Jeremiás 38:1–28

38  Sefátia, Mattán fia, Gedália, Pashúr fia, Jukál+, Selémia fia, és Pashúr+, Malkija fia pedig meghallotta azokat a szavakat, amelyeket Jeremiás mondott az egész népnek, amikor is így szólt:  „Ezt mondja Jehova: »Aki itt marad a városban, az meghal a kard, az éhínség és a járványos betegség miatt.+ De aki megadja magát* a káldeusoknak, az életben marad, zsákmányul kapja az életét,* és élni fog.«+  Ezt mondja Jehova: »Ez a város biztosan a babiloni király hadseregének a kezébe kerül, és ő elfoglalja azt.«+  A fejedelmek ezért így szóltak a királyhoz: „Kérjük, add halálra ezt az embert,+ mert azzal, hogy ilyeneket mond, aláássa a városban megmaradt katonák harci szellemét,* valamint az egész népét is. Mert ez az ember nem a békéjét, hanem a vesztét keresi ennek a népnek.”  Sedékiás király erre így válaszolt: „A kezetekben van, hiszen a király sem tud megállítani titeket.”  Megfogták hát Jeremiást, és bedobták Malkijának, a király fiának a víztárolójába, amely az Őrség udvarában+ volt. Köteleken engedték le. A víztárolóban pedig nem volt víz, csak sár, és Jeremiás belesüllyedt a sárba.  De az etióp Ebed-Melek+, egy eunuch* a király házában*, meghallotta, hogy Jeremiást a víztárolóba vetették. A király pedig éppen a Benjámin kapuban+ ült,  ezért Ebed-Melek kiment a király házából*, és így szólt a királyhoz:  „Ó, uram, királyom! Azok az emberek gonoszul bántak Jeremiás prófétával. Bedobták a víztárolóba, és meg fog halni ott az éhínség miatt, hiszen már nincs kenyér a városban.+ 10  Akkor a király megparancsolta az etióp Ebed-Meleknek: „Végy magad mellé innen 30 embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a víztárolóból, mielőtt meghalna.” 11  Így hát Ebed-Melek maga mellé vette az embereket, és bement a király házába*, a kincstár+ alatt lévő helyre. Hozott onnan ócska rongyokat meg elnyűtt ruhadarabokat, és leengedte azokat köteleken Jeremiáshoz a víztárolóba. 12  Azután az etióp Ebed-Melek így szólt Jeremiáshoz: „Kérlek, tedd a rongyokat meg a ruhadarabokat a hónod alá, a kötelekre!” Jeremiás így tett, 13  és kihúzták a kötelekkel a víztárolóból. És Jeremiás az Őrség udvarában+ maradt. 14  Sedékiás király pedig elküldött Jeremiás prófétáért, és elhozatta magához a harmadik bejárathoz, amely Jehova házában van. Azután így szólt Jeremiáshoz: „Kérdezek én tőled valamit. Ne titkolj el előlem semmit!” 15  Jeremiás erre ezt mondta Sedékiásnak: „Hogyha válaszolok neked, biztosan megölsz. És ha tanácsot adok neked, úgysem hallgatsz rám.” 16  Akkor Sedékiás király titokban megesküdött Jeremiásnak: „Nem adlak halálra, és nem adlak át ezeknek az embereknek, akik az életedre* törnek. Olyan biztos ez, mint hogy él Jehova, akinek az életünket köszönhetjük*!” 17  Jeremiás erre így szólt Sedékiáshoz: „Ezt mondja Jehova, a seregek Istene, Izrael Istene: »Ha megadod magad* Babilon királya fejedelmeinek, akkor életben maradsz,* és nem égetik fel a várost. Életben maradsz te is, és a háznéped is.+ 18  De ha nem adod meg* magad Babilon királya fejedelmeinek, akkor a káldeusok kezébe kerül ez a város, felégetik,+ és te sem menekülsz meg a kezükből.+«” 19  Sedékiás király erre így szólt Jeremiáshoz: „Félek azoktól a zsidóktól, akik átpártoltak a káldeusokhoz, mert ha a kezükbe kerülök, talán kegyetlenkedni fognak velem.” 20  Jeremiás azonban ezt mondta: „Nem kerülsz a kezükbe. Kérlek, hallgass Jehova szavára abban, amit mondok neked! Akkor jól lesz dolgod, és élni fogsz*. 21  Ha pedig nem vagy hajlandó megadni magad*, nos, Jehova ezt tárta fel nekem: 22  Az összes asszonyt, aki megmaradt Júda királyának házában*, kiviszik Babilon királyának fejedelmeihez,+ és ezt mondják: »A férfiak, akikben bíztál,* becsaptak és legyőztek téged.+ Sárba süllyesztették lábadat,most pedig visszavonultak.« 23  Minden feleségedet és fiadat kiviszik a káldeusokhoz, és te sem menekülsz meg a kezükből. Babilon királya elfog téged,+ és felégetik miattad ezt a várost.+ 24  Sedékiás erre így szólt Jeremiáshoz: „Senki se tudja meg mindezt, nehogy meghalj! 25  Ha pedig a fejedelmek megtudják, hogy beszéltem veled, és elmennek hozzád, és azt mondják neked: »Kérünk, mondd el nekünk, miről beszéltél a királynak! Semmit se titkolj el előlünk, akkor nem adunk halálra.+ És miről beszélt neked a király?«, 26  akkor ezt válaszold nekik: »Azt kértem a királytól, hogy ne küldjön vissza Jonatán házába. Ne kelljen ott meghalnom.«+ 27  Idővel el is ment az összes fejedelem Jeremiáshoz, és elkezdték kérdezgetni. Ő azt mondta nekik, amire a király utasította. Így hát nem kérdezgették tovább, mert nem hallották a beszélgetést. 28  Addig a napig, amíg Jeruzsálemet el nem foglalták, Jeremiás az Őrség udvarában+ maradt. Még akkor is ott volt, amikor elfoglalták Jeruzsálemet+.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „kimegy”.
Vagy: „megmenti az életét (a lelkét)”.
Szó szerint: „meggyengíti a városban megmaradt katonák kezét”.
Vagy: „palotájában”.
Vagy: „udvari tisztviselő”.
Vagy: „palotájából”.
Vagy: „palotájába”.
Vagy: „lelkedre”.
Vagy: „aki alkotta nekünk ezt a lelket”.
Szó szerint: „kimész”.
Vagy: „akkor élni fog a lelked”.
Szó szerint: „nem mész ki”.
Vagy: „és élni fog a lelked”.
Szó szerint: „kimenni”.
Vagy: „a veled békében levő férfiak”.
Vagy: „palotájában”.

Jegyzetek

Multimédia