea összes lakosának ismindazért a gonoszságért, amelyet Sionban követtek el a szemetek láttára+” – ez Jehova kijelentése. 25  „Én ellened vagyok,+ te romboló hegy,aki az egész földet rombolod – ez Jehova kijelentése.+Kinyújtom a kezem ellened, lehengerítelek a kőszirtekről,és kiégett heggyé teszlek.” 26  „Nem vesznek belőled sem sarokkövet, sem alapkövet,mert elhagyatottá leszel örökre”+ – ez Jehova kijelentése. 27  „Állítsatok jelt* a földön!+ Fújjátok meg a kürtöt a nemzetek között! Jelöljetek ki* ellene nemzeteket! Hívjátok össze ellene Ararát+, Minni és Askenáz királyságát!+ Rendeljetek ellene sorozó tisztet! Vonultassátok fel a lovakat, jöjjenek, mint a borzas sáskák! 28  Jelöljetek ki* ellene nemzeteket,Média+ királyait, kormányzóit, összes helytartóját,és az uralmuk alatt álló egész földet! 29  Rengeni és reszketni fog a föld,mert végbemegy, amit Jehova kigondolt Babilon ellen,hogy rettegést keltővé tegye Babilon földjét, és lakatlan legyen.+ 30  Babilon harcosai felhagytak a harccal. Csak ülnek erődjeikben. Erejük elfogyott,+olyanok lettek, mint az asszonyok.+ Lakhelyei lángba borultak,reteszei összetörtek+. 31  Futár futár elé fut,hírvivő a hírvivő elé,hogy értesítsék Babilon királyát: mindenfelől bevették városát,+ 32  a gázlókat elfoglalták,+a papiruszcsónakokat felgyújtották,és a katonákra is rémület szállt.” 33  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: „Babilon lánya olyan, mint a szérű. Ideje már keményre taposni. Nagyon hamar eljön számára az aratás ideje.” 34  „Nabukodonozor, Babilon királya felfalt engem,+és összezavart. Letett, mint valami üres edényt. Elnyelt, mint egy nagy kígyó.+ Megtöltötte hasát finomságaimmal,és kiöblített engem. 35  »Az engem és a személyemet ért erőszak Babilonra szálljon!« – így szól Sion lakosa.+ »Vérem Káldea lakosaira szálljon!« – szól Jeruzsálem.” 36  Ezért ezt mondja Jehova: „Képvisellek téged peres ügyedben,+és bosszút állok érted.+ Kiszárítom tengerét, és elapasztom kútjait.+ 37  Kőrakássá lesz Babilon,+sakálok tanyájává,+rettegést keltővé, olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek,és nem lesz lakosa.+ 38  Mind együtt ordítanak majd, mint a fiatal oroszlánok*. Morogni fognak, mint az oroszlánkölykök.” 39  „Amikor felhevülnek, lakomát rendezek nekik, és lerészegítem őket,hadd ujjongjanak!+ Örökké tartó álomba merülnek majd,melyből nem kelnek fel+ – ez Jehova kijelentése. – 40  Leviszem őket a levágatásra, mint a bárányokat,mint a kosokat a kecskékkel együtt.” 41  „Ó, hogy bevették Sésákot*!+ Hogy elfoglalták a várost, melyet minden nép dicsőített!+ Miként lett Babilon rettegést keltővé a nemzetek között! 42  Babilonra kiáradt a tenger. Elborította őt hullámainak özöne. 43  Városai rettegést keltővé lettek, víztelen földdé, kietlen síksággá,olyan földdé, ahol senki sem lakik majd, és ahol senki sem megy át.+ 44  Szemügyre veszem Bélt+ Babilonban,és kiragadom szájából, amit elnyelt.+ Nem özönlenek hozzá többé nemzetek,és Babilon fala leomlik.+ 45  Menjetek ki belőle, népem!+ Mentsétek az életeteket*+ Jehova lángoló haragjától!+ 46  Ne bátortalanodjatok el, és ne ijedjetek meg a hírtől, amely hallatszani fog a földön! Hír jön az egyik évben,majd egy következő hír a másik évben arról,hogy erőszak van a földön, és hogy uralkodó támad uralkodó ellen. 47  Ezért jönnek napok,amikor szemügyre veszem Babilon faragott bálványait. Egész országa megszégyenül,és halálra sebzettjei mind elesnek őbenne.+ 48  Örömmel kiált majd Babilon miattaz ég és a föld, és minden, ami bennük van,+mert eljönnek rá északról a pusztítók+ – ez Jehova kijelentése. – 49  Babilon miatt nemcsak Izrael halálra sebzettjei hullottak el,+hanem az egész föld halálra sebzettjei is Babilonban estek el. 50  Ti, akik megmenekültök a kardtól, menjetek, ne álljatok meg!+ Emlékezzetek Jehovára a messzeségből,és gondoljatok Jeruzsálemre.+ 51  „Megszégyenültünk, mert gúnyolódást hallottunk. Megalázottság borult arcunkra,mert idegenek törtek Jehova házának szent helyeire.”+ 52  „Ezért jönnek napok – ez Jehova kijelentése –,amikor szemügyre veszem faragott bálványait,és egész országában nyögni fognak, akik megsebesültek.”+ 53  „Még ha az égig emelkedik is Babilon,+még ha megerősíti is rendkívül magas erődítményeit,akkor is rátörnek a pusztítók, akiket küldök”+ – ez Jehova kijelentése. 54  „Hallgassátok csak! Kiáltás hallatszik Babilonból,+nagy pusztítás zaja a káldeusok földjéről,+ 55  mert Jehova megsemmisíti Babilont,és elnémítja nagy hangját. Háborognak majd hullámaik, mint a vizek sokasága. Hangjuk felzúg. 56  Mert eljön a pusztító Babilon ellen,+és fogságba esnek harcosai.+ Széttöretnek íjaik,mert Jehova a megtorlás Istene+. Ő biztosan megfizet.+ 57  Lerészegítem fejedelmeit és bölcseit,+kormányzóit, helytartóit és harcosait. Örökké tartó álomba merülnek majd,melyből nem kelnek fel+” – ez a király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve. 58  Ezt mondja a seregek Jehovája: „Hiába széles Babilon fala, mégis teljesen lerombolják.+ Hiába magasak a kapui, felégetik azokat. A népek a semmiért fáradoznak,és a nemzetek csupán azért, hogy táplálják a tüzet.+ 59  Jeremiás próféta parancsot adott Serájának – Néria fiának+, aki Mahásiás fia volt –, amikor az Babilonba ment Sedékiással, Júda királyával, uralkodásának a 4. évében; Serája egyébként szállásmester volt. 60  Jeremiás leírta egy könyvbe mindazt a veszedelmet, amely utoléri Babilont, mindezeket a szavakat, amelyek megírattak Babilon ellen. 61  Ezenkívül Jeremiás meghagyta Serájának: „Amikor Babilonba érsz, és meglátod azt, olvasd fel mindezeket a szavakat. 62  Azután így szólj: »Ó, Jehova! Te mondtad, hogy ez a hely meg fog semmisülni, és nem lesz lakosa, sem ember, sem állat, és hogy örökre elhagyatott pusztaság lesz.«+ 63  Ha pedig befejezted e könyv felolvasását, köss rá egy követ, és dobd az Eufrátesz közepébe. 64  Majd ezt mondd: »Így merül el Babilon is, és soha többé nem kel fel,+ olyan veszedelmet hozok rá. A lakosai csak kifárasztják magukat.+«” Eddig tartanak Jeremiás szavai.

Lábjegyzetek

Úgy tűnik, ez a Káldea név titkosírással írt megfelelője.
Szó szerint: „ne taposson rá az íjra”.
Vagyis a káldeusok országa.
Vagy: „a lelkét”.
Esetleg: „Töltsétek meg a tegzeket!”
Vagy: „jelzőoszlopot”.
Vagy: „a lelkére”.
Vagy: „párát”.
Esetleg: „zsilipeket”.
Vagy: „öntött szobra”.
Vagy: „lehelet”.
Szó szerint: „osztályrésze”.
Vagy: „jelzőoszlopot”.
Szó szerint: „szenteljetek”.
Szó szerint: „szenteljetek”.
Vagy: „fiatal sörényes oroszlánok”.
Úgy tűnik, ez a Bábel (Babilon) név titkosírással írt megfelelője.
Vagy: „a lelketeket”.

Jegyzetek

Multimédia