Jeremiás 36:1–32

36  Joákimnak+, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. évében Jehova így szólt Jeremiáshoz:  „Fogj egy tekercset*, és írd le rá mindazokat a szavakat, amelyeket kijelentettem neked Izrael, Júda+ és minden nemzet+ ellen az első naptól fogva, hogy szóltam hozzád Jósiás napjaiban, mind a mai napig.+  Így amikor a Júda népéből valók hallanak majd mindarról a csapásról, amelyet el akarok hozni rájuk, talán megtérnek gonosz útjaikról, hogy megbocsáthassam vétküket és bűnüket.+  Jeremiás akkor hívta Bárukot+, Néria fiát, és lediktálta mindazokat a szavakat, amelyeket Jehova mondott neki. Báruk pedig leírta azokat a tekercsre*.+  Akkor Jeremiás parancsot adott Báruknak: „Nekem nem engedik, hogy bemenjek Jehova házába.  Ezért neked kell bemenned, és felolvasnod a tekercsből Jehova szavait, melyeket lediktáltam neked. Olvasd fel azokat a Jehova házában levő nép füle hallatára a böjt napján; ezáltal felolvasod azokat Júda egész népének, akik eljönnek a városaikból.  Talán eljut Jehovához a kegyéért való könyörgésük, és mindegyikük megtér gonosz útjáról, mert Jehova megmondta, hogy nagyon haragszik és nagyon dühös erre a népre.”  Báruk, Néria fia pedig megtette mindazt, amit Jeremiás próféta parancsolt neki: felolvasta a tekercsből* Jehova szavait Jehova házában.+  Joákimnak+, Jósiás fiának, Júda királyának az 5. évében, a 9. hónapban Jeruzsálem egész népe, és mindazok, akik Júda városaiból Jeruzsálembe jöttek, böjtöt hirdettek Jehova előtt.+ 10  Akkor Báruk az egész nép füle hallatára felolvasta a tekercsből* Jeremiás szavait Jehova házában, Gemária+ étkezőjében* – aki Sáfánnak+, a másolónak volt a fia –, a felső udvarban, Jehova háza új kapujának bejáratánál+. 11  Amikor Mikája, Sáfán fiának, Gemáriának a fia meghallotta Jehovának a tekercsben* feljegyzett szavait, 12  lement a király házába*, a titkár helyiségébe. Ott ült az összes fejedelem*: Elisáma+, a titkár; Delája, Semája fia; Elnátán+, Akbór+ fia; Gemária, Sáfán fia; Sedékiás, Hanánia fia; meg a többi fejedelem. 13  Mikája elmondott nekik mindent, amit akkor hallott, amikor Báruk a nép füle hallatára felolvasott a tekercsből*. 14  Ekkor az összes fejedelem elküldte Bárukhoz Jehudit, Netánia fiát, aki Kúsi fiának, Selémiának volt a fia, ezekkel a szavakkal: „Gyere, és hozd el magaddal a tekercset, amelyből felolvastál a nép füle hallatára!” Báruk, Néria fia tehát fogta a tekercset, és elment hozzájuk. 15  Ők ezt mondták neki: „Ülj le, kérünk, és olvasd fel nekünk.” Báruk pedig felolvasta. 16  Miután végighallgattak minden szót, rettegve néztek egymásra, és így szóltak Bárukhoz: „Okvetlenül el kell mondanunk a királynak ezeket a szavakat.” 17  Megkérdezték még Báruktól: „Kérjük, mondd el nekünk, hogyan írtad le ezeket a szavakat! Jeremiás diktálta le neked?” 18  Báruk így felelt nekik: „Igen, Jeremiás diktálta le nekem ezeket a szavakat, én pedig leírtam a tekercsre* tintával.” 19  A fejedelmek így szóltak Bárukhoz: „Menj, rejtőzz el te is, és Jeremiás is! Senki meg ne tudja, hol vagytok!”+ 20  Akkor bementek a királyhoz az udvarba, a tekercset pedig biztonságba helyezték Elisámának, a titkárnak a helyiségében. És elmondtak mindent a királynak, amit hallottak. 21  A király erre elküldte Jehudit+, hogy hozza el a tekercset, és ő el is hozta Elisámának, a titkárnak a helyiségéből. Majd Jehudi elkezdte olvasni a király és mindazon fejedelmek füle hallatára, akik a király mellett álltak. 22  A király pedig a téli házban ült a 9. hónapban*, és tűz égett előtte a szénserpenyőben. 23  Amint Jehudi elolvasott három-négy hasábot, a király mindig levágta azt a részt a titkár késével, és bedobta a szénserpenyő tüzébe, mígnem az egész tekercs a tűzbe került. 24  És nem rettegtek; nem szaggatta meg a ruháját sem a király, sem senki a szolgái közül, akik hallották mindezeket a szavakat. 25  Igaz, Elnátán+, Delája+ és Gemária+ könyörögtek a királynak, hogy ne égesse el a tekercset, de ő nem hallgatott rájuk. 26  Sőt, a király megparancsolta Jerahméelnek, a király fiának, Serájának, Azriel fiának, és Selémiának, Abdéel fiának, hogy fogják el Bárukot, a titkárt, és Jeremiás prófétát. Jehova azonban elrejtette őket.+ 27  Jehova ismét szólt Jeremiáshoz, miután a király elégette a tekercset, amely azokat a szavakat tartalmazta, amelyeket Jeremiás diktált le Báruknak:+ 28  „Fogj egy másik tekercset, és írd le rá ugyanazokat a szavakat, amelyek az első tekercsen voltak, és amelyet Joákim, Júda királya elégetett.+ 29  Joákim, Júda királya ellen pedig így szólj: »Ezt mondja Jehova: ’Te elégetted ezt a tekercset, és ezt mondtad: „Miért írtad rá azt, hogy Babilon királya eljön, és elpusztítja ezt az országot, és nem hagy benne sem embert, sem állatot?”+ 30  Jehova ezért ezt mondja Júda királya, Joákim ellen: „Nem lesz senkije, aki Dávid trónján ülne,+ a holtteste pedig ki lesz téve a nappali hőségnek és az éjszakai fagynak.+ 31  Számadásra vonom őt is, a leszármazottait* is, és szolgáit is vétkükért. Elhozom rájuk és Jeruzsálem lakosaira és Júda embereire mindazt a veszedelmet, amit kimondtam rájuk,+ de ők nem figyeltek.+”’«” 32  Jeremiás ekkor fogott egy másik tekercset, és odaadta Báruknak, a titkárnak,+ Néria fiának. Ő pedig leírta rá, amit Jeremiás diktált neki, annak a tekercsnek* minden szavát, amelyet Joákim, Júda királya elégetett.+ És még sok hasonló gondolat lett hozzáfűzve.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „könyvtekercset”.
Szó szerint: „könyvtekercsre”.
Vagy: „könyvből”.
Vagy: „könyvből”.
Vagy: „helyiségében”.
Vagy: „könyvben”.
Vagy: „udvari tisztviselő”.
Vagy: „palotájába”.
Vagy: „könyvből”.
Vagy: „könyvbe”.
Ez november második felét és december első felét foglalta magában. Lásd: B15-ös függ.
Szó szerint: „magvát”.
Vagy: „könyvnek”.

Jegyzetek

Multimédia